Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

Chuong I 16 Uoc chung va boi chung

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (852.94 KB, 17 trang )

(1)Ước chung và bội chung ( tiết 2).

(2) KiÓm tra bµi cò Nội dung 1. ¦íc chung:. Định nghĩa Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. x.  BC( a, b) nếu x  a vµ x b. 2. Béi chung. Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. x BC( a, b) nếu a x và b x.  . . Cách tìm *Cách tìm ước chung: - Tìm tâp hợp ước của từng số. - Tìm những phần tử chung nằm trong các tập hợp đó.Các phần tử chung đó chính là ước chung cần tìm. Cách tìm bội chung: - Tìm tâp hợp bội của từng số. - Tìm những phần tử chung nằm trong các tập hợp đó.Các phần tử chung đó chính là bội chung cần tìm..

(3) 3. Chó ý:. 3. 1 2. 4 ¦(4). ¦(4). TËp hîp. ¦C(4,6). VËy giao cña ¦C(4,6)={1;2} lµ lµ hai giaotËp cñahîp hai tËp g× vµ ? ¦(6) hîp ¦(4). 6. ¦(6). ¦(6) = ¦C(4,6). Giao cña hai tËp hîp lµ mét tËp hîp gåm c¸c phÇn tö chung cña hai tËp hîp Êy - KÝ hiÖu: Giao cña hai tËp hîp A vµ B lµ A  B.

(4) VÝ dô1 :. 3. Chó ý:. *Ví dụ 1:. A = {3;4;6} ; B = {4;6}. . A B = {4; 6} *Định nghĩa: Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp ấy - Kí hiệu: Giao của hai tập hợp A và B là A  B *Cách tìm giao của tập hợp: - Liệt kê từng tập hợp. - Tìm những phần tử chung nằm trong các tập hợp đó. Tập hợp các phần tử chung đó chính giao cần tìm.. B. 4 6. 3. A. A B ={4;6} = B *Để tìm giao hai hay nhiều tập hợp ta làm như thế nào?.

(5) VÝ dô 2 : M = { Tr©u, bß, lîn}; N = {Gµ , vÞt};. M N =  ? Tr©u Lîn. Bß Gµ M. VÞt. N - Ta nói hai tập hợp M và N không giao nhau..

(6) Cách tìm Bội chung Định nghĩa. Giao của hai tập hợp Cách tìm. Ước chung §Þnh nghÜa Định nghĩa. Cách tìm 6.

(7) Bµi luyÖn tËp. H·y chän bài để làm. Bµi 1. Bµi 3. Bµi 2. Bµi 4.

(8) Bµi 1. Cho hai tËp hîp A = {1; 4 } , B = {1; 2; 3; 4}. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. A  B = {2; 3}. B. A  B = {1; 4}. C. A  B = {0; 1; 2; 3}. D. A  B = {1; 2; 3; 4} §¸p ¸n.

(9) Bµi 1. Cho hai tËp hîp A = {1; 4 } , B = {1; 2; 3; 4}. Khẳng định nào sau đây là đúng? A. A  B = {2; 3}. B. A  B = {1; 4}. C. A  B = {0; 1; 2; 3}. D. A  B = {1; 2; 3; 4} §¸p ¸n.

(10) Bµi 2. Khẳng định nào sau đây là sai? A. 5 ¦C (35; 20). B. 1 ¦C (a, b, c) víi a, b, c N*. C. 6 BC (6; 12; 24). D. 18 BC (2; 6; 18). §¸p ¸n.

(11) Bµi 2. Khẳng định nào sau đây là sai? A. 5 ¦C (35; 20). B. 1 ¦C (a, b, c) víi a, b, c N*. C. 6 BC (6; 12; 24). D. 18 BC (2; 6; 18). §¸p ¸n.

(12) Hoạt động nhóm. Bµi 3. §¸p ¸n. Xác định Đúng (Đ), Sai (S) đối với mỗi câu sau: A. 8¦C(24; 30). B. 24¦C(6; 12). C. 12 BC(12; 24). D. 120 BC(24; 30). E. 0BC(24; 30). F. m¦C(a; b) nÕu m a vµ m b. G. n¦C(a; b; c) nÕu a n , bn vµ cn. H. xBC(a; b; c) nÕu ax , b x vµ c x. I. yBC(a; b) nÕu y a vµ y b.

(13) Bµi 3. §¸p ¸n. Xác định Đúng (Đ), Sai (S) đối với mỗi câu sau: A. 8¦C(24; 30). SS. B. 24¦C(6; 12). ss. C. 12 BC(12; 24). ss. D. 120 BC(24; 30). ® ®. E. 0BC(24; 30). ® ®. F. m¦C(a; b) nÕu m a vµ m b. ss. G. n¦C(a; b; c) nÕu a n , bn vµ cn. ® ®. H. xBC(a; b; c) nÕu ax , b x vµ c x. ss. I. yBC(a; b) nÕu y a vµ y b. ® ®.

(14) Bµi 4. Bµi to¸n thùc tÕ. Líp 6E cã 24 b¹n nam vµ 18 b¹n n÷. C« gi¸o muèn chia c¸c b¹n thµnh c¸c nhãm häc tËp (sè nhãm lín h¬n 1), sao cho sè nam vµ số nữ trong mỗi nhóm đều nhau. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhãm? Sè nam vµ sè n÷ trong mçi nhãm ? Ph©n tÝch:. -Để chia đều được 24 bạn nam vào các nhóm thì số nhãm ph¶i lµ ưíc cña 24. -Để chia đều 18 bạn nữ vào các nhóm thì số nhóm ph¶i lµ ưíc cña 18.. VËy suy ra : sè nhãm thuéc ¦C (24; 18) => T×m ¦C (24; 18) . Víi mçi ưíc chung đó ta có 1 cách chia nhóm … Chó ý : Sè nhãm lín h¬n 1.

(15) Bµi 4. Bµi to¸n thùc tÕ. Líp 6E cã 24 b¹n nam vµ 18 b¹n n÷. C« gi¸o muèn chia c¸c b¹n thµnh c¸c nhãm häc tËp (sè nhãm lín h¬n 1), sao cho sè nam vµ số nữ trong mỗi nhóm đều nhau. Hỏi có thể chia thành bao nhiêu nhãm? Sè nam vµ sè n÷ trong mçi nhãm ? Lêi gi¶i gi¶i Lêi Vì số nam, nữ được chia đều cho các nhóm nên số nhóm phải thuộc ƯC(24; 18). Ta cã: ¦(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24}, ¦(18) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} => ¦C (24; 18) = {1; 2; 3; 6 } VËy cã thÓ chia thµnh 2; 3 hoÆc 6 nhãm (sè nhãm lín h¬n 1), víi sè nam vµ n÷ trong mçi nhãm như sau:. C¸ch chia. Sè nam. Sè n÷. 2 nhãm. 12. 9. 3 nhãm. 8. 6. 6 nhãm. 4. 3.

(16) 1. LÝ thuyÕt : +Häc theo vë ghi vµ SGK. +Yªu cÇu n¾m ch¾c: - Kh¸i niÖm ưíc chung, béi chung - C¸ch t×m ¦C, BC - Giao cña hai tËp hîp 2. Bµi tËp : Lµm c¸c bµi tËp 136; 137, 138 trang 53; 54 SGK Bài 171 đến 175 (sbt) 3. Đọc bài tiếp theo: Ước chung lớn nhất.

(17) Nội dung 1. ¦íc chung:. 2. Béi chung. -.. 3.Giao cña hai tËp hîp. Định nghĩa Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó. x BC( a, b) nếu x a vµ x b. . Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó. x BC( a, b) nếu a x và b x.  . . Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp ấy. Cách tìm *Cách tìm ước chung: - Tìm tâp hợp ước của từng số. - Tìm những phần tử chung nằm trong các tập hợp đó.Các phần tử chung đó chính là ước chung cần tìm. *Cách tìm bội chung: - Tìm tâp hợp bội của từng số. - Tìm những phần tử chung nằm trong các tập hợp đó.Các phần tử chung đó chính là bội chung cần tìm. *Tìm giao của các tập hợp. - Liệt kê từng tập hợp. - Tìm những phần tử chung nằm trong các tập hợp đó. Tập hợp các 17 ph.tử chung đó chính giao cần tìm.

(18)

×