Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

đề kiểm tra cuối HKI môn lich su 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.9 KB, 5 trang )

Trờng TH Yên Thuận
Họ và tên:.......................................
Lớp: 4.............................
Kiểm tra định kỳ học kỳ I
năm học 2010- 2011
Môn: Lịch sử- Lớp 4
Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo
Đề bài:
Câu 1: Hãy nối tên nớc ở cột A với tên các nhân vật lịch sử ở cột B sao cho
đúng.
A B
a) Văn Lang 1. Đinh Bộ Lĩnh
b) Âu Lạc 2. Lý Thánh Tông
c) Đại Cồ Việt 3. An Dơng Vơng
d) Đại Việt 4. Vua Hùng
Câu 2: Hãy đánh dấu X vào ô trớc câu trả lời em cho là đúng nhất.
Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trng là:
Do lòng yêu nớc, căm thù giặc của Hai Bà Trng.
Do Thi Sách (chồng bà Trng Trắc) bị Thái thú Tô Định giết.
Do quan quân đô hộ nhà Hán bắt dân ta phải theo phong tục và luật pháp
của ngời Hán.
Câu 3: Chọn và điền các từ ngữ cho sẵn sau đây vào chỗ chấm (...) của đoạn
văn cho thích hợp.
a) dân c không khổ
b) đổi tên Đại La
c) ở trung tâm đất nớc
d) cuộc sống ấm no
e) đợc dời
g) từ miền núi chật hẹp
Vua thấy đây là vùng đất ................................................... (1) đất rộng
lại bằng phẳng ............................................ (2) vì ngập lụt, muôn vật phong


phú tốt tơi. Càng nghĩ, vua càng tin rằng muốn cho con cháu đời sau xây dựng
đợc ............................................ (3) thì phải dời đô...........................................
(4) Hoa L về vùng đất đồng bằng rộng lớn màu mỡ này. Mùa thu năm ấy, kinh
đô ........................................... (5) ra thành Đại La. Lý Thái Tổ phán
truyền .......................................... (6) thành Thăng Long.
Câu 4: Theo em, vì sao nhà Trần đợc gọi là triều đại đắp đê?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................
đánh giá, cho điểm
Câu 1: 2 điểm, mỗi ý đúng đợc 0,5 diểm
Đáp án: a 4; b 3; c 1; d 2
Câu 2: 2 điểm. Đánh dấu vào a.
Câu 3: 3 điểm, mỗi ý đúng đợc 0,5 điểm
Đáp án: c 1; a 2; d 3; g 4; e 5; b 6
Câu 4: 3 điểm, mỗi ý đúng đợc 1 điểm.
Đáp án: Nhà Trần đợc gọi là triều đại đắp đê vì:
- Nhà Trần đặt ra chức quan Hà đê sứ để trông coi việc đắp đê và
bảo vệ đê.
- Nhà Trần huy động nhân dân cả nớc vào việc sửa đê, đắp đê và
bảo vệ đê.
- Các vua nhà Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê.
Trờng TH Yên Thuận
Họ và tên:.......................................
Lớp: 4.............................

Kiểm tra định kỳ học kỳ I- năm học 2009- 20010
Môn: Chính tả - Lớp 4
Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo
Trờng TH Yên Thuận
Họ và tên:.......................................
Lớp: 4.............................
Kiểm tra định kỳ học kỳ I- năm học 2009- 20010
Môn: Tập làm văn - Lớp 4
Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo

×