Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC (HAY ĐẤY CÁC BÁC Ạ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (196.45 KB, 5 trang )

Tµi liƯu «n thi §H n¨m 2009. Vò §×nh TiÕn. THPT KỴ SỈt. Phone 0320779838. Mobile 0902114105. Email
S1. Sóng cơ học là sự lan truyền của
A. các phần tử vật chất theo thời gian.
B. dao động theo thời gian trong mơi trường vật chất.
C. vật chất trong khơng gian.
D. biên độ dao động theo thời gian trong mơi trường vật chất
S2. Trong 5 gi©y, mét ngêi quan s¸t thÊy cã 3 ngän sãng ®i qua tríc
mỈt. TÇn sè sãng lµ
A. 2,5Hz B. 0,4Hz C. 25Hz D. 1Hz
S3. Biểu thức liên hệ giữa bước sóng, chu kỳ, tần số và vận tốc truyền
pha dao động của sóng là
A.T=
f
1
=
v
λ
B.
λ
=v.f=
T
1
C. v=
=
f
λ
T
1
D.
f=
Tv


1
=
λ

S4. Mét ngêi ngåi ë bê biĨn quan s¸t thÊy kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ngän
sãng liªn tiÕp lµ 10m. Ngoµi ra ngêi ®ã ®Õm ®ỵc 20 ngän sãng ®i qua
tríc mỈt trong 76s. VËn tèc trun sãng lµ
A. 2m/s B. 1m/s C. 2,5m/s D. 1,5m/s
S5. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào là có sự hình thành
sóng ngang?
A. Sóng do người phát âm.
B. Lò xo khi dao động.
C. Dây đàn khi gÈy.
D. Sóng khi gÈy một thanh kim loại mỏng.
S6. Quan sát một thuyền gần bờ biển, người ta thấy thuyền nhơ cao
10 lần trong 27 giây. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng là 6m. Vận tốc
truyền sóng trên biển là
A. 1m/s B. 2m/s C. 3m/s D. 4m/s
S7. Những điểm dao động cùng pha trên phương truyền sóng thì
khoảng cách giữa chúng thoả mãn điều kiện
A.
2
d k
λ
=
B.
(2 1)
2
d n
λ

= +
C.
d n
λ
=
D.
2d n
λ
=
S8. Sóng có tần số 50 (Hz) truyền trong không khí với vận tốc 500
(m/s) thì có bước sóng là
A. 25000 (m). B. 2500(m) C. 10 (m). D. 0,1 (m)
S9. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng dọc truyền được trong mọi mơi trường khí, lỏng, rắn.
B. Sóng cơ học truyền được trong mơi trường nhờ lực liên kết giữa
các phần tử vật chất của mơi trường.
C. Dao động của các phần tử vật chất mơi trường khi có sóng truyền
qua là dao động cưỡng bức.
D. Các phần tử vật chất của mơi trường dao động càng mạnh sóng
truyền đi càng nhanh.
S10. Sóng nước có tần số 20 Hz truyền vận tốc 10 m/s thì những
điều nào sau đây là đúng?
A. Bước sóng là λ=200 m.
B. Hai điểm cách nhau 50cm trên phương truyền sóng dao động
cùng pha.
C. Hai điểm cách nhau 25cm trên phương truyền sóng dao động
cùng pha.
D. Bước sóng là λ=50 cm.
S11. Sóng âm là loại sóng gì? Nó truyền trong khơng gian dưới loại
hình nào?

A. Sóng ngang, đường thẳng. B. Sóng dọc, hình tròn.
C. Sóng ngang, mặt phẳng. D. Sóng dọc, hình cầu.
S12. Tạo một dao động cho một dây đàn hồi theo phương vng góc
với sợi dây, với tần số 3(Hz). Sau 3 giây, chuyển động truyền được
12m dọc theo dây. Tìm bước sóng đã tạo thành trên dây.
A. 2m. B. 1,5m. C. 1,33m. D. 3m.
S13. Hai âm có cùng độ cao lµ hai âm đó có cùng
A. biên độ. B. tần số.
C. cường độ âm. D. mức cường độ âm
S14. Khi âm truyền từ khơng khí vào nước, bước sóng của nó có giá
trị bao nhiêu? Biết bước sóng của âm ấy trong khơng khí là 0,5 m và
vận tốc truyền âm trong khơng khí là 330 m/s và trong nước
1435m/s.
A. 2,175m B. 1,71m C. 0,145m D.0,115m
S15. Sóng âm khơng truyền đi được trong mơi trường
A. chất khí. B. chân khơng. C. chất lỏng. D. chất rắn
S16. Trong các nhạc cụ, bầu đàn có tác dụng
A. làm tăng độ cao và độ to của âm.
B. giữ cho âm phát ra có tần số ổn định.
C.vừa khuếch đại vừa tạo ra âm sắc riêng của âm do đàn phát ra.
D. tránh được tạp âm và tiếng ồn.
S17. Cho một sóng cơ có phương trình u=2cos(5πt+
3
π
) cm truyền
từ A tới M theo chiều dương, M cách A 3cm, bước sóng là 12
(cm). Phương trình sóng tại M là
A. u=2cos(5πt+
2
π

)cm B. u=2cos(5πt -
2
π
)cm
C. u=cos(5πt+
6
π
)cm D. u=2cos(5πt -
6
π
)cm
S18. Tai người chỉ cảm nhận những dao động có tần số nằm trong dải
A.
18 20.000( )Hz
÷
B.
16 20.000( )Hz
÷
C.
16 1.000( )Hz
÷
D.
100 10.000( )Hz
÷
S19. Ph¬ng tr×nh sãng trun trªn mét sỵi d©y cã d¹ng
x=4cos(0,02πu+4πt) cm, u ®o b»ng cm, t ®o lµ s. VËn tèc trun
sãng lµ
A. 100cm/s B. 200cm/s C. 150cm/s D. 50cm/s
S20. Kết luận nào sau đây là sai?
A. Trong cùng một mơi trường, hai âm có tần số khác nhau thì

truyền đi với cùng một vận tốc.
B. Trong q trình truyển sóng âm, năng lượng của sóng được bảo
tồn.
C. Hai âm có cùng độ cao phát ra bởi hai nhạc cụ khác nhau thì
đường biểu diễn hai âm có cùng chu kì nhưng có dạng khác nhau.
D. Nhiệt độ của mơi trường cũng ảnh hưởng đến sự truyền âm.
S21. Sãng c¬ häc trun däc theo trơc Ox cã ph¬ng tr×nh
u=28cos(20x-2000t) cm. trong ®ã x lµ to¹ ®é tÝnh b»ng m, t lµ thêi
gian ®ỵc tÝnh b»ng s. VËn tèc trun sãng lµ
A. 100m/s B. 150m/s C. 200m/s D. 50m/s
S22. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn phát sóng có cùng
A. tần số, cùng phương truyền.
B. biên độ, có độ lệch pha khơng thay đổi theo thời gian.
C. tần số và độ lệch pha khơng thay đổi theo thời gian.
D. phương truyền và độ lệch pha khơng thay đổi theo thời gian.
S23. Một sóng được biểu diễn bởi phương trình: u=)
2
t
20
x
(2cos8
(cm), với khoảng cách có đơn vị là cm, thời

gian có đơn vị là giây (s). Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Biên độ là 4cm. B. Tần số là 2Hz.
C. Bước sóng là 20cm/s. D. Vận tốc truyền sóng là
π
10
cm/s.
S24. Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự giao thoa sóng?
A. Giao thoa là sự tổng hợp của hai hay nhiều sóng trong khơng
gian.
B. Điều kiện để có giao thoa là các sóng phải là các sóng kết hợp.
C. Quỹ tích những điểm có biên độ cực đại là một hyperbole.
D. Tại những điểm mặt nước khơng dao động, hiệu đường đi của hai
sóng bằng một số ngun lần của bước sóng.
S25. Mét sãng c¬ häc cã tÇn sè f=400Hz, vËn tèc trun sãng lµ
v=320m/s, sãng gi÷a hai ®iĨm A vµ B gÇn nhau nhÊt trªn ph¬ng
trun sãng cã ®é lƯch pha lµ 0,4
π
. Kho¶ng c¸ch AB lµ
A. 0,2m B. 0,5m C. 0,15m D. 0,16m
PhÇn: Sãng c¬ häc
Trang 1
Tµi liƯu «n thi §H n¨m 2009. Vò §×nh TiÕn. THPT KỴ SỈt. Phone 0320779838. Mobile 0902114105. Email
S26. Chọn phát biểu sai: Hai điểm được gọi là dao động cùng pha
trên phương truyền sóng thì
A.
d n
λ
=
B.
2n

ϕ π
∆ =
C.
2A a
=
D.
(2 1)
2
d n
λ
= +
S27. Mét sãng c¬ häc lan trun trong mét m«i trêng víi vËn tèc
v=10m/s. Ph¬ng tr×nh sãng t¹i ®iĨm A vµ B trong m«i trêng, n»m trªn
cïng mét ph¬ng trun sãng lÇn lỵt lµ: u
A
=4cos(10πt-0,5π) mm vµ
u
B
=4cos(10πt-
3
π
) mm. Kho¶ng c¸ch gi÷a A vµ B lµ
A. 0,15m B.0,26m. C.0,21m D.0,16 m
S28. Chọn phát biểu sai? Nếu hai điểm được gọi là dao động ngược
pha trên phương truyền sóng thì
A.
(2 1)
2
d n
λ

= +
B.
0A =
C.
2n
ϕ π
∆ =
D.
(2 1)n
ϕ π
∆ = +
S29. Khi L=1dB thì
A. I=1,20 I
0
B. I=1,24 I
0
C. I=1,25 I
0
D. I=1,26 I
0
S30. Số điểm dao động cực đại k trên phương AB (đường nối hai
nguồn sóng kết hợp A và B) thoả mãn điều kiện
A.
2 2AB AB
k
λ λ
− < <
B.
AB AB
k

λ λ
− < <
C.
2
AB AB
k
λ λ
− < <
D.
2 2
AB AB
k
λ λ
− < <
S31. Khi cường độ âm tăng gấp 10 lần thì mức cường độ âm là 10dB.
Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm là:
A. 100dB B. 20dB C. 30Db D. 50dB
S32. Chọn câu đúng. Sóng dừng xảy ra trên một dây đàn hồi có hai
đầu cố định khi
A.chiều dài của dây bằng một phần tư bước sóng.
B.bước sóng gấp đơi chiều dài của dây.
C.chiều dài của dây bằng bội số ngun lần nửa bước sóng.
D.bước sóng bằng một số lẻ chiều dài của dây.
S33. Một âm có cường độ âm là 10
-10
W/m
2
, có độ to là 40dB.
Ngưỡng nghe của âm đó có giá trị nào sau đây?
A. 10

-12
W/m
2
. B. 10
-13
W/m
2
.
C. 10
-14
W/m
2
. D.10
-6
W/m
2
.
S34. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút
liên tiếp bằng
A. một bước sóng. B. nửa bước sóng.
B. một phần tư bước sóng. D. hai lần bước sóng.
S35. Mét sãng ©m cã møc cêng ®é ©m lµ L=40dB. H·y tÝnh cêng ®é
cđa ©m nµy theo ®¬n vÞ W/m
2
. Cho cêng ®é ngìng nghe cđa ©m
chn I
0
=10
-12
W/m

2
.
A. 10
40
W/m
2
B. 10
8
W/m
2
C.10
-8
W/m
2
D.10
4
W/m
2
S36. Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng dừng trên một sợi dây?
A.Khi sóng dừng hình thành thì số bụng sóng bằng số nút sóng khi
một đầu dây tự do.
B. Sóng dừng được tạo thành do sóng tới và sóng phản xạ giao thoa
ngược pha với nhau.
C. Sóng dừng là sóng có nút sóng và bụng sóng truyền đi trong khơng
gian.
D.Khi sóng dừng hình thành thì số bụng sóng nhỏ hơn số nút sóng là
1 với hai đầu dây cố định.
S37. Hai ©m cã møc cêng ®é ©m lµ L
1
vµ L

2
víi L
1
=L
2
+1(dB). Khi ®ã
vỊ cêng ®é ©m cđa chóng, ta cã
A. I
1
=
10
10
I
2
B. I
2
=
10
10
I
1
C. I
1
=
10
I
2
D. I
2
=

10
I
1
S38. Để có hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây, một đầu cố định,
một đầu tự do, thì chiều dài của sợi dây thoả mãn
A.
*
( )
2
l k k N
λ
= ∈
B.
*
( )
4
l k k N
λ
= ∈
C.
(2 1) ( )
2
l k k N
λ
= + ∈
D.
(2 1) ( )
4
l k k N
λ

= + ∈
S39. Khi møc cêng ®é ©m t¨ng thªm 2B, th× cêng ®é ©m t¬ng øng
A. t¨ng 100 lÇn B. gi¶m 100 lÇn
C. t¨ng 10 lÇn D. gi¶m 10lÇn
S40. Điều phát biểu nào sau đây là sai khi nói về q trình lan truyền
của sóng cơ học? Sóng cơ học là q trình
A. lan truyền các phần tử vật chất trong khơng gian.
B. lan truyền dao động trong mơi trường vật chất theo thời gian.
C. truyền năng lượng.
D. lan truyền của pha dao động.
S41. Chu kỳ dao động tự do của một chiếc tàu thuỷ là 5s. Sóng
biển đập vào mạn tàu lúc tàu đang neo có bước sóng 40m. Hỏi
vận tốc truyền sóng của sóng biển bằng bao nhiêu để tàu lắc lư
mạnh nhất.
A. 8m/h B. 0,8 m/s C.8m/s D. 8cm/s
S42. Điều nào sau đây là sai khi nói về bước sóng? Bước sóng là
A. khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng dao động
cùng pha.
B. qng đường mà sóng truyền được trong một chu kỳ dao động
của sóng.
C. qng đường mà pha của dao động lan truyền được trong một chu
kỳ dao động.
D. khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp nhau trong một hệ thống
sóng.
S43. Mét ngn sãng dao ®éng víi tÇn sè f=20Hz. Ngêi ta thÊy hai
®iĨm n»m trªn cïng mét ph¬ng trun sãng c¸ch nhau 10cm lu«n
lu«n dao ®éng ngỵc pha nhau. BiÕt vËn tèc trun sãng cã gi¸ trÞ tõ
1,2m/s ®Õn 2m/s. Bíc sãng lµ
A. 12cm B. 15cm C. 6,67cm D. 13,5cm
S44. Mét ngn sãng O dao ®éng víi tÇn sè f=10Hz. Ngêi ta thÊy 2

®iĨm M vµ N trªn mỈt níc n»m c¸ch nhau 6cm trªn mét ®êng th¼ng
qua O lu«n lu«n dao ®éng cïng pha víi nhau. biÕt r»ng vËn tèc ®ã
chØ vµo kho¶ng tõ 0,4m/s ®Õn 0,6m/s. VËn tèc trun sãng lµ
A. 0,5m/s B. 0,6m/s C. 0,4m/s D. 0,45m/s
S45. Để phân loại sóng ngang, sóng dọc người ta căn cứ vào
A. phương dao động và phương truyền sóng.
B. phương dao động và vận tốc truyền sóng.
C. phương truyền sóng và bước sóng.
D. vận tốc truyền sóng và bước sóng.
S46. Mét sãng trun trªn d©y ®µn håi rÊt dµi víi vËn tèc lµ v=4m/s.
Mét ®iĨm M trªn d©y vµ c¸ch ngn mét ®o¹n d=28cm lu«n dao
®éng lƯch pha víi ngn mét gãc
ϕ

=0,5kπ víik=1, 3, 5…BiÕt
sãng cã tÇn sè cã gi¸ trÞ tõ 22Hz ®Õn 26Hz. Bíc sãng lµ
A. 10cm B. 20cm C. 22cm D. 16cm
S47. Vận tốc truyền sóng giảm theo thứ tự nào khi truyền lần lượt
qua các mơi trường?
A. Rắn, lỏng và khí. B.Rắn, khí và lỏng.
C. Khí, rắn và lỏng. D. Khí, lỏng và rắn.
S48 Trên mặt thống của khối chất lỏng có hai nguồn sóng đồng bộ
A, B và có bước sóng 0,4 cm. Biết AM
1
=5,5cm và BM
1
=4,5 cm;
AM
2
=7cm và BM

2
=5cm. Gọi biên độ dao động ở các nguồn là a.
Chọn đáp án đúng?
A. Biên độ dao động của M
1
là a, của M
2
là 2a.
B. Biên độ dao động của M
1
là 0, của M
2
là 2a.
C. Biên độ dao động của M
1
là 2a, của M
2
là 0.
D. Biên độ dao động của M
1
là 2a, của M
2
là a.
S49. Vận tốc truyền sóng trong mơi trường phụ thuộc vào
A. Bước sóng và tần số sóng.
B. Bản chất của mơi trường và tần số sóng.
C. Bản chất của mơi trường và bước sóng.
D. Bản chất, tính đàn hồi, mật độ và nhiệt độ của mơi trường
S50. Thực hiện giao thoa trên mặt thống chất lỏng nhờ 2 nguồn
đồng bộ hợp A và B. Biết AB=10 cm, bước sóng là 1,6 cm. Trên AB

quan sát có bao nhiêu điểm có biên độ dao động cực đại?
A. 13. B. 11. C. 9 D. 7
PhÇn: Sãng c¬ häc
Trang 2
Tµi liƯu «n thi §H n¨m 2009. Vò §×nh TiÕn. THPT KỴ SỈt. Phone 0320779838. Mobile 0902114105. Email
S51. Hai sóng đồng bộ có tần số f=10(Hz), biên độ a truyền trên
mặt nước với vận tốc v=10(m/s). Tại M cách hai nguồn lần lượt
100(cm) và 125(cm), biên độ dao động có giá trò bằng
A. 2a. B.0. C.a
2
D. a
S52. Chọn câu sai?
A. Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước, tần số sóng thay đổi
do đó bước sóng cũng thay đổi theo.
B. Sóng âm là những sóng cơ học dọc lan truyền trong mơi trường vật
chất, có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz và gây ra cảm giác âm trong tai
con người.
C. Sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm, khơng khác gì các sóng cơ
học khác về đặc tính vật lý.
D. Dao động âm là những dao động có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz
trong mơi trường vật chất và tạo ra sóng âm.
S53. Các đặc tính nào sau đây là đặc tính sinh lí của âm?
A. Độ cao, âm sắc, biên độ.
B. Độ cao, âm sắc, cường độ.
C. Độ cao, âm sắc, năng lượng.
D. Độ cao, âm sắc, độ to.
S54. Giọng nói của nam và nữ khác nhau là do
A. Biên độ âm khác nhau. B. Tần số âm khác nhau.
C. Cường độ âm khác nhau. D. Độ to âm khác nhau
S55. Khi hai ca sĩ cùng hát một câu ở cùng một độ cao, ta vẫn phân

biệt được giọng hát của từng người là do
A. Tần số và biên độ âm khác nhau.
B. Tần số và cường độ âm khác nhau.
C. Tần số và năng lượng âm khác nhau.
D. Biên độ và cường độ âm khác nhau.
S56. Chọn câu sai trong các câu sau?
A. Ngưỡng nghe là giá trị cực tiểu của cường độ âm còn gây được
cảm giác âm cho tai người, khơng phụ thuộc vào tần số âm .
B. Độ cao là đặc tính sinh lí của âm, phụ thuộc vào tần số âm.
C. Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm, phụ thuộc tần số và biên độ âm.
D. Độ to là đặc tính sinh lí của âm, phụ thuộc tần số và cường độ âm
S57. Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời
gian qua một đơn vị diện tích đặt vng góc với phương truyền âm
gọi là
A. Cường độ âm. B. Năng lượng âm.
C. Mức cường độ âm. D. Độ to của âm.
S58. Chọn câu sai trong các câu sau?
A. Với cùng cường độ âm I, tai người nghe thính nhất là ở tần số từ
1000Hz đến 5000Hz
B. Miền nghe được nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau, phụ thuộc
vào tần số âm.
C. Miền nghe được phụ thuộc vào cường độ âm chuẩn I
0
, cường độ
âm I và tần số âm.
D. Tiếng đàn, tiếng hát, tiếng sóng biển rì rào, tiếng gió reo là những
âm có tần số xác định.
S59. Khi sóng cơ học truyền từ khơng khí vào nước thì đại lượng nào
sau đây khơng đổi?
A. Vận tốc. B. Năng lượng.

C. Tần số. D. Bước sóng.
S60. Chọn phát biểu đúng khi nói về năng lượng của sóng?
A. Q trình truyền sóng là q trình truyền năng lượng.
B. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong khơng gian, năng lượng
sóng giảm tỉ lệ với qng đường truyền sóng.
C. Trong q trình truyền sóng, năng lượng được bảo tồn.
D. Khi sóng truyền từ một nguồn điểm trong khơng gian, năng lượng
sóng tỉ lệ với bình phương qng đường truyền sóng.
S61. Sóng tại A và B có dạng u=Acosωt. Xét tại điểm M cách A và B
lần lượt là d
1
và d
2
. M là điểm đứng n trong vùng giao thoa khi
A. d
2
-d
1
=(2k+1)λ B. d
2
-d
1
=kλ
C. d
2
-d
1
=k
2
λ

D. d
2
-d
1
=(2k+1)
2
λ

S96. Hai bíc sãng céng hëng lín nhÊt trong mét èng h×nh trơ rçng
cã chiỊu dµi L, hai ®Çu ®Ĩ hë lµ
A. 4L; 4L/3 B. 2L; L C. L; L/2 D. 4L; 2L
S63. Hai nguồn sóng kết hợp A, B có phương trình
u=ascosωt. Xét tại điểm M cách A và B lần lượt là d
1
và d
2
. Để biên
độ sóng tại M có giá trị bằng 2a thì
A. d
2
-d
1
=(2k+1)λ B. d
2
-d
1
=kλ
C. d
2
-d

1
=k
2
λ
D. d
2
-d
1
=(2k+1)
2
λ

S64. Trong giao thoa sóng nước và 2 nguồn kết hợp A và B, quỹ tích
những điểm dao động với biên độ cực đại là
A. Hai họ hyperbol xen kẻ nhau có tiêu điểm là A và B, kể cả trung
trực của AB.
B. Họ parabol có tiêu điểm là A và B, kể cả trung trực của AB.
C. Họ hyperbol có tiêu điểm là A và B kể cả trung trực của AB.
D. Hai họ parabol xen kẽ nhau có tiêu điểm là A và B, kể cả trung
trực của AB.
S65. Hai nguồn sóng kết hợp A, B có phương trình u=acosωt. Xét tại
điểm M cách A và B lần lượt là d
1
và d
2
. Biểu thức độ lệch pha của
hai sóng tại M là
A.
π


λ
21
dd
B.
λ
+
π
21
dd
C.
π
+
λ
21
dd
D.
λ

π
21
dd
S66. T¹i ®iĨm O trªn mỈt níc ngêi ta duy tr× mét ngn sãng. XÐt hai
®iĨm A vµ B trªn mỈt níc, gäi kho¶ng c¸ch AB=d, k
*
N

. NhËn xÐt
nµo sau ®©y lµ sai?
A. Khi d=k
λ

th× A vµ B dao ®éng cïng pha.
B. Khi d=(k+
1
)
2
λ
th× A, B dao ®éng ngỵc pha.
C. NÕu d=
λ
th× dao ®éng ®ỵc trun tõ A ®Õn B trong thêi
gian mét chu k×.
D. Khi d=(2k+1)
λ
th× A vµ B dao ®éng cïng pha.
S67. Mét èng h×nh trơ rçng cã chiỊu dµi L, mét ®Çu kÝn mét ®Çu hë.
Ngêi ta t¹o ra sãng dõng trong èng bëi mét ngn ©m. Bíc sãng dµi
nhÊt cđa sãng dõng trong èng lµ
A. 4L B. 2L C. L D. L/2
S68. Sóng tại A và B có dạng u=acosωt. Biên độ dao động tại một
điểm trong vùng giao thoa cách hai nguồn khoảng d
1
và d
2

A.
)
dd
2cos(a2A
12
λ

+
π=
B.
)
dd
cos(a2A
12
λ

π=

C.
)
dd
2cos(a2A
12
λ

π=
D.
)
dd
cos(a2A
12
λ
+
π=
S69. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.Hai nguồn dao động có cùng phương, cùng tần số là hai nguồn kết
hợp.

B.Giao thoa sóng nước là hiện tượng xảy ra khi hai sóng có cùng tần
số gặp nhau trên mặt thống .
C. Hai sóng có cùng tần số và có độ lệch pha khơng đổi theo thời
gian là hai sóng kết hợp .
D. Nơi nào có sóng thì nơi ấy có hiện tượng giao thoa.
S70. Chọn câu đúng?
A. Năng lượng của sóng tùy thuộc vận tốc của sóng.
B. Công thức tính bước sóng: λ=v.f
PhÇn: Sãng c¬ häc
Trang 3
Tµi liƯu «n thi §H n¨m 2009. Vò §×nh TiÕn. THPT KỴ SỈt. Phone 0320779838. Mobile 0902114105. Email
C. Vận tốc truyền sóng không phụ thuộc môi trường.
D.Quá trình truyền sóng là quá trình truyền pha của dao động.
S71. Năng lượng sóng truyền đến 1 điểm
A. Tỷ lệ với biên độ sóng tại điểm đó.
B. Tỷ lệ với bình phương biên độ sóng tại điểm đó
C. Giảm tỷ lệ với biên độ sóng tại điểm đó .
D. Giảm tỷ lệ với bình phương biên độ sóng tại điểm đó .
S72. Tìm phát biểu sai:
A. Năng lượng sóng tại một điểm tỷ lệ với lũy thừa bậc 4 của biên
độ sóng.
B. Trong hiện tượng sóng pha dao động truyền đi còn các phần tử
vật chất thì dao động tại chỗ.
C. Sóng ngang có phương dao động của các phần tử vật chất vuông
góc phương truyền sóng.
D. Sóng dọc có phương dao động của các phần tử vật chất trùng
với phương truyền sóng.
S73. Sóng tại nguồn có phương trình là u=acos(ωt). Vận tốc truyền
sóng là v, bỏ qua sự mất mát năng lượng, thì sóng tại một điểm M
cách nguồn một khoảng d về phía dương trục toạ độ có

A. Phương trình truyền sóng là u
M
=acos(ωt -
v
d
)
B. Phương trình truyền sóng là u
M
=acosω(t +
v
d
)
C. Pha dao động là (t -
v
d
)
D. Pha dao động là (ωt -
d
2
λ
π
)
S74. Những điểm trên phương truyền sóng cách nhau một số
A. nguyên lần bước sóng thì dao động ngược pha
B. lẻ lần nửa bước sóng thì dao động ngược pha.
C. chẳn lần bước sóng thì dao động cùng pha.
D. lẻ lần bước sóng thì dao động ngược pha.
S75. Điều kiện để có giao thoa sóng trong một môi trường là
A. Phải có sóng tới và sóng phản xạ.
B. Phải có sóng ngang và sóng dọc.

C. Phải có hai hay nhiều sóng kết hợp.
D. Sóng tới và sóng phản xạ phải ngược pha.
S76. Trong hiện tượng giao thoa với hai nguồn đồng bộ, những điểm
có hiệu đường đi bằng
( )
2
1k2
λ
+
, (k=0, 1, 2, 3, ...) thì
A. dao động với biên độ A.
B. dao động với biên độ cực đại.
C. đứng yên.
D. dao động với biên độ 0,5A
S77. Tại những điểm 2 sóng đồng bộ truyền tới có độ lệch pha là
ϕ=4π thì sóng tổng hợp có biên độ
A. Bằng 0. B. Cực tiểu
C. Cực đại. D. Không xác đònh
S78. Khoảng cách giữa 2 nút hoặc 2 bụng liền nhau trong sóng
dừng bằng
A. λ. B.
2
λ
C. 2λ. D.
4
λ
S79. Điều kiện nào sau đây có sóng dừng?
A. Sóng tới và sóng phản xạ phải là sóng ngang, hai sóng phải là
hai sóng kết hợp.
B. Sóng tới và sóng phản xạ phải là sóng dọc, hai sóng phải là hai

sóng kết hợp.
C. Sóng tới và sóng phản xạ là hai sóng kết hợp.
D. Sóng tới và sóng phản xạ phải ngược pha.
S80. Ngêi ta t¹o ra sãng dõng trong mét m«i trêng nh»m mơc ®Ých
A. x¸c ®Þnh tÇn sè cđa sãng trong m«i trêng ®ã.
B. x¸c ®Þnh biªn ®é cđa sãng trong m«i trêng ®ã.
C. x¸c ®Þnh vËn tãc trun sãng trong m«i trêng ®ã.
D. x¸c ®Þnh bíc sãng trong m«i trêng ®ã.
S81. Mét d©y ®µn håi cã chiỊu dµi L, mét ®Çu cè ®Þnh mét ®Çu ®ỵc
rung bëi mét ©m thoa (®Çu nµy rÊt gÇn mét nót). Ngêi ta t¹o ra sãng
dõng trªn d©y bëi ©m thoa ®ã, vËn tèc trun sßng trªn day lµ v. TÊn
sè nhá nhÊt cđa sãng dõng trªn d©y lµ
A.
v
L
B.
v
2L
C.
2L
v
D.
L
v
S82. Chọn câu sai?
A. Cường độ âm chuẩn I
0
là ngưỡng nghe của âm có tần số
1000Hz.
B. Khi mức cường độ âm là 1, 2, 3, 4 (Ben) thì cường độ âm chuẩn

I
0
lớn gấp 10, 10
2
, 10
3
, 10
4
lần cường độ âm I.
C. Khi mức cường độ âm bằng 10, 20, 30, 40 đêxiben thì cường độ
âm I lớn gấp 10, 10
2
, 10
3
, 10
4
lần cường độ âm chuẩn I
0
.
D. Miền nằm giữa ngưỡng nghe và ngưỡng đau là miền nghe
được.
S83. Chọn nhận xét đúng về cường độ âm?
A. Là năng lượng truyền âm qua một đơn vò diện tích đặt vuông
góc phương truyền âm, đơn vò là W/m
2
.
B. Là năng lượng âm truyền trong một đơn vò thời gian, đơn vò
W/m
2
.

C. Năng lượng âm truyền trong một đơn vò thời gian qua một đơn
vò điện tích đặt vuông góc với phương truyền âm, đơn vò W/m
2
.
D. Năng lượng âm truyền trong một đơn vò thời gian qua một đơn
vò diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm, đơn vò J/s.
S85. Âm sắc là 1 đặc tính sinh lý của âm phụ thuộc vào
A. Tần số âm. B. Biên độ âm
C. Cường độ âm D. Tần số âm và biên độ âm.
S86. Một sợi dây đàn hồi nằm ngang một đầu cố đònh, đầu còn lại
được cho dao động theo phương vuông góc với sợi dây với tần số
20Hz. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây trở về trạng thái duốn
thẳng là
A. 0,5s B. 0,025s C. 0,1s D. 0,25s
S88. Trong giao thoa sóng nước, trên đoạn thẳng nối hai nguồn đồng
bộ A, B khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O đến một điểm dao
động với biên độ cực đại là
A.
2
3
λ
B.
4
3
λ
C.
2
λ
D.
4

λ
S89. Khi biên độ của một sóng tăng gấp đơi, năng lượng do sóng
truyền tăng hay giảm bao nhiêu lần?
A. Tăng hai lần. B. Giảm
2
1
lần
C. Tăng 4 lần. D. Giảm
4
1
lần
S90. Hai tâm dao động kết hợp S
1
, S
2
gây ra hiện tượng giao thoa
sóng trên mặt thống một chất lỏng. Cho S
1
S
2
=ℓ. Nếu tăng tần số dao
động của hai nguồn S
1
, S
2
lên p lần thì khoảng cách giữa hai điểm
liên tiếp trên S
1
S
2

có biên độ dao động cực đại sẽ
A. tăng lên p lần. B. giảm đi p lần.
C. khơng thay đổi. D. giảm đi 2p lần
PhÇn: Sãng c¬ häc
Trang 4
Tµi liƯu «n thi §H n¨m 2009. Vò §×nh TiÕn. THPT KỴ SỈt. Phone 0320779838. Mobile 0902114105. Email
S91. Sóng truyền trên sợi dây đàn được căng thẳng qua 2 điểm AB
có bước sóng là 12cm, trên dây đàn có sóng dừng. Điều nào sau
đây là sai?
A. Tại một điểm trên dây đàn cách A một đoạn 24cm là nút.
B. Tại một điểm trên dây đàn cách A một đoạn 27cm là bụng.
C. Tại một điểm trên dây đàn cách B một đoạn 6cm là nút.
D. Tại một điểm trên dây đàn cách A một đoạn 3cm là nút.
S92. Trªn ph¬ng trun sãng nh÷ng ®iĨm c¸ch nhau mét kho¶ng
d=(2k+1)
4
λ
th× cã hiƯu sè pha lµ
A.
2k∆ϕ = π
B.
(2k 1)∆ϕ = + π
C.
(2k 1)
2
π
∆ϕ = +
D.
k∆ϕ = π
S93. Chọn phát biểu sai?

A. Ngưỡng nghe phụ thuộc vào tần số âm.
B. Ngưỡng nghe không phụ thuộc vào tần số âm.
C. Tần số âm chuẩn là 1000Hz.
D. Ngưỡng đau có cường độ âm là 10 W/m
2
, hoàn toàn không phụ
thuộc vào tần số âm.
PhÇn: Sãng c¬ häc
Trang 5

×