Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

De HSG nam 20132014Ha Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (96.92 KB, 1 trang )

(1)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NAM. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2013 - 2014. Môn: ĐỊA LÍ ĐỀ CHÍNH THỨC. Thời gian làm bài: 180 phút. Câu 1. (5,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Trình bày và giải thích tính chất nhiệt đới ẩm của khí hậu nước ta. Tại sao nhiệt độ nước ta lại có sự thay đổi từ Bắc vào Nam. b. Giải thích vì sao sinh vật á nhiệt đới (sinh vật cận nhiệt và ôn đới) ở phần lãnh thổ phía Bắc nước ta lại chiếm ưu thế hơn so với phần lãnh thổ phía Nam. c. Cho biết phương hướng khai thác tổng hợp, phát triển kinh tế biển của nước ta. Câu 2. (4,5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Giải thích vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí. b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta trong giai đoạn 1979 - 2007. Câu 3. (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy làm sáng tỏ nhận định “Nước ta có điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên cho phép phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới và thực sự nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới”. Câu 4. (6,0 điểm) DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA THEO MÙA VỤ CỦA NƯỚC TA Diện tích cả năm Sản lượng lúa (triệu tấn) Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa (triệu ha) 1995 6,8 10,7 6,5 7,8 2000 7,7 15,6 8,6 8,3 2005 7,3 17,3 10,4 8,1 2011 7,6 19,8 13,4 9,2 (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2000 và 2011, NXB Thống kê 2001, 2012) a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta trong giai. Năm. đoạn 1995 - 2011. b. Nhận xét mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng sản lượng lúa theo mùa vụ và sự thay đổi cơ cấu sản lượng lúa theo mùa vụ của nước ta trong giai đoạn 1995 - 2011. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lúa và phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta? HẾT Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục) Họ và tên thí sinh......................................Số báo danh.................................................. Người coi thi số 1:...................................Người coi thi số 2:.........................................

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×