Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

TUẦN 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.3 KB, 22 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019

Tuần
02

Ngy dy: Th ba ngy 4 thỏng 9 nm 2018
ễN TP CC PHẫP TNH VI PHN S

TON:
BI 4
I.Mc tiờu:
- Cng c cỏch thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn, chia hai phõn
s.
- Rốn k nng tớnh cỏc phộp tớnh thnh tho v dng tớnh trong bi gii.
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn khi lm bi tp.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc gii quyt vn .
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT.
HS:
III. iu chnh NDDH: theo ti liu HDH
IV. iu chnh hot ng hc: Theo logo
+/ H khi ng: Trũ chi: bn :
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Cng c,khc sõu kin thc v so sỏnh cỏc phõn s
- PP: Vn ỏp
- KT: Nhn xột bng li
+/ H 1,2, Cng c cỏch thc hin cỏc phõn s.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c cỏch thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn chia
hai phõn s
- PP: Vn ỏp


- KT: Nhn xột bng li
+/ H 3,4,5 Thc hnh lm bi tp
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vn dng c cỏch thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn
chia hai phõn s tớnh ỳng, nhanh.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp; vit(GV)
- KT: Ghi chộp ngn;Nhn xột bng li; vit nhn xột(GV)
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Phong, Linh.).Giỳp cỏc em
thc hin c cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn , chia hai phõn s H 3,4,5.
Cõu hi gi m: 1. thc hin phộp tớnh cng, tr, nhõn, chia hai phõn s
ta lm th no? (C th tng phộp tớnh m HS cũn lung tỳng khi thc hin)
2. Khi thc hin phộp tớnh mt s t nhiờn vi phõn s ta cn lu y iu gỡ?
(H 3)
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH
VI. Hng dn phn ng dng:
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Gii bi toỏn cựng b m, ngi thõn ca mỡnh.
TING VIT : BI 2A : VN HIN NGHèN NM (T1)
I.Mc tiờu:
- Bit c ỳng vn bn khoa hc thng thc cú bng thng kờ ; hiu c
ni dung ca bi Nghỡn nm vn hin.
- Rốn k nng th hin ging c ca vn bn khoa hc.
- Giỏo dc cỏc em bit t ho v nn vn hin nc nh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc c, nng lc hp tỏc nhúm.

II. Chun b dựng dy hc :
GV+ HS : SHDH
III. iu chnh ND DH: Khụng
IV. iu chnh H hc: theo logo
H1: Quan sỏt tranh v c li gii thiu v Khờu Vn Cỏc.
H 2: Nghe thy (cụ) hoc bn c bi:
H 3:. Thay nhau c t ng v li gii ngha:
H 4: Cựng luyn c
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: c ỳng ngt ngh, ỳng cỏc s, c c bng thng kờ theo
hang ngang, th hin ging c vn bn khoa hc; hiu c ngha cỏc t
khú mc gii ngha.
- PP: Quan sỏt (cú ch nh); Vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn; nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5. Tho lun tr li cõu hi
Cõu 1: Vn Miu du khỏch ngc nhiờn: bit rng t nm 1075 nc ta m
khoa thi tin s, ó cú truyn thng lõu i.
Cõu 2: Triu i m nhiu khú thi nht: Triu Lờ
Cõu 3: Triu i cú nhiu tin s nht: Triu Lờ
Cõu 4: Cõu vn cui bi mun núi vi chỳng ta: Vit Nam l mt nc cú
nn vn hin lõu i.
ND: Vit Nam cú truyn thng khoa c , th hin nn vn hin lõu i.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tr li ỳng theo cõu hi, din t cõu dn rừ rang,lien h c
thc t bn thõn.
- PP: Quan sỏt (cú ch nh); Vn ỏp

Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú ThủyNhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - TuÇn 02 - N¨m häc 2018- 2019
- KT: ghi chép ngắn; nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
- GV cùng các bạn trong nhóm giúp những em đọc chưa tốt sửa sai để đọc
tốt hơn.
VI. Hoạt động ứng dụng:
- Đọc cho người thân nghe bài đọc em vừa học.
***************************
TIẾNG VIỆT:
BÀI 2A: VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T2)
I.Mục tiêu:
- Giúp HS mở rộng vốn từ: Tổ Quốc.
- Rèn kĩ năng thực hành làm bài tập đúng với yêu cầu
- GD học sinh có thái độ tích cực tự giác khi thực hành làm bài, biết
chia sẽ cùng bạn.
- Giúp HS phát triển năng lực vận dụng kiến thức kĩ năng vào giao tiếp.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Phiếu HT
HS: vở, SHDH
III. Điều chỉnh ND DH: Không
IV. Điều chỉnh HĐ học: theo logo
+/ HĐ khởi động: Cho HS hát bài tập thể để thư giản.
+/HĐ 1,2
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Tìm được từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc có sẵn trong 2 bài tập
đoc và trong chương trình đã học; Tìm được một số từ chứa tiếng quốc- PP:
Quan sát (có chủ định); Vấn đáp
- KT: ghi chép ngắn; nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập
HĐ 3: Trò chơi : Thi tìm nhanh từ có tiếng quốc
* Đánh giá:

- Tiêu chí: Tìm được một số từ chứa tiếng quốc( vói nghĩa là nước); tìm đủ
số lượng, nhanh.
- PP: Quan sát (có chủ định); Vấn đáp
- KT: thang đo; nhận xét bằng lời, tôn vinh học tập
HĐ 4: Đặt câu
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Đặt được câu với những từ ngữ cho trước
- PP: Quan sát (có chủ định); viết
Gi¸o viªn: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- KT: thang o;vit nhn xột (GV)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Ninh, Trang.).Tip cn, hng
dn giỳp cỏc em cỏc em cú thờm nhng vn t nht nh v T quc.
Cõu hi gi m: 1.Khi t cõu em cn chỳ y iu gỡ?
- Hng dn cỏc em cỏch t cõu cú s dng t ng ngha.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: t hai cõu cú s dng t ng ngha núi v
quờ hng em.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Tỡm 2,3 t ng ngha vi T quc v cựng ngi thõn t cõu vi t va
tỡm c.
**********************************
Ngy dy: Th t ngy 5 thỏng 9 nm 2018
HN S ( Tit 1)

TON: BI 5

I.Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh c, vit c hn s. Bit hn s cú phn nguyờn v
phn phõn s.
- Rốn k nng c, vit hn s nhanh chớnh xỏc
- GD thỏi hc tp, ham tỡm hiu kin thc mi.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc t duy
II. Chun b D DH:
GV: B dựng dy hc toỏn ,Giy trong, Phiu BT.
HS: B dựng dy hc toỏn.
III. Hot ng hc:

* Khi ng:
Trũ chi : Tỡm bn khi ng tit hc : Khc sõu kin thc v tớnh cht c
bn ca phõn s.
- Chia s sau trũ chi
- HS vit tờn bi vo v.
- HS c mc tiờu bi, chia s mc tiờu bi trc lp
A. HOT NG C BN

Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - TuÇn 02 - N¨m häc 2018- 2019
1. Viết phân số chỉ phần đã tô màu của mỗi hình vẽ dưới đây.
Việc 1: Em đọc và tìm hiểu các hình và viết phân số tương ứng mỗi hình vào
vở.
Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ cho nhau nghe về các phân số mình vừa viết
được.
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho các bạn chia sẻ HĐ 1.
- Hội đồng tự quản cho cả lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện.

(Trưởng ban học tập mời các bạn chia sẻ.)
* Đánh giá:
- Tiêu chí: viết được phân số theo mẫu, có thể giải thích được vì sao lại viết
phân số đó
- PP:; vấn đáp
- KT: nhận xét bằng lời

2. a,Thực hiện các hoạt động sau.
Việc 1: - Em đọc thông tin và quan sát hình vẽ.
- Em nói có 2 và cái bánh.
- Em viết: 2 cái bánh.
Việc 2: NT điều hành các bạn chia sẻ HĐ.

b,Đọc kĩ nội dung và giải thích cho bạn nghe
Việc 1: Em đọc thông tin ở khung màu xanh.
Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ, thảo luận về thông tin vừa đọc.
Việc 3: NT điều hành cho các bạn trong nhóm chia sẽ các thông tin vừa tìm
được.
- Hội đồng tự quản cho cả lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện.(Trưởng ban
học tập mời các bạn chia sẻ)
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS quan sát hình viết và nói được hỗn số, nêu được cấu tạo của
hỗn số.
Gi¸o viªn: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiÓu häc Phó Thñy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - TuÇn 02 - N¨m häc 2018- 2019
- PP:; vấn đáp
- KT: nhận xét bằng


3. Viết rồi đọc hỗn số thích hợp với mỗi hình vẽ sau.
Việc 1: Em đọc và viết hỗn số ở mỗi hình vào vở.
Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ hỗn số vừa viết được.
Việc 3: Nhóm trưởng điều hành cho các bạn chia sẻ HĐ 3.
- Hội đồng tự quản cho cả lớp chia sẻ hoạt động vừa thực hiện.
(Trưởng ban học tập mời các bạn chia sẻ.)
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS viết hỗn số dựa vào hình và đọc được hỗn số, nêu được cấu
tạo của hỗn số vừa viết được.
- PP:; vấn đáp
- KT: nhận xét bằng
- Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học.
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Hướng dẫn các em thực hiện phần ứng dụng ở SHD cùng bố mẹ, anh chị của
mình: Em đọc và chỉ ra phần nguyên và phần phân số cho người thân nghe.
TIẾNG VIỆT:
BÀI 2A: VĂN HIẾN NGHÌN NĂM (T3)
I.Mục tiêu:
- Nghe -viết đúng bài:Lương Ngọc Quyến ;Nắm được ctạo và viết đúng
phần vần của tiếng.
- Rèn kĩ năng viết đúng kĩ thuật, trình bày đẹp.
- GD học sinh tính cẩn thận khi viết bài, biết sữa lỗi.
- Giúp HS phát triển năng lực nghe, viết bài
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Bảng phụ vẽ mô hình cấu tạo vần
HS: vở ô li
III. Điều chỉnh ND DH: Không
IV. Điều chỉnh HĐ học: theo logo
+/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải .
+/ HĐ 5: Học sinh viết bài.

Gi¸o viªn: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Nghe vit ỳng v trỡnh by p, khoa hc bi: Lng Ngc
Quyn
- PP: Quan sỏt,Vit
- KT: ghi chộp ngn, vit nhn xột(GV)
+/H 6,7: Thc hnh lm bi tp
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh v vit ra c phn vn ca cỏc ting theo yờu cu
bi tp, vit c phn vn vo mụ hỡnh cu to vn
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh, nhn xột bng li
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hs tip thu cũn hn ch: ( Ninh, Khỏnh, Phong): Tip cn,h
dn cỏc em vit ỳng cỏc t khú. Trỡnh by bi vit khoa hc. Ch vit u
nột.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm tng nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng: Hdn cỏc em thc hin phn ng dng
cựng b m, anh ch ca mỡnh: Vit li bi: Lng Ngc Quyn cựng ngi
thõn.
************************************
KHOA HC:
S SINH SN (Tit 3)
I.Mc tiờu:
-Giỳp HS cng c li kin thc ca tit 1 v 2
- Rốn k nng vn dng kin thc tit trc lm ỳng v nhanh cỏc bi

tp thc hnh
- GD hc sinh bit quan tõm chm súc nhng ph n mang thai.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc ch ng thc hin cỏc hot ng thc hnh
II. Chun b D DH: GV: Phiu HT
HS: SHDH TV(tp 1)
III. iu chnh ND hot ng : Khụng
IV. iu chnh hot ng dy hc:
H 1:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c cỏc th h trong gia ỡnh bn nh v lien h c
gia ỡnh mỡnh
- PP: Quan sỏt, vn ỏp( vn ỏp gi m)
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
H2,3: : iu chnh t nhúm ln thnh ton lp)
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Qua hai bi tp HS nờu li c cỏc kin thc v cỏc giai on
phỏt trin bo tha,nhng vic cn l v khụng nờn lm i vi ngi mang
thai, gii thớch ngn gn c chia s
- PP: Quan sat; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh vit cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em trong
nhúm giỳp thờm
VI. Hng dn phn ng dng: Chia s vi bn xem nh bn cú bao
nhiờu th h. Kể cho bố, mẹ nghe về sự hình thành và phát
triển của bào thai.

****************************
BI 2B: SC MU VIT NAM (T1)

TING VIT:
I.Mc tiờu:
- HS c hiu c ni dung v ý ngha bi th: Sc mu Vit Nam, thuc
lũng nhng kh th m hc sinh yờu thớch.
- Rốn k nng c din cm bi th vi ging nh nhng thit tha.
- GD cỏc em bit yờu quờ hng ỏt mỡnh
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc c, NL din t.
II. Chun b D DH:
GV +HS: : SHD
III. iu chnh ND dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: TC : Thi tỡm nhanh tờn 7 sc cu vũng
+/ H 2 : Nghe thy cụ c
+/ H 3 : Cựng luyn c
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nghe c v nờu c ging c bi th nh nhng, tha
thit.Cựng nhau luyn c ỳng v c din cm bi th.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
+/ H 4 : Tho lun , tr li cõu hi.
Cõu 1 : bn nh trong bi th yờu nhng mu sc : ,xanh, vng, trng,
en, tớm, nõu.
Cõu 2 : Mi mu sc gi ra trong trớ tng tng ca bn nh :
Mu (mỏu trong tim, c t quc, khn qung i viờn) mu xanh(ng
bng, rng nớu, bin, bu tri) mu vng(lỳa chớn, hoa cỳc, nng mựa thu)
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú ThủyNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
mu trng( trang giy, úa hoa hng bch, mỏi túc b)mu en( hũn tha, ụi
mt, mn ờm)mu tớm( hoa c, hoa sim, chic khn ch, nột mc) mu
nõu(ỏo m, t ai, g rng)
Cõu 3 : Bi th cho bit tỡnh cm ca bn nh vi quờ hng, t nc : bn
yờu tt c cỏc sc mu trờn t nc, bn rt yờu quờ hng, t nc.
ND : Núi lờn tỡnh yờu t nc, quờ hng vi nhng sc mu, nhng con
ngi, s vt ỏng yờu ca bn nh.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tr li cỏc cõu hi y , din t gn, nờu c ni dung bi.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
+/ H 5 : Hc thuc lũng nhng kh thoe em yờu thớch
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: c thuc ớt nht 2-3 kh th, c din cm.
- PP: Quan sỏt;
- KT: thang o
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Hi,Nguyt, Vinh): Tip cn,
hng dn cỏc em vit ỳng cỏc t khú. Hiu c ni dung bi : Sc mu
em yờu.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm trong nhúm.
GDBVMT : Em thy hỡnh nh trong bi th p nh th no ? Em cm thy
yờu quờ hng mỡnh khụng ?
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
c bi cho ngi thõn mỡnh nghe.
****************************

TING VIT:
BI 2B: SC MU VIT NAM (T2)
I.Mc tiờu:
- Vit c on vn t cnh mt bui trong ngy.
- Rốn k nng vit cú hỡnh nh, t nhanh.
- GD cỏc em yờu thớch mụn hc.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc vit vn
II. Chun b D DH:
GV +HS: : SHD
III. iu chnh ND dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ H khi ng: Khc sõu b cc ca cỏc bi vn t cnh ó hc.
+/H 1- HTH: Hc sinh nm chc b cc ca bi vn t cnh v vit c
on vn t cnh mt bui trong ngy.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm li dn ý v da vo dn ý phỏt trin on vn t
cnh mt bui sang, bui tra hc bui chiutrờn cỏnh ng hoc trong
vn cõy, on vit cú hỡnh nh.
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: ghi chộp ngn, vit nhn xột
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hdn giỳp cỏc em nm
chc b cc ca bi vn t cnh v vn dng vit c mt on vn
ngn t 5 10 cõu
Cõu hi gi m: 1. Nờu b cc ca bi vn t cnh? (Yc nờu chi tit tng
phn mt).

+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Vit mt bi vn t cnh bui sỏng quờ em.
GDBVMT: Em cn lm gỡ bo v cỏc cnh p quờ hng em ?
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Chia s cựng ngi thõn on vn em vit c./
ễn luyn Toỏn:
EM T ễN LUYN TON TUN 1
I.Mc tiờu:
- Bit c, vit, rỳt gn, quy ng, so sỏnh, xp th t cỏc phõn s. Bit c,
vit cỏc phõn s thp phõn.
- Rốn k nng thc hin cỏc bi tp ỳng, nhanh.
- Giỏo dc thỏi t giỏc lm bi.
- Giỳp phỏt trin nng lc t duy
II. Chun b D DH:
GV: bi tp .
HS: HD em t ụn luyn toỏn.
III. iu chnh ND dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1: TC : bn khi ng tit hc: Cng c, khc sõu kthc v
phõn s.
+/ H 1,2,3,6: Khc sõu kin thc v phõn s, tớnh cht c bn ca phõn s.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hs c ,vit, rỳt gc cỏc phn s,c v vit ỳng cỏc phõn s
thp phõn
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019

- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
+/ H 4,5, 7,8 : Khc sõu cho hc sinh v phõn s thp phõn, cỏch chuyn
i
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS rỳt gon, quy ng v chuyn c phõn s v phõn s thp
phõn.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp, vit
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, vit nhn xột(GV)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Khỏnh , Linh, Trang.).H tr,
tip cn giỳp cỏc em hon thnh tt cỏc H phn ụn luyn.Giỳp cỏc em
khc sõu cỏc kin thc ó hc.
Cõu hi gi m:1. rỳt gn phõn s em lm nh th no ?
2. Cú bao nhiờu cỏch quy ng mu s cỏc phõn s ?
3. Em hóy nờu cỏch chuyn i mt s phõn s thnh phõn s thp
phõn ?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v h tr, giỳp cỏc bn chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
****************************
Th nm ngy 6 thỏng 9 nm 2018
TON
BI 6
HN S ( TIP THEO T1)
I.Mc tiờu:
- Em bit cỏch chuyn mt hn s thnh phõn s.
- HS cú k nng vn dng cỏch chuyn chuyn c mt s hn s
v phõn s.

- Cú thỏi ci m khi hc, cựng bit chia s vi bn
- Phỏt trin nng lc t duy toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: Th, hỡnh v ; Phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : theo logo
+/ H 1: TC: Ghộp th khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc
hn s.
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS chn c hỡnh v ni vi hn s.
- PP: Quan sỏt;
- KT: ghi chộp ngn
+/ H 2 - HCB: H tr cỏc em nm c cỏch chuyn hn s thnh phõn
s.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c n ni dung v chia s c thụng tin cho bn
- PP: vn ỏp
+/ H 3 : Vn dng kin thc vo 2 bi tp
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s thnh phõn s
- PP:; vit
- KT: vit nhn xột (GV)
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Linh, Trang, Ninh.).H tr,
tip cn giỳp cỏc em nm chc cỏch chuyn i hn s thnh phõn s. (H2)

Cõu hi gi m: Khi chuyn mt hn s thnh phõn s ta thc hin nh th
no ? VD minh ha.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT 7. Sỏch HD em t ụn luyn toỏn trang 13 (Tun 2)
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
Em thc hin H ng dng 1
Ting vit:
BI 2B : SC MU VIT NAM (T3)
I.Mc tiờu:
-K mt cõu chuyn ó nghe, ó c v mt anh hựng, danh nhõn ca
nc ta. Hiu c ni dung chớnh v bit trao i v ý ngha cõu
chuyn.
- Rốn k nng k cú cm xỳc, th hin c iu b c ch.
- GD thỏi noi gng nhng phm cht ca anh hựng v nhng danh
nhõn qua cỏc cõu chuyn
- Phỏt trin cho HS nng lc k, NL din t.
II. Chun b D DH:
GV: Mt s cõu chuyn v anh hựng v danh nhõn dõn tc.
HS: Su tm nhng cõu chuyn v nhng anh hựng dõn tc.
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : Theo logo
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh hiu sõu hn v s hi sinh anh dng ca
cỏc v anh hựng dõn tc.
+/ H 2 - HTH: K c cõu chuyn v anh hựng, danh nhõn ca dõn tc

m mỡnh ó chun b.
+/H 3,4 HTH: Nm chc ý ngha ca cõu chuyn v th hin c cõu
chuyn mt cỏch tt nht.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS k c ton b cõu chuyn bng li k ngn gn, d hiu,
bit th hin iu b, thi k vi bn, nờu c ý ngh cõu chuyn
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, tụn vinh hc tp
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em nm
c ni dung cõu chuyn, bc u k c cõu chuyn m mỡnh bit v
nm c y ngha ca cõu chuyn.
Cõu hi gi m: 1. Cõu chuyn ca ngi iu gỡ?Trong cõu chuyn gm
cú nhng nhõn vt no? Nhõn vt chớnh l ai?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm mỡnh k c cõu chuyn mt cỏch
tt nht, biu cm nht.
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: K li cõu chuyn mỡnh va hc c cho ngi thõn mỡnh nghe.
Su tm thờm mt s cõu chuyn v nhng tm gng tui nh chớ ln.
Th sỏu ngy 7 thỏng 9 nm 2018
Toỏn:
HN S. (TIP THEO (T2)
I.Mc tiờu:
-Em bit cỏch chuyn mt hn s thnh phõn sụ, chuyn mt hn s
thnh phõn s thp phõn.
- Cú k nng vn dng cỏc phộp tớnh cng tr nhõn chia lm bi tp
thc hnh.
- GD thỏi ham thớch hc tp ,biiets chia s vi bn

- Nng lc hp tỏc nhúm, suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT 5.
HS: v ụ li
III. iu chnh ni dung dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh Hot ng hc : iu chnh H 5 t cỏ nhõn sang nhúm ln
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ H khi ng : Cho HS hỏt 1 bi
+/ H 1,2
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s v phõn s v v phõn s thp phõn
- PP:; Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
,H 3 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s v phõn s ri thc hin c cỏc phộp
tớnh cng, tr , nhõn, chia cỏc phõn s
- PP:; vit
- KT: ghi nhn xột (GV)
H 4 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS so sỏnh c cỏc hn s bng cỏch chuyn v cựng phõn s
c hai v.
- PP:; quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
H 5:
* ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: HS xỏc nh c bi no ỳng bi no sai v ghi kớ hiu vo ụ
trng, gi thớch c vỡ sao.
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hs tip thu cũn hn ch: (Nguyt,Quc.).H tr, tip cn giỳp
cỏc em nm chc cỏch chuyn i hn s v thc hin cỏc phộp tớnh tt.
( H 1,2,3)
Cõu hi gi m: Lm cỏch no em chuyn c hn s thnh phõn s.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh.

Ting vit:
I.Mc tiờu:

***********************************
BI 2C: NHNG CON S NểI Gè ? (T1)

Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- Bc u bit lp bỏo cỏo thng kờ.
- Rốn k nng lp c bng thng kờ hc sinh trong lp
- GD thỏi t giỏc tớch cc lm bi
- Giỳp cỏc en phỏt trin nng lc vit.
II. Chun b D DH:

GV: Bng nhúm
HS: v ụli
III. iu chnh ND dy hc: khụng
IV. iu chnh HH :. Theo logo
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mi .
+/ H 1 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: hc sinh lm quen vi bng thng kờ bi c : Nghỡn nm vn
hin.nờu c s liu ca bng tng kờ.Tỏc dng ca bng thng kờ(giỳp
ngi c d tip nhn thụng tin,d so sỏnh ;Tng sc thuyt phc cho nhn
xột)
- PP:vn ỏp
- KT: nhn xột bng li ,
+/H 2 * ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Thc hnh lp c bng thng kờ theo yờu cu.
- PP:Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em lp
c bng thng kờ.
Cõu hi gi m: 1.Bng thng kờ c trỡnh by nh th no ?
2. S liu trong bng thng kờ th hin iu gỡ ?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Lp bng thng kờ s thnh viờn trong nhúm
mỡnh.
VI.Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Chia s cựng ngi thõn v bng bỏo cỏo thng kờ m mỡnh ó
c hc.


KHOA HC :
I.Mc tiờu :

NAM V N ( TIT 1)

Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - TuÇn 02 - N¨m häc 2018- 2019
- Giúp học sinh nắm được đặc điểm sinh học( giới tính) và đặc điểm xã hội (
giới)của nam và nữ.
- Nêu được con trai và con gái đều bình đẳng vaf có quyền như nhau
- Tôn trọn các bạn cùng giới và khác giới không phân biệt nam nữ.
- Phát triển năng lực nghiên cứu và tìm hiểu xã hội.
II. Chuẩn bị : GV bảng nhóm như bài tập 2
III : Điều chỉnh nội dung học tập : không
IV. Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
HĐ 1 : Liên hệ thực tế
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nêu được công việc của từng người trong gia đình
- PP:; Quan sát
- KT: ghi chép ngắn ,
HĐ 2 : Ghép thẻ
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS xếp được các thẻ chữ đã chovào đươc 3 cột
- PP:quan sát
- KT: ghi chép ngắn ,
HĐ3 : Đọc thông tin và trả lời
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đọc và nắm được nội dung thong tin, trả lời đúng với các câu

hỏi
- PP:; vấn đáp
- KT: nhận xét bằng lời
Thứ bảy ngày 8 tháng 9 năm 2018
Tiếng việt:
BÀI 2C : NHỮNG CON SỐ NÓI GÌ (T2)
I.Mục tiêu:
- Tìm được các từ đồng nghĩa, sử dụng được các từ đồng nghĩa để viết
đoạn văn.
- Viết được đoạn văn hay.
- GD thái độ yêu thích tìm tòi về nghĩ của từ.
- Phát triển năng lực viết, trình bày.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Bảng nhóm, Phiếu HT.
HS:
III. Điều chỉnh nộ dung dạy học: theo tài liệu
IV. Điếu chỉnh HĐH : theo logo
Gi¸o viªn: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ H khi ng: Khc sõu kin thc v t ng ngha .
+/ H 3 : Tỡm v ghi li t ng ngha trong on vn
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c cỏc t ng ngha trong on vn
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 4 : Trũ chi : Thi xp nhanh cỏc t ng ngha
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm v xp c cỏc t ng ngha vo 3 nhúm

- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 5 : Vit on vn
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Vn dng kin thc v t ng ngha vit on vn
v giỳp cỏc em s dng t ng ngha ỳng v tt trong cõu vn, on vn.
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em
vn dng tt kin thc v t ng ngha hon thnh tt cỏc BT.Bc u
s dng c t ng ngha trong cõu vn v on vn.
Cõu hi gi m: 1.Nhc li nh th no l t ng ngha?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
*********************************
Toỏn:
BI 7: EM ễN LI NHNG Gè HC
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS chuyn c phõn s thnh phõn s thp phõn. Chuyn hn
s thnh phõn s. Chuyn s o t n v bộ ra n v ln, s o cú hai
tờn n v o thnh s o l hn s vi mt tờn n v o.
- HS cú k nng thc hnh lm nhanh cỏc bi tp.
- GD cỏc em thỏi tớch cc trong thc hnh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: ti liu HDH +HS: v ụ li

III iu chnh NDDH :Khụng.
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
IV. iu chnh hot ng hc: Theo logo
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc hn s,
cỏch chuyn i hn s.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c cỏch chuyn cỏc hn s v phõn s.
- PP:; quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
+/ H 1,2:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c cỏc phõn s thnh phõn s thp phõn v chuyn
cỏc hn s v phõn s.
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 3,4,5
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS Cng c kin thc v cỏch chuyn n v bộ ra n v ln, s
o cú hai tờn n v thnh s o l hn s vi mt tờn v o.
- PP:; vn ỏp; vit
- KT:; nhn xột bng li; vit nhn xột(GV)
: V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Trang, Phong.).Giỳp cỏc em
nm chc cỏch thc hin chuyn i phõn s, hn s.
Cõu hi gi m: 1. chuyn phõn mt phõn s thnh phõn s thp phõn ta
chu y iu gỡ?
2. Nờu cỏch chuyn i hn s thnh phõn s.

+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT 7 trang 18 . HD em t ụn luyn toỏn.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Gii bi toỏn cựng b m, ngi thõn ca mỡnh.
****************************
O C:
EM L HC SINH LP 5 ( T2)
I.Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh bit tha nhn v hc tp theo tm gng tt.
- Rốn cho hc sinh cú k nng t mc tiờu phn u
- GD hc sinh cú trỏch nhim vi trng lp ca mỡnh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc k chuyn v thc hnh.
II. Chun b D DH:
GV : Phiu HT
HS : Bỳt mu
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - TuÇn 02 - N¨m häc 2018- 2019
III. Hoạt động học

* Khởi động:
- HĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi khởi động tiết học.
- HS viết tên bài vào vở.
- HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu bài trước lớp
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Thảo luận về kế hoạch phấn đấu.
Việc 1: Em tự vạch ra kế hoạch phấn đấu của mình.

Việc 2: Em cùng bạn thảo luận về kế hoạch.
Để xứng đáng là học sinh lớp 5 ta cần làm gì? Phấn đấu như thế nào?
Việc 3: NT yêu cầu các bạn nêu y kiến của mình về kế hoạch. Bạn khác lắng
nghe, nhận xét và bổ sung.
- CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ.
• Đánh giá:
-Tiêu chí: học sinh biết viết ra mục tiêu phấn đấu của mình
- PP : Quan sát ; vấn đáp
- KT : Ghi chép ngắn,Nhận xét bằng lời

2.Kể chuyện về các tấm gương lớp 5 gương mẫu.
Việc 1: Chuẩn bị câu chuyện cho mình.
Việc 2: Em cùng bạn kể cho nhau nghe câu chuyện
Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ .
- CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét.
*Đánh giá:
-Tiêu chí: học sinh nêu được những nhiệm vụ của học sinh lớp 5
- PP : vấn đáp ;
- KT : Nhận xét bằng lời

3. Chơi trò chơi: “Truyền điện”

Gi¸o viªn: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiÓu häc Phó Thñy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - TuÇn 02 - N¨m häc 2018- 2019
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi và chia sẻ trò chơi
trước lớp.
GD HS biết yêu qúy trường lớp mình và có trách nhiệm với trường, lớp của
mình

- Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học.
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nói cảm nhận của mình khi mình là học sinh lớp 5 cho người
thân của mình.

ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT:

EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT
TUẦN 2

I.Mục tiêu:
- Đọc và hiểu truyện : Cảnh đẹp non sông.Cảm nhận được vẻ đẹp của đất
nước. Viết đúng từ chứa tiếng bắt đầu bằng c/k ;g/gh ; ng/ngh.Tìm được các
từ đồng nghĩa.
- Rèn kĩ năng thực hành làm các bài tập tích cực
- GD tình yêu quê hương, biết tự hào về cảnh đẹp của quê hương.
- Giúp phát triển kĩ năng diễn đạt.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
HS: Vở HD em tự ôn luyện TV
III. Điều chỉnh ND dạy học: theo tài liệu
IV. Điều chỉnh hoạt động học : theo logo
+/ HĐ khởi động : Giúp cho các em nhó lại nguồn gốc của dân tộc Việt
Nam.
+/ HĐ 3 : Học sinh đọc và hiểu được bài thơ : Cảnh đẹp non sông.
Câu 1 : Các câu ca dao trong bài nói đến : Hồ Gươm( Hà Nội) ; Nghệ An ;
Huế ; Cần Thơ ; Đồng Tháp Mười.
Câu 2 : HS trả lời theo suy nghĩ
Câu 3 : Ý kiến là đúng. nhận xét của mọi người rất đúng.Vì đó là những vẻ
đẹp có thật.
* Đánh giá:

- Tiêu chí:HS đọc và trả lời đượccác câu hỏi. Nêu được nội dung của bài
thơ.
Gi¸o viªn: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: ghi chộp ngn, vit nhn xột
+/H 4: Hc sinh nm
+/ H 5 : Khc sõu kin thc v t ng ngha.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em
nm chc cỏc kin thc ó hc v t ng ngha.
Cõu hi gi m: 1.Nh th no l t ng ngha ?
+/ i vi hs tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
v lm thờm BT sau: Tỡm t ng ngha vi nhng t sau : p, Ngoan,
Lung linh.
IV. Hng dn phn ng dng: Hng dn cỏc em thc hin phn ng
dng v BTcựng b m, anh ch ca mỡnh:
**********************************
SINH HOT I

HTT :
1. Mc tiờu:
- Nhn xột,ỏnh giỏ H ca chi i trong tun va qua
- ra k hoch H ca tun ti
- GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh
tớch ú cú tun ti t KQ cao hn.
- Phỏt trin nng lc giao tip.
2. Cỏc H chớnh

*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+/ YC cỏc phõn i tho lun cỏc H ca ban : Cụng tỏc chun b sỏch v,
hc tp, n np, cụng tỏc v sinh
+/Cỏc phõn i trng bỏo cỏo.
+/ CT nhn xột tỡnh hỡnh hot ng cachi i trong thi gian qua.
+Ch ph trỏch nhn xột chung:
- u im:
+ Chi i n nh c n np t qun, H gia gi, trng v chm súc hoa
chun b cho khai ging nm hc mi.
+ Nhiu i viờn cú ý thc hc tp tt ( My, Ngõn, H.)
- Mt s tn ti: + Mt s i viờn cha tớch cc trong cụng tỏc trng v
chm súc hoa; n lp cha y v ỳng gi ( c, Tuyt )
*K hoch cụng tỏc tun n:
- Tỡm hiu cỏc ngy l trong thỏng
2 9 Ngy Quc khỏnh nc cng ho xú hi ch ngha Vit Nam
5 9 Ngy khai ging nm hc mi
Giáo viên: Lờ Th M L - Trờng Tiểu học Phú Thủy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - TuÇn 02 - N¨m häc 2018- 2019
- Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ trên
- Tiếp tục củng cố cỏc nề nếp và kiểm tra tác phong đến trường.
- Thường xuyên củng cố các nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ.
- Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc trong HT, K tra
- Đội Viên phụ trách học tập thực hiện thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ
dùng học tập, bài tập VN trong từng ngày.
- Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường sạch sẽ.
- Sửa chữa các khuyết điểm tuần trước
- Bổ sung sách vở, dụng cụ học tập…
*Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể.


Gi¸o viªn: Lê Thị Mĩ Lệ - Trêng TiÓu häc Phó Thñy×