Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Bài giảng GA lớp 1 tuần 5 - Song

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (293.91 KB, 25 trang )

Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
Tuần 5
Ngày soạn: 16 tháng 9 năm 2010
Sáng Thứ hai, ngày 20 tháng 9 năm 2010
Chào cờ
Học vần
B i 17 : u -
I . Mc tiờu : Giúp HS
- HS c c : u, , nụ, th ; t v cõu ng dng .
- Viết đợc u, , nụ, th . HS yếu viết đợc 1/ 2 số dòng quy định trong vở
tập viết .
- HS khá, giỏi bớc đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua
tranh minh hoạ SGK, biết đọc trơn .
- Luyện nói t nhiên từ 2 - 3 câu theo ch : Thủ đô .
II. dùng dy hc
- GV: Bng ch ghép, tranh minh hoạ .
- HS: B thc h nh TV, vở tập viết .
III. Cỏc hot ng dy hc
Tit 1
1. Kim tra b i c (5 )
- HS c vit bảng con : bi ve, tổ cò, thợ mỏ .
- 2,3 HS đọc từ ứng dụng, câu ứng dụng SGK ( trang 35)
2. Dy hc b i m i
* Hot ng 1: (15)Dy õm mi.
- HS nhn din õm u, ; nêu cấu tạo âm u, .Ghộp õm, ting mi.
- GV ghép chữ trên bảng cài .
- HS đc õm, ting mi, t mi (c cỏ nhõn, ng thanh)
- HS quan sỏt tranh, nêu nội dung tranh ,GV ging t.
- HS so sánh 2 âm : u,
+ Giống nhau : âm u
+ Khác nhau : âm có thêm nét móc .


* Hot ng 2:(8) Luyn c t ng dng.
- HS c thm cỏc t, nhn bit ting mi, c ting, c t.
- HS khá, giỏi nêu nghĩa một số từ , GV chốt lại .
* Hot ng 3:(8) HS luyn vit bng con ( u, , nụ, th ).
- GV hng dn cỏch vit, vit mu. HS thc hnh vit, GV un nn, rốn hs yu.
* Hot ng 4: (5) HS thi núi ting mi cú õm u, .
- 3 nhóm thi đua tìm nói các tiếng có chứa âm u, .
* Ví dụ : đu, du, lu, l, t, s ... +GV tổng kết, đánh giá các nhóm.
Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song

Tit 2
3. Luyn tp.
* Hot ng 1: (20) HS luyn c.
- c bng tit 1: GV ch bng th t, bt kỡ cho HS c cá nhân, đồng
thanh , rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích tiếng khó .
- c cõu ng dng: GV cho hs quan sát tranh, nêu nội dung , GV
chốt lại câu ứng dụng, ớnh cõu, hs c thm, nhn bit ting mi , c
ting, c t, c cõu. ( luyện đọc cá nhân, đồng thanh ).
- c SGK: GV c mu, lp c thm, gi c cỏ nhõn, ng
thanh, rốn hs yu.
* Hot ng 2: (6) HS luyn núi theo ch đề : Thủ đô .
- HS luyn núi nhúm ụi.
- Mỗi HS nói từ 2 - 3 câu với bạn trong nhóm .
- GV quan sát, hớng dẫn các nhóm .
- Mt s HS núi trc lp.
- GV nhn xột (Rốn cho hs k nng luyn núi)
* Hot ng 3: (8) HS luyn vit v tp vit.
- GV nhc li quy trỡnh vit .
- Quy định HS yếu viết 1/ 2 số dòng trong vở ; lớp viết cả bài .
- Hớng dẫn HS t thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .

- HS vit bi, GV un nn, rốn HS yu, chm bi, nhn xột.
4. Cng c dn dũ: (3)HS c li bi.
- GV chốt lại bài .
- Dn dũ v nh: HS tỡm ting mi cú õm u, va hc.
- HS yếu về viết số dòng còn lại trong vở tập viết .

Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
Toán
Số 7
I- Mục tiêu bài học: Giúp HS
- Biết 6 thêm 1 đợc 7; biết đọc, đếm đợc từ 1 đến 7, so sánh các số trong
phạm vi 7, biết vj trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.
- Rèn kĩ năng viết các số 1,2,3, 4, 5 , 6 , 7.
- Giáo dục HS có ý thức tự giác tích cực học toán,
II- Đồ dùng dạy học
+ GV: Các nhóm có 7 mẫu vật cùng loại. Bài tập 3, 4 viết bảng phụ.
+ HS: Bảng con, bộ đồ dùng toán, SGK.
III- Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (5)
- 2 HS đếm, viết các số 1,2,3, 4,5, 6 ; 6, 5,4,3,2,1. trên bảng lớp .
- Lớp viết bảng con, HS nhận xét .
2. Dạy học bài mới
* Hoạt động 1 (12 ): Giới thiệu số 7
- HS thực hành trên bộ đồ dùng Toán: GV yêu cầu HS lấy ra một nhóm
mẫu vật có số lợng là 6, sau đó lấy thêm 1 mẫu vật nh vậy.
- HS quan sát tự nêu, VD : Sáu hình vuông thêm 1 hình vuông là 7 hình
vuông ... Các nhóm này đều có số l ợng là 7 .
- GV đính trên bảng, HS quan sát, nhận xét nêu tơng tự .
- HS nhận biết chữ số 7 in và chữ số 7 viết .
- Nhận biết vị trí, thứ tự của số 7 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- HS đếm từ 1 dến 7, từ 7 đến 1 .
* Giải lao ( 5 )
* Hoạt động 2 (12 ): HS thực hành SGK
+ Bài 1 : HS viết số 7, GV rèn HS yếu viết ..
+ Bài 2 : ( trang 29 ): HS quan sát tranh vẽ, nhận biết số lợng và viết số
tơng ứng .
- Một số HS chữa bài, nêu kết quả . GV chấm bài HS yếu .
(Củng cố kĩ năng nhận biết số lợng và đọc, viết số 7 ).
+Bài 3 ( trang 29): HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm, lớp làm bài
SGK, 1số em chữa bài, nêu kết quả, HS nhận xét, GV chấm bài HS TB.
( GV củng cố về thứ tự các số từ 1 đến 7 ). HS đọc lại .
+HS khá, giỏi làm tiếp bài 4 ( trang 29)
- 1em nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm và làm bài tập .
-1 HS chữa trên bảng phụ, GVchấm bài nhận xét .
3. Củng cố dặn dò (3): GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về viết số 7 .
Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
Sáng Thứ ba, ngày 22 tháng 9 năm 2009
Toán
. Số 8
I- Mục tiêu bài học: Giúp HS
- Biết 7 thêm 1 đợc 8; biết đọc, đếm đợc từ 1 đến 8, biết so sánh các số
trong phạm vi 8, biết vj trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8 .
- Rèn kĩ năng viết các số 1,2,3, 4, 5 , 6 , 7, 8 .
- Giáo dục HS có ý thức tự giác tích cực học toán,
II- Đồ dùng dạy học
+ GV: Các nhóm có 8 mẫu vật cùng loại. Bài tập 3, 4 viết bảng phụ.
+ HS: Bảng con, bộ đồ dùng toán, SGK.
III- Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (5)
- 2 HS đếm, viết các số 1,2,3, 4,5, 6, 7 ; 7, 6, 5,4,3,2,1. trên bảng lớp .

- Lớp viết bảng con, HS nhận xét .
2. Dạy học bài mới
* Hoạt động 1 (12 ): Giới thiệu số 8
- HS thực hành trên bộ đồ dùng Toán: GV yêu cầu HS lấy ra một nhóm
mẫu vật có số lợng là 7, sau đó lấy thêm 1 mẫu vật nh vậy.
- HS quan sát tự nêu, VD : Bẩy chấm tròn thêm 1 chấm tròn là 8 chấm
tròn ... Các nhóm này đều có số l ợng là 8 .
- GV đính trên bảng, HS quan sát, nhận xét nêu tơng tự .
- HS nhận biết chữ số 8 in và chữ số 8 viết .
- Nhận biết vị trí, thứ tự của số 8 trong dãy số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- HS đếm từ 1 dến 8, từ 8 đến 1 .
* Giải lao ( 5 )
* Hoạt động 2 (12 ): HS thực hành SGK
+ Bài 1 : HS viết số 8, GV rèn HS yếu viết ..
+ Bài 2 : ( trang 31 ): HS quan sát tranh vẽ, nhận biết số lợng và viết số
tơng ứng .
- Một số HS chữa bài, nêu kết quả . GV chấm bài HS yếu .
(Củng cố kĩ năng nhận biết số lợng và đọc, viết số 8 ).
+Bài 3 ( trang 31): HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm, lớp làm bài
SGK, 1 em chữa bài trên bảng phụ, HS nhận xét, GV chấm bài HS TB.
( GV củng cố về thứ tự các số từ 1 đến 8; từ 8 đến 1 ). HS đọc lại .
+HS khá, giỏi làm tiếp bài 4 ( trang 31)
- 1em nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm và làm bài tập .
-1 HS chữa trên bảng phụ, GVchấm bài nhận xét .
3. Củng cố dặn dò (3): GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về viết số 8 .
Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
Học vần
B i 18 : x - ch
I . Mc tiờu : Giúp HS
- HS c c : x, ch, xe, chó; t v cõu ng dng .

- Viết đợc : x, ch, xe, chó . HS khá, giỏi viết các chữ đều đẹp .
- Luyện nói t nhiên từ 2 - 3 câu theo ch : xe bò, xe lu, xe ô tô .
- Có ý thức tự giác, chủ động học tập .
II. dùng dy hc
- GV: Bng ch ghép, tranh minh hoạ .
- HS: B thc h nh TV, vở tập viết .
III. Cỏc hot ng dy hc
Tit 1
1. Kim tra b i c (5 )
- HS c vit bảng con : u, , nụ, th .
- 2,3 HS yếu đọc từ, câu ứng dụng SGK
- GV nhận xét, ghi điểm .
2. Dy hc b i m i
* Hot ng 1: (15)Dy õm mi.
- HS nhn din õm x, ch; nêu cấu tạo âm x, ch .Ghộp õm, ting mi.
- GV ghép chữ trên bảng cài .
- HS đc õm, ting mi, t mi (c cỏ nhõn, ng thanh)
- HS quan sỏt tranh, nêu nội dung tranh ,GV ging t.
- HS so sánh 2 âm : ch - c .
+ Giống nhau :
+ Khác nhau :
* Hot ng 2:(8) Luyn c t ng dng.
- HS c thm cỏc t, nhn bit ting mi, c ting, c t.
- HS khá, giỏi nêu nghĩa một số từ , GV chốt lại .
* Hot ng 3:(8) HS luyn vit bng con ( x, ch, xe, chó ).
- GV hng dn cỏch vit, vit mu. HS thc hnh vit, GV un nn, rốn hs yu.
* Hot ng 4: (5) HS thi núi ting mi cú õm x, ch
- 3 nhóm thi đua tìm nói các tiếng có chứa âm x, ch.
* Ví dụ : xa xa, xù xì, chơ, chợ, chõ ...
- GV tổng kết, đánh giá các nhóm .


Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
Tit 2
3. Luyn tp.
* Hot ng 1: (20) HS luyn c.
- c bng tit 1: GV ch bng th t, bt kỡ cho HS c cá nhân, đồng
thanh , rèn HS yếu đọc kết hợp phân tích tiếng .
- c cõu ng dng: GV cho hs quan sát tranh, nêu nội dung , GV
chốt lại câu ứng dụng, ớnh cõu, hs c thm, nhn bit ting mi , c
ting, c t, c cõu. ( luyện đọc cá nhân, đồng thanh ).
- c SGK: GV c mu, lp c thm, gi c cỏ nhõn, ng
thanh, rốn hs yu.
* Hot ng 2: (6) HS luyn núi theo ch đè : xe bò, xe lu, xe ô tô
- HS luyn núi nhúm ụi.
- Mỗi HS nói từ 2 - 3 câu với bạn trong nhóm .
- GV quan sát, hớng dẫn các nhóm .
- Mt s HS núi trc lp.
- GV nhn xột (Rốn cho hs k nng luyn núi)
* Hot ng 3: (8) HS luyn vit v tp vit.
- GV nhc li quy trỡnh vit .
- Hớng dẫn HS t thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .
- HS vit bi, GV un nn, rốn HS yu, chm bi, nhn xột.
4. Cng c dn dũ: (3)HS c li bi.
- GV chốt lại bài .
- Dn dũ v nh: HS tỡm ting mi cú õm x, ch va hc .
Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
Đạo đức ( Tiết 2 )
Bài 3 : Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập
I. Mục tiêu bài học : Giúp HS
- Biết đợc tác dụng của sách vở, đồ dùng học tập.

- Nêu đợc lợi ích của việc giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập.
- Giáo dục cho HS thực hiện giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận sạch đẹp
là một việc làm góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ MT, làm cho MT
luôn sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học
+ GV : Tranh phóng to bài tập 3.
+ HS : Vở bài tập đạo đức .
III. Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (5) : 2-3 em trả lời.
- Thế nào là ăn mặc gọn gàng sạch sẽ ?
- Ăn mặc fgọn gàng sạch sẽ có ích lợi gì ?
2.Dạy bài mới: Giới thiệu bài
* Hoạt động 1 ( 12 ): HS hoạt động nhóm đôi.
- Tự giới thiệu với nhau về sách vở, đồ dùng học tập của mình (Tên sách vở, đồ
dùng học tập, đồ dùng học tập để làm gì, cách giữ gìn nh thế nào ?)
- Một số HS nói trớc lớp , HS nhận xét, GV kết luận.
* Giải lao (5)
* Hoạt động 2 ( 10): HS quan sát tranh BT 3)hoạt động cá nhân .
- HS chỉ ra những hành động đúng, hành động sai, nhận xét.
+ GV kết luận : Cần phải giữ gìn sách, vở đồ dùng học tâp .
- Không làm dây bẩn, viết bậy ra sách, vở.
- Không gập gáy sách, vở . Không xé sách, xé vở .
- Không dùng thớc, bút, cặp để nghịch .
- Học xong phải cất sách, vở đồ dùng cẩn thận .
- Giữ gìn sách, vở đồ dùng cẩn thận là đã góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên
nhiên, là bảo vệ môi trờng ...
- HS tự liên hệ qua các bức tranh.
3. Củng cố dặn dò ( 3): HS nhắc lại bài học, GV chốt lại bài .
- Dặn dò :HS về biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập của mình.
Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song

Chiều : Tự học : Ôn Tiếng Việt
Bài 18 : x - ch
I. Mc tiờu bi hc: Giỳp HS
- Cng c về đọc, viết cỏc ting t cú cha õm x, ch.
- Làm bài tập : Nhận biết đợc các tiếng có âm x, ch. Nối đúng chữ với
chữ để đợc từ có nghĩa .
- in ỳng x hay ch c từ thích hợp theo hình vẽ .
- Có tính tự giác, cẩn thận khi làm bài .
II. dựng dy hc
- GV: Bng ụn , bài tập 1, 2, 3 viết bảng phụ .
- HS: V bi tp TN và tự luận TV.
III. Cỏc hot ng dy hc
* Hot ng 1 (12)Luyn c bài 18
- GV ớnh bng ụn, cho hs c thm, rốn c cỏ nhõn (HS c kt hp
phõn tớch ting).Rèn những HS đọc yếu .
- Thi ua cỏc nhúm c, lp c t.
* Hot ng 2 (20): HS lm v bi tp.
+ Bi tp 1 ( trang 12 ): HS c thm, lm vic cỏ nhõn, mt s hs
cha bi, nờu kt qu ,nhn xột.
( GV củng cố, rèn kĩ năng đọc các tiếng có chứa âm x, ch ) .
+ Bi tp 2 ( trang 12 ): tng t bi 1.
+ Bi tp 3 ( trang 12 ): HS hot ng nhúm đôi, cỏc nhúm tho lun
đọc nội dung, rồi nối chữ với chữ để đợc từ có nghĩa.
- Thi ua cỏc nhúm.
- Mỗi nhóm cử 1 bạn lên nối trên bảng phụ.
- Một số HS chữa bài, nhận xét kết quả và đọc lại bài ( cá nhân + ĐT )
GV tổng kết dánh giá các nhóm.
+ Bài tập 4 ( trang 13): HS quan sát tranh vẽ, nêu nội dung, GV nêu yêu
cầu của bài, HS làm bài và chữa bài .
IV. Cng c dn dũ (3): HS c li bi.

- GV nhn xột gi hc, dn dũ hs về đọc lại bài .
Ôn toán
Luyện tập
I- Mục tiêu bài học: Giúp HS
- Cng c c , m , vit t 1 n 8. Bit so sỏnh cỏc s trong phm vi
8, cng c s 8 trong dóy s t 1 n 8.
Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
- Giáo dục HS có ý thức tự giác tích cực học toán,
II- Đồ dùng dạy học
+ GV: Bài tập 1,3 viết bảng phụ.
+ HS: Bảng con, bộ đồ dùng toán, SGK.
III- Các hoạt động dạy học
1.Kiểm tra bài cũ (5): GV đính mẫu vật
- 2 HS yếu lên bảng : Làm thế nào để cho bằng nhau ?
- Lớp viết bảng con các s t 1 n 8.
2. Dạy học bài mới
* Hoạt động 1 (10 ): HS làm bảng con
+ Bài tập 1 ( trang ): HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm .
- 2 HS yếu làm trên bảng, lớp làm bảng con .
- GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
- HS nhận xét ( GV củng cố về
* Hoạt động 2 (12 ): HS làm bài SGK
- HS nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm .
+ Bài 2 ( trang 24 ): HS làm bài . GV quan sát rèn HS yếu.
- Một số HS chữa bài, nêu kết quả .GV chấm bài HS yếu, TB nhận xét .
( Củng cố kĩ năng đọc, viết số ).
+Bài 3 ( trang 24): HS khá, giỏi làm .
- 1em nêu yêu cầu của bài, nêu cách làm và làm bài tập .
-1 HS chữa trên bảng phụ, GVchấm bài nhận xét .
* Hoạt động 3 (5 ) : Trò chơi - 3 nhóm thi đua chơi

- HS nhận xét GV chốt lại (Củng cố về kĩ năng so sánh các số trong phạm vi
5 ).
3. Củng cố dặn dò (5):
- GV chốt lại bài, nhận xét giờ học, dặn dò HS chuẩn bị cho giờ sau .
----------------------------------------------------------
Tự học: Ôn Tiếng Việt
Ôn bài 17, 18
I. Mc tiờu bi hc: Giỳp HS
- Cng c về đọc, viết cỏc ting t đã học ở bài 17, 18.
- Có tính tự giác, cẩn thận khi làm bài .
II. dựng dy hc
- GV: Bng ụn viết bảng phụ .
- HS: Bảng con, vở.
III. Cỏc hot ng dy hc
* Hot ng 1 (15)Luyn c
Trờng Tiểu học Chu Điện 2 GV: Trần Thị Song
- GV ớnh bng ụn, cho hs c thm, rốn c cỏ nhõn (HS c kt hp
phõn tớch ting).Rèn những HS đọc yếu .
- Thi ua cỏc nhúm c, lp c t.
* Hot ng 2 (15): ) HS luyn vit v
- GV nhc li quy trỡnh vit .
- HS TB yếu viết 3 số dòng vào vở ; HS khá, giỏi viết 6 dòng.
- Hớng dẫn HS t thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở .
- HS vit bi, GV un nn, rốn HS yu, chm bi, nhn xột.
IV. Cng c dn dũ (3): HS c li bi.
- GV nhn xột gi hc, dn dũ hs về đọc lại bài .
Sáng Thứ t, ngày 22 tháng 9 năm 2010
Học vần
Bài 19 : s - r
I . Mc tiờu : Giúp HS

- HS c c : s, r, sẻ, rễ ; t v cõu ng dng . HS khá, giỏi biết
đọc trơn các tiếng, từ ứng dụng .
- Viết đợc : s, r, sẻ, rễ . HS khá, giỏi biết đọc trơn .
- Luyện nói t nhiên , trả lời đợc từ 2 - 3 câu hỏi theo ch : rổ, rá.
- Có ý thức tự giác, chủ động học tập .
II. dùng dy hc
- GV: Bng ch ghép, tranh minh hoạ .
- HS: B thc h nh TV, vở tập viết .
III. Cỏc hot ng dy hc
Tit 1
1. Kim tra b i c (5 )
- HS c vit bảng con : x, ch, xe, chó
- 2,3 HS yếu đọc từ, 1 HS khá đọc câu ứng dụng SGK.
- GV nhận xét, ghi điểm .
2. Dy hc b i m i
* Hot ng 1: (15)Dy õm mi.
- HS nhn din õm s, r ; nêu cấu tạo âm s, r.Ghộp õm, ting mi.
- GV ghép chữ trên bảng cài .
- HS đc õm, ting mi, t mi (c cỏ nhõn, ng thanh)

×