Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

giao an toan 9 da chinh sua nam hoc 2010 - 2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 44 trang )

Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng
8A . .. 21 .……… ………… ……………………………………
TiÕt 1: C¨n BËc Hai
I. MỤC TIÊU :
a) Về kiến thức:
-Nắm được đònh nghóa, ký hiệu về căn bậc hai số học của số không âm .
- Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so
sánh các số.
b)Về kó năng: Vận dụng kiến thức giải được các bài tập về căn bậc hai, phép
khai phương và so sánh các số.
c)Về thái độ: HS có ý thức và có hứng thú với bài học.
II. Ph ¬ng tiƯn d¹y häc
• GV: Phấn màu, bảng phụ, MTBT
• HS: Ôân lại đònh nghóa căn bậc hai của một số không âm đã học ở lớp 7,
MTBT, phiếu học tập
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY :
1) KTBC: (Không)
2) Bài mới: GV giới thiệu chương trình và cách học bộ môn (5 phút)

Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Néi dung
Hoạt động 1: Căn bậc hai số học
- Y/c HS nhắc lại đònh
nghóa căn bậc hai, nêu các
ký hiệu về căn bậc hai
của số a>0? Số 0?
- Tại sao số âm không có
căn bậc hai?
- Cho HS tự làm ?1 lên
phiếu cá nhân
GV lưu ý thêm cách trả lời


3 là CBH của 9 vì 3
2
= 9
- HS nhắc lại đònh nghóa
đã học ở lớp 7.
- Số âm không có CBH
vì bình phương mọi số
đều không âm
- Thực hiện cá nhân, trả
lời
1 . Căn bậc hai số học
?1 .
a)Căn bậc hai của 9 là 3 và -3
b) Căn bậc hai của 4/9 là 2/3 và
-2/3
c, Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -
0,5
d) Căn bậc hai của 2 là
2;2

* ĐN : sgk/4
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 1
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
mỗi số dương có hai CBH
đối nhau nên -3 cũng là
CBH của 9
* Từ bài ?1 dẫn dắt HS tới
Đ/N căn bậc hai số học
(CBHSH)
* Nêu mối liên hệ giữa

CBHSH và căn bậc hai
-Y/c HS nghiên cứu VD1
và chú ý ở SGK
- Gv nhấn mạnh khắc sâu
cho HS hai chiều của ĐN
- Cho HS làm ?2
Y/c HS nghiên cứu ý a
- Gọi HS lên bảng làm 3 ý
còn lại
- GV giới thiệu thuật ngữ
phép khai phương, quan
hệ giữa CBH và CBHSH.
- Giới thiệu cho HS để
khai phương một số dùng
bảng số hoặc MTBT.
- Cho HS làm ?3.
- Gọi HS nhận xét
- Chú ý theo dõi
- 1 HS đọc Đ/N
- HS khác nhắc lại
- HS trả lời
- Nghiên cứu SGK và trả
lời
- Nghe giới thiệu , ghi vở
- HS tự nghiên cứu cách
giải ý a và trình bày
- 3 HS lên bảng làm
- HS đọc SGK/ 5
- Chú ý theo dõi
- 1 HS trả lời miệng ý a

- 2 HS lên bảng làm
* VD :
- CBHSH của 49 là
749 =
- CBHSH của 13 là
13
* Chú ý :=

⇔≥=
ax
x
aax
2
0
)0(,
?2.
b,
864
=
vì 8

0 và 8
2
=64
c,
81

= 9 vì 9

0 và 9
2
= 81
d,
21,1
= 1,1 vì 1,1

0 và 1,1
2
=
1,21
?3.
a, CBH của 64 là 8 và -8
b, CBH của 81 la 9 và -9
c, CBH của 1,21 là ø 1,1 và -1,1.
Hoạt động 2: So sánh các căn bậc hai số học
GV nhắc lại ở lớp 7 :a,b
không âm ,a<b thì
ba
<
*cho HS thảo luận nhóm
điều ngược lại
-GV khẳng đònh ĐL và
cho hs tiếp nhận các VD
-GV ĐVĐ:tìm x >=0 để
2
>
x

?HS suy nghó trả lời
Gv giới thiệu VD3
-Cho Hs làm ?5
-HS thảo luận nhóm :a,b
không âm ,
ba
<
thì
trong 2 số a và b số nào
lớn hơn?
-HS đọc đònh lý
-HS làm VD2 sau khi đã
có bài mẫu (câu a)?
-HS làm ?4 lên phiếu cá
nhân
* HS trả lời tình huống
Làm ?5
,93
=
nên
3
<
x
nghóa

9
<
x
,với
90

.99,0
<≤
<⇔<≥
xVay
xxx
2) So sánh các căn bậc hai số học
a) ĐL:( để so sánh )
SGK/5
b) VD:
*So sánh 4 và
15
ta có 16>15 nên
1516
>
.
Vậy 4>
15
* tìm x không âm biết
x
<3.
Vi
,93
=
nên
3
<
x
nghóa là
9
<

x
,với
90
.99,0
<≤
<⇔<≥
xVay
xxx
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 2
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
3.Cđng cè:
Bài 1: cho Hs làm miệng các số 121; 144; 169
* số 121:
11121
=
(vì 11>=0 và 11
2
=121) là CBHsh của nó
nên -11 cũng là CBH của 121
Bài 2: so sánh 2 và
3
Ta có 2=
4

4
>
3
vậy 2>
3
4.DỈn dß:

- Học thuộc đònh nghóa CBHsh, Đònh lý so sánh ,các số chính phương
từ 1 đến 196
- Nắm kỹ chú ý trong sgk
- Làm bài tập còn lại trong sgk
- Chuẩn bò :bài 2 bằng cách tìm hiểu các bài ? +Ôâân tập đònh lý
Pitago ,qui tắc tìm giá trò tuyệt đối
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng
8A . .. 21 .……… ………… ……………………………………
TiÕt 2
C¨n thøc bËc hai vµ h»ng ®¼ng thøc
AA
=
2
I. MỤC TIÊU
a, Về kiến thức:
Biết tìm điều kiện xác đònh
A
. Nắm được hằng đẳng thức
AA
=
2
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 3
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
b, Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức trên vào giải bài tập có liên quan đến tìm điều
kiện xác đònh của biểu thức, rút gọn các biểu thức.
c, Về thái độ: HS có ý thức tích cực trong học tập.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
• GV: Bảng phụ, phiếu học tập.
• HS: Phiếu nhóm, ôn đònh lí Pytago và quy tắc tính giá trò tuyệt đối của một
số.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.Kiểm tra bài cũ: (7 phút)
HS1: Phát biểu đònh nghóa CBHSH của a? Chữa Bài tập 1 (SBT / 3).
HS2: Phát biểu và viết đònh lí so sánh các căn bậc hai số học? Chữa Bài 4 (SGK / 7)
2.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung
Hoạt động 1: Căn thức bậc hai (16 phút)
-GV cho học sinh làm ?1
- GV kết luậm và giới
thiệu
2
25 x

là căn thức
bậc hai của 25-x
2
còn 25-
x
2
là biểu thức lấy căn
-Yêu cầu HS đọc tổng quát
và trả lời:
A
xác đònh khi
nào ?
-GV nêu VD1 ở SGK và
phân tích
- Yêu cầu HS làm ?2
- Gv nhấn mạnh lại cho HS
-HS làm và trả lời ?1

- Hs tiếp nhận kiến
thức
- 1 HS đọc Tổng quát
A
có nghóa khi A


0
-Chú ý theo dõi và
làm
- HS làm ?2
Hoạt động 2: Tìm hiểu về hằng đẳng thức
AA
=
2
(15 phút)
2. Hằng đẳng thức

AA
=
2
- Cho hs làm ?3 tại lớp
- Cho hs quan sát kết quả
trong bảng và nhận xét
- 1 HS lên điền vào
bảng phụ
-Hs
aa
=
2

Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 4
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
quan hệ của
2
a
và a.
- Gv giới thiệu đònh lý
- GV dẫn dắt học sinh
chứng minh đònh lý
- Cho HS làm VD2
- GV trình bày câu a của
VD3, Y/C HS làm ý b
- Cho HS làm Bài 7
(SGK/10)
- GV nêu “Chú ý” ở SGK
- GV giới thiệu ý a VD4 và
cho HS làm ý b
-Cho HS làm bài 8 a,d
(SGK)
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- HS đọc Đònh lí
-HS tham gia xây
dựng chứng minh

- Xem VD2 và trình
bày
- 1 HS lên bảng làm
ý b
- 2 HS trả lời
- HS quan sát trên

bảng phụ
- Chú ý theo dõi ý a
và lên bảng làm ý b
- HS làm bài 8 trên
bảng
- HS1 làm ý a
- HS 2 làm ý d
3.Củng cố: (5 phút)
- Y/c HS nhắc lại căn thức bậc hai, đònh lí
aa
=
2
- Bài tập: Tìm x, biết
a,
2
x
= 7 b,
2
x
=
8


x
= 7
x
= 8

7
±=

x

8
±=
x
4.DỈn dß: (2phút)
- Nắm vững điều kiện để
A
có nghóa, hằng đẳng thức
AA
=
2
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 5
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
- Hiểu cách chứng minh đònh lí
aa
=
2
- BTVN: Bài 6; 7; 8 còn lại và 9;10 (SGK / 10,11)
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng
9A .. 21 ..……… ……………… …………………………………
TiÕt 3
Lun tËp vỊ c¨n thøc bËc hai vµ h»ng ®¼ng
thøc
AA
=
2
I. MỤC TIÊU :
a.Về kiến thức: Củng cố điều kiện để căn có nghóa (căn bậc hai xác đònh )và
hằng đẳng thức

AA
=
2
, phân tích đa thức thành nhân tử và giải phương trình.
b.Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập chính xác.
c.Về thái độ: HS hứng thú, say mê giải toán.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
*GV: Bảng phụ, phiếu học tập, MTBT.
*HS: Phiếu nhóm, MTBT
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.KTBC:
*HS1: Chữa bài 9 b;c (SGK/10)
*HS2: Chữa bài 10 (SGK/11)
2.Bài mới:
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HV Néi dung
- GV hướng dẫn học sinh
làm bài tập 11 b, d
Chú ý theo dõi
- 2HS lên bảng làm bài
11b và d
Bài 11: Tính
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 6
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
- Cho HS làm bài 12 a,c
- Nêu điều kiện để căn có
nghóa?
- Một phân thức dương
khi nào ?
- GV hướng dẫn HS làm
bài 13 b,d

- Gọi HS lên bảng làm
- Vận dụng kiến thức nào
đã học để làm bài 13?
- Cho HS làm bài 14 a, d
(SGK/11)
- GV gợi ý cho HS làm
- Cho HS hoạt độïng nhóm
làm Bài 15
- Y/c các nhóm nêu kết
quả và nhận xÐt
- 1 HS đọc đề bài
- 1 HS nêu điều kiện để
căn có nghóa
- Suy nghó trả lời
- HS làm bài 13 b,d
- HS1 làm ý b
- HS2 làm ý d
-Vận dụng hằng đẳng
thức mới học
- 1 HS đọc đề bài
- HS suy nghó đưa ra kết
quả
- Hoạt động nhóm làm
bài trong 3’
- Đại diện 1 nhóm đưa ra
kết quả
- Nhóm khác nhận xét
52543)
111318:36
16918.3.2:36)

22
2
==+
−=−=

d
b
Bài 12: Tìm x để mỗi căn thức
sau có nghóa
72)
+
xa
xác đònh
5,3
2
7
072
−=−≥⇔≥+⇔
xx
x
c
+−
1
1
)
xác đònh
1
010
1
1

>⇔
>+−⇔≥
+−

x
x
x
Bài 13:Rút gọn
b,
aaaaa 75252
2
−=−=−
d,
aaa 13345
36
−=−
(a<0)
Bài 14:Phân tích thành nhân tử
a)
( )( )
333
2
+−=−
xxx
( )
2
2
55.52)
−=+−
xxxd

Bài 15:
a,
( )( )
5;5
055
05
2
−==⇔
=+−⇔
=−
xx
xx
x
b,
( )
112
0112
011112
2
2
=
=−⇔
=+−
x
x
xx
3. Củng cố:
- Y/c HS nhắc lại điều kiện để
A
xác đònh.

Bài tập: Rút gọn phân thức:
5
5
2


x
x
(Với
5

x
( ) ( )
5
5
5.5
5
5
2
+=

+−
=


x
x
xx
x
x

Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 7
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
4.DỈn dß:
- Ôân tập lại kiến thức của §1, §2
- BTVN: Bài 14(b,c); 16 (SGK/11, 12) và Bài 12; 13 (SBT/5)
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng
9A .. 21 ..……… ……………… …………………………………
I. MỤC TIÊU :
a.Về kiến thức: HS nắm được nội dung và cách chứng minh đònh lí về liên hệ
giữa phép nhân và phép khai phương
b.Về kỹ năng: Biết dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc
hai trong tính toán và biến đổi biểu thức
c.Về thái độ: HS hứng thú, tích cực học tập.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
*GV: Bảng phụ, phiếu học tập, MTBT.
*HS: Phiếu nhóm, MTBT
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.KTBC:
Chữa bài 16 (SGK/11)
2.Bài mới:
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HV Néi dung
GV cho Hs làm ?1 trên
phiếu học tập
-GV cho HS nhận xét về
( ) ( )
?25.16;25.16
−−−−
Từ điều trên suy ra trường
hợp tổng quát
-GV dẫn dắt HS c/m đònh

lý dựa vào đònh nghóa
CBHSH
Hs làm ?1 trên phiếu
Học tập
- HS nêu trường hợp
tổng quát
-HS tiếp nhận phần
chứng minh đònh lý
- Cần c/m
ba.

CBHSH của ab
1.Đònh lý
?1
( )
20
5.45.425.16
2
22
=
==
205.425.16
==
Vậy:
25.1625.16
=
* Đ/l:
Với
baba
ba

..
0,
=⇒

* Chứng minh: (SGK/12)
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 8
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
-GV nêu chú ý ở SGK
*Từ đònh lý trên hãy tính
?25.44,1.49
-Muốn khai phương một
tích các số không âm talàm
thế nào ?
-Cho HS hoạt động nhóm
bài ?2
* Cho Hs làm VD 2
- Muốn nhân các căn bậc
hai của các số không âm ta
có thể?
- Cho Hs làm ?3
*GV giới thiệu chú ý
*GV lưu ý : áp dụng biểu
thức này có thể rút gọn
biểu thức chứa CBH
_GV giới thiệu qua VD3
- Cho HS làm ?4 theo
nhóm

- 1 HS đọc chú ý
1 HS lên bảng tính

-HS nêu qui tắc khai
phương
- Hoạt động nhóm
làm ?2 trong 3’
- 2 HS lên bảng làm
- HS nêu quy tắc nhân
các căn bậc hai
- 2 HS lên bảng làm
-HS hình thành công
thức mở rộng với 2
biểu thức
-HS tiếp nhận
- HS xem VD3 và trình
bày lại
-HS làm ?4 theo nhóm
trong 3’
- Cử 1 đại diện lên
bảng trình bày
* Chú ý: (SGK/13)
2. p dụng
a)Quy tắc khai phương một tích
* Quy tắc :SGK/13
* VD1 (SGK/13)
?2
30010.6.5
100.36.25360.250)
8,415.8,0.4,0
225.64,0.16,0225.64,0.16,0)
==
=

==
=
b
a
b)Quy tắc nhân các căn bậc hai
* Quy tắc : SGK/13
* VD2: (SGK/13)
?3
847.6.2
49.36.2.29,4.72.20)
1525.3.375.375.3,
==
=
===
b
a
Chú ý : với A.B

0 ta có
( )
AAA
BABA
==
=
2
2
*
..*
VD3 : (SGK/14)
?4

với a,b không âm
abbaabab
aaaaaa
86432.2,
612.312.3,
222
233
==
==
3. Cđng cè:
- Yêu cầu HS nhắc lại đònh lý và 2 quy tắc trong bài.
- Cho HS làm bài tập: Khai phương tích
422.7.37.4.7.3.328.21.3
===
4. DỈn dß:
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 9
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
- Học thuộc đònh lý và các quy tắc.
- BTVN: 17 (a,b,d); 18(a,b,c); 19; 20; 21; 22 (SGK/14,15).
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng
9A .. 21 ..……… ……………… …………………………………
I. MỤC TIÊU :
a.Về kiến thức: Củng cố cho HS quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân
các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức.
b. Về kỹ năng: Vận dụng làm bài tập biến đổi biểu thức, chứng minh, rút gọn,
tìm x và so sánh hai biếu thức.
c. Về thái độ: Rèn cho HS tính tích cực và tư duy.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
*GV: Bảng phụ, MTBT.
*HS: Phiếu nhóm, MTBT

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. KTBC:
*HS1: Phát biểu quy tắc khai phương một tích? Chữa bài 17 (a,d)
*HS2: Phát biểu quy tắc nhân các căn bậc hai? Chữa bài 20a (SGK)
2.Bài mới:
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HV Néi dung
Cho HS làm bài 22
(a,c)
- Y?C HS nhận xét các
biểu thức dưới căn
- Gọi HS lên bảng làm
- Cho HS làm bài 23 ý
a
-Y/c nhận xét về vế
trái của câu a?
-Hai số là nghòch đảo
của nhau thì tích của
chúng ntn?
- Cho Hs Làm Bài 26
- Y/c HS nêu hướng
làm
- 1 HS nêu yêu cầu
- HS nhận xét
- 2 HS lên bảng làm
- HS nhận xét VT
- 1 HS trả lời
- Quan sát đề bài trên
bảng phụ và nêu
hướng làm ý a
- 1 HS lên bảng làm

Dạng 1: Tính giá trò căn thức
Bài 22 (SGK/15)
a,
( ) ( )
5251213.12131213
22
==+−=−
( )( )
55.3
25.98178171817)
22
==
=+−=−
c
Bài 23: chứng minh
a, Biến đổi vế trái ta có:
( )( ) ( )
VP
==−=
−=+−
134
323232
2
2
Vậy đẳng thức được c/m
Bài 26: So sánh
925925
6434
64835925
34925,

+<+⇒
<⇒
==+=+
=+
a
b, Với a > 0, b > 0 có 2
0
>
ab
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 10
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
ý a
- Hướng dẫn HS làm ý
b
Cho HS Làm Bài 25
- Y/c Vận dụng đònh
nghóa về căn bậc hai để
tìm x ở ý a
- Cho HS hoạt động
nhóm làm ý b, d
- Y/c nhóm khác nhận
xét
- Cho HS làm Bài 34
(SBT/8)
- Gọi Hs lên bảng làm
- HS thực hiện theo
hướng dẫn
- 1 HS lên bảng trình
bày
- Hoạt động nhóm làm

bài
- Đại diện hai nhóm
trình bày
- Đại diện nhóm khác
nhận xét
- 1 HS nêu yêu cầu
- 2 HS lên bảng làm
( )
baba
baabbaba
baba
+<+⇒
+>++=+
+=+
2
)(
2
2
Bài 25: Tìm x, biết:
( )
( )
4;2
31612
0614)
4
5
5454,
4284
8.168.16:2
4

816:1)
21
2
2
2
=−=⇒
=−⇔=−
=−−
=⇔
=⇔=
=⇔=⇔=⇔
=⇔=
=⇔
=
xx
xx
xd
x
xxb
xxx
xxC
x
xCa
Bài 34 (SBT/8)
281254,
14
9535,
−=⇔=−
=⇔
=−⇔=−

xxd
x
xxa
3.Củng cố:
- Yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân
các căn bậc hai?
- Bài tập: Tính giá trò của biểu thức
( )
2
14

x
tại x = -2
Ta có:
( )
414
2
−=−
xx
tại x=-2 ta có:
66424
=−=−−=−
x
4. DỈn dß:
- Nắm vững kiến thức bài học
- BTVN: 24; 25 c (SGK/16) và Bài 30 (SBT/7)
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng
9A . . 21 .……………… …………… ……………………………………
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 11
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng

I. MỤC TIÊU :
a, Về kiến thức:
- Nắm được nội dung và cách chứng minh đònh lý về liên hệ giữa phép chia và
phép khai phương
b, Về kỹ năng:
- Có kỹ năng dùng các quy tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai
trong tính toán và biến đổi biểu thức
c, Về thái độ: Có hứng thú với bài học
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
* GV: Bảng phụ, MTBT.
*HS: Phiếu nhóm, MTBT
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.KTBC: (Kh«ng)
2. Bµi míi:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung
Hoạt động 1: Tìm hiểu về đònh lí liên hệ giữa phép
chia và phép khai phương
1. Đònh lý
§Ỉt vÊn ®Ị vµo bµi míi
b»ng ?1
- GV cho Hs làm ?1
- Cho Hs nhận xét
về
?
25
16
;
25
16

*Tõõ những điều trên hãy
suy ra trường hợp tổng
quát

-GV dẫn dắt HS chứng
minh
- Hs làm ?1
- HS nhận xét
- Suy nghó và trả lời
-HS tiếp nhận phần
chứng minh đònh lý
Hoạt động 2: p dụng .
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 12
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
-Muốn khai phương một
thương các số không âm
ta làm thế nào ?
-Cho HS hoạt động nhóm
c¸ nh©n bài ?2
* Cho Hs làm VD 2
- Muốn chia các căn bậc
hai của các số không âm
ta có thể?
Cho Hs làm ?3
- Y/c hv h® nhãm trong
thíi gian 5 phót.
- C¸c nhãm nhËn xÐt chÐo

bµi lµm cđa nhau vµ so
s¸nh víi kÕt qu¶ mµ GV
chn bÞ s½n trªn b¶ng phơ
*GV giới thiệu chú ý
_GV giới thiệu qua VD3
- Cho HS làm ?4 theo
nhóm
- Gọi đại diện lên bảng
trình bày
- GV nhận xét, kết luận
-HS nêu qui tắc khai
phương
- Hoạt động nhóm làm ?2
trong 3’
- 2 HS lên bảng làm
- HS nêu quy tắc chia các
căn bậc hai
- HS h® theo y/c cđa GV
- HS trình bày Chú ý
- HS xem VD3 và trình
bày lại
-HS làm ?4 theo nhóm
trong 3’
- Cử 1 đại diện lên bảng
trình bày
- Chú ý theo dõi
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 13
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
3. Củng cố :
- Yêu cầu HS phát biểu quy tắc khai phương một thương và quy tắc chia các căn bậc

hai
- Cho HS làm Bài 28 a, d(SGK/18)
15
17
225
289
)
=
a
4
9
6,1
1,8
)
=
d
4. DỈn dß:
- Học thuộc đònh lí và các quy tắc trong bài
- BTVN: Bài 28 (b,c); 29; 30 (b, c, d); 31; 32 (SGK/18,19)
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng
9A . 21 .………… …………… ……………………………
I. Mơc tiªu
a, VỊ kiÕn thøc: Hs ®ỵc cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ khai ph¬ng mét th¬ng vµ chia hai
c¨n bËc hai
b, VỊ kü n¨ng: Cã kü n¨ng vËn dơng 2 quy t¾c vµo bµi tËp tÝnh to¸n, rót gän biĨu thøc,
gi¶i ph¬ng tr×nh.
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 14
Giáo án Đại Lp 9 Giáo viên: Hoàng Tú Phợng
c, Về thái độ: HS tích cực và có hứng thú trong học tập.
II.Chuẩn bị của gV Và HS:

* GV: SGK; giáo án; SBT
* HS: Máy tính bỏ túi, phiếu nhóm.
C.tiến trình bài dạy
1.Kiểm tra bài cũ:
*HS1: Phát biểu quy tắc khai phơng một thơng. Chữa bài 28 (a, b)
*HS2: Phát biểu quy tắc chia hai căn bậc hai. Chữa bài tập 28 (c; d)
2.Bài mới:
Hoạt động của GV Hoạt động của HV Nội dung
Y/C HS làm bài tập 29
(a,b, c, d)
GV gợi ý cho HS:
ý a, b áp dụng quy tắc
nào?
ý c, d ta sử dụng quy tắc
nào đã học?
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- Y/c hv đọc đề bài nêu
hớng giải;
- Gọi hv lên bảng làm
bài tập 30/19
- Gọi hv nhận xét bài
của bạn
- HS trả lời
- 2 HS lên bảng thực
hiện
- Lên bảng làm bài tập
- Nhận xét bài của bạn
Bài tập 29/19.
Tính:
a) = = =

b) = =
= =
c) = = 5
d) = =
= = 2
Bài tập 30/19.
Rút gọn các biểu thức sau:
a) . với x > 0; y 0;
LG: Ta có:
. = . =
d) 0,2x y . với x 0;
y 0
Ta có:
0,2x y . = 0,2x y . 4xy
= 0,8x y

3.Củng cố:
*Bài tập 31/19.
a) So sánh: và -
LG: Ta có: = = 3;
- = 5 - 4 = 1
Vậy: > -
Trung Tâm GDTX Huyện Xín Mần 15
Gi¸o ¸n §¹i Lớp 9 Gi¸o viªn: Hoµng Tó Phỵng
4. DỈn dß:
- Nắm vững quy tắc khai phương một tÝch và quy tắc nh©n hai căn bậc hai, khai phương
một thương và quy tắc chia hai căn bậc hai.
- Làm các bài tập 32; 33; 34; 35; 36; 37/ 19 + 20 và xem các bài tập phần luyện tập để
tiết sau ta luyện tập tại lớp.
Líp TiÕt theo TKB Ngµy d¹y SÜ sè V¾ng

9A . 21 .………… …………… ……………………………
I. Mơc tiªu
a, VỊ kiÕn thøc: Hs ®ỵc cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ khai ph¬ng mét th¬ng vµ chia hai c¨n bËc
hai
b, VỊ kü n¨ng: Cã kü n¨ng vËn dơng 2 quy t¾c vµo bµi tËp tÝnh to¸n, rót gän biĨu thøc, gi¶i
ph¬ng tr×nh.
c, VỊ th¸i ®é: HS tÝch cùc vµ cã høng thó trong häc tËp.
II.Chn bÞ cđa gV Vµ HS
*GV: B¶ng phơ (hc m¸y chiÕu).
*HS: M¸y tÝnh bá tói, phiÕu nhãm.
C.tiÕn tr×nh bµi d¹y
1. KiĨm tra bµi cò:
*HS1: Ph¸t biĨu quy t¾c khai ph¬ng mét th¬ng. Ch÷a bµi 31 (c, d)
*HS2: Ch÷a bµi tËp 28 (d)
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS Néi dung
Ho¹t ®éng 1: D¹ng bµi tËp tÝnh to¸n ®¬n gi¶n
- Y/C HS lµm bµi tËp 32
Trung T©m GDTX Hun XÝn MÇn 16
Giáo án Đại Lp 9 Giáo viên: Hoàng Tú Phợng
(a,d)
GV gợi ý cho HS:
ý a áp dụng quy tắc nào?
d) Trớc khi sử dụng qtắc ta
vận dụng kiến thức nào đã
học?
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- Treo bảng phụ bài 36 (20)
Yêu cầu HS chọn đúng, sai
- Giải thích tại sao

- HS trả lời
- 2 HS lên bảng thực hiện
- Quan sát đề bài trên bảng
phụ
- HS lần lợt trả lời
- HS khác nhận xét, bổ
sung
* Dạng 1: Tính
Bài 32 ( SGK/19)
a) =
100
1
.
9
49
.
16
25
=
25
7
100
1
.
9
49
.
16
25
=

d)
22
22
384457
76149


=
( )( )
( )( )
384457384457
7614976149
+
+
=
29
15
841
225
=

Bài 36 (SGK/ 20)
a) Đúng
b) Sai vì VP không có nghĩa
c) Đúng. có thêm ý nghĩa để ớc
lợng gần đúng giá trị
39
d) Đúng. Do chia 2 vế của bất
phơng trình cho 1 số dơng ta đ-
ợc bất phơng trình không đổi.

* Dạng 2: Giải phơng trình
Bài tập 33 ( SGK/19)
a) =>
3. 12 27 3x = +


3. 4.3 9.3 3x = +

3. 2 3 3 3 3x = +

3. 4 3x =
=>
4
3
34
==
x
c)

12.3
2
=
x
=>
24
3
12
3
12
2

====
x
2
1
=
x
,
2
2
=
x
Bài 35 (SGK/20)
Tìm x
a)
( )
2
3

x
= 9
=>
3

x
= 9
Trung Tâm GDTX Huyện Xín Mần 17

×