Tải bản đầy đủ (.doc) (8 trang)

Bài soạn may tinh 500

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (415.78 KB, 8 trang )

GIỚI THIỆU MÁY TÍNH
THƯƠNG HIỆU VIỆT
Tìm số ngẫu nhiên trong khoảng (0,1)
Shift: Sử dụng kết hợp với các
phím có chữ màu nâu
Mode:
Comp: Tính toán thông thường
SD: Thống kê
REG: Hồi quy
EQN: Giải phương trình
+ UnKnowns: Giải hệ phương trình
+Degree: Giải phương trình
Deg: Tính với đơn vị đo là độ
Rad: Tính với đơn vị đo là Radian
Gra: Tính với đơn vị đo Grad
Fix: Ấn định số chữ số lẽ
Sci: Ấn định số chữ số lẽ hiển thị trên màn hình
Norm: Viết số dạng bình thường.
Alpha: Sử dụng kết hợp với các
phím có chữ màu đỏ
Các chức năng mới:
Mod: Tìm số dư của phép chia
GCD: Tìm ước sốchung lớn nhất
LCM: Tìm bội số chung nhỏ nhất
nPr: Chỉnh hợp
nCr: Tổ hợp
A, B, C, D, E, F, X, Y, M: Các
biến nhớ
On: Khởi động máy
Off: Tắt máy
AC: Xóa số liệu trên màn hình, số liệu


trong các biến nhớ không bị xóa đi
Del: Xóa số
INS: Chèn số
Trước khi tính toán, bạn phải chọn đúng Mode theo bảng dưới đây:
PHÉP TÍNH ÁN VÀO MODE
Tính thông thường COMP
Giải phương trình EQN
Chú ý: Để trở lại cài đặt ban đầu, ta ấn
Khi ấy: Tính toán: COMP
Đơn vị đo góc: Deg
Dạng a +10
n
: Norm 1
Dạng phân số: a
b/c
Dấu cách phần lẽ: chấm (Dot)
1. Tìm ước chung lơn nhất của hai số nguyên dương
Muốn tìm ƯCLN(a, b) trong đó a và b là hai số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau:
Ví dụ 1. Tìm ƯCLN (135, 650)
135 650
Kết quả: ƯCLN (135, 650) = 5
Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS
2. Tìm ƯCLN của 3 số nguyên dương
Muốn tìm ƯCLN(a, b, c), trong đó a, b, c là ba số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau:
Ví dụ: ƯCLN( 128, 788, 9624)
128 788 9624
Kết quả: ƯCLN( 128, 788, 9624) = 4
Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS
3. Tìm bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương
Muốn tìm BCNN(a, b), trong đó a và b là 2 số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau:

Ví dụ: Tìm BCNN(43, 508)
43 508
Kết quả: BCNN(43, 508) = 21844.
Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS
4. Tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số nguyên dương
SHIFT GCD , ) =
SHIFT GCD , , ) =
SHIFT LCM , ) =
Mode 1
Mode
Mode
1
SHIFT CLR 2 =
Muốn tìm BCNN(a, b, c), trong đó a, b, c là 3 số nguyên dương, ta cần ấn phím như sau:
Ví dụ 1. BCNN(2008, 97,365)
2008 97 365
Kết quả: BCNN(2008, 97,365) = 71093240
Chức năng mới chỉ có thể tìm thấy ở máy tính Vinacal 500MS
5. Giai Thừa:
Tính X! (X ≥ 0)
Ví dụ: Tính 12!
Nhập 12 Ấn Kết quả: 479’001’600.
6. Căn bậc hai, căn bậc ba:
Ví dụ:
3
12549
+
Ta ghi vào mà hình hệt như đề và ấn “=”
49 125 Kết quả: 12.
7. Logarit thập – Logarit tự nhiên:

Máy kí hiệu:
Log: Logarit thập
Ln: logarit Nepe
Ví dụ: Tính log
10
100, Ln e
4/7
Ấn 100 Kết quả: 2
Ấn 4 7 Kết quả: 4/7
8. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
Tìm nghiệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn=+
=+
222
111
cybxa
cybxa
Ví dụ:
SHIFT
X!
SHIFT
X! =
√ + 3√ =
SHIFT
log
=
Ln

ALPHA
e ^ (
a b/c
) =
a b/c
SHIFT LCM , , ) ==−−
−=−
1035
24512
yx
yx
Ta vào chương trinh giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách sau:
Ấn phím 2 lần bấm 1 để vào chức năng EQN máy hỏi UnKnowns? bấm 2 để thực hiện giải hệphương trình bậc nhất 2 ẩn
Máy hỏi a
1
ấn 12
Máy hỏi b
1
ấn -5
Máy hỏi c
1
ấn -24
Máy hỏi a
2
ấn -5
Máy hỏi b

2
ấn -3
Máy hỏi c
2
ấn 10
Kết quả: X = -2, Ấn cho kết quả Y = 0.
9. Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
Tìm nghiệm hệ phương trình bậc nhất ba ẩn

=++
=++
=++
3333
2222
1111
dzcybxa
dzcybxa
dzcybxa
Ví dụ:

−=+−
−=−+

−=+−
962
7352
954
zy
zyx
zyx
Ta vào chương trinh giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách sau:
Ấn phím 2 lần bấm 1 để vào chức năng EQN máy hỏi UnKnowns? bấm 3 để thực hiện giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn
Máy hỏi a
1
ấn 1
Máy hỏi b
1
ấn -4
Máy hỏi c
1
ấn 5
Máy hỏi d
1
ấn 9
Máy hỏi a
2
ấn 2
=
=
=
=
=
=

MODE
=
=
=
=
=
=
=
MODE

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×