Tải bản đầy đủ (.pdf) (105 trang)

Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phẩn thương mại và xây dựng thành nga

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.31 MB, 105 trang )

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SỸ

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH NGA

NGUYỄN THẾ VINH

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
MÃ SỐ: 60340102

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS NGUYỄN KIM TRUY

HÀ NỘI – 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ
phần thƣơng mại và xây dựng Thành Nga” là công trình nghiên cứu của riêng
tôi. Các số liệu, kết quả đƣợc nêu trong luận văn là trung thực, chƣa từng đƣợc công
bố trong bất kì công trình nào khác và có ghi nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thế Vinh


LỜI CẢM ƠN
Sau thời gian học tập, nghiên cứu tại Đại học Mở Hà Nội, tôi đã hoàn thành


luận văn thạc sỹ với đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần
thƣơng mại và xây dựng Thành Nga”.
Qua luận văn này, tôi xin phép đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các cán
bộ, giảng viên Đại học Mở Hà Nội đã trang bị cho tôi những kiến thức quý báu
trong quá trình đào tạo, học tập tại trƣờng.
Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy GS.TS. Nguyễn Kim Truy,
ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, chỉ bảo cho tôi những kiến thức cần thiết, góp phần
quan trọng trong việc hoàn thành luận văn thạc sỹ của mình.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Quý Ban Giám đốc, các cô – chú, anh – chị
nhân viên Công ty cổ phần thƣơng mại và xây dựng Thành Nga đã cung cấp tài liệu,
số liệu giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Sau cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, ngƣời thân đã dành
cho tôi sự giúp đỡ không thể thiếu trong quá trình học tập, nghiên cứu cũng nhƣ
hoàn thành luận văn này.
Hà Nội, ngày

tháng 12 năm 2018

Học viên

Nguyễn Thế Vinh


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH
TRANH CỦA DOANH NGHIỆP ............................................................................5
1.1. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng ...............................................................5
1.1.1. Khái niệm về cạnh tranh .................................................................................5
1.1.2. Phân loại cạnh tranh .......................................................................................7
1.1.3. Vai trò của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng .......................................9
1.2. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ..............................................................11
1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh ................................................................11
1.2.2. Yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh .............................................................13
1.2.3. Nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh ...................................................17
1.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ...............................................23
1.3.1. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh ...........................................23
1.3.2. Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh..........................................................25
1.3.3. Các công cụ chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh .....................................28
1.4. Một số bài học trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh tại một số doanh
nghiệp xây dựng Việt Nam .......................................................................................33
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1..........................................................................................35
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG THÀNH NGA GIAI ĐOẠN
2013 – 2017 ...............................................................................................................36
2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần TM&XD Thành Nga.........................................36
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................36
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh ............................................37
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty..............................................................38
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2013 - 2017 ...........42
2.2. Phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của Công ty..............43
2.2.1. Phân tích và đánh giá ảnh hƣởng của môi trƣờng vĩ mô ..............................43


2.2.2. Phân tích và đánh giá ảnh hƣởng của các yếu tố vi mô ...............................47

2.3. Phân tích năng lực cạnh tranh hiện tại của Công ty ...........................................52
2.3.1. Năng lực chiếm lĩnh thị phần .......................................................................52
2.3.2. Năng lực tài chính.........................................................................................53
2.3.3. Năng lực về nguồn nhân lực .........................................................................56
2.3.4. Năng lực về nguồn cung ứng ........................................................................59
2.3.5. Năng lực về chất lƣợng sản phẩm ................................................................61
2.3.6. Năng lực về giá cả và chính sách bán hàng ..................................................61
2.3.7. Năng lực hệ thống kênh phân phối ...............................................................62
2.3.8. Năng lực Marketing ......................................................................................63
2.4. Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Công ty.........................................63
2.4.1. Những điểm mạnh trong năng lực cạnh tranh của công ty...........................64
2.4.2. Những hạn chế, nguyên nhân .......................................................................65
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2..........................................................................................68
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TM&XD THÀNH NGA GIAI ĐOẠN 2018 – 2023
3.1. Định hƣớng hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới ........................69
3.1.1. Bối cảnh hiện nay và nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh .......................69
3.1.2. Phƣơng hƣớng hoạt động sản xuất kinh doanh và định hƣớng giải pháp nâng
cao năng lực cạnh tranh của công ty ......................................................................71
3.2. Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty ............................73
3.2.1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức ...........................................................................73
3.2.2. Giải pháp về năng lực tài chính ....................................................................75
3.2.3. Giải pháp về chất lƣợng lao động .................................................................78
3.2.4. Nâng cao chất lƣợng và đa dạng hóa sản phẩm ...........................................81
3.2.5. Giải pháp về uy tín và phát triển thƣơng hiệu ..............................................83
3.2.6. Các giải pháp về Marketing ..........................................................................85
3.2.7. Xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp ....................................................86
3.2.8. Đổi mới quản lý phù hợp với chính sách pháp luật nhà nƣớc ......................88
3.3. Một số khuyến nghị ............................................................................................90
3.3.1. Khuyến nghị với Nhà nƣớc và thành phố Móng Cái ...................................90

3.3.2. Khuyến nghị với các bộ, ngành liên quan ....................................................94
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3..........................................................................................96
KẾT LUẬN ..............................................................................................................97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................98
×