Tải bản đầy đủ (.doc) (15 trang)

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 6 CHUẨN TUẦN 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (246.81 KB, 15 trang )

Tuaàn : 11
Tieát : 41
NS: 3/10/2010
ND: 18/10/2010
DANH TÖØ ( Tieáp theo )

I/. Mục tiêu:
- Nắm được định nghĩa của danh từ .
L ưu ý : Học sinh đã học về danh từ riêng và quy tắc viết hoa danh từ riêng ở Tiểu
học .
II/. Kiến thức chuẩn:
1.Ki ến thức :
- Các tiểu loại danh từ chỉ sự vật : danh từ chung và danh từ riêng .
- Quy tắc viết hoa danh từ riêng .
2.K ĩ năng :
- Nhận biết danh từ chung và danh từ riêng .
- Viết hoa danh từ riêng đúng quy tắc .
III/. Hướng dẫn - thực hiện:
Hoạt động giáo viên Hoạt động HS Nội dung
Hoạt động 1 : Khởi động .
1.Ổn định lớp .
2.Kiểm tra bài cũ :
+Danh từ là gì ? Cho ví dụ và
đặt câu với danh từ ấy.
+Hãy cho biết danh từ có những
đặc diểm nào ?
3. Bài mới :
Tiết học trước chúng ta đã ôn
lại những hiểu biết về danh từ và
nâng cao hiểu biết về danh từ .
Tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu


thêm về danh từ chỉ sự vật .
Hoạt động 2 : Hình thành kiến
thức.
Hướng d ẫ n học sinh tìm hiểu đặc
điểm của danh từ chung và danh từ
riêng:
- Cho HS xem ngữ liệu SGK.(Theo
truyện Thánh Gióng)
- Treo bảng phụ (bảng phân loại).
Danh từ
chung
Vua, . . .
Danh từ riêng Hà Nội, . . .
- Yêu cầu HS điền vào bảng phân
loại danh từ chung và danh từ
riêng.
Gợi ý:
+Danh từ chỉ chung người hay sự
vật là danh từ chung.
+Danh từ chỉ tên riêng, tên chức
danh của một người hoặc tên riêng
của những địa danh thì đó là danh
từ riêng.
- Trả lời cá nhân
- Nghe – ghi tựa
- HS đọc đoạn văn trong
SGK .
- HS quan sát .
- HS lắng nghe và lên bảng
thực hiện bảng phân loại .

- HS nhận xét về cách
viết danh từ riêng .
( Hoa chữ cái đầu tiên
của mỗi tiếng = Hán việt )
hoa chữ cái đầu tiên của
mỗi bộ phận tạo tên riêng
đó = không qua âm Hán
I. Danh từ chung và danh
từ riêng


- Yêu cầu HS nhận xét về ý nghóa
và hình thức chữ viết danh từ riêng
trong câu trên .
Gọi HS đọc lại ghi nhớ
1
GV lược lại các phần cần nhớ
của ghi nhớ
1
.
Hướng dẫn học sinh qui tắc viết
hoa danh từ riêng:
GV cho học sinh nhận xét về ý
nghĩa và hình thức chữ viết (Hoa
hay khơng hoa) để tách danh từ
riêng ra khỏi danh từ chung (ở VD
–SGK trang 108) .
GV đưa ra những ví dụ sau và
u cầu HS nhận xét về cách viết :
VD1:Tên người tên địa lí Việt

Nam:
+ Lê Thị Kiều Tiên
+ Hà Nội
VD2: Tên người tên địa lí nước
ngồi phiên âm qua Hán Việt .
+Châu Nhựt Hào
+Bắc Kinh
Kết luận: Cách viết giống nhau
-đều viết hoa chữ cái đầu tiên của
mỗi tiếng.
GV :Đưa ra ví dụ 3 u cầu HS
so sánh với cách viết ở những ví
dụ (1)và (2).
VD3:Tên người, tên địa lí nước
ngồi phiên âm trực tiếp qua tiếng
Việt :
+A-lếch-xan-đrơ Xét-ghê-ê-vích
Pu-skin.
+Vác-sa-va,Đanp
Kết luận: Khác với ví dụ (1),(2),
chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên của
mỗi bộ phận - họ,lót và tên tạo
thành tên riêng đó, nếu là tên địa lí
chỉ viết hoa chữ cái đầu tiên .
Gọi HS đọc lại ghi nhớ
2
Việt )

- Đọc to mục ghi nhớ 1
- HS phát hiện DTR viết

hoa trong VD .
- HS quan sát ví dụ 1 và
nhận xét cách viết
- HS quan sát ví dụ 2 và
nhận xét cách viết .
- HS lắng nghe
- HS quan sát và nhận
xét

- HS lắng nghe
- Đọc to ghi nhớ
2
Danh từ chung là tên gọi
một loại sự vật ; danh từ
riêng là tên riêng của từng
người, từng vật, từng địa
phương, . ..
- Cách viết hoa danh từ
riêng:
+ Với tên người, tên địa lí
Việt Nam và tên người, tên
địa lí nước ngồi phiên âm
qua âm Hán Việt : viết hoa
chữ cái đầu tiên của mỗi
tiếng

GV lược lại các phần cần nhớ của
ghi nhớ
2
u cầu HS nhận xét cách viết

các cụm từ ở VD4:
+Liên hợp quốc
+Giáo dục và Đào tạo
Kết luận:Viết hoa chữ cái đầu
tiên của tiếng đầu tiên .
Khái qt lại nội dung bài học:
Hỏi: + Em hiểu như thế nào là
danh từ chung, danh từ riêng? Cho
ví dụ?
+ Cách viết danh từ riêng như thế
nào cho đúng?
Gọi HS đọc lại ghi nhớ
3
GV lược lại các phần cần nhớ
của ghi nhớ
3
.

- HS trả lời cá nhân
+ Với tên người, tên địa lí
nước ngồi phiên âm trực
tiếp : viết hoa chữ cái đầu
tiên của mỗi bộ phận tạo
thành tên riêng đó ; nếu một
bộ phận gồm nhiều tiếng thì
giữa các tiếng cần có gạch
nối .
+ Với tên riêng của các cơ
quan, tổ chức, các giải
thưởng, danh hiệu, hn

chương, . . . ( thường là cụm
từ ): viết hoa chữ cái đầu
của mỗi bộ phận tạo thành
tên riêng đó .
Hoạt động 3 : Luyện tập .
Hướng dẫn HS Luyện tập:
Gọi HS đọc và xác đònh yêu cầu bài
tập 1
Gợi ý: Dựa vào ý nghóa và hình thức
viết để phân biệt danh từ riêng, danh
từ chung.
- Gọi hs thực hiện.
- GV nhận xét, sửa chữa.
- Gọi HS đọc và nắm yêu cầu bài tập
2.
- GV gợi ý cho hs thảo luận, thực hiện
u cầu
- GV nhận xét, bổ sung.
- Gọi HS đọc văn bản và xác đònh
yêu cầu bài tập 3
+ Dùng bút chì gạch dưới danh từ
riêng.
+ Viết lại cho đúng
Bài tập 4: (Thực hiện được khi còn
thời gian)
- HS đọc, xác đònh
yêu cầu bài tập 1 và
thực hiện
- HS lắng nghe
- HS đọc, xác đònh

yêu cầu bài tập 2 và
thực hiện
- HS lắng nghe
- HS thực hành bài
tập .
II.Luyện tập:
Bài tập 1: Xác định danh từ
chung và danh từ riêng trong
đoạn văn.
+ Danh từ chung: Ngày xưa,
miền, đất, nước, thần, nòi
rồng, con, trai, tên.
+ Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc
Bộ, Long Nữ, Lạc Long Qn.
Bài tập 2: Xác định các từ in
đậm là danh từ riêng hay danh
từ chung và giải thích
Các từ in đậm:
a. Chim, Mây, Nước, Hoa, Hoạ
Mi.
b. Út.
c. Cháy
-> là danh từ riêng vì dùng để
gọi tên riêng của một sự vật cá
biệt. Chữ cái đầu tiên mỗi
tiếng viết hoa.
Bài tập 3: Gạch dưới danh từ
riêng: Tiền Giang, Hậu Giang,
Thành phố, Pháp, Khánh Hồ,
Phan Rang, Phan Thiết, Tây

Ngun, Cơng Tum, Đắc Lắc,
Trung,Sơng Hương,Bến Hải,
Cửa Tùng, Việt Nam Dân chủ
Cộng hồ.
Bài tập 4: (Thực hiện được khi
còn thời gian)
Hoạt động 4 : Củng cố - Dặn dò .
4.Củng cố :
- Em hãy nêu các viết hoa tên
người,tên địa lí Việt Nam
- Em hãy nêu các viết hoa tên
người,tên địa lí nước ngồi .
- Em hãy nêu các viết hoa tên
người,tên địa lí nước ngồi phiên âm
trực tiếp khơng qua Hán Việt .
- Em hãy nêu các viết hoa tên cơ
quan, tổ chức, các giải thưởng, danh
hiệu, huy chương ... .
5.Dặn dò :
- Bài vừa học : Nắm vững nội dung
- Thực hiện theo yêu
cầu của giáo viên .
Tuần: 11 NS: 5/10/2010
Tiết : 42 ND :19/10/2010

TRẢ BÀI KIỂM TRA VĂN

I/.Mục tiêu cần đạt :
Giúp HS:
- Củng cố kiến thức về nội dung các truyện truyền thuyết, cổ tích đã học.

-Khắc phục những sai sót của bản thân.
II/. Kiến thức chuẩn:
1.Ki ến thức :
2.K ĩ năng :
III/. Hướng dẫn - thực hiện:
Hoạt động 1:
1.Ổn định lớp .
2.Kiểm tra bài cũ :

×