Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (427.59 KB, 44 trang )

Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

TUẦN 7
Thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2017
Tập đọc
NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo
với con người. .( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
2. Kĩ năng: Bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.
3. Thái độ: Yêu mến và bảo vệ loài vật có ích.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh minh hoạ bài đọc.
- HS: Đọc trước bài, SGK
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , thảo luận nhóm…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)
- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn bài - 3 HS đọc nối tiếp và trả lời câu hỏi do
trước.
GV đưa ra.
- Hỏi về nội dung bài
- HS trả lời
- Nêu chủ điểm sẽ học.


- HS nghe
- Giới thiệu bài: Những người bạn tốt.
2. Hoạt động luyện đọc: (10 phút)
* Mục tiêu: - Rèn đọc đúng từ , đọc đúng câu, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.
- Đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê
trong bài.
(Lưu ý tốc độ đọc của: Chung, Huy, Hương, Hùng)
* Cách tiến hành:
- 1 HS đọc toàn bài
- HS đọc
- Chia đoạn: 4 đoạn
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp 4 đoạn
- 4 HS đọc nối tiếp lần 1 kết hợp luyện
GV chú ý sửa lỗi phát âm
đọc từ khó
- GV ghi từ khó đọc lên bảng GV đọc
mẫu và cho HS đọc
- HS đọc nối tiếp lần 2.
- 4 HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp luyện
đọc câu khó
- Nêu chú giải.
- HS đọc chú giải.
- Yêu cầu HS đọc theo cặp .
- HS đọc theo cặp.
- 1 HS đọc toàn bài.
- 1 HS đọc.
- GV đọc mẫu.
- HS theo dõi.
Trêng TiÓu häc


1


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

3. Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút)
* Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo
với con người. .( Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
(Phát huy khả năng TLCH của: Kiên, Mai, Duy, Quỳnh, Linh, Oanh.....)
* Cách tiến hành:
- Chuyện gì đã xảy ra với nghệ sĩ tài ba + Ông đạt giải nhất ở đảo Xi- xin với
A- ri- ôn?
nhiều tặng vật quý giá. Trên chiếc tàu
- Điều kì lạ gì xảy ra khi nghệ sĩ cất chở ông về, bọn thuỷ thủ đòi giết ông.
tiếng hát giã biệt cuộc đời?
Ông xin được hát bài hát mình yêu thích
nhất và nhảy xuống biển.
+ Đàn cá heo đã bơi đến vây quanh tàu,
say sưa thưởng thức tiếng hát của ông.
Bầy cá heo đã cứu A-ri-ôn khi ông nhảy
xuống biển và đưa ông về đất liền
nhanh hơn tàu.
- Qua câu chuyện trên em thấy đàn cá + Cá heo là con vật thông minh tình
heo đáng yêu và đáng quý ở chỗ nào?
nghĩa, chúng biết thưởng thức tiếng hát
của nghệ sĩ và biết cứu giúp người khi
gặp nạn.

- Em có suy nghĩ gì về cách đối xử của + Đám thuỷ thủ tuy là người nhưng vô
đám thuỷ thủ và đàn cá heo với nghệ sĩ cùng tham lam độc ác, không biết chân
A-ri-ôn?
trọng tài năng. Cá heo là loài vật nhưng
thông minh, tình nghĩa ....
- Những đồng tiền khắc hình một con + Những đồng tiền khắc hình một con
heo cõng người trên lưng có ý nghĩa heo cõng người trên lưng thể hiện tình
gì?
cảm yêu quý của con người với loài cá
heo thông minh.
- Em có thể nêu nội dung chính của + Câu chuyện ca ngợi sự thông minh
bài?
tình cảm gắn bó của loài cá heo đối với
con người .
GV ghi nội dung lên bảng
- Vài HS nhắc lại
- Ngoài câu chuyện trên em còn biết + Cá heo biểu diễn xiếc, cá heo cứu các
những chuyện thú vị nào về cá heo?
chú bộ đội, cá heo là tay bơi giỏi nhất...
4. Luyện đọc diễn cảm:(8 phút)
* Mục tiêu: Đọc diễn cảm bài văn
(Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt: Trang, Chung, Sơn, Tùng, Quân, Hùng)
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu 4 HS đọc nối tiếp toàn bài
- 4 HS đọc
- HS đọc diễn cảm đoạn 3
- GV treo bảng phụ có viết đoạn văn
- GV đọc mẫu
- HS nghe
- Luyện đọc theo cặp

- HS luyện đọc theo cặp.
- HS thi đọc
- HS thi đọc, lớp theo dõi và nhận xét
chọn ra nhóm đọc hay nhất
2

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

5. Hoạt động tiếp nối: (3phút)
- Nhận xét giờ học.
- HS nghe
- Chuẩn bị tiết sau
- HS nghe và thực hiện
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
--------------------------------------------------------Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU:
1 1
1
1
1

1. Kiến thức: Biết mối quan hệ giữa 1 và
;

;

;
10 10
100 100 1000
2.Kĩ năng: - Tìm 1 thành phần chưa hết của phép tính với phân số.
- Giải bài toán liên quan đến số trung bình cộng.
- HS cả lớp làm được bài1, 2, 3 .
3. Thái độ: Yêu thích học toán
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, bảng phụ…
- HS : SGK, bảng con, vở...
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(5 phút)
- GV gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS - 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp
làm các bài tập hướng dẫn luyện tập theo dõi và nhận xét.
thêm của tiết học trước.
- Giới thiệu bài
- HS nghe
2. Hoạt động thực hành: (25 phút)

1 1
1
1
1
* Mục tiêu: - Biết mối quan hệ giữa 1 và
;

;

;
10 10
100 100 1000
- Tìm 1 thành phần chưa hết của phép tính với phân số.
- Giải bài toán liên quan đến số trung bình cộng.
- HS cả lớp làm được bài1, 2, 3 .
(Giúp đỡ HS giải dạng toán tìm số TBC còn chậm: Huy, Tùng, Quân, Hùng)
* Cách tiến hành:

Trêng TiÓu häc

3


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

Bài 1:
- GV yêu cầu HS đọc các đề bài
- Yêu cầu HS tự làm bài.


- HS đọc
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bài bảng
lớp

- GV nhận xét HS.
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- GV yêu cầu HS tự làm bài

- Tìm x
- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
bài vào vở

- GV nhận xét chữa bài. Yêu cầu HS
giải thích cách tìm số hạng chưa biết
trong phép cộng, số bị trừ chưa biết
trong phép trừ, thừa số chưa biết trong
phép nhân, số bị chia chưa biết trong
phép chia
- GV nhận xét HS.

5
2

a. x + =

1
2


2
5

2
7
2 2
x = +
7 5
24
x=
35

b. x − =

1 2

2 5
1
x =
10
x=

3 9
c. x × =
4 20
9 3
x= :
20 4
3
x =

5

1
d. x : = 14
7
x = 14×

1
7

x=2
Bài 3:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài toán.

- 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả
lớp đọc thầm trong SGK.
- GV yêu cầu HS nêu cách tìm số trung - Trung bình cộng của các số bằng tổng
các số đó chia cho số các số hạng.
bình cộng.
- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm
- GV yêu cầu HS làm bài.
bài vào vở bài tập.
- GV nhận xét chữa bài
Bài giải
Trung bình mỗi giờ vòi nước chảy được
là:
(

3. Hoạt động tiếp nối: (3 phút)
- GV tổng kết tiết học.

- Chuẩn bị tiết sau học số thập phân.

2 1
1
+ ):2=
(bể nước)
15 5
6
1
Đáp số : bể nước
6

- HS nghe
- HS nghe và thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

.......................................................................................................................................
...
---------------------------------------------------------Luyện viết

BÀI SỐ 7
----------------------------------------------------------Lịch sử
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết Đảng CSVN được thành lập ngày 3-2- 1930. Lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng:
+ Thống nhất ba tổ chức cộng sản.
+ Đề ra đường lối cho CM ViệtNam.
2. Kĩ năng: Nêu được Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập
Đảng.
3.Thái độ: Thích tìm hiểu lịch sử nước nhà.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học:
- Chân dung lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát,thảo luận nhóm....
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động: (5 phút)
- Gọi học sinh trả lời câu hỏi:
+ Hãy nêu những khó khăn của - 2 HS trả lời.
Nguyễn Tất Thành khi dự định ra nước - Lớp theo dõi, nhận xét.
ngoài?
+ Tại sao Nguyễn Tất Thành quyết chí
ra đi tìm đường cứu nước?
- Giới thiệu bài
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút)

* Mục tiêu: Biết Đảng CSVN được thành lập ngày 3-2- 1930. Lãnh tụ Nguyễn Ái
Quốc là người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng:
+ Thống nhất ba tổ chức cộng sản.
+ Đề ra đường lối cho CM ViệtNam.
(Giúp đỡ HS chưa chú ý: Hùng, Đức, Hương, Hùng)
* Cách tiến hành:

Trêng TiÓu häc

5


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

*Hoạt động 1: Hoàn cảnh đất nước
1929 và yêu cầu thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam
- Học sinh thảo luận theo cặp
+ Theo em, nếu để lâu dài tình hình mất
đoàn kết, thiếu thống nhất trong lãnh
đạo sẽ có ảnh hưởng thế nào tới cách
mạng Việt Nam?
+ Tình hình nói trên đã đặt ra yêu cầu
gì?
+ Ai là người có thể đảm đương việc
hợp nhất các tổ chức cộng sản trong
nước thành một tổ chức duy nhất? Vì
sao?

- Học sinh báo cáo kết quả thảo luận.
- GV kết luận.
*Hoạt động 2: Hội nghị thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam:
- GV nêu câu hỏi:
+ Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam được diễn ra ở đâu, vào thời
gian nào?
+ Hội nghị diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Do ai chủ trì?
+ Nêu kết quả của hội nghị?

- Lực lượng cách mạng Việt Nam phân
tán và không đạt thắng lợi.
- Hợp nhất các tổ chức cộng sản.
- Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vì người có
uy tín trong phong trào cách mạng.
-3 học sinh lần lượt nêu ý kiến

- Đầu xuân 1930, tại Hồng Kông

- Hội nghị diễn ra trong hoàn cảnh bí
mật, do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.
- Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành
một Đảng Cộng sản duy nhất lấy tên là
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề ra đường
lối cho cách mạng Việt Nam.
+ Tại sao chúng ta phải tổ chức hội nghị - Đảm bảo an toàn.
ở nước ngoài và làm việc trong hoàn
cảnh bí mật?

*Hoạt động 3: Ý nghĩa của việc thành
lập Đảng cộng sản Việt Nam
- Sự thống nhất ba tổ chức cộng sản - Cách mạng Việt Nam có người lãnh
thành Đảng CSVN đã đáp ứng được đạo, tăng thêm sức mạnh, thống nhất
yêu cầu gì của cách mạng Việt Nam?
lực lượng...
+ Khi có Đảng, cách mạng Việt Nam - Giành được thắng lợi vẻ vang.
phát triển thế nào?
Kết luận:
Ngày 3-2-1930 ĐCSVN ra đời. Từ đó
cách mạng Việt Nam có Đảng lãnh
đạo và giành được những thắng lợi vẻ
vang.
3. Hoạt động tiếp nối:(5 phút)
6

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

- GV tổng kết tiết học.
- HS nghe
- Giao bài về nhà
- HS nghe và thực hiện
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ ba ngày 10 tháng 10 năm 2017
Chính tả
NGHE - VIẾT: DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
2. Kĩ năng :Tìm được vần thích hợp để điền vào cả ba chỗ trống trong đoạn thơ
(BT2) ; thực hiện 2 trong 3 ý (a,b,c) của BT3.
- HS(M3,4)làm được đầy đủ BT3.
3. Thái độ: Nghiêm túc, viết đúng quy tắc chính tả.
- GD BVMT: Khai thác trực tiếp nội dung bài: GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của
dòng kinh( kênh) quê hương, có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- Viết sẵn bài tập 2 trên bảng (2 bản). Phấn mầu.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)
- Yêu cầu 1 HS đọc cho 2 HS viết - 1 HS đọc, 2 HS viết bảng
bảng lớp
- HS viết vào vở các từ ngữ: lưa thưa, - HS viết
thửa ruộng, con mương, tưởng tượng,
quả dứa...
- Giới thiệu bài

- HS nghe
2.Hoạt động chuẩn bị viết chính tả:(7 phút)
*Mục tiêu:
- HS nắm được nội dung đoạn viết và biết cách viết các từ khó.
- HS có tâm thế tốt để viết bài.
(Lưu ý nhắc nhở HS chưa chú ý: Hùng, Hương, Huy, Nhất, Trang, Sơn, Tuấn
Anh, Đắc Anh)
*Cách tiến hành:

Trêng TiÓu häc

7


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

*Tìm hiểu nội dung bài
- Gọi HS đọc đoạn văn
- HS đọc đoạn viết.
- Gọi HS đọc phần chú giải
- HS đọc chú giải.
- Những hình ảnh nào cho thấy dòng + Trên dòng kinh có giọng hò ngân vang,
kinh rất thân thuộc với tác giả?
có mùi quả chín, có tiếng trẻ em nô đùa,
giọng hát ru em ngủ.
*Hướng dẫn viết từ khó
- Yêu cầu HS tìm từ khó khi viết.
- HS tìm và nêu các từ khó: dòng kinh,

quen thuộc, mái xuồng, giã bàng, giấc
ngủ..
- Yêu cầu HS đọc và viết từ khó đó.
- HS đọc và viết từ khó.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức văn xuôi.
(Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết của : Sơn, Long, Đắc Anh, Chung,Tùng, Quân)
*Cách tiến hành:
- GV đọc mẫu lần 1.
- HS theo dõi.
- GV đọc lần 2 (đọc chậm)
- HS viết theo lời đọc của GV.
- GV đọc lần 3.
- HS soát lỗi chính tả.
4. HĐ chấm và nhận xét bài (3 phút)
*Mục tiêu: Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và phát hiện lỗi giúp bạn.
*Cách tiến hành:
- GV chấm 7-10 bài.
- Thu bài chấm
- Nhận xét bài viết của HS.
- HS nghe
5. HĐ làm bài tập: (8 phút)
* Mục tiêu:- Tìm được vần thích hợp để điền vào cả ba chỗ trống trong đoạn thơ
(BT2) ; thực hiện 2 trong 3 ý (a,b,c) của BT3.
- HS(M3,4)làm được đầy đủ BT3.
(Giúp đỡ HS chưa tìm được vần phù hợp: Chung, Sơn, Hương, Đức)
* Cách tiến hành:
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc nội dung và yêu - HS đọc yêu cầu bài tập

cầu bài tập
- Tổ chức HS thi tìm vần. Nhóm nào - HS thi tìm vần nối tiếp. Mỗi HS chỉ
điền xong trước và đúng là nhóm điền 1 từ vào chỗ trống
thắng cuộc.
- GV nhận xét kết luận lời giải đúng.
Bài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài - HS đọc
- Yêu cầu HS tự làm bài
- Lớp làm vào vở 1 HS lên bảng làm.
- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng. - HS nhận xét bài của bạn
- GV nhận xét kết luận lời giải đúng
6. Hoạt động tiếp nối:(3 phút)
8

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn - HS nghe và thực hiện
bị bài sau. .
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
-----------------------------------------------------Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: - Đọc, viết số thập phân ở dạng đơn giản.
- HS cả lớp làm được bài 1,2 .
2. Kĩ năng: Biết đọc, viết số thập phân ở dạng đơn giản.
3. Thái độ:Thích làm toán
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, Bảng phụ
- HS : SGK, bảng con...
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)
- GV viết lên bảng :
- 1 HS đọc
1dm
5dm
1mm
1cm
7cm
9mm - HS viết
- Mỗi số đo chiều dài trên bằng mấy
phần của của mét ?
- Giới thiệu bài
- HS nghe
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)

*Mục tiêu: Đọc, viết số thập phân ở dạng đơn giản.
(Lưu ý nhắc nhở HS chưa chú ý: Hùng, Hương, Huy, Nhất, Trang, Sơn, Tuấn
Anh, Đắc Anh)
*Cách tiến hành:
Ví dụ a
- GV treo bảng phụ có viết sẵn bảng - HS đọc thầm.
số ở phần bài học, yêu cầu HS đọc.
- GV chỉ dòng thứ nhất và hỏi : Đọc - Có 0 mét và 1 đề-xi-mét.
và cho cô (thầy) biết có mấy mét,
mấy đề-xi-mét ?
Trêng TiÓu häc

9


Giáo án tổng hợp lớp 5
- GV: có 0m 1dm tức là có 1dm.
1dm bằng mấy phần mấy của mét ?

Năm học : 2017 - 2018
- 1dm bằng một phần mười mét.

1
- GV viết lên bảng 1dm = m.
10
1
- GV giới thiệu : 1dm hay
m ta
10


viết thành 0,1m.
- GV viết 0,1m lên bảng thẳng hàng - HS theo dõi thao tác của GV.
với

1
m để có :
10
1
1dm = m = 0,1.
10

- GV chỉ dòng thứ hai và hỏi : Có - Có 0m 0dm 1cm.
mấy mét, mấy đề-xi-mét, mấy xăngti-mét ?
- GV : Có 0 m 0dm1cm tức là có - 1cm bằng một phần trăm của mét.
1cm, 1cm bằng mấy phần trăm của
mét ?
1
m.
100
1
- GV giới thiệu :1cm hay
m ta
100

- GV viết lên bảng : 1cm =

viết thành 0,01m.
- GV viết 0,01 mét lên bảng thẳng

- HS theo dõi thao tác của GV.


1
để có :
100
1
1cm =
m = 0,01m.
100

hàng với

- GV tiến hành tương tự với dòng thứ
ba để có : 1mm =

1
m = 0,01m.
1000

1
m được viết thành bao nhiêu
1
10
- m được viết thành 0,1m.
10
mét ?

-

- Vậy phân số thập phân
thành gì ?


1
được viết
1
10
được viết thành 0,1.
10

1
m được viết thành bao nhiêu
1
100
m được viết thành 0.01m.
100
mét ?

-

- Vậy phân số thập phân

1
được
100

viết thành gì ?
-

1
m được viết thành bao nhiêu
1000


- Phân số thập phân
0,01.

mét?
10

Trêng TiÓu häc

được viết thành


Giáo án tổng hợp lớp 5
- Vậy phân số

Năm học : 2017 - 2018

1
1
được viết thành m được viết thành 0,001m.
1000
1000

gì ?
- GV nêu : Các phân số thập phân

1
1
, được viết thành 0,001.
10

1000

1
1
,
được viết thành 0,1; 0,01,
100 1000

0,001.
- GV viết số 0,1 lên bảng và nói : Số
0,1 đọc là không phẩy một.

- HS đọc số 0,1 : không phẩy một.
1
m = 0,1m, em hãy cho biết
10
1
0,1 bằng phân số thập phân nào ?
- 0,1 = .
10
1
- Biết

- GV viết lên bảng 0,1 =

10

và yêu

cầu HS đọc.

- GV hướng dẫn tương tự với các - HS đọc : không phẩy một bằng một
phần mười.
phân số 0,01 ; 0,001.
- HS đọc và nêu :
- 0,01: đọc là không phẩy không một.
- GV kết luận : Các số 0,1 ; 0,01 ;
1
0,001 được gọi là các số thập phân.
0,01 =
.
100
Ví dụ b
- GV hướng dẫn HS phân tích các ví
dụ b hoàn toàn như cách phân tích ví
- HS làm việc theo hướng dẫn của GV để
dụ a
rút ra:
0,5 =

5
7
; 0,07 =
;
10
100

- Các số 0,5 ; 0,07 gọi là các số thập
phân.
3. HĐ thực hành: (15 phút)
*Mục tiêu: HS cả lớp làm được bài 1,2 .

(Lưu ý: Sơn, Long, Đắc Anh, Chung,Tùng, Quân chưa biết đổi phân số TP thành
STP)
*Cách tiến hành:
Bài 1:
- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
- GV treo bảng phụ đã vẽ sẵn tia số - HS quan sát và tự đọc các phân số thập
như trong SGK.
phân, các số thập phân trên tia số.
- GV gọi HS đọc trước lớp.
Bài 2:
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- HS đọc đề bài trong SGK.
7
- GV viết lên bảng :
a) 7dm = m = 0,7m;
7dm = ...m = ...m
10
9
- 7dm bằng mấy phần mười của mét ?
b) 9cm =
m = 0,09m
100

Trêng TiÓu häc

11


Giáo án tổng hợp lớp 5
-


7
m có thể viết thành số thập phân
10

như thế nào ?
- GV nêu : Vậy 7dm =

7
m = 0,7m
10

- GV hướng dẫn tương tự với
9cm =

9
m = 0,09m.
100

- GV yêu cầu HS làm tiếp các phần
còn lại của bài.
- GV chữa bài cho HS.
- Yêu cầu HS nêu lại cách làm
4. Hoạt động tiếp nối:(3 phút)

Năm học : 2017 - 2018
5
m = 0,5m;
10
3

3cm =
= 0,03m
100
2
2mm =
m = 0,002m;
1000
8
8mm =
m = 0,008m
1000
4
4g =
kg = 0,004kg;
1000

5dm =

- Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn - HS nghe và thực hiện
bị bài sau. .
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
------------------------------------------------------Luyện từ và câu
TỪ NHIỀU NGHĨA
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức: Nắm được kiến thức sơ giản về từ nhiều nghĩa ( ND ghi nhớ).
2. Kĩ năng: Nhận biết được từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển trong các câu

văn có dùng từ nhiều nghĩa( BT1, mục III); tìm được ví dụ về sự chuyển nghĩa của 3
trong số 5 từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật (BT2).
- HS(M3,4) làm được toàn bộ BT2 (mục III)
3. Thái độ:Biết sử dụng từ phù hợp với văn cảnh.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: Tranh ảnh về các sự vật hiện tượng hoạt động .. có thể minh hoạ cho các
nghĩa của từ nhiều nghĩa.
- HS : SGK, vở viết
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

12

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

- HS làm lại bài tập 2
- 2 HS lên làm bài
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài- Ghi bảng
- HS nghe
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút)
* Mục tiêu: Nắm được kiến thức sơ giản về từ nhiều nghĩa
(Lưu ý HS còn chưa chú ý: Hùng, Sơn, Tùng, Hương)
* Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài
- HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS tự làm bài
- HS làm bài vào vở 1 HS làm bảng lớp
- Nhận xét kết luận bài làm đúng
Kết quả bài làm đúng:
Răng - b; mũi - c; tai- a.
- Gọi HS nhắc lại nghĩa của từng từ
- HS nhắc lại
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 2
- Gọi HS phát biểu.
+ Thế nào là từ nhiều nghĩa?
+ Thế nào là nghĩa gốc?
+ Thế nào là nghĩa chuyển?

- HS đọc
- HS thảo luận.
- HS trình bày.
+ Là từ có một nghĩa gốc và một hay
nhiều nghĩa chuyển.
+ Nghĩa gốc là nghĩa chính của từ.

+ Nghĩa chuyển là nghĩa của từ được suy
ra từ nghĩa gốc.
- HS đọc SGK
- HS lấy ví dụ

- Gọi HS đọc ghi nhớ
- HS lấy VD về từ nhiều nghĩa
2. Hoạt động thực hành: (15 phút)
* Mục tiêu: - Nhận biết được từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển trong các
câu văn có dùng từ nhiều nghĩa( BT1, mục III); tìm được ví dụ về sự chuyển
nghĩa của 3 trong số 5 từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật (BT2).
- HS(M3,4) làm được toàn bộ BT2 (mục III)
(Lưu ý HS chưa nhận biết được từ mang nghĩa gốc, nghĩa chuyển: Trang, Huy, Hùng,
Hương, Sơn, Nhung)
* Cách tiến hành:

Trêng TiÓu häc

13


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài - HS đọc
- - HS tự làm bài
- HS làm vào vở, 1 HS lên bảng làm.
- GV nhận xét bài trên bảng.

- Đôi mắt em bé mở to
- Quả na mở mắt
- Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân
- Bé đau chân
- Khi viết em đừng ngoẹo đầu
- Nước suối đầu nguồn rất trong
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài
- HS đọc đề.
- Yêu cầu HS làm bài theo nhóm
- HS làm theo nhóm.
- GV nhận xét chữa bài
Gợi ý:
- Gọi HS giải thích một số từ.
- Lưỡi:
lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao,...
- Miệng: miệng bát, miệng hũ, miệng
hố,...
- Cổ: cổ chai, cổ lọ, cổ tay,...
- Tay: tay áo, tay nghề, tay tre,...
3. Hoạt động tiếp nối:(3 phút)
- Nhận xét tiết học.
- HS nghe
- Giao bài về nhà
- HS nghe và thực hiện
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...

--------------------------------------------------Địa lí
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết hệ thống hóa các kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam ở
mức độ đơn giản
2. Kĩ năng: Nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn
giản : đặc điểm chính của các tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi đất, rừng..
Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo, quần đảo
của nước ta trên bản đồ.
3. Thái độ: Nắm kiến thức đã học về địa lí tự nhiên Việt Nam.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- Bản đồ Địa lý tự nhiên Việt Nam. Các hình minh hoạ trong SGK.
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi
- Kĩ thuật trình bày 1 phút
- PP: quan sát, thảo luận, vấn đáp
14

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

- GV gọi 3 HS lên bảng, yêu cầu trả lời + Em hãy trình bày về các loại đất chính
các câu hỏi về nội dung bài cũ, sau đó
ở nước ta.
nhận xét HS.
+ Nêu một số đặc điểm của rừng rậm
nhiệt đới và rừng ngập mặn.
+ Nêu một số tác dụng của rừng đối với
đời sống của nhân dân ta.
- Giới thiệu bài
- HS nghe
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(30 phút)
* Mục tiêu: Nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam ở mức độ đơn
giản : đặc điểm chính của các tố tự nhiên như địa hình, khí hậu, sông ngòi đất,
rừng.. Nêu tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng, sông lớn, các đảo,
quần đảo của nước ta trên bản đồ.
(Lưu ý HS chưa chú ý: Chung, Hùng, Huy, Sơn, Tuấn Anh, Nhất)
* Cách tiến hành:
*Hoạt động 1: Thực hành một số kỹ
năng địa lí liên quan đến các yếu tố địa
lí tự nhiên việt nam
- GV tổ chức HS làm việc theo cặp, - 2 HS ngồi cạnh nhau tạo thành một
cùng làm các bài tập thực hành, sau đó cặp, lần lượt từng HS làm thực hành, HS
GV theo dõi, giúp đỡ các cặp HS gặp kia nhận xét bạn làm đúng/sai và sửa
khó khăn.
cho
- Trình bày kết quả
bạn nếu bạn sai.
- GV nhận xét
*Hoạt động 2: Ôn tập về đặc điểm của
các yếu tố địa lí tự nhiên VN

- GV yêu cầu các nhóm cùng thảo luận - HS hoạt động theo nhóm.
để hoàn thành bảng thống kê.
- GV theo dõi các nhóm hoạt động, - HS nêu vấn đề khó khăn và nhờ GV
giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
giúp đỡ, nếu có.
- GV gọi một nhóm lên trình bày.
- 1 nhóm trình bày kết quả trước lớp, các
nhóm khác theo dõi bổ sung
- GV sửa chữa hoàn chỉnh câu trả lời
cho HS.
Các yếu tố
Đặc điểm chính
tự nhiên
Địa hình
Khoáng sản
Khí hậu

Trên phần đất liền của nước ta:

1
3
DT là đồi núi, DT là ĐB
4
4

Nước ta có nhiều loại khoáng sản như than, a-pa-tít, bô-xít, sắt,
dầu mỏ,... trong đó than là loại khoáng sản có nhiều nhất .
Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi
Trêng TiÓu häc


15


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

theo mùa.
Khí hậu có sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Miền Bắc
có mùa đông lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm có hai
mùa mùa mưa và mùa khô rõ rệt.
Nước ta có mạng lưới sông ngòi dạy đặc những ít sông lớn.
Sông ngòi
Sông có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa.
Nước ta có hai loại đất chính: Phe-ra-lít màu đỏ hoặc đỏ vàng
Đất
tập trung ở vùng núi.Đất phù sa màu mỡ tập trung ở ĐB.
Nước ta có nhiều loại rừng nhưng chủ yếu có hai loại chính:
Rừng
Rừng rậm nhiệt đới tập trung ở vùng nhiệt đới.
Rừng ngập mặn ở các vùng ven biển.
3. Hoạt động tiếp nối:(2 phút)
- Nhận xét tiết học.Giao bài về nhà
- HS nghe
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2017

Kể chuyện
CÂY CỎ NƯỚC NAM
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu nội dung chính của từng đoạn, hiểu ý nghĩa của câu chuyện .
2. Kĩ năng: Dựa vào tranh minh hoạ ( SGK) kể lại được từng đoạn và bước đầu kể
toàn bộ câu chuyện.
3.Thái độ: Yêu thiên nhiên, bảo vệ, giữ gìn các loại thuốc thảo mộc.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ truyện in sgk.
- Ảnh hoặc vật thật: Những bụi sâm nam, đinh lăng, cam thảo nam.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)
- Y/c HS lên kể lại câu chuyện tuần
trước
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài
16

Hoạt động học
- HS kể lại câu chuyện tuần trước
- HS lắng nghe
Trêng TiÓu häcGiáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

2. HĐ nghe kể (10 phút)
*Mục tiêu:
- HS biết kể lại từng đoạn câu chuyện (M1)
- Một số HS kể được toàn bộ câu chuyện (Mai, Duy, Trang, Kiên, Minh)
*Cách tiến hành:
- Giáo viên kể lần 1: Chậm, từ tốn.
- HS lắng nghe
+ GV hướng dẫn HS giải nghĩa 1 số từ
chú giải.
- Giáo viên kể lần 2: kết hợp tranh - HS lắng nghe.
minh hoạ
3. Hoạt động thực hành kể chuyện(15 phút)
* Mục tiêu:HS kể được từng đoạn, cả câu chuyện
( HS kể chuyện còn ấp úng, chưa thuộc cả câu chuyện: Hùng, Hương......)
* Cách tiến hành:
- Cho3 HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu - 3 học sinh đọc yêu cầu bài 1, 2, 3 SGK
1, 2, 3 của bài tập
+ Nội dung tranh 1:
+ Tuệ Tĩnh giản giải cho học trò về cây cỏ
nước Nam.
+ Nội dung tranh 2:
+ Quân dân nhà Trần, tập luyện chuẩn bị
chống quân Nguyên.
+ Nội dung tranh 3:
+ Nhà nguyên cấm bán thuốc men cho
nước ta.

+ Nội dung tranh 4:
+ Quân dân nhà Trần chuẩn bị thuốc men
cho cuộc chiến đấu.
+ Nội dung tranh 5:
+ Cây cỏ nước Nam góp phần làm cho
binh sĩ thêm khoẻ mạnh.
+ Nội dung tranh 6:
+ Tuệ Tĩnh và học trò phát triển cây thuốc
nam.
- Yêu cầu HS kể theo cặp
- Học sinh kể theo cặp.
- Thi kể theo tranh
- Thi kể chuyện trước lớp theo tranh.
- Thi kể trước lớp
- Thi kể toàn bộ câu chuyện.
4. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (7 phút)
* Mục tiêu: HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.
( HS còn chưa nắm được ý nghĩa câu chuyện: Long, Nhất......)
*Cách tiến hành:
- Hướng dẫn HS tìm hiểu ý nghĩa câu - HS nêu : Khuyên người ta yêu quý thiên
chuyện
nhiên; hiểu giá trị và biết trân trọng từng
ngọn cỏ, lá cây
5. Hoạt động tiếp nối:(3 phút)
- Nhận xét giờ học.
- HS nghe
- Chuẩn bị bài sau.
- HS nghe
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Trêng TiÓu häc

17


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

.......................................................................................................................................
...
-------------------------------------------------------------------Toán
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (tiếp)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Biết cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân .
2.Kĩ năng: Biết đọc, viết các số thập phân ( các dạng đơn giản thường gặp).
- HS cả lớp làm được bài 1,2.
3. Thái độ: Yêu thích học toán
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, Bảng phụ ....
- HS : SGK, bảng con...
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thực hành…
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Bài cũ:
Học sinh chữa bài tập.

2. Bài mới:
a) Giới thiệu bài.
b) Giảng bài.
Hoạt động học
Hoạt động dạy
1. Hoạt động khởi động(3 phút)
- Cho HS chữa bài
- HS nghe
- Giới thiệu bài
- HS nghe
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(10 phút)
* Mục tiêu: Biết cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân .
(Giúp đỡ HS còn chưa chú ý: Sơn, Chung, Hùng, Nhất)
* Cách tiến hành:

18

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tự nêu
nhận xét từng hàng trong bảng để nhận
xét.
- Tương tự với 8,56m và 0,195m
- Giáo viên giới thiệu: Các số 2,7;
8,56; 0,195 cũng là số thập phân.
- Giáo viên giới thiệu hoặc hướng dẫn
học sinh tự nhận xét.


- Giáo viên viết từng ví dụ lên bảng.

Năm học : 2017 - 2018
7
m viết thành 2,7m.
10
- 2,7m: đọc hai phẩy bảy mét.
- Học sinh nhắc lại.
- 2m 7dm hay 2

- Mỗi số thập phân gồm 2 phần: phần
nguyên và phần thập phân, những chữ số ở
bên trái dấu phảy thuộc về phần nguyên,
những chữ số ở bên phải dấu phảy thuộc về
phần thập phân.
- Học sinh chỉ vào phần nguyên, phần thập
phân của số thập phân rồi đọc số đó.

3.Hoạt động thực hành:(20 phút)
* Mục tiêu: - Biết đọc, viết các số thập phân ( các dạng đơn giản thường gặp).
- HS cả lớp làm được bài 1,2.
(Giúp đỡ HS chưa nắm được cấu tạo của số thập phân: Hương, Đức, Hùng, Nhất)
* Cách tiến hành:
Bài 1:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Đọc số thập phân
- Yêu cầu HS đọc theo cặp
- Học sinh đọc từng số thập phân.
- Giáo viên nhận xét chữa bài.
9,4: Chín phẩy tư .

7,98: Bảy phẩy chín mươi tám.
25,477: Hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy
mươi bảy .
206,075: Hai trăm linh sáu phẩy không
trăm bảy mươi lăm .
0,307: Không phẩy ba trăm linh bảy .
Bài 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu
- HS đọc
- Cho học sinh làm bài
- HS làm bài .
9
45
- GV nhận xét chữa bài
5 = 5,9
82
= 82,45
10
100
225
810
= 810,225
1000
4. Hoạt động tiếp nối:(2 phút)
- Nhận xét giờ học.Giao bài về nhà.
- HS nghe
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

...
-------------------------------------------------------------Trêng TiÓu häc

19


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

Tập đọc
TIẾNG ĐÀN BA- LA- LAI- CA TRÊN SÔNG ĐÀ
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu nội dung và ý nghĩa : Cảnh đẹp kì vĩ của công trường thuỷ điện
sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi
đẹp khi công trình hoàn thành.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ
thơ).
2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm được toàn bài, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do .
- HS( M3,4) thuộc cả bài thơ và nêu được ý nghĩa của bài .
3. Thái độ: Tôn trọng và biết ơn những người đã góp sức xây dựng những công trình
lớn cho đất nước.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- Ảnh về nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động dạy

Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)
- Đọc truyện: “Những người bạn tốt”
- HS đọc
- Giới thiệu bài- Ghi bảng
- HS nghe
2. Hoạt động luyện đọc:(10 phút)
* Mục tiêu: : - Đọc đúng từ, câu đoạn, bài thơ.
- Đọc ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, nhấn giọng phù hợp.
- Đọc đúng tên nước ngoài trong bài học
(Lưu ý đọc ngọng dấu thanh: Long, Huy, Đắc Anh)
* Cách tiến hành:
- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài
- Cả lớp theo dõi
- Đọc nối tiếp từng đoạn.
- Học sinh đọc nối tiếp nhau đọc bài lần 1
kết hợp luyện đọc từ khó, câu khó.
- Học sinh đọc nối tiếp nhau đọc bài lần 2
kết hợp giải nghĩa từ chú giải
- Giáo viên giải nghĩa thêm 1 số từ
chưa có trong phần chú thích cao
nguyên, trăng chơi với.
- Luyện đọc theo cặp
- Học sinh luyện đọc theo cặp.
- 1 HS đọc toàn bài
- Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ.
3. Hoạt động tìm hiểu bài:(10 phút)
* Mục tiêu: Hiểu nội dung và ý nghĩa : Cảnh đẹp kì vĩ của công trường thuỷ điện
sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi
đẹp khi công trình hoàn thành.( Trả lời được các câu hỏi trong SGK; thuộc 2 khổ

20

Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

thơ).
(Phát huy khả năng trả lời câu hỏi của: Kiên, Mai, Quỳnh, Minh, Dũng, Oanh)
* Cách tiến hành:
1. Những chi tiết nào trong bài thơ gợi - Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông.
lên hình ảnh 1 đêm trăng vừa tĩnh Những tháp khoan … nằm nghỉ.
mịch, vừa sinh động trên sông Đà?
- Đêm trăng vừa tĩnh mịch vừa sinh động vì
có tiếng đàn cô gái Nga có dòng sông lấp
loáng dưới ánh trăng.
2. Tìm 1 hình ảnh đẹp trong bài thơ thể
hiện sự gắn bó giữa con người với
thiên nhiên trong đêm trăng bên sông
Đà.

- Câu thơ: Chỉ có tiếng đàn ngân nga. Với
một dòng trăng lấp loáng sông Đà gợi lên 1
hình ảnh đẹp, thể hiện sự gắn bó, hoà
quyện giữa con người với thiên nhiên giữa
ánh trăng với dòng sông.
3. Những câu thơ nào trong bài sử - Cả công trường say ngủ. Những tháp
dụng phép nhân hoá?

khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ.
- Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm
nghỉ đi muôn ngả.
- Giáo viên tóm tắt nội dung bài.
- HS nêu ND bài: Cảnh đẹp kì vĩ của công
trường thuỷ điện sông Đà cùng với tiếng
đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước
mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình
hoàn thành.
4. Hoạt động luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng: (10 phút)
* Mục tiêu: Học thuộc lòng 2 khổ thơ
(Giúp đỡ HS đọc diễn cảm còn hạn chế: Sơn, Chung, Hùng, Hương)
* Cánh tiến hành:
- Giáo viên chọn khổ thơ cuối để đọc - Học sinh đọc diễn cảm khổ thơ cuối.
diễn cảm.
- Chú ý nhấn giọng các từ ngữ nối
liền, nằm bỡ ngỡ, chia, muôn ngả, lớn,
đầu tiên.
- Luyện học thuộc lòng.
- Học sinh đọc thuộc lòng từng khổ thơ và
cả bài thơ.
- Thi đọc.
- Thi đọc thuộc lòng.
5. Hoạt động tiếp nối:(3 phút)
- Nhắc lại ý nghĩa bài thơ.
- HS nhắc lại
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- HS nghe
- Dặn dò học sinh học thuộc lòng.
- HS thực hiện

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Trêng TiÓu häc

21


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

.......................................................................................................................................
...
----------------------------------------------------------Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I. MỤC TIÊU
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc , hàng ngang dóng thẳng hàng (ngang, dọc)
- Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái .
- Biết đổi chân khi đi đều sai nhịp .
- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi .
II. CHUẨN BỊ
Sân bãi, còi, 4 tín gậy...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
NỘI DUNG
I.Chuẩn bị:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
- Xoay các khớp cổ chân, cổ tay, khớp gối, hông,
vai.

- Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân
trường.
* Chơi trò chơi"Chim bay, cò bay"
II.Cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi
đều vòng phải, vòng trái, đứng lại, đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
-GV điều khiển lớp tập.
-Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV
quan sát sửa chữa sai sót cho HS.
-Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn.GV
quan sát, nhận xét biểu dương thi đua.
-Tập cả lớp do GV điều khiển để củng cố.
- Chơi trò chơi "Trao tín gậy"
-GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy
định chơi. Cho cả lớp cùng chơi theo hình thức thi
đua giữa các tổ.
-GV điều khiển, quan sát,nhận xét, biểu dương.
(Lưu ý HS chưa chú ý: Ánh, Linh, Thư)
III.Kết thúc:
- Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng.
- Đứng tại chỗ hát một bài vỗ tay theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài.
22

Định
lượng

PH/pháp và hình
thức tổ chức


1-2p
1-2p
1-2p

XXXXXXXX
XXXXXXXX


10-12p

XXXXXXXX
XXXXXXXX

1-2p
3-4p2-3p
2-3p
7-8p

1-2p
1-2p
1-2p

Trêng TiÓu häc

X

X
X
X
X O  O X
X
X
X
X
876
........1 .5.........X X
234
X X......................
XXXXXXXX
XXXXXXXX


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

- GV nhận xét đánh giá kết quả bài học.Về nhà ôn
ĐHĐN.

1-2pĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
...
----------------------------------------------------------------------------------------------------Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Hiểu mối liên hệ về nội dung giữa các câu và biết cách viết câu mở
đoạn .(BT2,BT3)
2.Kĩ năng: Xác định được phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn (BT1);
3.Thái độ: Giáo dục học sinh lòng ham thích văn học.
* GD BVMT: Khai thác trực tiếp nội dung bài: Ngữ liệu dùng để Luyện tập ( Vịnh
Hạ Long) có nội dung giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của môi trường thiên nhiên,
có tác dụng giáo dục BVMT.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học:
- Tranh ảnh minh hoạ Vịnh Hạ Long trong SGK.
2.Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)
- Thu chấm dàn ý bài văn miêu tả một - 3 HS nộp bài
cảnh sông nước của 3 HS
- Giới thiệu bài
- HS nghe
2. Hoạt động thực hành:(30 phút)
* Mục tiêu: Xác định được phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn (BT1);

Hiểu mối liên hệ về nội dung giữa các câu và biết cách viết câu mở đoạn
(BT2,BT3)
(Giúp đỡ HS chưa xác định được 3 phần của bài văn: Chung, Hương)
* Cách tiến hành:

Trêng TiÓu häc

23


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

Bài 1:
- HS đọc
- HS đọc yêu cầu của bài tập
- HS thảo luận nhóm2
- Tổ chức HS thảo luận nhóm
- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm
- HS đọc đoạn văn Vịnh Hạ Long
+ Xác định phần mở bài, thân bài, kết + Mở bài: Vịnh Hạ Long là một thắng
cảnh có một không hai của đất nước
bài của bài văn trên?
Việt Nam.
+ Thân bài: Cái đẹp của Hạ Long....
theo gió ngân lên vang vọng.
+ Kết bài: Núi non, sông nước .... mãi
mãi giữ gìn.
+ Phần thân bài gồm có mấy đoạn? mỗi - Phần thân bài gồm 3 đoạn:

+ Đoạn 1: tả sự kì vĩ của thiên nhiên
đoạn miêu tả những gì?
trên Hạ Long
+ Đoạn 2: tả vẻ duyên dáng của vịnh
Hạ Long
+ Đoạn 3: tả nét riêng biệt, hấp dẫn
lòng người của Hạ Long qua mỗi mùa.
+ Những câu văn in đậm có vai trò gì - Những câu văn in đậm là câu mở đầu
của mỗi đoạn, câu mở đoạn nêu ý bao
trong mỗi đoạn và cả bài?
trùm cả đoạn. Với cả bài mỗi câu văn
nêu một đặc điểm của cảnh vật được tả,
đồng thời liên kết các đoạn trong bài
với nhau.
Bài 2:
- HS đọc
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 2 để - HS thảo luận
+ Đoạn 1: Điền câu (b) vì câu này nêu
chọn câu mở đoạn cho mỗi đoạn văn
được cả 2 ý trong đoạn văn: Tây
Nguyên có núi cao và rừng dày.
+ Đoạn 2: Điền câu (c) vì câu này nêu
được ý chung của đoạn: Tây Nguyên có
những thảo nguyên rực rỡ muôn màu
sắc.
- HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn văn
- Gọi HS đọc đoạn văn hoàn chỉnh
đã hoàn chỉnh.
Đoạn 1: Tây nguyên có núi cao chất

ngất, có rừng cây đại ngàn. Phần phía
Nam ...in dấu chân người.
Đoạn 2: Nhưng Tây Nguyên....trên
những ngọn đồi.
Bài 3:
- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS tự làm bài
24

- HS đọc
- HS làm bài vào vở, 2 HS làm bảng
nhóm
Trêng TiÓu häc


Giáo án tổng hợp lớp 5

Năm học : 2017 - 2018

- Gọi 2 HS viết vào bảng nhóm, gắn - HS làm bảng nhóm đọc bài
bảng và đọc bài
- 3 HS dưới lớp đọc câu mở đoạn của - 3 HS đọc
mình.
- GV nhận xét sửa chữa bổ xung

4.Hoạt động tiếp nối:(2 phút)
- Nhận xét giờ học,giao bài về nhà.
- HS nghe
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...
------------------------------------------------------------------

Toán
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết tên các hàng của số thập phân
2. Kĩ năng: - Đọc, viết số thập phân, chuyển số thâp phân thành hỗn số có chứa phân
số thập phân .
- HS cả lớp làm được bài 1, 2(a,b) .
3. Thái độ: Giáo dục lòng ham mê học toán.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng dạy học
- GV: SGK, bảng phụ…
- HS : SGK, bảng con, vở...
2. Dự kiến phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Kĩ thuật đặt và trả lời câu hỏi.
- Kĩ thuật trình bày một phút
- Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động:(3 phút)
- Gọi 2 HS lên bảng yêu cầu HS làm - 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp theo
các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm dõi
của tiết học trước.
- Giới thiệu bài- Ghi bảng
- HS theo dõi

2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút)
* Mục tiêu: Biết tên các hàng của số thập phân, mối quan hệ giữa các hàng của số
thập phân.
(Giúp đỡ HS chưa nắm được tên các hàng của STP: Hùng, Hương, Chung, Tuấn
Trêng TiÓu häc

25


×