Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

TUẦN 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (265.54 KB, 23 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
TUầN:
7
Th hai ngy 08 thỏng 10 nm 2018
TON:
BI 21: KHI NIM S THP PHN( Tip theo) (T1)
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS c, vit c cỏc s thp phõn cỏc dng n gin thng gp.Bit
c cu to s thp phõn cú phn nguyờn v phn thp phõn.
- KN: Rốn k nng vn dng cỏch chuyn chuyn c hn s v s thp phõn, t
s thp phõn thnh phõn s thp phõn.
-T: Giỏo dc cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc.
- NL: Giỳp phỏt trin nng lc t gii quyt vn hc tp trong tit hc
II. Chun b D DH:
GV: Th, hỡnh v , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : theo logo
+/ H 1: TC: bn khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc s thp
phõn.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c c cỏc kớ hiu trờn hỡnh v, k c mt s kớ hiu nh hỡnh v
va c.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
+/ H 2 - HCB: H tr cỏc em nm c cỏch chuyn hn s thnh s thp
phõn.Bit c cu to ca s thp phõn cú phn nguyờn v phn thp phõn
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c nm ni dung v chia s c thụng tin cho bn
- Phng phỏp: vn ỏp; quan sỏt
- K thut:t cõu hi;ghi chộp ngn


+/ H 3 : Vn dng kin thc vo lm bi tp
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s thnh s thp phõn v c cỏc s thp phõn
- Phng phỏp: vit; vn ỏp
- K nng: vit nhn xột (GV); nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( c, Tuyt, .).H tr, tip cn giỳp cỏc
em nm chc cỏch chuyn i hn s thnh sụ thp phõn. (H2)
Cõu hi gi m: Khi chuyn mt hn s thnh s thp phõn ta thc hin nh th
no ? VD minh ha.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Em thc hin H ng dng .
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
Ting Vit: BI 7A: CON NGI L BN CA THIấN NHIấN (T1)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp hc sinh c v hiờu ni dung: Khen ngi s thụng minh , tỡnh cm gn bú
ỏng quý ca loi casheo vi con ngi . Tr li c cỏc cõu hi 1,2,3,4,5.
- KN: Bit c din cm bi vn th hin c cm xỳc v tỡnh bn, tỡnh hu ngh
ca ngi k vi chuyờn gia nc bn. Bit c nhn ging t ng cn thit, ngt ngh
hi ỳng ch.
-T: Giỏo dc HS yờuquý thiờn nhiờn , bit bo v cỏc loi vt cú ớch .
-NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng. Hc sinh bit din t ni dung cõu tr li theo
cỏch hiu ca mỡnh, mnh dn, t tin.
II. Chun b D DH:

- GV: Mỏy chiu, bng nhúm.
- HS: Sỏch HDH
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
* Khi ng: TC Em núi nhng iu em bit v cnh p thiờn nhiờn
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: to tinh thn thoi mỏi, hng thỳ cho HS.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
A. HOT NG C BN
H1. Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.
- c trụi chy, lu loỏt, din cm ton bi vi ging sụi ni , hi hp .
- c hiu ngha cỏc t: Boong tu , dong bum , hnh trỡnh , sng st ...
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
H 2,3,4. Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c trụi chy, lu loỏt ton bi ngt ngh hi ỳng gia cỏc du cõu , sau cỏc cm
t , nhn ging cỏc t ng gi t , gi cm .
- c din cm ton bi vi ging sụi ni , hi hp .
- Hiu ngha ca cỏc t: Boong tu , dong bum , hnh trỡnh , sng st ..
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H5. Theo TL
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: hiu ni dung bi c ca hc sinh.
- Cõu 1: Ngh s A- ri- ụn phi nhy xung bin vỡ ỏm thy th ni lũng tham mun

git ụng . ễng khụng muoont cht trong tay bn thy th nờn ụng ó nhy xung bin
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
- Cõu 2: iu kỡ l ó xy ra khi A ri ụn ct ting hỏt gió bit cuc i , n cỏ heo
ó bi n võy quanh tu , say sa thng thc ting hỏt ca ụng . By cỏ heo ó cu
A- ri ụn khi ụng nhy xung bin v a ụng tr v t lin nhanh hn tu .
- Cõu 3: Qua cõu chuyờn ta thy , cỏ heo l con vt thụng minh tỡnh ngha , chỳng
bit thng thc ting hỏt ca ngh s , bit cu giỳp khi ngi b nn ..
- Cõu 4:Cõu chuyờn trờn mun núi mi quan h gn bú , gn gi gia con ngi vi
thiờn nhiờn.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, giao lu chia s, nhn xột bng li, trỡnh by ming, tụn vinh
hc tp.
H6. Theo TL
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: Núi c cỏch i x ca ỏm thy th v ca n cỏ heo. ỏm
thy th tuy l ngi nhng vụ cựng tham lam c ỏc , khụng bit trõn trng ti
nng . Cỏ heo l loi vt nhng thụng minh , tỡnh ngha , bit cu ngi gp nn ,
bit thng thc cỏi hay , cỏi p .
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Luyn cho - HS tip thu cũn hn ch c cỏc t: Boong tu , dong bum , hnh
trỡnh , sng st ; hiu ngha cỏc t khú
- Luyn cho HS tip thu nhanh c din cm ton bi vi ging sụi ni , trỡu mn .
c nhn ging cỏc t ng gi t, gi cm .
VI. Hng dn phn ng dng:
- c bi: Nhng ngi bn tt cho b m, ngi thõn mỡnh cựng nghe.
Tiếng Việt: BI 7B: CON NGI L BN CA THIấN NHIấN (T2)

I. Mc tiờu:
-KT: Nhn bit ngha gc v ngha chuyn ca t nhiu ngha .
-KN: Bit tỡm mt s vớ d v s chuyn ngha ca mt s danh t ch b phn c th
ngi v ng vt .
-T: Giỏo dc tỡnh yờu thiờn nhiờn v ý thc bo v thiờn nhiờn .
-NL: HS hp tỏc nhúm mnh dn; din t mch lc, phỏt trin nng lc ngụn ng;
giao tip t tin.
II. Chun b DDH: T in TV,.
III. Hot ng hc:

* Khi ng:
- Ban vn ngh cho lp hỏt 1 bi
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
- T chc trũ chi: Truyn in Mt bn nờu mt cõu cú t mang ngha gc mt bn
nờu mt cõu cú t mang ngha chuyn.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: Nờu ỳng nhng cõu cú cỏc t mang ngha gc, mang ngha
chuyn .
+ Phng phỏp: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, giao lu chia s, nhn xột bng li.
A . HOT NG C BN

7. Trong nhng cõu no di õy cỏc t mt, chõn , u mang ngha gc v trong
nhng cõu no chỳng mang ngha chuyn?
Vic 1: c thm v tớnh nhm trong u
Vic 2: Chia s cp ụi
Vic 3: Chia s trong nhúm


Trng ban hc tp cho cỏc nhúm chia s bi nhúm mỡnh lm cho cỏc bn nghe
Gv tng tỏc chia s hc sinh cng c li khỏi nim v t nhiu ngha.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Nờu ỳng nhng cõu cú cỏc t ( mt , chõn , u) mang ngha gc: mang ngha
chuyn .
+ Ngha gc : - ụi mt bộ m to . - Bộ au chõn . Khi vit , em ng ngoo
u .
+ Ngha chuyn: - Qu na m mt . Lũng ta vn vng nh king ba chõn .
- Nc sui u ngun rt trong.
+ Phng phỏp: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, trỡnh by ming, giao lu chia s, nhn xột bng li.
B. HOT NG THC HNH

1. Ngha ca cỏc t c in m trong on th sau mang ngha gc hay ngha
chuyn?
Vic 1: Cỏ nhõn c on th
Vic 2: Chia s kt qu trong nhúm
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
Vic 3: Chia s kt qu qu trc lp
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS xỏc nh c cỏc t ( rng , mi , tai ) trong on th l
ngha chuyn vỡ Rng ca chic co khụng nhai c nh rng ngi , mi thuyn
khụng dựng ngi c nh mi ca ngi , tai ca cỏi m khụng dựng nghe
c nh tai ngi v tai ng vt .
+ Phng phỏp: vn ỏp.

+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.

2. Tỡm mt s vớ d v s chuyn ngha ca nhng t sau: li, ming, c, tay,
lng.
- Vic 1: Cỏ nhõn c yờu cu ri quan sỏt gi ý tỡm
- Vic 2: Chia s vi bn bờn cnh
- Vic 3: Vit cỏc vớ d m em v bn va tỡm c vo v

Ban HT yờu cu cỏc nhúm chia s trc lp bi 1,2
Gv tng tỏc vi HS HS hiu hn v kin thc trong bi tp
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS tỡm v vit li mt s vớ d v s chuyn ngha ca cỏc t : li , ming , c , tay
, lng :
- Li : li lim, li hỏi , li dao, li cy ,li lờ, , li rỡu .
- Ming: ming bỏt , ming h , ming bỡnh , ming h , ming tỳi .
- C : c tay , c chai , c l , c bỡnh ..
- Tay : tay ỏo , tay ngh , tay quay ..
- Lng : lng i , lng ỏo , lng ờ, lng nỳi lng ốo , lng tri .
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
C. HOT NG NG DNG

V nh em tỡm v ghi li cỏc vớ d v s chuyn ngha ca cỏc t: u, uụi,
chõn.
KHOA HC:
I.

PHềNG TRNH CC BNH LY TRUYN
DO MUI T ( TIT 1)


Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit c nguyờn nhõn v cỏch phũng trỏnh cỏc bnh lõy
nhim do mui t.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
- KN: Rốn k nng quan sỏt, lp bng, trỡnh by, lng nghe.
- T: Giỏo dc hc sinh hc tp tớch cc, yờu thớch mụn hc.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II. Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
A. Hot ng c bn:
H 1,2,3,4: Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS liờn h t thc t chia s: mui t gõy ra nhng bnh gỡ?
Núi c nhng iu em bit v bnh st xut huyt, st rột v viờm nóo.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2,3: Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS quan sỏt tranh v hon thnh c bng cỏc bnh do mui gõy
ra.
- Phng phỏp:Quan sỏt; vn ỏp.
- K thut:ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
H4: Theo logo
*ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: HS c thụng tin v tr li cõu hi cn lm gỡ phũng bnh lõy
truyn do mui t.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( c, Tuyt.).Giỳp cỏc em nm
c cỏc ni dung c bn ca tit hc.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
h tr cỏc bn TTC
VI. Hng dn phn ng dng:
Cựng núi cho ngi thõn v tỏc hi v bin phỏp phũng trỏnh cỏc bnh lõy truyn
do mui.

Ting Vit:
BI 7A: CON NGI L BN CA THIấN NHấN (TIT 3)
I. Mc tiờu:
- KT: HS bit tỡm vn v ting thớch hp phõn bit nguyờn õm ụi ia / iờ
- KN: Nghe - vit ỳng bi chớnh t.Vit ỳng ting cha nguyờn am ụi ia / iờ
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
- T: Giỏo dc HS ý thc rốn ch, gi v, trung thc.
- NL: T hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b DDH:
- Bng ph H6.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. Hot ng hc
B- HOT NG THC HNH
H4: (Theo ti liu)

* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: K nng vit chớnh t ca HS.
- Vit chớnh xỏc t khú: bung mỏy, ngoi quc, ng lờn, cht phỏc, gin d,
- Vit m bo tc , ỳng chnh t, ch u trỡnh by p.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp, vit.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
H 5,6: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Tỡm c mt vn in c c 3 ch trng l vn ( iờu)
- Tỡm c ting cú cha iờ hoc ia in vo ch trng hon thnh cỏc cõu thnh
ng, tuc ng. ( a, kin ; b, tớa ; c , mớa ; d, chia ; e, tin ; g, bin)
- T hc tt, hon thnh bi ca mỡnh, chia s kt qu vi bn.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp,
+ K thut: ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS tip thu cũn hn ch : vit ỳng cỏc t khú: dũng kinh, quen thuc , gió bng ,
lnh lút ra bng con.
- HS HTT : vit ỳng, vit p. Trỡnh by sch s.
VI. Hng dn phn ng dng:
- HS v nh tỡm hiu, su tm thờm mt s bi vn, bi th, ca ngi v v p ca
lng quờ Vit Nam.
HNGLL :

ATGT: Bi 3: CHN NG I AN TON
V PHềNG TRNH TAI NN GIAO THễNG

I. Mc tiờu:

-KT: HS bit c nhng iu kin an ton v cha an ton ca cỏc

con ng v ng ph la chn con ng i an ton n
trng.Xỏc nh c nhng tỡnh hung khụng an ton i vi ngi
i b v i xe p cú cỏch phũng trỏnh.
-KN: HS lp c bn con ng cho mỡnh khi i hc hoc i chi.
Bit cỏch phũng cỏc tỡnh hung khụng an ton nhng im nguy
him trờn ng.
- T:Giỳp HS cú ý thc thc hin quy nh ca Lut GTB, tham gia
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
tuyờn truyn mi ngi thc hiờn lut Giao thụng.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc vn dng kin thc vo thc tin
II.Chun b: Mụ hỡnh, bng a v hỡnh nh cỏc on ng an ton v khụng an
ton. Bn tng trng con ng t nh n trng. Phiu hc tp
III. Hot ng hc
1.H1: Nhng iu kin an ton v cha an ton ca ng ph

Vic 1 : Cỏ nhõn quan sỏt tranh
Vic 2 : Trao i vi bn bờn cnh v cõu hi Chic xe p an ton l chic xe nh th
no. Bn lng nghe, nhn xột v b sung (nu cú)
Vic 3 : Nhúm trng t chc cho cỏc bn chia s cõu tr li.
CTHTQ t chc cho cỏc bn chia s, nhn xột, ỏnh giỏ ln nhau.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS nờu c nhngcon ng cha iu kin an ton v bit c con
ng iu kin an ton
- PP : vn ỏp
- KT : nhn xột bng li
2. H2: Xỏc nh con ng an ton khi n trng


Vic 1 : Cỏ nhõn quan sỏt tranh v tr li cõu hi
Vic 2 : Trao i vi bn bờn cnh v cõu tr li ca mỡnh. Bn lng nghe, nhn xột v
b sung (nu cú)
Vic 3 : Nhúm trng t chc cho cỏc bn chia s cõu tr li.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS phõn bit c nhng iu kin an ton v kộm an ton ca con ng
i b v ixe p. Bit chn con ng an ton cho bn thõn..
- PP : Quan sỏt
- KT : ghi chộp ngn
3. H3 : Phõn tớch cỏc tỡnh hung nguy him v cỏch phũng trỏnh TNGT

Vic 1 : C lp c tỡnh hung GV a ra
Vic 2 : Cỏc nhúm cựng nhau chia s Tỡnh hung khụng an ton l gỡ? Cú th phũng
trỏnh nh th no?
Vic 3 : CTHTQ t chc cho cỏc bn chia s
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS bit nờu c im khụng an ton trong tỡnh hung v nờu cỏch
phũng.
- PP : Quan sỏt,vn ỏp
- KT : ghi chộp ngn,nhn xột bng li
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
4. H4: Tng kt rỳt ra ghi nh.

*Hot ng kt thỳc tit hc
Qua tit hc, em cn bit chn cho mỡnh con ng an ton khi i hc hoc i chi.
Núi vi ngi thõn cn chỳ ý m bo an ton cho bn thõn v nhng ngi xung
quanh


Th ba ngy 09 thỏng 10 nm 2018
KHI NIM S THP PHN( Tip theo) (T2)

BI 21:
I.Mc tiờu:
- KT : Giỳp HS bit cỏch chuyn mt hn s thnh s thp phõn, chuyn mt s thp
phõn thnh phõn s thp phõn.
- KN : Cú k nng chuyn i lm bi tp thc hnh.
- T : GD thỏi ham thớch hc tp ,bit chia s vi bn
- NL : Nng lc hp tỏc nhúm, suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT 2.
HS: v ụ li
III. iu chnh ni dung dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh Hot ng hc : iu chnh H 2 t cỏ nhõn sang nhúm ln
+/ H khi ng : Cho HS hỏt 1 bi
+/ H 1 : c mi s thp phõn
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c c s thp phõn
- Phng phỏo: Quan sỏt;
- K thut: ghi chộp nhanh;
+/ H 2 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s v s thp phõn
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c s thp phõn thnh phõn s thp phõn
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp

- K thut: ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em nm chc cỏch thc hin
chuyn i s thp phõn, phõn s thp phõn.
Cõu hi gi m:
1. chuyn phõn mt hn s thnh s thp phõn ta chỳ y iu gỡ?
2. Nờu cỏch chuyn i hn s thnh s thp phõn.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v giỳp cỏc bn trong nhúm
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Quan sỏt hỡnh v v c cỏc s thp phõn ghi trờn hỡnh..
Ting Vit:
BI 7B: M THANH CUC SNG (TIT 1)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS hiu ni dung: Ca ngiv p kỡ v ca cụng trỡnh thy in sụng
,sc mnh ca nhng ngi ang chinh phc dũng sụng v s gn bú hũa quyn gia
con ngi vi thiờn nhiờn .
- KN: c trụi chy c ton bi, ngt ngh hi ỳng gia cỏc dũng th , kh th.
Bit c din cm bi th.
-T : Giỏo dc HS yờu quý v p ca thiờn nhiờn v tinh thn on kt , hu nghi
gia cỏc nc trờn th gii .
- NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng. Hc sinh bit din t ni dung cõu tr li theo
cỏch hiu ca mỡnh, mnh dn, t tin.
II. dựng dy hc:
- Giỏo viờn: tranh, bng ph.

- Hc sinh: Ti liu HDH.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. Hot ng hc:
A. HOT NG C BN
1. H1: (Theo ti liu)
Quan sỏt nh v nhn bit ...
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Quan sỏt v mụ t c cnh vt trong nh.
- Núi nhng iu em bit v nh mỏy thy in Hũa Bỡnh .
- Trỡnh by ngn gn, to, rừ rng, mch lc.
- Bit dựng ng iu, thỏi trong khi by t ý kin ca mỡnh.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.
- c trụi chy, lu loỏt, din cm ton bi.
- c hiu ngha cỏc t: xe ben , Ba la lai ca , sụng
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
3. H5, 6: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: hiu ni dung bi c ca hc sinh.
H5:

Cõu 1: Nhng chi tit trong bi th gi lờn hỡnh nh mt ờm trng tnh mch l :
c cụng trng say ng cnh dũng sụng , nhng thỏp khoan nhụ lờn tri ngm ngh ,
nhng xe i xe ben súng vai nhau nm ngh .
Cõu 2: Chi tit cho thy ờm trng tnh mch nhng vn sinh ng vỡ cú ting n
ca cụ gỏi Nga , cú dũng sụng lp loỏng di ỏnh trng v cú nhng s vt c tỏc
gi miờu t bng bin phỏp nhõn húa
Cõu3: Nhng hỡnh nh trong bi ththeer hin s gn bú gia con ngi vi thiờn
nhiờn : Ch cũn ting n ngõn nga vi mt dũng trng lp loỏng sụng Chic
p ln.. ...gia cao nguyờn .....
H6: Tỡm c nhng cõu th s dng bin phỏp nhõn húa v nờu c tỏc dng ca
bin phỏp nhõn húa trong vic t cnh .
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, giao lu chia s, nhn xột bng li, trỡnh by ming, tụn vinh
hc tp.
4. H7: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: hc thuc lũng bi th.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- HS tip thu cũn hn ch : c ỳng cỏc ba la lai ca , thỏp khoan , ngm ngh ,
lp loỏng , b ng ; hiu ngha cỏc t khú
- Luyn cho HSHTT : c din cm ton bi; tr li tt cỏc cõu hi.
VI. Hng dn phn ng dng:
- Chia s vi ngi thõn nhng iu ó hc.
- Su tm tranh nh theo ch Con ngi vi thiờn nhiờn .
- Hc thuc lũng bi th.
Ting Vit:

BI 7B: M THANH CUC SNG


(TIT 2)

I. Mc tiờu
- KT: Giỳp HS xỏc nh c cu to ca bi vn t cnh , cỏc cõu m on , s liờn
kt v ý ngha cỏc on vn trong bi vn .
- KN: Bit vit cỏc cõu m on cho on vn , li vn t nhiờn sinh ng .
- T: Giỏo dc HS yờu thớch cnh p v sụng nc v thich miờu t cnh sụng nc
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc t hc, hp tỏc nhúm,
II. Chun b D DH:
- GV: Bng nhúm.
- HS: Sỏch HDH, v.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
B. HOT NG THC HNH
1. H1: Khi ng: Trũ chi: K nhanh, k ỳng khi ng tit hc.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS thoi mỏi bc vo tit hc.
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: nhn xột bng li.
2. H 1,2, 3: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
BT1:
c bi vn v tr li c cỏc cõu hi :
a) - Phn m bi t Vnh H Long ờn ca t nc Vit Nam
- Phn thõn bi t Cỏi p ca H Long n ngõn lờn vang vng .

- Phn kt bi t Nỳi non , sụng nc ti p n mói mói gi gỡn .
b) Phn thõn bi gm cú 3 on
on 1: T s kỡ v ca thiờn nhiờn H Long .
on 2: T v duyờn dỏng ca H Long .
on 3: T nột riờng bit, hp dn lũng ngi ca H Long qua mi mựa .
c) Nhng cõu vn in m l cõu m u mi on , cõu m on nờu ý bao trựm c
on . Vi c bi , mi cõu vn nờu mt c im ca cnh vt c t , ng thi liờn
kt cỏc on trong bi vi nhau .
BT2: Cõu m on l : b , Tõy Nguyờn cú nỳi cao cht ngt , cú rng cõy i ngn .
BT3: HS vit c cõu m on cho on vn trờn theo ý ca mỡnh .
VD : Tõy Nguyờn l mt mnh t trự phỳ . Ni õy khụng ch cú nỳi cao cht ngt
m cú c rng cõy i ngn
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, phiu ỏnh giỏ.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- H 1,2,3 - HTH: Hc sinh nm chc c cu to ca bi vn t cnh , cỏc cõu m
on , s liờn kt v ý ngha cỏc on vn trong bi vn.
- HS tip thu cũn hn ch : Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm chc cu to ca
bi vn t cnh , cỏc cõu m on , s liờn kt v ý ngha cỏc on vn trong bi vn.
- HS tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v vit c cỏc
cõu m on y , sinh ng .
VI. Hng dn phn ng dng:
- Chia s cựng ngi thõn v cỏc cõu m on em va vit .

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019

Th t ngy 10 thỏng 10 nm 2018

BI 22: HNG CA S THP PHN.C, VIT S THP PHN(T1)
I.Mc tiờu:
-KT: Giỳp HS nm c tờn hng ca s thp phõn; quan h gia cỏc n v ca hai
hng lin nhau v cỏch c, vit s thp phõn.
-KN: Cú k nng chuyn i lm bi tp thc hnh.
-T : Cú s hng thỳ tũ mũ khi hc toỏn
-NL : Phỏt trin c nng lc t duy.
II. Chun b D DH:
GV: Th,bng nhúm, Phiu BT.
HS: Bỳt d vit bng.
III. iu chnh NDH : Khụng
IV. iu chnh hot ng hc: Theo logo
1. Khi ng:
- Qun trũ lờn t chc trũ chi c, vit s thp phõn .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc s thp phõn...yờu cu vit nhanh, s rừ, p
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: ghi chộp nhanh, nhn xột
2. c k ni dung sau v nghe thy cụ hng dn.
3. a, c v gii thớch cho bn nghe cỏc vớ d.
b,Tho lun cỏch c, cỏch vit s thp phõn.
c, c k ni dung
d, Ly vớ d minh ha.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc s thp phõn,bit c tờn cỏc hng ca s thp phõn;
quan h gia cỏc n v ca hai hng lin nhau
- Phng phỏp: Quan sỏt; Vit(HS)
- K thut: nhn xột, vit nhn xột
4. c s thp phõn: 549,8012
*ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: HS nờu c phn nguyờn, phn thp phõn v mi quan h gia cỏc n v
ca hai hng lin nhau trong s thp phõn ú.
- Phng phỏp: Vn ỏp
- K thut: t cõu hi,nhn xột bng li.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
- Giỳp HS chm trỡnh by trc lp cỏc em mnh dn hn.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh.
Ting Vit:
BI 7B: M THANH CUC SNG (TIT 3)
I. Mc tiờu:
-KT: Giỳp HS bit k li cõu chuyn Cõy c nc Nam . Hiu ý ngha cõu chuyn:
Khuyờn ngi ta yờu quý thiờn nhiờn ; hiu giỏ tr v bit trõn trng tng ngn c , lỏ
cõy .
-KN: K ỳng cõu chuyn, bit kt hp li k vi nột mt , c ch , iu b .
-T : Giỏo dc HS bit yờu quý thiờn nhiờn v bit trõn trng tng ngn c , lỏ cõy .
- NL: Phỏt trin nng lc t duy, ngụn ng, t hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, tranh nh minh ha cõu chuyn.
- HS: SHD.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng:
H4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: HS lng nghe GV k cõu chuyn, ghi chộp v nh ND chớnh ca
cõu chuyn.

+ PP: quan sỏt.
+ KT: ghi chộp ngn.
H,5,: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS da vo cỏc tranh v li thuyt minh di tranh, tp k tng on cõu chuyn .
- HS ghi nh tranh, xõu chui ND tng tranh kt hp li thuyt minh di tranh
( SHD) k li tng on cõu chuyn .
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ KT: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, tụn vinh hc tp.
H6 ,7: (Theo ti liu)
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS da vo gi ý ( SHD) k li túm tt cõu chuyn Cõy c nc Nam.
- Bỡnh chn HS k hay, hp dn, sinh ng, lụi cun ngi nghe.
- HS nờu c ý ngha cõu chuyn, rỳt ra bi hc cho bn thõn.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ KT: t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, giao lu chia s, tụn vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Gi ý cho HSCHT da theo tranh k li c ND cõu chuyn.
- HSHTT k hay, hp dn, sinh ng.
VI. Hng dẫn phần ứng dụng:
- HS v nh k li cho ngi thõn nghe v ton b cõu chuyn va hc .

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019

KHOA HC:

PHềNG TRNH CC BNH LY TRUYN

DO MUI T ( TIT 2)

I.

Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit cỏch x lớ cỏc tỡnh hung
- KN: Rốn k nng tho lun, x lớ tỡnh hung
- T: Giỏo dc hc sinh hc tp tớch cc, yờu thớch mụn hc.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II.
Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
B. Hot ng c bn:
H 1,2: Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS x lớ hp lớ cỏc tỡnh hung SHD theo hỡnh thc úng vai.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; t cõu hi, nhn xột bng li.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( c, Tuyt.).Giỳp cỏc em nm
c cỏc ni dung c bn ca tit hc.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
h tr cỏc bn TTC
VI. Hng dn phn ng dng:
Cựng núi cho ngi thõn v tỏc hi v bin phỏp phũng trỏnh cỏc bnh lõy truyn
do mui.
Th nm ngy 11 thỏng 10 nm 2018

BI 22: HNG CA S THP PHN.C, VIT S THP PHN(T2)
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS chuyn c phõn s thp phõn thnh hn s v thnh s thp phõn.
-KN: Rốn k nng c to, rừ rng v cỏch chuyn i.
-T: Yờu thớch mụn hc, ham mờ hc hi.
-NL: Bit hp tỏc nhúm, tớch cc trong cỏc hot ng hc hon thnh tt nhim v
hc tp.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT.
HS: SHD
III. iu chnh ND dy hc: Theo ni dung SHDH
IV. iu chnh hot ng dy hc: Theo logo
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
Khi ng tit hc : Trũ chi : bn : Cng c, khc sõu kin thc v s thp
phõn.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS c ỳng cỏc s m TBHT a ra.
-Phng phỏp: quan sỏt
-K thut: ghi chộp nhanh
+/ H 1,2 :
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS c v vit ỳng s thp phõn,xỏc nh dc s thp phõn
-Phng phỏp: quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp nhanh , nhn xột bng li
+/ H 3,4 :
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS chuyn c cỏc phõn sthp phõn v hn s,phõn s thp phõn thnh

s thp phõn.
-Phng phỏp: vn ỏp; vit
- K thut: nhn xột bng li, vit nhn xột
+/ H 5 :
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS in c giỏ tr ca cỏc ch s vo bng(theo mu).
-Phng phỏp: vn ỏp; vit
- K thut: nhn xột bng li; vit nhn xột
V- D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc cỏch
chuyn i phõn s thp phõn thnh s thp phõn v t s thp phõn thnh hn s.
Cõu hi gi m: Lm cỏch no em chuyn c phõn s

340
52
;
thnh s
1000 1000

thp phõn ? (Y/c hc sinh núi rừ tng trng hp mt)
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh :
2a,Vit cỏc s thp phõn cú bng
b,Nờu phn nguyờn, phn thp phõn v cu to tng phn ca mi s thp phõn cho
mi ngi bit.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019

TING VIT: Bi 7C:
CNH SễNG NC ( TIT 1)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit phõn bit c ngha gc v ngha chuyn ca t nhiu
ngha trong mt s cõu vn.
- KN: Rốn k nng c, phõn bit cỏc ngha ca t nhiu ngha v t cõu
phõn bit ngha ca cỏc t nhiu ngha l ng t.
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, bit yờu quý, gi gỡn Ting
Vit.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip, NL t gii quyt vn .
II.
Chun b dựng: SHD
III.
iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
H 1 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS gii ngha c cỏc t nhiu ngha bng cỏch ni ỳng ct A
vi vi B: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b. ng thi nờu ỳng nột ngha chung ca t
chy cú trong cõu trờn ú l: hot ng di chuyn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 2 : Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhn bit c ngha gc ca t nhiu ngha trong cõu: cHụm no cng vy, c gia ỡnh tụi cựng n ba cm ti rt vui v.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.

H 3 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS t c cõu phõn bit cỏc ngha ca t i hoc t ng:
Vớ d:
a) + Mang ngha 1: Em i hc.
+ Mang ngha 2: Em khụng c i dộp vo phũng.
b) + Mang ngha 1: M ang ng cng ch em.
+ Kim ng h bng nhiờn ng li.
- Phng phỏp: quan sỏt; vit
- K thut: Ghi chộp ngn; vit nhn xột bng kớ hiu.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em nhn ra õu l ngha gc bng cỏch
gii ngha t giỳp cỏc em.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh TTN: hon thnh nhanh cỏc yờu cu v giỳp bn
TTC.
VI. Hng dn phn ng dng:
Tỡm thờm mt s t nhiu ngha v ch ra ngha gc v ngha chuyn ca chỳng
cựng vi ngi thõn.
Th sỏu ngy 12 thỏng 10 nm 2018
BI 23:
S THP PHN BNG NHAU
I.Mc tiờu:
-KT: Giỳp HS bit nu vit thờm ch s 0 vo bờn phi phn thp phõn hoc b ch
s 0 tn cựng bờn phi ca s thp phõn thỡ giỏ tr ca s thp phõn khụng thay i.
-KN: Rốn k nng c to, rừ rng, vit nhanh cỏc s thp phõn.

-T: Cú s hng thỳ tũ mũ khi hc toỏn
-NL: Phỏt trin c nng lc t duy
II. Chun b D DH:
GV: Th s, dựng hc toỏn v s thp phõn, Phiu BT.
HS: dựng dy hc toỏn v s thp phõn
III. iu chnh ND dy hc: Theo ni dung SHDH
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
A. HOT NG C BN

1 . Trũ chi : Ghộp th khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc v 2 phõn
s bng nhau, cỏch chuyn phõn s thp phõn thnh s thp phõn.
*ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ:HS ghộp ỳng cỏc s a ra.
-Phng phỏp: quan sỏt
- K thut: ghi chộp nhanh
2. a, Thc hin ln lt cỏc hot ng
b, c k ni dung v gii thớch cho bn
3. a, Vit bn s thp phõn bng mi s thp phõn di õy bng cỏch vit thờm ch
s 0 vo tn cựng bờn phi phn thp phõn : 5,78 ; 12,04
b, Vit cỏc s thp phõn bng mi s thp phõn di õy bng cỏch borcacs ch s
0 tn cựng bờn phi phn thp phõn : 6,8000 ; 230,0000
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc s thp phõn theo yờu cu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; Vit(HS)
- K thut: ghi chộp ngn, vit nhn xột
B. HOT NG THC HNH
+/H 1,2:

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc s thp phõn theo yờu cu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; Vit(HS); vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn, vit nhn xột; t cõu hi
V- D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc cỏch
thờm v bt ch s 0.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh.

TING VIT: Bi 7C:
CNH SễNG NC ( TIT 2)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit cỏch vit on vn t cnh sụng nc.
- KN: Rốn k nng vit on vn.
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, th hin c cm ngh ca
mỡnh v cnh sụng nc.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip.
II.
Chun b dựng: SHD
III.
iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
H 4,5 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c on vn t cnh sụng nc da theo dn ý bi tit

trc. Yờu cu on vn phi cú cõu m on v kt on. Cn xỏc nh
c i tng miờu t ca on vn; t theo trỡnh t nht nh; th hin
c cm xỳc ca mỡnh; cú chi tit ni bt, liờn tng (i vi HS TTN).
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em vit on vn n gin nht t cnh
sụng nc.
+/ i vi hc sinh TTN: hon thnh nhanh cỏc yờu cu v giỳp bn
TTC. Yờu cu on vn phi cú liờn tng thỳ v.
VI. Hng dn phn ng dng:
c li on vn cho ngi thõn cựng nghe.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019

ễN LUYN TV:
TUN 5 ( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- KT : c v hiu truyn : Cõy chui . Cm nhn cõy ci vn vt quanh ta cng
cú cuc sng v tỡnh cm nh con ngi.t du thanh ỳng v trớ khi vit.Tỡm
c cỏc nhiu ngha.Phõn bit c t ng õm, t nhiu ngha, tuwf ng
ngha.
- KN : Rốn HS k nng trỡnh by cõu tr li ngn gn, vn dng cỏc kin thc ó
hc lm BT nhanh.
- T : GD hc sinh bit yờu thng b m, nhng ngi thõn.
- NL : Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc din t, cm th vn bn.

II. Chun b D DH:
GV: Ti liu hc : V HD em t ụn luyn TV
HS: V HD em t ụn luyn TV.
III. iu chnhni dung hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc :
+/ H k/ng :(Ton lp)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c vai trũ quan trng ca cõy ci trong cuc sng
- PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/ H 3 : Hc sinh c v hiu c truyn : Cõy chui.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tr li c cỏc cõu hi nh :
Cõu a : Mi cõy chui sinh ra c 1 bung chui.
Cõu b : Hỡnh hi ca cõy chui m khi mang bung chui nng tru : lỏ hộo r,
xỏc x, thõn on xung nh sp góy.
Cõu c : Khi bung chui chớn thỡ cõy chui m s gc hn xung
Cõu d : Cõy chui m ó hi sinh nhng cuc sng mi cho con.
PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/H 4: (Cỏ nhõn) in ting iờ cha ia vo ch chm, in ugs du thanh
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh tỡm vit c cỏc ting cú ia v iờ vo ch chm.
- PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp ngn
+/ H 5( Cỏ nhõn): Ch t thớch hp in vo ch chm
+/ H 6 : (Cp ụi)
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh tỡm c cỏc t in vo ch chm nh sau :
Cõu a : T ng ngha
Cõu b : T nhiu ngh
Cõu c : T ng õm
Phõn bit c cỏc ngha ca t.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm chc
cỏc kin thc ó hc. Hon thnh c H 4,5,6.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v v
h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn vn dng
ễN LUYN TON: TUN 7 ( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS c, vit, nờu ỳng cu to s thp phõn dng n gin;
- KN: Rốn k nng c v vit s thp phõn nhanh, lm bi tp thnh tho
- T: GD tớnh cn thn khi vit phõn s
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc t gii quyt vn .
II. Chun b:
HS+ Gv chun b v Em t ụn luyn
III.iu chnh ni dung dy hc: thc hin bi 1,2,3,4
IV.iu chnh Hot ng hc:
H 1,2: ( Cp ụi)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : cỏc em bit thc hin phộp chia thy c s ny gp s kia my ln,
vit cỏc s o di di dng PSTP v STP

- PP : vn ỏp ;
- KT : nhn xột bng li.;
H 3,4: ( Nhúm ln))
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : Hs t c v vit c cỏc s thp phõn
- PP : Quan sỏt ;
- KT : ghi chộp nhanh;
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em nm cỏch i s o in tớchit
gii bi toỏn
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc bi tp v giỳp cỏc bn
trong nhúm .
VI. Hng dn phn ng dng:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
Hng dn cỏc em v hon thnh cỏc bi cũn li ca phn ụn luyn
GDTT :
SINH HOT LP
1. Mc tiờu:
- KT : Nhn xột,ỏnh giỏ H ca lp trong tun va qua
- KN : ra k hoch H ca tun ti
- T : GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh tớch
ú cú tun ti t KQ cao hn.
- NL : Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc ngụn ng.
2. Cỏc H chớnh
*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+/ YC cỏc ban tho lun cỏc H ca ban : Cụng tỏc hc tp, n np, v sinh
+/Cỏc trng ban bỏo cỏo.

+/ CTHTQ nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca lp trong thi gian qua.
+GV nhn xột chung:
- u im:
+ Cỏc nhúm n nh n np t qun, H gia gi, trng v chm súc hoa khỏ tt.
+ Nhiu HS cú ý thc hc tp tt My, Sn,...
+ Cỏc em ó cú n np trong vic to khụng gian lp hc.
+ Thc hin tt cỏc hot ng ca trng v i ờ ra.
- Mt s tn ti:
n lp cũn cú mt s ớt bn cha tham gia tớch cc trong mi hot ng, hp tỏc vi
bn cha tớch cc : Phỳc.
+ Chm súc hoa cũn cha thng xuyờn.
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS ỏnh giỏ c nhng vic lm trng tõm ca lp trong tun qua,
bit trỡnh by ý kin cỏ nhõn cũn cha tha món qua vic ỏnh giỏ ca HTQ v
cỏc ban.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- - KT: Ghi chộp ngn. Tụn vinh hc tp
*K hoch cụng tỏc tun n:
- Tip tc cng c n np v phỏt huy u im trong tun qua.
- Thia ua hc tp cho mng ngy Ph n Vit Nam
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Tng cng v sinh lp, v sinh phong quang trng sch s.
- Chỳ ý n chm súc bn hoa, chu cnh.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS bit a ra c nhng vic lm trng tõm ca lp trong tun n
da trờn k hoach ca cụ giỏo.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: Ghi chộp ngn. Tụn vinh hc tp
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019
*Kt thỳc tit sinh hot: - Hỏt tp th.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ×