Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (369.42 KB, 36 trang )









  
     
     
n n
n n n n
a a a a a a a a

− −
= + + + +








 !
"







#$%


&'%(#)*


+!

,






  x x
= +
-
x N

./
,0 !
"
#






 
1!(

2$%2

 34 5*
6 *7
**
x
x
⇔ =
⇔ =

8

9





**
!


ab
(
/ :ab ba ab ba
+ +

M M
+
;

 -  /  6.ab a b a b Z a b
= + ∈ ≤ ≤
<#
=

- .ab ba a b
+ = +
>

?@AB-:.5
- . :
:
ab ba a b
a b
⇒ + = +
⇒ +
M
M
-?@AB-:.5.
C!
  6a b
≤ ≤
( ) ( ) ( ) ( )
-  . 7D  D7  6E  E6a b
⇒ =
8


9





7D/D7/E6/6E

"
#$
"
#%&'(#$
"
#)*
+$
"
#,-(.(/(0
- F1
"
G9
=
<
3

n
nthuaso
a =
3


n m m n
a a a
+
=
3
( )
    
m n m n
a a a m n m n N a

= ≥ ∈ ≠

- .
m n m n
a a
=
3H9$&
 
/ - .a a a a
= = ≠
3A$9
"

- . /- E. E/- . /- :. :
n n n n
x y x y x y x y
= = = =
3B$
=







I9
=
<J=







E/9
=
<
1
;








I/3B$
=







69
=
<J=








/9
=
<1
;








I/

,!
"

*

>



*
+
;

* * *  *  I
   6  6 
= = =
      *   E
* *  D  D - . D 
= = = =
C!6K6

K

 I : E  E
6    D 
⇒ < < <
8

9
*


K

*
!
*I 
* * 

M
*
I
5E
( )
*:
 I
* *⇒ =






E
( )
:
* * : :  : D *:
* * I I I I -I .
= = = =
*
*I

5-3*.
*I
5-
*I
3*I*
*
33*I*
*
3*
*I
.
L


*I
3*
*
33*
*
M
89 1
"
*
*I
5-*
I
.
:







E*
*I






E

*I 
* * 
⇒ −
M
1+$
"
#2%&3
4
#5
4
#
"
67
89#*5#
"
#*

"
:2
1. ;<
3,$
;
MNGOP2!Q>


;
Q!R
3G
;
!*
3G
;
(!E
3G
;
J=!D
3G
;
:!*

"
<6
4
62
   
.  * *
n n

a a a a a a


M M
   
.  : :
n n
b a a a a a


M M
  

.   
n
n n i
i
c a a a a a

=


M M
  

.   6
n
n n i
i
d a a a a a


=


M M
    
   *  
.  *:/I *:/I
.  *:/D *:/D
n n
n n
f a a a a a a
g a a a a a a a
M M
M M
=<6
4
62&
@!S5
:

I



*






S



T-

3
*
3
I
3.4-

3

3
:
3.U


*
"
:
S5-

3

*

*
3
I

I
3.3-

33
:

:
3.
@V9
"
2W
*
5663
I
566663X
;
Y
"



*0
5(Q3!

54

54
:
54
X
;
Y
"

*03
5(1
"
4C!#
=
S5-(Q3

3
*
3
I
3.3
3-(1
"
4

4


4
:
.5(1
"
3-

3
*
3
I
3.4-

3

3
:
3.
B$>

9#Z0



>

#
;
#!
"

Q!

X
;

"
$
=



1
;
>

X
;

"
$
=


J=
;
#
=


!


@$
"


3
M
E
!@!7
7
37


M
6@$
"
7
D
3D


M
6-Đề thi cho
̣
n HSG
lớp 9 huyê
̣
n Văn Ba
̀
n năm ho

̣
c 2009 - 2010)
+
;
7
7
37


M
6[J

7
7
37

560
LJ

0
"
7
D
3D

457-7
7
37

4.3TD47-7.U

576046
56-70.
M
6
8

97
D
3D


M
6
>@!7
7
37


M
@$
"
7
D
3D


M
-[Z!

,+

"

6O2$\J!

**.
2. *

?
4
@7
"
:5

%9
( )
( )
*
 * 
.   / 
- .
*   - .
n
n n n n n
n n
n n
a n N a b a b a a b ab b a b Z
a b a b
n k k N a b a b

− − −

∀ ∈ − = − + + + + ∈
⇒ − −
⇒ = ∈ − +
M
M
( )
( )
*
 * 
.  *  
n
n n n n n
b k N n k a b a b a a b ab b

− − −
∀ ∈ = + + = + − + − +
( )
*  /
n n
n k a b a b a b
⇒ = + + + ≠ −
M
@
"
>GMN
@$
"
2W*

3E




3
M
*
>89#*5#
"
#*
"
:A
"

- @$
"
Y9J

B9J
"
$
"

3]1
"
>^5

#V
3+
;
$

;
>^50#V
3_#X
;
$
"
>^503#V
<#
=
#$%

#Z
;
$
"

1
B
3
4
#C3
4

*
"
:%D
*
*  *
. * 7- .
. * 7- .

n n
n n
a n N
b n N
+ +
− ∀ ∈
+ ∀ ∈
M
M
.
 D  6
n
n
+ −
M



*
. * 7
n n
a

M
38^5/`#V
3+
;
$
;
50#V$

"



*
 * 7
k k

M
[J


*
 * 7
k k
q
− =

3]1
"
>^503
*- .  
 * 6- * . 6* ** 7-6 * . 7
k k k k k k k
q
+ + +
− = − + − = +
M
8


9503#V
a


*
 * 7
n n

M
(.A

$%
.
 D  *7
n
n
+ −
M



38^5`#V>



3D45
M
*7
3+
;

$
;
50#V$
"



 D  *7
k
k
+ −
M
[J


 D  *7
k
k q
+ − =
3]1
"
>^503

[ ]

 D- .  - D . D D  -D .
k k
k k k k
+
+ + − = + − + + − − −


( )
*7 *7  E *7- E . *7q k q k
= + − = − +
M
8

9503#V
a


 D  *7
n
n
+ −
M

EFG#CG<6H62


$
=
 9#!
"

7 E : 7:x y M
!

$
=

 9#!
"

I I:xyM










!
"

4
E
B
3
4
#A
"
*


a) 







b) ,$
;
MN1
"
M$
c) ,$
;
MN9J
"
C121
d) ,$
;
MN#X

M$$
"

67
67I5
4
#
1FG#@J6?267
B!


"

0$
"
>Z99

?@AB
_@BB!
"
Q
"
O>Z
.BQ
"
!9

X



Q<
;

"

!


Y
;
B


!9

!
*.B
"
(!2!#!
"
(>



9




!


>

9
"
21!9
5

0

*
0*



0
 -.
8

(!($
"
O
;

"
<9*>^
!

&%!J

(W!


;

"
<9#!
"
2!-.B$(>

9

(0X$

"
<9

!2!
"
<



*


C!#!
"
$
"
O
;

"
<


*


$
"



!
.B!>



!_@BB
;
>




>

9!>



(Q
;
>

!#!
"

!_@BB-.


Y
;

B!9

>




!
"

'KC
L
"


!!D3!7
+
;
@
"
D3

7

I3I3

7

I3


7

I347

7

I4I

7


I-4.

7


!
"
-I7.54

7
8

95703-0

B.
@
"
* D3 


7

D34*

7

DD

7

D-4.

7


!
"
-D7.54

7
8

95703-0

B.
'3
4
/$
"
8


(&
"
(Q
;
72!
"

;
2W##Q
(`$
"
!7

%
;
#!
"



;
(W
L
"
!@!(3I(!-(

B.@$
"
2W3(

!

"
[J

3I(5 /3(59( 



$
"
9


Ca
́
ch 1: 1
"
(`$
"

 495-3I(.4-3(.53I(44(56(
B$>

9 49


C! 

I9


,929


Ca
́
ch 2: ]1
"
_`$
"

I94 5I-3(.4-3I(.5I3I(4S4I(56
B$>

9I94 


C! 

I9



!
"
-I.59


Ca
́

ch 3 :]1
"
(`$
"

 395-3I(.3-3(.53*(33(53(
B$>

9 39


C! 

 

,929


Ca
́
ch 4: ]1
"
(`$
"

36953I(36-3(.53I(3636(563(
B$>

9 369



C! 

69



!
"
-6.49


#$

%&
'
2!
"

"

;
2#
=
#$2
"
(`$
"



02
"
!

!
"
Q



(Q
;
0#!
"


$
"
-!
"
.!



(Q
;





;
%
;
 

I


;
%
;
9

 1
"
(`$
"
 49W0$
;
-$
"





!


;

(W. 1
"
(`$
"
 39W

!2


;
(W



;
(%
;
 

I


;
(%
;
9

 1
"
(`$

"
I94 W0$
;
( 1
"
(`$
"
 369W

!2


;
((W
L
"
>@$
"
2W

9&%

-4.-3.
!*I

"
! !
"
-4.-3.




-.5
-4.-3.

 -.


9&%

1
;
4>

3

J=
2!J=!
"
Q

(1
"

;
I
"

;


"

!D-*.
<-.>

-*.92-4.-3.!9


>

D
8

9-4.-3.

*I
;L
B
:E
4
E2
"
C
B
*%&#$
"
#
L
"



'O0!:

M$!7

M$:

"
+!



!:M$!7M$:
Ca
́
ch 18

0W!:!
"
M

:032-02

B2K:.2!
#!
"
2:M$7M$:
,'%:!7M$:

:*6*E2!#!

"

;
!
"
*E
!:M$>

925*E
,'_O!
"
M

:03*E

*E
Ca
́
ch 2!
"
4

:

43

:

36-.!
"

4:

7

4:3I

7

36

7-*.<-.>

-*.9236

:
'_O!
"

"
_O2

5*E
Ca
́
ch 35: 35793:

: 5:93*93I

*-93*.


:

93*

:
+
"
2

'_O
;
9(W
"
2

'O
;
(W73:5*E
L
"
!

!
"
(Q$
=
!!!

M$*
!*


M$6D

"
Ca
́
ch 1:!
"
 3*5*936D

 59394I

94I



9503I-0

B.

5*-03I.36D5*036IE
C!!
"
(Q$
=
0556IE
Ca
́
ch 2:< 59394I92
- 49.594IB b9


94I



9

I:

!
"
Z%(Q$
=

8

9 59M!#!
"
95I56IE
Ca
́
ch 3!
"
5 3*
*5* 3I7DI -.
LJ

0
"
5*936D

5*93*DD -*.
<-.>

-*.92*45*- 49.36IE

5*- 49.36IE
8

!
"
(Q$
=
56IE
MN'I1''
()*

+,-./
'
01234#
"

'
.!
L
"


(2WX
;


;

"
(WDI?@AB
;

"

(WE
+
;
+!


;




>

(-

(.
!
"
-(.5E5Ec/(5E(c2!#!
"
-c(c.5-(c(/


B.
C!3(5DIE-c3(R.5DI92c3(c5I
@!

J

c(c9

!
"
X
;
(WI-c

(c.#$%


c   : C!#!
"
 E D 
(c   6 ( 7D EE :I
L
"
!

!
"

"
(W?@AB(W:


"
+!


;




>

(-

(.
!
"
-(.5:5:c(5:(c2!#!
"
-c(c.5
C!(5*:c(c592c(c5*5I
@!

J

c(c9

!
"


"
(W*-c

(c.#$%


c   C!#!
"
 : :
(c * I ( E *
3
'
0


'
,5

.6
7
3##
"

'
+,89234#
"

'
.!
L

"
> 

(2W?@AB
;

"
(W_@BB
;


"
(W6

"
+!


"

;




>

(
;
$

;


(
!
"
-(.55c(5(c-c(c.5/c

(C!#!
"
(5c(c-.
LJ

0
"
(5T(U-(.5656 -*.
<-.>

-*.92c(c56!
"

"
2$\%


c  * : 6 C!#!
"
  * : 6
(c 6 I: D  ( 6 I: D 
)*


234#
"
+,0:.$


'
;
L
"
O@!>

(-b(.
.@$
"
2W!(

-(.5(
(.@$
"
2W0X!(

?@AB
;
(W?@AB

;
'>

M$2!1

"
&!'
.C


"


 1
"
2#!
"


?@AB-7*:E.

"
<
.L!

$&
;
>

(`

$&
;
([
;

!

M!
!((

$&
;
>

(8

9-(.5(
(.+!

2

M$2!1
"
!(-b(.!
"
5(032-0

B.


$
"
2W-(.5-(2.



>

9>

(

!M

2!MM!#!
"
$&
"

;

>

(!



$&
;
(>

2-.
[
;
!


(>

2

!M

!MM!#!
"
$&
;
(
>

2!



$&
;
>

(-*.
<-.>

-*.92

%


"

$&
;
>

(>



%


"

;
(
>

2(WC!#!
"
&O2!

%

#!
"
!

(W$
"
-(.5-(2.
.7*:EM$E67*:E.5-:EE.
:EEM$D-:EE.5-ED./
E!D-ED.5D8

9-7*:E.5D
B

 1
"
+
;
$
;
0X!(>

!(M$2

(!
2

M$2
*
2

!2
*
M$2


2
4*
!2

M$2
c
2

!2

M$-M
=
9(
2

2
*
2



M
=
9
;
M

1
"



$
=


M!#!
"
Y
"
2


2
;
0
"
>^QM$(W.1!$
"
%
;
>
"
MN2!
"

-(.5-(2

.5-2


2
*
.55-2
c
2

.52

->

2

!2

.
B$>

9?@AB-(.



2!M
=
9
"
1
"

!(/(!2


/2

!2
*
/2!#!
"
2

2
*


M$2!
"
1
"
1!$
"

2
2!

$#J


"
$
7* :E
:E E 
E D 

 *
8



QM
=
91
"
$2#$%

!





!
"
d4
2$\%



?@AB
;
(

?@AB
;

2X



?@AB
;
0
Y
;
>^$
"
(
O0676
B
6
9



!
"
?@AB(WB!
"

"
0
"

"


;
!
"
$&M9O


L
"
@$
"
2W
.-0
"
.

9


(.1
;


9


.*3>

3-

B.


9



"
<
.+!

M

?@-*3*3.

-*3.4-*3.

M

*

M

M

e/*f
B$M≠*>

M

$&
;

1
;
8

9M5
.+!

M

?@-*33.

-*3.4*-3.

M



M

M5
L
"
!

#!
"

"
63*I>


3I


"
9




"
+
;
$
;
63*I>

3I

!9M


63*I4-3I.

M

*

M

M


e*/f
[Z0

#Z-63*I3I.5

M≠*>

M≠`M≠>

3I
0X!LM≠*
;
!
"

"
OQ2!63*I>

3
I0X!*O9
63*I

1
;


61
;1
;
3I

1
;


1
;


1
;

8

9#Z0

#!
"
-63*I3I.5

1
;

=)*

234#

"

'
0>6
'
+,
L
"


?@AB
;
*>

63I-

B.


+!

M

?@-*463I.

*-63I.6-*4.

M

7


M

M

e/7f
!
"
*4

7

*4D

7

*-46.

7

46

7


57036-0

B.
B57036


*4

7>

63I56-7036.3I57603D:

7M!#!
"
-*463I.57
B≠7036

*4

0X!7M!#!
"
-*463I.5

L
"
!

?@AB
;

*
.-
+
nn
>


*n 3-∈Bg.

"
<+!

M∈?@


+
+
*
*
.-
n
nn


n-n3.

M>

*n3

M
,92n-*n3.4n-n3.


M$
"


n
*


M
<n-n3.

M>

n
*


M92n

M

!
"
*n3

MM!#!
"


MM5


8

9?@AB
;

*
.-
+
nn
>

*n3(W
@*5
4

"
*P6

:9,Q0
 BM


"
2<9
;
QS5

(
9


h



$%


"
$&
;
S(W- 3.-93.-h3.


>

9$&
;
S

!
"
M

2!#!
"

!
"
 3

"
!

-


*


.
!
"
93
"
!

-

((
*
(
9
.
!
"
h3
"
!

-



*

h
.
C!#!
"
$%


"
$&
;
S(W- 3.-93.-h3.
L
"


'O!
"
*$&

"
F
"

;



21!9
B5

(
9

h


!
"
- 3.-93.-h3.5*
- 

9

h



.
,*!
"
(Q
"
>

Q
"


;
Q9Z1!&%


*5*5E*5I5**
]1
"

"
2$\%


.$
"
Q1!9a#!
"
 35* 5@!

1!
9'O

*!
"
'O2!2$\%



9

*



(.$
"
<9
a#!
"
- 3.-93.5E*!J

- 3.-93.5IM!#!
"
 5:95!J

 5
95*[`'O!

i9'$
"
>^&!
"

5*
:
56E!J

5*


*
57*,'O2!2$\%




9

7*
.$
"
(<9
a#!
"
- 3.-93.-h3.5** 5*95h5,'O

*
*
:5E
,!
"
(*

7*E2!(2$\%

O9'O!
"
*$&

E
;RS=TUVWUNWX;
=
Y

79
]1
"

"
M
=
9
.C
=
9*
(.C
=
91
;
:7.C
=
9
"
!M$I7
2!
"
M
=
92X=

0<

$
"

#Z&%


#$
"
!

2$&!
"


Q#%>

#%>



9

%
;
M
=
9./

*%
;
M
=
9

(./

%
;
M
=
9.!


"
M
=
92

M
=
9Q
]1
"
M
=
9QI7E6

$
=

;
M
=
9


,


$
"
E
;
M
=
9

9

6(WI3-E4./

$
"

;
M
=
9

9

I3-4.5
X
;
Y

"
QM
=
9Q!
"


#





>



$
=





M



$
"


;
M
=
9Q#!
"
-0
"




.(W


5

3-.M -.
&
"
L
"
Z


"

4
6



Y
79
I37333*:3*D3-X

.
>S5I3733*:3*D3
S53*D3*:33373I
*S5-I3.3-73*D.33-*D37.3-3I.5-I3.
C!#!
"
S5
-I .
7:
*
+
=
X
;
Y
"
QM
=
9Q!
"




#










X
;

;


#!
"
#$%


"
$
*
.-

naa

S
n
+
=
-*.-g.
2$\%

#J

(

X
;

;
(J
"
#

<(W
3*3335
- .
*
n n +
-.

"

Y
7A

"

L
"




$
"

;

"
M
=
9#$%

>1!Y9


.D:*I: -.
(.*IE*6: -*.
.E: -.
M.*:7*E -I.



.C
=

9-.!
"
`>M$&M


/*I/:/IE/:7
LX=


;
M
=
9-.

Q
"

;
1!1!$
"
&%
1!$
"
O

*#%>

@
"
1!$

"
O



M
=
9*I:M
=
9


9!
"


$
"



C!#!
"


$
"

;
M

=
9-.(W*5*
(.C
=
9-*.!
"
`>M$&M


IE76*:
,

$
"

;
M
=
9I7

3665*6D
,

$
"

;
M
=
9-*.(W*6D5D6I

.C
=
9-.!
"
`>M$&M


* * I I: :E
/ / / / /
* * * * *
,

$
"

;
M
=
9-.(W

::
*
=
M.C
=
9-I.!
"
`>M$&M



3
*
3*
*
3
*
3I
*
3:
*

,

$
"

;
M
=
9-I.(W3
*
5
1[;X+


$
=
$
"
0>Z

"



;
M
=
91
;

:7
*.
"
X
;

"
1
;
!
"
$
=

(.
"
X
;

"

J=!
"
$
=

@!
"




!
;
M
=
9



(W*90Wj
/3*/3*3/ 3*33I/
I.8
"



;
M
=
9<#


!

QS

"
X
;

"
$
=

;
S
(.@k'$2><#
:a
"
2<9l$
"
<97&
(W(!j
E
"
S5*:



(W(!$
=

j
7.
"
_5D6I7I!
"
(!1!*0
"
2<9
j
(.
"
@5*6!
"
(!<0
"
21!
9j
D@!
"
(!#X

\


"



;


;
M
=
9
7:I7 -.
*6E*76 -*.
62!M
=
9*66!
"
`!

#$%

ZO(!#!
"
X
;

(O0^#$%

!

!Dj
@M
=
90

<!
"

-
"


!
"
#$%

#J


2!MO!J

.
-.-*.-I:E.-7D6.-*I:.
.



#


;
!
"
$
"

(.
"

X
;

"
Q!
"
$
"

@!,

53*
,
*
53I3:
,

5E373D36
,
I
533*33I


"
,


*
"



$
"
:
;

"
M
=
9
.E/*7/D/
(.I/I7/7/
@!S533
*
3

33
*
_5
*
*

"
_4S
I@!S53I3I
*
3I

33I
66

_5I

@$
"
2WSK

B
:
"

"
2


;
(`$
"

.S56366366633666
:$
=

(._56366366633666
*$
=

=TU\+]'^;;RSVWUNWX;
C
=
9

"
>1!Y9

#
=
#$%

2

(

9%
;

;
#Zm@
"
k
J


"


$
;
>

n
;


"
#$%

>1!
"
Y9

O#


L
"

"

D*





++++=
A




!
"

7*




++++=
A
-.
D7*

++++=
A
-*.
AO9-.2<-*.#$%



*S5
E:E
E:E
E:E
D
=−=
C!#!
"

E:E
*D
=
A
L
"
!
"
X
;


#



;

"
M
=
9
.
⋅⋅⋅

:I


I


*


*

(.
⋅⋅⋅

E


7E


EEE




.
"
9
"
2R
.-




**


*

*
+
=
+
−⋅⋅⋅=−=−
nnnn
C!#!
"

=+⋅⋅⋅++


*

*

=−+−+⋅⋅⋅+−+−=






66*

*





=−=
(.2$&>
"
nEEE7EEM$&M

E/E/E/
E*/

$
"

;
M
=
9!
"
M

-:4I.-:3.
@


"

X
;
S5
:I6E

E

E

E

+⋅⋅⋅+++
#$

%&
'
<
  :   :   :
/ / / 
 E E E  E I6E : I6E:
− = − = ××× − =
X
;
Y
"

.:.-I:-
:
:


I:

+−
=
+


nnnn
C!#!
"
 
:
:
:


:

I6E



E

E:
=−=−+⋅⋅⋅+−+−=

A

×