Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Gián án GIÁO ÁN LỚP 5 CKTKN TUẦN 19-24(MINH)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (240.73 KB, 22 trang )

Tuần 19
Thứ hai, ngày 03/01/2011
Tập đọc
Ngời công dân số MT
I.Mục tiêu
- Bit ỳng vn bn kch, c phõn bit li cỏc nhõn vt (anh Thnh, anh Lờ), li tỏc gi;
c ỳng ng iu
- Hiu c tõm trng day dt, trn tr tỡm ng cu nc ca Nguyn Tt thnh
- Tr li c cỏc cõu hi 1, 2, 3
IIChuẩn bị.
- Tranh minh hoạ bài đọc trog SGK.ảnh chụp bến Nhà Rồng (nếu có).
- Bảng phụ
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy Hoạt động học
A.Kiểm tra bài cũ
B. Bài mới
1.Giới thiệu bài
2.Luyện đọc
- GV c mu.
- Vit cỏc t khú lờn bng: phc-tuya,
Sa-l-lu, Phỳ Lóng Sa.
3. Tỡm hiu bi
Cõu 1.
Cõu 2
Cõu 3 Cho HS tho lun nhúm 4

- Mt HS c li gii thiu nhõn vt, cnh trớ
din ra on kch.
- - Mt HS c li
- c ni tip 3 on.
- c theo cp


- Mt HS c c bi.
- Tr li cỏ nhõn
- Tho lun nhúm ụi.
4.Đọc diễn cảm
- Cho HS c phõn vai(3 vai)
5.Củng cố, dặn dò
1
Khoa học
Dung dịch
, Mục tiêu
- Nờu c mt s vớ d v dung dch.
- Thc hnh tỏch cỏc cht ra khi mt s dung dch.
,Đồ dùng dạy- học
- Hình trang 76,77 SGK
- Một ít đờng (hoặc muối), nớc số để nguộị một cốc (li) thủy tinh, thìa nhỏ cán dài
, Hoạt độngdạy- học

Hoạt động dạy Hoạt động học
1, Kiểm Tra : Nêu cách tạo ra một hỗn
hợp
2, Bài mới
a, Giới thiệu bài
b, Hoạt động1:Thực hành "Tạo ra dung
dịch"
* Mục tiêu :
- Biết cách tạo ra dung dịch
- Kể đợc tên một số dung dịch
* Cách tiến hành :
Bớc 1: Làm việc theo nhóm :
- GV cho HS làm việc theo nhóm nh hớg dẫn

SGK

- Để tạo ra dung dịch cần có những điều kiện
gì ?
- Dung dịch là gì?
- Kể tên một số dung dich mà bạn biết ?
Bớc 2: Làm việc cả lớp
Rút ra kết luận SGK
c, Hoạt động2: Thực hành
* Mục tiêu :HS nêu đợc cách tách các chất
trong dung dịch .
* Cách tiến hành:
Bớc 1: Làm việc theo nhóm
Bớc 2: Làm việc cả lớp
- Qua thí nghiệm trên, theo các em, ta có thể
làm thế nào để tách các chất trong dung
dịch.
Kết luận :
- Ta có thể tách các chất trong dung
dịchbằng cách chng cất .
- Nhóm trởng điều khiển nhóm mình làm
các nhiêm vụ
+ Tạo ra một dung dịch đờng(hoặc dung
dich muối)
- HS thảo luận
- Đại diện mỗi nhóm nêu công thức pha
dung dịch đờng(hoặc dung dịch muối),
nếm thử
- Các nhóm nhận xét so sánh
- HS nêu

Nhóm trởng điều khiển nhóm mình lần lợt
làm các công việc :
- Đọc hớng dẫn thực hành strang 77 SGK
và thảo luận, đa ra dự đoán kết quả thí
nghiệm theo câu hỏi trong SGK.
- HS làm thí nghiệm :úp đĩa lên một cốc
nớc muối nóng khoảng một phút rồi nhấc
đĩa ra.
- Các thành viên trong nhóm đều nếm
thử những giọt nớc đọng trên đĩa rồi rút ra
nhận xét. So sánh với kết quả ban đầu .
2
- Trong thùc tÕ, ngêi ta sư dơng ph¬ng ph¸p
chng cÊt ®Ĩ t¹o ra níc cÊt dïng cho nghµnh
y tÕ vµ mét sè nghµnh kh¸c cÇn níc thËt tinh
khiÕt .
3, Cđng cè dỈn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
- Chn bÞ tiÕt sau

- HS tr¶ lêi.
To¸n-Tiết 91
DiƯn tÝch h×nh thang
I.Mơc tiªu
Có biểu tương về hình thang.
-Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các
hình đã học.
-Nhận biết hình thang vuông.
Bài tập cần làm: Bài 1, Bài 2, Bài 4.
II.§å dïng d¹y häc

+ H×nh thang ABCD b»ng b×a.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chđ u
Ho¹t ®éng 1:KiĨm tra bµi cò:¤n tËp vỊ diƯn tÝch tam gi¸c vµ biĨu tỵng cđa h×nh
thang
Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc
1. TÝnh diƯn tÝch tam gi¸c cã ®é dµi ®¸y b»ng
12dm,chiỊu cao 4dm.
2.VÏ thªm c¸c ®o¹n th¼ng ®Ĩ ®ỵc h×nh
thang.
A

B C
- GV treo b¶ng phơ ghi bµi.
- Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi,HS díi líp lµm
ra nh¸p.
Hái:- Nªu c«ng thøc diƯn tÝch tam gi¸c.
- Nªu c¸c ®Ỉc ®iĨm cđa h×nh thang.
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt,GV x¸c nhËn
HS lµm bµi trªn b¶ng.
Bµi gi¶i
Bµi 1:DiƯn tam gi¸c lµ:
12 x 4 = 24 dm
2
2
§¸p sè:24 dm
2

D C
- DiƯn tÝch tam gi¸c b»ng ®é dµi ®¸y nh©n
víi chiỊu cao (cïng ®¬n vÞ ®o)råi chia cho

2.
- Cã 4 c¹nh,1 cỈp c¹nh ®èi diƯn song song.
3
Hoạt động 2:Hớng dẫn HS hình thành công thức tính diện tích hình thang
1.Tổ chức hoạt động cắt ghép hình
2. Tổ chức hoạt động so sánh hình và trả
lời
-Hỏi : Hãy so sánh diên tích hình thang
ABCD và diện tích tam giác ADK
-GV viết bảng S
ABCD
=S
ADK
-Hỏi :Nêu cách tính diện tích tam giác ADK
GV viết bảng S
ABCD
=S
ADK
=DK x AH
2
Hỏi : Hãy so sánh chiều cao của hình thang
ABCD và chiều cao của tam giác ADK
Hỏi : Hãy so sánh độ dài đáy DK của tam
giác K và tổng độ dài 2 đáy AB và CD của
hình thang ABCD
GV viết bảng:
S
ABCD
=S
ADK

=DK x AH =(DC+AB)xAH (1)
2 2
3.GV chính xác hoá ,giới thiệu công thức
- Yêu cầu HS đọc quy tắc .
.GV viết bảng S =(a xb) x h
2
- HS lấy hình thang để lên bàn
- HS thao tác
-Diện tích hình thang bằng diện tích tam
giác ADK
độ dài đáy DK nhân với chiều cao AH
chia 2: DK x AH
2
-Bằng nhau (đều bằng AH)
DH=AB+cd
AB,CD:Độ dài 2 đáy ;
AH:Chiều cao
-diện tích hình thang bằng độ dài đáy lớn
cộng độ d ài đáy nhỏ ,nhân với chiều cáo
rồi chia 2
-Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai
đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị
đo )rồi chia cho 2
-HS viết : S =(a xb) x h
2
Hoạt động 3:Rèn kĩ năng tính diện tích hình thang dựa vào số đo cho trớc
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc đề bài
-Gọi 2 HS lên bảng ,HS dới lớp làm vào vở
Bài 2:

Bài 3 :
Yêu cầu HS đọc đề bài,vẽ hình và điền các
HS đọc đề bài
HS viết quy tắc tính diện tích hình thang
HS làm bài vào vở
2 HS đọc bài chữa,cả lớp đổi vở kiểm tra
chéo (cặp đôi)
4
số đo đã cho vào hình vẽ
Gọi 1 HS lên bảng làm bài .HS dới lớp làm
vào vở
- nhận xét
4. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau.
Chính tả
Nhà yêu nớc Nguyễn Trung Trực
I. Mục tiêu.
- Vit ỳng chớnh t bi Nh yờu nc Nguyn Trung Trc
- Tỡm v in c nhng ch, du thanh thớch hp
II. Đồ dùng dạy -học
- Vở bài tập Tiếng Việt 5, tập 2 ( nếu có)
- Bút dạ + 3,4 tờ giấy khổ to hoặc bảng phụ
III. Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Giới thiệu bài
- HS trả lời
2.Hớng dẫn HS nghe - viết
HĐ1: Hớng dẫn chính tả
- GV đọc bài chính tả: đọc thong thả, rõ

ràng, phát âm chính xác nhứng từ ngữ HS dễ
viết sai
H
HĐ2: GV đọc cho HS viết
- GV đọc từng câu hoặc từng cụm từ cho HS
viết (đọc 2....3 lần)
- HĐ3: Chấm, chữa bài
- GV đọc lại chính tả một lợt
- GV chấm 5-7 bài
- Nhận xét chung
3Làm bài tập chính tả
HĐ1: Làm BT2:
- Cho HS đọc yêu cầu của BT + bài thơi
- GV giao việc:
Các em chọn r/d, hoặc gi để điền vào ô số
1 cho đúng.
Ô số 2 các em nhớ chọn o hoặc ô để điền
vào, nhớ thêm dấu thanh thích hợp.
- Cho HS làm bài.
- Cho HS trình bày kết quả theo hình thức
tiếp sức
4.Củng cố, dặn dò
- HS theo dõi trong SGK
- HS đọc thầm lại bài chính tả một lần.
- Ca ngợi Nguyễn Trung Trực, nhà yêu nớc
của dân tộc ta
- HS gấp SGK.
- HS viết chính tả.
- HS tự soát lỗi.
- HS đổi vở cho nhau soát lỗi, đối chiếu với

SGK để soát lỗi) và ghi lỗi ra lề trang vở
5
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS nhớ về kể lại câu chuyện Làm
việc cho cả ba thời; học thuộc lòng hai câu
đó
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm theo.

Thứ ba, ngày 04/01/2011
Luyện từ và câu
Câu ghép
I. Mục tiêu, yêu cầu
- Nm s lc khỏi nim cõu ghộp: l cõu do nhiu v cõu ghộp li. Mi v cõu ghộp
thng cú cu to ging mt cõu n v th hin mt ý cú quan h cht ch vi ý ca
nhng v cõu khỏc ND Ghi nh
- Tỡm c cõu ghộp, xỏc nh c cỏc v cõu ghộp trong on vn
I. Đồ dùng dạy - học
- Bảng phụ
- Bút dạ + vài tập giấy khổ to
III . Các hoạt động dạy - học
Hoạt động dạy Hoạt động học
1.Giới thiệu bài
- HS lắng nghe
2 Nhận xét
HĐ1: Làm câu 1
- Cho HS đọc yêu cầu của bài tập
- Cho HS làm việc
- Cho HS trình bày kết quả làm bài.
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng (GV đa
bảng phụ đã chuẩn bị kết quả đúng lên cho HS

quan sát, GV giảng giải.)
- 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm
theo.
- HS làm việc cá nhân
- HS đọc thầm đoạn văn.
- Dùng bút chì đánh số thứ tự câu trong
SGK ( hoặc VBT).
- Xác định CN VN trong từng câu.
- Một số HS phát biểu ý kiến.
- Cả lớp nhận xét

HĐ2: Lầm câu 2
- Cho HS đọc yêu cầu của câu 2
a/ Câu đơn: Câu 1
b/ Cây ghép: Câu 2, 3, 4
HĐ3: Làm câu 3: ( Cách tiến hành tơng tự nh
câu 2)
- 1 HS đọc thành tiếng lớp lắng nghe.
- HS làm bài cá nhân.
6
3.Ghi nhớ
- Cho HS đọc Ghi nhớ trong SGK.
- Cho HS xung phong nhắc lại nội dung cần
ghi nhớ.
- Ba HS đọc.
- Ba HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ mà
không nhìn SGK
4 Luyện tập
HĐ1: Làm BT
- Cho HS đọc yêu cầu của BT1 + đọc đoạn văn.

- Cho HS làm việc (GV phát 3 tờ phiếu
cho HS làm bài).
- Cho HS trình bày kết quả.
- Một HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
- HS làm việc cá nhân hoặc theo cặp. 3 HS
làm vào phiếu.
- Ba HS làm bài vào phiếu lần dán lên bảng
lớp.
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng (GV đa
bảng phụ đã ghi kết quả đúng lên). Đoạn văn
có 5 câu ghép
- Cả lớp nhận xét
HĐ2: Làm BT2
- Cho HS đọc yêu cầu của BT2
4 .Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau.
- Mỗi HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm
- HS làm bài cá nhân.
- Một số HS phát biểu ý kiến
- Lớp nhận xét
Toán-Tit 92
luyện tập
I.Mục tiêu
Bieỏt tớnh dieọn tớch hỡnh thang.
Bi tp cn lm: Bi 1, Bi 3a
II. Đồ dùng dạy học
-Bảng ghi phụ BT3
III. Các hoạt động dạy học - chủ yếu
Hoạt động dạy Hoạt động học

A. Giới thiệu
B.Thực hành - Luyện tập
Bài 1:
Yêu cầu HS đọc đề bài
-Yêu cầu HS dới lớp nhận xét ,bổ sung .
-Nhận xét các đơn vị đo của các số đo
- GV nhận xét ,đánh giá
Bài 2:
Bài 3:
Yêu cầu HS đọc đề bài
4. Củng cố dặn dò
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau.
HS tự làm vào vở
Lm bi cỏ nhõn
Tho lun nhúm ụi.
7
Lịch sử
Chiến thắng lịch sử điện biên phủ
I.Mc tiờu
- Tờng thuật sơ lợc đợc chiến dịch Điện Biên Phủ:
- Trình bày sơ lợc ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: Là mốc son chói lọi, góp phần
kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lợc.
- Biết tinh thần đấu tranh anh dũng của bộ đội ta trong chiến dịch: tiêu biểu là anh hùng
Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
II. Đồ dùng dạy học
- phiếu học tập của HS
- SH su tầm các tranh ảnh, t liệu về chiến thắng lịch sử ĐBP
III. Các hoạt động dạy học
A. kiểm tra bài cũ

- gọi 3 HS trả lời câu hỏi
B. Bài mới
1. Giới thiệu:
2. Nội dung bài
* Hoạt động 1: Tập đoàn ĐBP và âm
mu của giặc pháp
- Yêu cầu HS đọc SGK
- GV treo bản đồ hành chính VN yêu cầu
HS lên bảng chỉ vị trí của ĐBP
? Vì sao pháp lại xây dựng ĐBP thành
pháo đài vững chắc nhất Đông Dơng?
* Hoạt động 2: Chiến dịch ĐBP
- GV chia lớp thành 4 nhóm mỗi nhóm
thảo luận 1 câu hỏi
? Vì sao ta quyết định mở chiến dịch
ĐBP?
Quân và dân ta đã chuẩn bị cho chiến dịch
nh thế nào?
? Ta mở chiến dịch ĐBP gồm mấy đợt tấn
công? Thuật lại từng đợt tấn công đó?
? Vì sao ta giành đợc thắng lợi trong chiến
dịch ĐBP ? thắng lợi đó có ý nghĩa nh thế
nào với lịch sử dân tộc ta ?
- 3 HS trả lời
- HS đọc SGKvà đọc chú thích.
- HS quan sát theo dõi
- HS nêu ý kiến trớc lớp
- HS thảo luận 4 nhóm
+ Mùa đông 1953 tại chiến khu VB trung
ơng Đảng và BH đã họp và nêu quyết tâm

giành thắng lợi trong chiến dịch ĐBP để
kết thúc cuộc kháng chiến.
Ta đã chuẩn bị cho chiến dịch với tinh
thần cao nhất : Nửa triệu chiến sĩ từ các
mặt trận hành quân về ĐBP . Hàng vạn tấn
vũ khí đợc vận chuyển vào trận địa.
+ Trong chiến dịch ĐBP ta mở 3 đợt tấn
công
- Đợt 1: mở vào ngày 13-3- 1954
- Đợt 2: vào ngày 30- 3- 1954
- Đợt 3: Bắt đầu vào ngày 1- 5- 1954
+ Ta giành chiến thắng trong chiến dịch
8

×