Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Cần Thơ.pdf_01

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (184.73 KB, 3 trang )

Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại NH TMCP SHB chi nhánh Cần Thơ
GVHD: T/s Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Hữu Trọng
1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của đề tài
Hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào giai đoạn suy thoái nghiêm trọng.
Trên thế giới đã có rất nhiều ngân hàng bị phá sản, ở Mỹ từ năm 2008 tính đến nay
đã có 42 ngân hàng bị phá sản, các nước khác trong khu vực và trên thế giới cũng
rơi vào tình trạng như vậy. Nền kinh tế Việt Nam cũng không thoát khởi tình trạng
chung này. Điều đó đang đặt ra cho các chủ thể tham gia trong nền kinh tế phải đối
mặt với nhiều thách thức và khó khăn mới. Đó là làm thế nào để có thể tồn tại, đứng
vững và vẫn phát triển trong điều kiện cạnh tranh và khó khăn như vậy.
Trong lịch sử hoạt động của những ngân hàng trên thế giới đã ghi nhận nhiều
sự đổ vỡ của hàng loạt các ngân hàng, các tổ chức tín dụng qua những cuộc khủng
hoảng tài chính - tiền tệ như cuộc khủng hoảng tài chính 1929 - 1933, vụ đỗ vở thị
trường cổ phiếu 1987, gần đây là cuộc khủng hoảng kinh tế - tiền tệ 1997 đã đẩy
hàng loạt các ngân hàng đến ngưỡng cửa phá sản; và hiện nay là cuộc khủng hoảng
thị trường nhà đất ở Mỹ đã ảnh hưởng đến các ngân hàng lớn ở Mỹ và các nước
Châu Âu c
ũng như đang lan
ra kh
ắp thế giới.

Trong b
ối cảnh đó, hoạt động của ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng.
V
ới chức năng làm trung gian tài chính của nền kinh tế, thông qua ngân h
àng, các
ngu
ồn lực sẽ được phân bổ, sử dụng một cách hợp lí và hiệu quả nhất. Thông qua
vi


ệc cung ứng nguồn vốn, tín dụng ngân hàng có tác dụng rất lớn tới quá trình hoạt
đ
ộng của doanh nghiệp và giúp doanh nghiệp vượt qua được những khó khăn chung
hi
ện na
y.
Đ
ể thực hiện được những điều này, đòi hỏi ngân hàng phải có một kế hoạch
phát tri
ển toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là hoạt động tín dụng
- l
ĩnh vực thể hiện sự
s
ống còn của tất cả các ngân hàng. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
-
Hà N
ội (SHB
) chi nhánh C
ần Thơ cũng không ngoại lệ. Để nắm rỏ hơn tình hình
này c
ủa Ngân hàng và có những giải pháp phù hợp, phần nào giúp Ngân hàng đứng
v
ững và ngày càng nâng cao được vị thế của mình trong cuộc chạy đua về kinh
doanh s
ản phẩm là tiền tệ, tôi quyết
đ
ịnh chọn đề tài
“Phân tích tình hình ho
ạt
www.kinhtehoc.net


Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại NH TMCP SHB chi nhánh Cần Thơ
GVHD: T/s Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Hữu Trọng
2
đ
ộng tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
- Hà N
ội (SHB) chi
nhánh C
ần Thơ”.

Trên đây là t
ất cả những lí do thôi thúc tôi đến với đề tài này để hoàn thành
lu
ận văn tốt nghiệp của mình.

1.2. Căn c
ứ kh
oa h
ọc và thực tiễn

Các Ngân hàng thương m
ại hiện nay đã và đang phải nổ lực hết mình nhằm
đem l
ại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho Ngân hàng trong thời kỳ khó khăn này. Từ
tình hình
đó, ngân hàng TMCP Sài Gòn
- Hà N
ội chi nhánh Cần Thơ cũng phải nổ
l

ực hế
t mình
để vượt qua khó khăn và ngày càng phát triển hơn nữa. Chính vì thế
c
ần phải nghiên cứu tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đặc biệt
là v
ề tín dụng, để có biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng và hoạt động kinh doanh
của Ngân hàng.
Nên em dựa vào những kiến thức đã học về chuyên ngành Tài chính tín dụng
như: Nghiệp vụ Ngân hàng, Kế toán Ngân hàng.… Và những kiến thức thực tế trong
quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Cần Thơ để từ
đó làm cơ sở cho em nghiên cứu và tìm hiểu tình hình thực tế hoạt động tín dụng
cũng như hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh
Cần Thơ qua 3 năm từ năm 2006 – 2008. Từ kết quả nghiên cứu đó sẽ tìm ra những
mặt mạnh và mặt yếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Cần Thơ
để đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian tới.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
1.3.1. Mục tiêu chung
Phân tích tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Sài
Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Cần Thơ nhằm nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt
động tín dụng tại Ngân hàng.
1.3.2. Mục tiêu cụ thể
- Phân tích chung tình hình hoạt động tín dụng của Ngân hàng SHB chi nhánh
Cần Thơ qua 3 năm (2006, 2007 và 2008).
www.kinhtehoc.net

Phân tích tình hình hoạt động tài chính tại NH TMCP SHB chi nhánh Cần Thơ
GVHD: T/s Võ Thành Danh SVTH: Huỳnh Hữu Trọng
3

- Phân tích hi
ệu quả của hoạt động tín dụng tại ngân hàng SHB chi nhánh Cần
Thơ trong 3 năm (2006, 2007 và 2008).
- Đ
ề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng
SHB trong th
ời gian tới.

1.4. Ph
ạm vi nghiên cứu

1.4.1. Không gian nghiên c
ứu.

Đ
ề tài được thực hiện tại ngân hàng TMCP Sài Gòn
- Hà N
ội chi nhánh Cần
Thơ
1.4.2. Th
ời gian nghiên cứu.

Th
ời gian thực hiện: từ ngày 2/2/2009 đến ngày 25/4/2009

Th
ời gian nghiên cứu đối tượng: trong giai đoạn năm 2006
- 2008
1.4.3. Đ


i tư
ợng nghiên cứu.

Chỉ nghiên cứu chủ yếu về một số chỉ tiêu sau:
- Tình hình cho vay của SHB
- Tình hình thu nợ của SHB
- Tình hình dư nợ của SHB
- Tình hình nợ quá hạn của SHB
- Các chỉ số về kết quả hoạt động tín dụng của SHB
www.kinhtehoc.net

×