Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Tài liệu Kiểm tra 1 tiết CSDL QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (216.74 KB, 2 trang )

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC 12
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: TIN HỌC
LỚP 12
THỜI GIAN: 45 PHÚT
ĐỀ BÀI:
1. Tạo CSDL sau(3 Điểm):
2. Tạo liên kết giữa các bảng(1 Điểm):
3. Tạo Combobox lấy Ma_Khach_Hang trong bảng HOA_DON từ bảng
KHACH_HANG sang, Ma_Mat_Hang trong bảng HOA_DON từ bảng MAT_HANG
sang (1 Điểm).
4. Nhập dữ liệu cho các bảng(1 Điểm):
THPT TRƯỜNG CHINH - GV: NGUYỄN QUANG ÁNH
1
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - TIN HỌC 12
5. Tạo Query như sau(2 Điểm):
6. Tạo Form NHAP_HOA_DON theo mẫu sau(1 Điểm):
Form KHACH_HANG(dạng sub-main Form)-(1 Điểm)
THPT TRƯỜNG CHINH - GV: NGUYỄN QUANG ÁNH
2

×