Tải bản đầy đủ (.docx) (97 trang)

on thi vao lop 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (722.08 KB, 97 trang )

(1)Yen khanh DEPARTMENT OF TRAINING AND EDUCATION Khanh Hai secondary school  . LESSON PLAN. TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10. Composed by:. Doan Thi Hong. CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN T.ANH I. Phonetics: (1m) - Chọn 1 từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. II. Grammar, vocabulary and language functions: (4=>5m).

(2) -. Chọn phương án trả lời thích hợp A, B, C or D để hoàn thành câu. (Trắc nghiệm). -. Chia động từ. -. Dùng dạng đúng của từ cho trong ngoặc để hoàn thành câu. (BT biến đổi từ). -. Dùng từ cho trong ngoặc để nối 2 câu thành 1 câu.. III. Reading: (2->3,5m) - Chọn từ thích hợp cho sẵn (ở trong ngoặc) diền vào mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn. - Đọc đoạn văn rồi trả lời các câu hỏi theo nội dung đoạn văn. - Chọn đáp án đúng A, B, C or D điền vào mỗi chỗ trống đề hoàn thành đoạn văn. IV. Writing: (2=>3m) - Dùng từ, cụm từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh - Sắp xếp từ, cụm từ cho sẵn thành câu có nghĩa. - Viết lại câu bắt đầu bằng từ/cụm từ gợi ý cho trước sao cho ý nghĩa của câu không thay đổi so với ban đầu.. TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 I. TENSES: CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH: 6 THÌ II. FORMS OF VERBS: CÁC DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ. III. CONDITIONAL SENTENCES: CÂU ĐIỀU KIỆN IV. WISH: ĐIỀU ƯỚC V. DIRECT + REPORTED SPEECH: TRỰC TIẾP – GIÁN TIẾP VI. PASSIVE VOICE: CÂU BỊ ĐỘNG VII. TAG QUESTIONS: CÂU HỎI ĐUÔI VIII. SUGGESTIONS: LỜI ĐỀ NGHỊ IX. CONNECTIVES: TỪ NỐI X. ADJ AND ADV: TÍNH TỪ – TRẠNG TỪ + CÁC LOẠI CÂU SO SÁNH XI. RELATIVE CLAUSES MĐ QUAN HỆ:. XII. PHRASAL VERBS: CỤM ĐỘNG TỪ XIII. PREPOSITIONS: GIỚI TỪ. XIV: PHONETICS: NGỮ ÂM.. Bảng động từ bất quy tắc Infinitive. Past(V2). Past participle(V3) Nghĩa. abide. abode. abode. Trú ngụ,chịu đựng. arise. arose. arisen. Nổi dậy, nổi lên. awake. awoke. awoke, awaked. Tỉnh dậy ,đánh thức. be. was, were. been. Thì, là, ở, bị được. A. B.

(3) bear. bore. born. Mang, chịu đựng, sinh đẻ. beat. beat. beaten. Đánh. become. became. become. Thành,trở nên. begin. began. begun. Bắt đầu. bend. bent. bent. Uốn cong. bite. bit. bit, bitten. Cắn. bleed. bled. bled. Chảy máu. blow. blew. blown. Thổi. break. broke. broken. Làm vỡ, bẻ gãy. bring. brought. brought. Mang lại, đem lại. build. built. built. Xây dựng. burn. burnt. burnt. Đốt cháy. burst. burst. burst. Nổ. buy. bought. bought. Mua. cast. cast. cast. Liệng, ném, quăng. catch. caught. caught. Bắt, chụp được. choose. chose. chosen. Lựa chọn. come. came. come. Đến. cost. cost. cost. Trị giá. creep. crept. crept. Bò. cut. cut. cut. Cắt. deal. dealt. dealt. Giao thiệp, chia bài. dig. dug. dug. Đào. do. did. done. Làm. draw. drew. drawn. vẽ. dream. dreamt. dreamt. Mơ, mộng. drink. drank. drunk. Uống. drive. drove. driven. Đưa, lái xe. eat. ate. eaten. Ăn. fall. fell. fallen. Ngã, rơi. feed. fed. fed. Nuôi cho ăn. feel. felt. felt. Cảm thấy. fight. fought. fought. Đánh , chiến đấu. find. found. found. Tìm thấy, được. fly. flew. flown. Bay. forbid. forbade. forbidden. Cấm. forget. forgot. forgotten. Quên. forgive. forgave. forgiven. Tha thứ. get. got. got, gotten. Được, trở nên. give. gave. given. Cho. go. went. gone. Đi. grind. ground. ground. Xay, nghiền nhỏ. c. d. e f. g.

(4) grow. grew. grown. Lớn lên, mọc. hang. hung. hung. Treo. have. had. had. Có. hear. heard. heard. Nghe. hide. hid. hid, hidden. Ẩn, trốn. hit. hit. hit. Đụng chạm. hold. held. hold. Cầm giữ. hurt. hurt. hurt. Làm đau, làm hại. keep. kept. kept. Giữ. kneel. knelt. knelt. Quì gối. knit. knit. knit. Đan. know. knew. known. Biết. lead. led. led. Dẫn dắt, lãnh đạo. lay. laid. laid. Để, đặt, để trứng. learn. learnt. learnt. Học, được tin. leave. left. left. Bỏ lại, rời khỏi. lend. lent. lent. Cho vay. let. let. let. Hãy để, cho phép. lie. lay. lain. Nằm dài ra. lose. lost. lost. Mất, đánh mất. make. made. made. Làm, chế tạo. mean. meant. meant. Có nghĩ, muốn nói. meet. met. met. Gặp. mistake. mistook. mistaken. Lầm lẫn. pay. paid. paid. Trả tiền. put. put. put. Đặt, để. read. read. read. Đọc. rend. rent. rent. Xé, làm rách. ride. rode. roden. Cỡi (ngụa, xe),đi xe. ring. rang. rung. Rung chuông. rise. rose. risen. Mọc lên. run. ran. run. Chạy. say. said. said. Nói. see. saw. seen. Thấy. seek. sought. sought. Tìm kiếm. sell. sold. sold. Bán. send. sent. sent. Gửi, phải đi. set. set. set. Để, đặt, lập nên. shake. shook. shaken. Lắc, lay, rũ. shine. shone. shone. Chiếu sáng. shoot. shot. shot. Bắn, phóng mạnh. show. showed. shown. Chỉ, trỏ. h. k. l. m. p r. s.

(5) shut. shut. shut. Đóng lại. sing. sang. sung. Hát. sink. sank. sunk. Đắm, chìm, nhận, chìm. sit. sat. sat. Ngồi. sleep. slept. slept. Ngủ. smell. smelt. smelt. Ngửi thấy. speak. spoke. spoken. Nói, xướng ngôn. speed. sped. sped. Làm nhanh. spell. spelt. spelt. Đánh vần. spend. spent. spent. Tiêu xài. spread. spread. spread. Trải ra, làm tràn. stand. stood. stood. Đứng. steal. stole. stolen. Ăn trộm, cắp. stick. stuck. stuck. Dán, dính. sting. stung. stung. Châm, đốt. strike. struck. struck. Đánh, co vào. swear. swore. sworn. Thề. sweep. swept. swept. Quét. swell. swelled. swellen. Phồng lên, sưng. swim. swam. swum. Bơi lội. take. took. taken. Lấy. teach. taught. taught. Dạy. tear. tore. torn. Làm rách, xé. tell. told. told. Nói, kể lại, bảo. think. thought. thought. Nghĩ, tưởng. throw. threw. thrown. Ném. liệng, quăng. unbend. unbent. unent. Dàn ra. undergo. underwent undergone. Chịu đựng. understand. understood understood. Hiểu. upset. upset. upset. Lật đổ, lộn ngược. wake. woke. woken. Thức tỉnh. wear. wore. worn. Mặc, bận, mang, đeo. win. won. won. Thắng, được. wind. wound. wound. Cuộn lại, vặn,quay. write. wrote. written. Viết. PHÇN I. -. t. u. w. LÍ THUYẾT + LUYỆN TẬP. Chuyên đề 1: các thì cơ bản trong tiếng anh TT 1.. Thì Hiện tại đơn. Công thức chia  S1 + V/Vs/es ..……………  S1 + do not/does not + Inf ……  Do/Does + S + Inf ……?. Dấu hiệu chia  Every …..; always, usually, sometimes, never, rarely, seldom, … (đây là trạng từ tần xuất).

(6) Hiện tại tiếp diễn. 2.. Hiện tại hoàn thành. 3.. 4.. Quá khứ đơn. 5.. Quá khứ tiếp diễn.  S + am/is/are + Ving ….  S + am/is/are + not + Ving ….  (be) + S + Ving ………?  S + have/has + P2 ……..  S + have/has + not + P2 ………  Have/has + S + P2 ………? (Have: I, we, you, they, Ns. Has: she, he, it, N)      . S + V2 /V-ed ……….. S + did not + Inf ……… Did + S + Inf ……….? S + was/were + Ving ….. S + was/were + not + Ving ….. Was/were + S + Ving ……?.  When + Quá khứ đơn QK tiếp diễn QK tiếp diễn  While. Tương lai đơn. 6.. Tương lai gần. QK tiếp diễn  S + will + Inf ………….  S + will + not + Inf …….  Will + S + Inf ………?  S + am/is/are + going to + Inf.  Once/ twice......  Các câu diễn đạt sự thật luôn đúng, chân lý khoa học, thời gian biểu.  At the moment, at this time, at the present, right now, now,…  Các câu mệnh lệnh đi trước hoặc đi sau. VD: look! (nhìn), listen! (nghe), …  Since + (mốc thời gian), Since then  For + (khoảng thời gian)  Already  Lately, recently, just, never, already, yet, up to now, up to present, till now, so far.........  Yesterday, last month, last week,  Time + ago = time + before  In + (mốc tgqk).  At that time  At …. o’clock (tgqk)  Hai hành động xảy ra trong quá khứ hành động nào xảy ra trước và kéo dài thì chia quá khứ tiếp diễn, hành động cắt ngang chia quá khứ đơn.  Hai hành động xảy ra song song ở quá khứ đều chia quá khứ tiếp diễn. I, She, he, it, N(số ít): was we, you, they, N(số nhiều): were  Tomorrow, next month,….  In the future  Time + later  In + mốc tg tlai * this weekend, this summer. *Chú ý: . Thì hiện tại thường: To be Động từ thường. Am I Is She, he, it, N(số ít) Are We, you, they, N(số nhiều) Do, don’t, V-nd I, we, you, they, N(số nhiều) Does, doesn’t, Vs,es She, he, it, N(số ít) Ves: khi các động từ kết thúc bằng sh, ch, s, o, x.. THÌ TƯƠNG LAI GẦN (NEAR FUTURE TENSE) và tương lai đơn 1. Thì tương lai gần: A. USAGE Thì tương lai gần được dùng để: 1. Nói một sự việc sẽ được làm trong tương lai nhưng tại thời điểm nói, người nói đã quyết định làm. - I’m going to spend my holiday in the country. (Tôi sẽ đi nghỉ ở vùng quê) - When I grow up, I’m going to work as a teacher. (Khi lớn lên tôi sẽ làm giáo viên) 2. Dự đoán một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai thông qua tình huống ở hiện tại. - Look at the black clouds. It is going to rain. (Nhìn những đám mây đen kìa, trời sắp mưa đấy) - I feel dizzy now, I think I’m going to be ill. (Bây giờ, tôi cảm thấy chóng mặt, tôi nghĩ tôi sẽ ốm mất) • Thì tương lai gần thường có các trạng từ thời gian trong tương lai đi kèm như: Tomorrow, tonight, the day after tomorrow, next week, next month, next jun, in 5 year’ time (Năm năm nữa).

(7) • To go thường dùng ở thì hiện tại tiếp diễn - They are going to shopping tomorrow. (Ngày mai họ sẽ đi mua sắm) - They are going to Ha Noi next week. (Tuần tới họ sẽ đi Hà Nội) 2. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN * Khi nào dùng thì tương lai đơn ? - Khi muốn diễn tả một hành động mà người nói quyết định thực hiện ngay khi nói. + I AM SO HUNGRY. I WILL MAKE MYSELF A SANDWICH. = Tôi đói bụng quá. Tôi sẽ tự đi làm cho mình cái bánh mì sandwich. - Khi muốn diễn tả một lời hứa: + (I PROMISE) I WILL NOT TELL ANYONE ELSE ABOUT YOUR SECRET. = (Tôi hứa) tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của bạn. - Khi muốn diễn tả một dự đoán về tương lai. + IT WILL RAIN TOMORROW. = Ngày mai trời sẽ mưa. * Lưu ý: - Trong một câu, nếu có mệnh đề phụ chỉ thời gian tương lai, mệnh đề phụ đó KHÔNG dùng thì tương lai đơn, chỉ dùng thì hiện tại đơn; trong mệnh đề chính ta mới có thể dùng thì tương lai đơn. + WHEN YOU COME HERE TOMORROW, WE WILL DISCUSS IT FURTHER. = Ngày mai khi bạn đến đây, chúng ta sẽ bàn thêm.. So sánh sự khác nhau giữa thì tương lai gần và thì tương lai đơn A Nói về hành động ở thì tương lai Hãy nghiên cứu sự khác nhau giữa will và going to: Sue đang nói chuyện với Helen: Sue: Let’s have a party. Hãy tổ chức một buổi tiệc đi. Helen: That’s a great idea. We’ll invite lots of people. Thật là một ý kiến hay. Chúng ta sẽ mời nhiều người tới dự.. Bài tập vận dụng I. Put the verbs in brackets into the present simple : 1. I (be)________a teacher of English at a junior school in Bac Giang. 2. She often (get)___________good marks at Maths. 3. They usually (work)________five days a week. 4. It (not rain)___________ much in our country in winter. 5. How many people (be)__________there in your family? 6. What _______your father (do)________? – He is an engineer. 7. Lan usually (play)_________the piano after school. 8. ________your school (have )_________an English club? 9. My teacher always ( help)__________us to do difficult exercises. 10. The Earth (circle)_________the sun once every 365 days. II. Put the verbs in brackets into the present progressive : 1. I (read)____________ an interesting book at the moment. 2. He (write)__________a long novel at present. 3. The students (plant)___________trees in the garden at the moment. 4. Children (become) more and more active. 5. Look! Our new teacher(come)____________. 6. Where is your mother? – She (water)___________the flowers in the garden. 7. They (do)__________some experiments at the moment. 8. Come in, we (have) ____________ a party. 9. Look, The Sun (shine)__________, and the birds (sing)___________..

(8) 10. Do not turn off the TV! She (watch)____________the weather forecast. III. Put the verbs in brackets into the present simple or present progressive : 1. My father (plant)________some fruit trees in the garden now. 2. What your _____father (do)______ in the evening?- he usually (watch)______TV but sometimes he (read)_________books. 3. We (not go)_________ to the zoo very often. 4. Lan and Phong (be)_________in the kitchen. They (prepare)_________dinner. 5.How ______you (feel)________now?- I (feel)________a bit tired. 6. Look! The plane (fly)___________toward the airport. It (land)___________. 7. We’ll go out when the rain (stop)__________. 8. What ______you (do)________ now? – We (play)________ soccer. 9. Bears (like)__________ honey. 10. Where (be)_________your mother? – She (be)______in the bathroom. Maybe, she (have)__________a bath. IV. Put the verbs in brackets into the past simple: 1. I (have)_________a busy day yesterday. 2. My parents (buy)_________this house 20 years ago. 3. I (phone)___________her last night but she (not answer)___________. 4. Her mother (take)_________her to the zoo last Sunday. 5. _____you (be) at home yesterday morning? 6. He (come)___________into the room, (turn)________on the TV, (sit)_________on the sofa and (begin)______________watching TV. 7. I (not do) ____________my homework last night, I (go)_________out with my friend. 8. When ______you (start)________learning English? 9. He wishes he (be)___________a millionaire. 10. What would you do if you (win)________lottery? V. Put the verbs in brackets into the past progressive: 1. I (do)_________my homework when he phoned me last night. 2. They (wait)________for me at 7 o’clock last night. 3. My children (play)__________with the toys while I (prepare)_________dinner. 4. We (talk)________on the phone at this time yesterday. 5. He (walk)_________home when he saw the accident. 6. At 4 o’clock yesterday afternoon we (play)__________football in the schoolyard. 7. It stared to rain when we (watch)________TV. 8. When they (have)__________a drink, a waiter dropped a pile of plates. VI. Put the verbs in brackets into the past simple or past progressive: 1. At this time last Sunday,they (play)____________soccer. 2. What _______you (do)________at 8 o’clock last night?- I (listen)_______to music. 3. Mr Lam (work)_________in the library when the phone rang. 4. Of couse I know them. They (live)________next door to me some years ago. 5The children (play)__________tennis when it (start)_________raining 6. My cousin and I (watch)____________a film on TV last night when my brother (come)________.He (watch)____________the end of the film with us. 7. I (practice)___________speaking English while my sister (play)________with toys. 8. Brad (leave)_________Bac Giang last Sunday. 9. When I (come)________, they (talk)_________about the show on TV. 10. The dog (attrack)_________Mr Pitt when he (walk)_________along quietly. VII. Put the verbs in brackets into the present perfect: 1. He (live)____________in Bac Giang for 20 years. 2. They (know)________each other since 2000. 3. ______you (do)_________the homework yet. 4. Mrs Lan (teach)_________in this school since 1998. 5. Nam isn’t here. He just (go)_________out..

(9) 6. I (read)__________this book several times. 7. AIDS (kill)__________a lot of people recently. 8. She never (eat)___________ this kind of this food before. 9. I (not meet)__________him since we left school. 10. How long ________you (work)_________ for this company? VIII. Put the verbs in brackets into the present perfect or past simple: 1. ________you (watch)_______the news on TV last night? 2. I (not see )___________him for months. 3. _______you ever (win)_________a competition? –Yes, I (win)________a photographic competition in 2001. 4. He smiled at me in a friendly way when he (see)________ me. 5. The band Super Junior (be)__________famous in our country recently. 6. ______you (meet) ______him when you were at university. 7. They have lived in this flat since they (come)_________. 8. My teacher wasn’t at home when we (arrive)__________. He (just go)________out. 9. _______you ever (connect)___________a printer? I (know)_______how to connect it since I (be) ________twelve. 10.______you (see)_______the film Harry Porter yet? – Yes, I (see)______last year. IX. Put the verbs in brackets into the simple future or “ be going to ”: 1. My daughter (be)________13 on her next birthday. 2. We (go)________on vacation in Ha Long Bay next weekend. 3. He (phone)_________me as soon as he arrives to Ho Chi Minh City. 4. We (not have)__________to go to school tomorrow. 5. I promise I (learn)__________harder. 6. He (get)_________a lot of money if he works harder. 7. He has bought a new scraf. He (give)___________it to his mom on her next birthday. 8. It’s hot here. I (turn)_________on the air conditioner.. Chuyên đề 2 : DẠNG CỦA ĐỘNG TỪ I. To – infinitive.( To V) Sử dụng trong các trường hợp sau: - sau các động từ: want,would like, intend, decide, expect, hope, mean, offer, promise, refuse, wish, ……... - sau các tính từ: trừ It’s no use/ It’s no worth/ S + be busy + V- ing - sau các phó từ: enough, too, - trong cấu trúc: - It + takes/ took + O +(time) + to-inf - S + V + O +(not) + to-inf ( V: ask, get, tell, want, advise, request,...) * Eg:. I want to buy a new house. I’m glad to pass the exam. II. Bare infinitive.( INF) Sử dụng trong các trường hợp sau:.

(10) - sau Model Verbs như: can, may, must, will, shall, would, should, would rather , had better,.... - trong cấu trúc với V là : make, let, have S+ make + O + Inf S + let + O + Inf S + have + O + Inf - trong cấu trúc với V là động từ tri giác: see, hear, notice, feel,. *Eg: I can speak English very well. I hear him come in. III. GERUND V+ing ( Danh động từ : động từ thêm “ing” ) Theo sau các trường hợp sau đây ta thường sử dụng động từ thêm “ing”: 1. Sau các động từ: like, dislike, love, fancy, enjoy, hate, stop, suggest ( đề nghị ), practice/ practise ( thực hành), miss ( bỏ lỡ ), avoid ( tránh ), begin, start, finish, spend , … + V.ing Ex: a. The sale of jeans stopped growing because the worldwide economic situation got worse in the 1990s. b. She practices speaking English everyday. 2. Sau các giới từ: in, at, for, from, to, by, after, before, … Theo sau các giới từ nếu là động từ thì thông thường là hình thức động từ dạng nguyên mẫu thêm “ing” Ex: a. I’m good at drawing. b. He doesn’t concentrate on the lesson. He thinks of listening to pop music. 3. Khi làm chư ngữ trong câu: Ex: Keeping the environment unpolluted is very important Một số cấu trúc cần phân biệt :. remember + Ving : nhớ đã làm gì forget + Ving : quên 1 việc đã làm stop + Ving : dừng làm gì/ thôi hẳn/ từ bỏ hẳn try + Ving : thử làm gì regret + Ving : hối tiếc vì đã làm gì Need + Ving : mang nghĩ bị động. remember + to V : nhớ phải làm gì (chưa làm) forget + to V : quên làm gì (chưa làm) stop + to V : dừng để làm gì try + to V : cố gắng làm gì regret + to V : tiếc phải làm gì Need + to V : Mang nghĩ chủ động. I remember meeting you somewhere last year (tôi nhớ đã gặp bạn ở đâu đó hồi năm ngóai ) Don't forget to buy me a book :đừng quên mua cho tôi quyển sách nhé (chưa mua ,) I regret lending him the book : tôi hối hận đã cho anh ta mượn quyển sách I regret to tell you that ...( tôi lấy làm tiếc để nói với bạn rằng ...)- chưa nói - bây giờ mới nói I try eating the cake he makes ( tôi thử ăn cái bánh anh ta làm ) I try to avoid meeting him (tôi cố gắng tránh gặp anh ta ). Bài tập về dạng của động từ 1. Put the verbs in the brackets in the correct form. 1. I ask him ( turn)………………..on the light. 2. We are looking forward to ( hear) ……………..from you. 3. They want ( make ) …………….the beach clean and beautiful again. 4. My father decided ( repair ) ……………his old car. 5. I suggest ( collect ) ………………..old paper to reduce. 6. My mother often helps me ( do ) ……………………….my homework. 7. Children are interested in ( read ) ………………….comics. 8. They had a mechanic ( repair ) …………….their car. 9. When I’m tired, I enjoy ( watch ) ………………….television. It’s relaxing. 10. Would you like ( have ) …………………something to eat ?.

(11) 11. It started ( rain ) ………………..an hour ago. Has it stopped ………….(rain) yet? 12. Our teacher made me ( answer ) ………………..all the questions. 13. I’ve enjoyed ( meet ) …………….you. I hope ( see ) ……………you again. 14. I really dislike ( ask ) ……………..to answer questions in class. 15. It’s no use ( try ) …………….(persuade) ……………him. You won’t succeed. 16. I used ( smoke ) ………………….20 cigarettes a day, but now I give up ( smoke ) …………………. 17. Can you help me ( get ) …………………the dinner ready? 18. I finished ( read ) ………………….the book and went to bed. 19. Let me ( pay ) ………………for the meal. You paid last time. 20. It’s difficult ( get) …………….used to ( eat ) ………………..with chopsticks. 1. The headmaster begins ( arrange) ................ the matter at one. 2. She loves( swim) ................... in the early morning. 3. They agreed ( be) present at the opening ceremony. 4. I don’t want (force) ........ you ( do) .......... what I say. 5. Most people prefer (drive) ................ to ( ride)................... 6. They have stopped (do) ........... bussiness because of bad situations. 7. I must ask you (stop, talk) .................... 8. Let me( help) .............. you (get) ............ it right. 9. We like (see) .............. young students (work) .............. hard for their future. 10. I understand you want (borrow) ............... my last volume of Harry Porter. 11. Do you mind (process) ................ these film again? 12. the manager let me ( watch) ............. the actors and actresses (rehearse) ..................... 13. They denied( destroy) ............... the flower beds in the schoolyard. 14. He spends ages ( play) ............. games online. 15. They promised (help) .............. me (prepare) .............. for the party. 2. Put the words in the correct order to have complete sentences Use the verbs in their appropriate infinitive or –ing forms. Example: manager/see/ now/ want/ I / the. -> I want to see the manager now. 1. Children/ buy/ often/ comics and sweet/ want/ their parents/ them. ==> ................................................................................................................................................ 2. their patients/ high in fats/ eat/ Many doctors/ avoid/ advise/ food. ==> .............................................................................................................................................. 3. stay/ like/ home/don’t/ all / weekend/ I ==> .............................................................................................................................................. 4. exercise/ experts/remind/ once/ us/ day/ to Health/ regularly/ every ==> .............................................................................................................................................. 5. The/ parking attendant/ for free/ didn’t/ allow/ the/ park/ woman. ==> .............................................................................................................................................. 6. brothers/ together/ to live/ We/ lear/must/ as ( Martin Luther King). ==> .............................................................................................................................................. 7. children/ spend/ time/ I’d like / with/ the/ more/ homeless. ==> .............................................................................................................................................. 8. We/ get up/ for/ don’t/ than/ earlier/ usual/ work/ mind. ==> .............................................................................................................................................. 9. mountainous/ new/ I /areas/ decided/ branches/ in/open. ==> .............................................................................................................................................. 10. Why/ suggestions/ don’t /instead of / make/ some/ complain/ you? ==> .............................................................................................................................................. 11. It’s/ careful/ plans/ necessary/ make. ==> .............................................................................................................................................. 12. summer/ I’d/ go/ this/ like..

(12) ==> .............................................................................................................................................. 13. my leg/ I /craw up/ can/ something/feel. ==> .............................................................................................................................................. 14. be/seem/good/He/ preferred/than/ good ==> .............................................................................................................................................. 15. English/ studies/ better/ have/a/ She/ job/chance/ of get/ good/ a. ==> ............................................................................................................................................... 3. Hoµn thµnh c¸c c©u sau: 1. Tessa / want / buy / a new coat/ soon. …………………………………………………………………………………………… 2. We must / avoid / waste / so much time. …………………………………………………………………………………………… 3. Sometimes / a country / refuse / participate / the Olympics. …………………………………………………………………………………………… 4. I / mean /give / Judy/ a nice welcome / yesterday. …………………………………………………………………………………………… 5. I / like / see / the Rocky Mountains / some days. …………………………………………………………………………………………… 6. I / always / like / see / my doctor/ once a year. …………………………………………………………………………………………… 7. I can't stand / get up / at five / tomorrow. …………………………………………………………………………………………… 8. The buses / usually / stop / run / before midnight. …………………………………………………………………………………………… 9. My father / seem / get / better / now. …………………………………………………………………………………………… 10. Last year / we / make / an agreemen/ work / together.. Chuyên đề 3: WISH (câu ớc) 1 . Ước muốn ở hiện tai.. S + wish(es) + S2 + Ved/ were ...... 2. Ước muốn ở tương lai. S + wish(es) + S2 + would/could/should + Vnt again, some day, in the future, when + S grow(s) up) VIẾT LẠI CÂU SỬ DỤNG “WISH”. TT. ĐT ở câu đề. WISH. 1 2. Am/ is/ are am not/ isn’t/ aren’t Vnt Vs/es don’t + Inf doesn’t + Inf can +Inf can’t + Inf will+Inf. were not were. 3 4 5 6 7. didn’t + Vnt Vqk could not + Vnt could + Vnt would + not + Vnt. (now…………) ( tomorrow, next,.

(13) Notes: -Bỏ:. It’s a pity (that) What a pity (that) I’m sorry - (Nếu đề sử dụng tính từ thì có thể viết lại với tính từ trái nghĩa) Ta có thể thay If only cho S + wish(es)......................... Ex: I wish I had more time to study = If only I had more time to study 1-GIVE THE CORRECT FORM OF THE VERBS: 1. I wish I (can/ speak) English perfectly.  ……….....…………..………….....…. 2. I wish I (can) do this exercise.  ……….....…………..………….....… 3. I wish I (know) how to swim.  ……….....………….….....………..… 4. I wish the weather (be) better today.  ……….....…………..………….....…. 5. I wish you (like) my painting.  ……….....…………..…………..... 6. I wish I (not have to) work on Saturday.  ……….....…………..………….....… 7. I wish you (not come) here late.  ……….....…………..………….....….……… 8. I wish I (will be) there soon.  ……….....…………..………….....….… 9. I wish I ( be) in Hue  ……….....…………..………….....… 10.Lan wishes she (not/be) punished by the teacher.  ……….....…………..… 2-REWRITE THE FOLLOWING SENTENCES: 1.What a pity! You aren't here with us now. I wish ............................................................................................................ 2. What a pity! He can't come here. I wish ........................................................................................................... 3. I'm sorry, I can't help you. I wish ........................................................................................................... 4. I don't have time to help you do this work. I wish ............................................................................................................ 5. I don't know Paul's phone number. I wish ............................................................................................................ 6.He can't swim as well as his friends. He wishes...................................................................................................... 7.I don't know much about him. I wish............................................................................................................. 8.I am sorry. I am not well now. I wish............................................................................................................ 9.They don't have enough money. They wish...................................................................................................... 10.It's a pity! I can't borrow your car. I wish............................................................................................................. 11.I'm sorry. I can't tell you the truth. I wish............................................................................................................. 12.It is a shame, we don't have a radio. We wish........................................................................................................ 13.I have to work every Sunday. I wish............................................................................................................. 14.I'm sorry! I can't go camping with you. I wish............................................................................................................. 15. It's a pity! Our teacher isn't here with us at the moment. We wish......................................................................................................... 16. It's a pity! I can't go camping with you. I wish............................................................................................................. 17. I'm sorry I can't speak English perfectly. I wish............................................................................................................. 18. It's a pity the weather isn't better today..

(14) We wish......................................................................................................... 19. I'm sorry I'm not able to go with you. I wish............................................................................................................. 20. I don't have anything to eat. I wish ............................................................................................................ 21. I don't have time to get to know your beautiful country better. Liz wishes..................................................................................................... 22. I don't have my friend's phone number. I wish............................................................................................................. 23. I’m living in a small house. I wish…………………………………........................................................................... 24. I’m sorry I won’t come to the party next week. I wish……………………………………...........................................................................……. 25. I don’t know your address. I wish…………………………………………...........................................................................…. 26. I speak English badly. I wish…………………………………...........................................................................….. 27. She has to work on Saturday everyweek. She wishes………………………...........................................................................…………. 28. He can’t swim as well as his friend. He wish………………………………...........................................................................…….. 29. I’d like Tom to give up smoking. I wish………………………………………............................................................................ 30. You are making so mush noise late at night. I wish…………………………………...........................................................................……. Chuyên đề 4: Conditional sentences (Câu điều kiện) 1, Type 1: Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại / tương lai If + S + V (s,es) + ….., S2 + will/shall + Inf 2, Type 2: Điều kiện không có thật ở hiện tại (hay câu giả định) If +S + Vqk /were…., S2 + would/ could / might+ Inf 3/ Viết lại câu với câu điều kiện - Unless = if .. not <=> Unless + MĐ khẳng định = If + MĐ phủ định a. Nếu đề ở tương lai thì dùng đk loại 1: b. Khi câu đề ở hiện tại thì dùng đk loại 2 + phản nghĩa. Vd: It is rainy. I can’t go to school=> If ………………………………………………. Vd: Today isn’t Sunday. We can’t go swimming. => If today………………………………… c. Khi câu đề là “Don’t + V… + or + MĐ” thì bỏ don’t thay bằng If you rồi chép lại hết, bỏ or thay bằng dấu phẩy. vd: Don’t go out or you will get wet => If you ……………………………………………….. d. Khi câu đề là: V…+ or + MĐ thì viết lại với If you don’t (chép lại hết bỏ or thay bằng dấu phẩy) vd: Raise your hand or I will kill you. => If you ………………………….

(15) e. Khi câu đề có because thì dùng đk loại 2 + phản nghĩa (bỏ because thay bằng if) vd: He can’t go out because he has to do his homework.--> If …………………………………… f. Khi đề có từ ‘so’ thì bỏ ‘so’ thay bằng dấu phẩy;dùng đk loại 2 +phản nghĩa vd: She is lazy so she can’t pass the exam.--> If……………………………………………… EX1:Chia động từ trong ngoặc. 1. If he (eat) __________another cake, he will be sick. 2. If he (take) _______my advice, everything can go well. 3. He never does homework. If he( do) __________ his homework, he(not worry) __________about his exam. 4. If you played for us, we( win)__________. 5.What you (do) __________if she refuses your invitation? 6. If today (be) __________Sunday, we (go) __________ to the beach. 7. Unless they (pass) __________their examinations, they would join the army. 8. You (be) __________ill if you drink that water. 9.If Tom (go)_______to bed earlier,he would not be so tired. 10.If it’s raining heavily, we (not go) __________for a donkey ride. 11. If he (try)________hard, he’ll pass the examination. 12. I could understand the French teacher if she (speak)__________ more slowly. 13. If I (be)……………… you, I wouldn’t worry about going to university. 14. If the doctor can’t help me, I (go)……………… somewhere else. 15. Will you tell me if there (be) ……………….any problems? 16. If you drove more carefully, you (not have) ……………………..so many accidents. 17. If he (get)………………….. earlier, he’d get to work on time. 18. If we (have)………………… more time, I could tell you more about it. 19. If this house costs too much, I (buy)………………………. A smaller one. 20. If you (sell)………………. more products, you’d earn more money. 21. What would you do if you suddenly (win)…………….. half a million pounds? 22. His car would be safer if he (buy)……………… some new tyers. EX2:Choose the best sentences 1. If I go shopping, I ………some food. a. buy b. will buy c. would buy d. would have bought. 2. If I find it, I ………you. a. will tell b. would tell c. had told d. told. 3. What would you do if you……………a million dollars? a. would win b. win c. had won d. won. 4. You won’t pass the examination……………you study more. a. as long as b. unless c. if d. whether. 5. If only I …………you wanted to invest money in business. a. had known b. knew c. have known d. know. 6. If I were in your place, I ……….a trip to England. a. will make b. had made c. made. d. would make. 7. If I ………….. you , I’d save some of your lottery winning. a. be b. were c. am d. was 8. If I had enough money, I ……… abroad to improve my English. a. will go b. go c. would go d. should have to go 9. If it …….. convenient, let’s go out for a drink tonight. a. be b. was c. were d. Is III. Rewrite the sentence.

(16) 11. You should apologize for the misunderstanding to her. If I were......................................................................................................... 12.Unless you change your mind, the company won't refund the money. If you..................................................................................................... 13.Tom isn't in my place, so he doesn't understand. If Tom...................................................................................................................... 14.We can't go because it is raining. If..................................................................................................................... 15.Unless there is so much traffic, the air won't be polluted. If..................................................................................................................... 16.If it doesn't rain, there will be a shortage of water. Unless............................................................................................................ 17.Unless she starts at once, she will be late. If..................................................................................................................... 18.You will lose your job. You are late again. If................................................................................................................... 19.If she doesn't hurry, she will miss the train. Unless................................................................................................................ 20.The weather is not fine. We can't take photographs. If......................................................................................................................... 21.You press this botton to stop the machine. If....................................................................................................................... 22.We don't have enough money so we can't buy that house. If........................................................................................................................ 23.If someone doesn't put the coal in, the fire will go out. Unless............................................................................................................... 24.We don't see our grandparents often because they live so far away. If..................................................................................................................... 25.Unless we reduce the use of water and electricity, we'll have to pay more this month. If we.............................................................................................................. 26.He can't buy the computer because he doesn' have enough money. If........................................................................................................... 27.Working so much will make you tired. If you.................................................................................................................. 28.People don't do enough exercise, so there is a lot of heart disease. If ............................................................................................................. 29.Water these plants or they will die. Unless ..................................................................................... 30.I'm not rich so I can't buy that house. If I........................................................................ 31.He works in the evening so he has no time to play with his children. If he................................................................ 32.I can't give you a ride because I don't have a motorbike. If I.............................................................................................. 33.Hurry up or we will be late for the concert. If we.................................................................................................................... 34.She goes to school late because she lives very far from school. Unless she.............................................................................................. 35.The test is so difficult that we can't finish it on time. If the test............................................................................................... 36. People don’t trust him because he tells lies. -> If he…………………………………….....…………………………………………… 37. She is so busy that she can’t come to the party..

(17) -> If she…………………………………………....…………………………………………. 38. I don’t have money , so I’m not going on holiday. -> If I………………………………………….......………………………………………… 39. He often gets bad marks because he is lazy. -> If …………………………………………........…………………………………………… 40. Do it now , or you will not finish it on time. -> If …………………………………………........…………………………………………. Chuyên đề 5 : REPORTED SPEECH (Câu gián tiếp) *Những thay đổi khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp : -Đổi ngôi, đổi thì, từ chỉ thời gian và nơi chốn theo quy tắc. 1/ Chuyển đổi đại từ: a. Ngôi thứ nhất (I, we: theo người nói/ dựa theo chủ ngữ của mệnh đề tường thuật). Đại từ nhân xưng Trực tiếp Gián tiếp I He/ she we They. Tính từ sở hữu Trực tiếp Gián tiếp My His/ her Our their. Trực tiếp me us. Tân ngữ Gián tiếp Her/ him them. b. Ngôi thứ 2 (You: theo người nghe/ dựa vào tân ngữ của mệnh đề tường thuật).. Đại từ nhân xưng Trực tiếp Gián tiếp you they/ he/ she. Tính từ sở hữu Trực tiếp Gián tiếp Your His/ her/ their. Trực tiếp you. Tân ngữ Gián tiếp Her/ him/ them. Trực tiếp them Her/ him it. Tân ngữ Gián tiếp them Her/ him it. c. Ngôi thứ 3: (She, he, it, they: không đổi). Đại từ nhân xưng Trực tiếp Gián tiếp they they She/ he She/ he it it. Tính từ sở hữu Trực tiếp Gián tiếp Their Their Her/ his Her/ his its its. 2/ Chuyển đổi thì: Quy tắc lùi một thì TT. Trực tiếp. Gián tiếp.

(18) Hiện tại đơn 1. 2 3 4. 5. Quá khứ đơn. Inf/ Vs,es. V- ed/ V2. don’t/doesn’t + Inf Hiện tại tiếp diễn. didn’t + Inf Quá khứ tiếp diễn. Am/is/ are +(not)+ Ving Hiện tại hoàn thành. Was/ were +(not)+ Ving Quá khứ hoàn thành. Has/ have + PII Quá khứ đơn. Had + PII(V- ed/ V3) Quá khứ hoàn thành. V- ed/ V2 Can Must/ have to/ has to May Will/ shall Am/ is/ are going to. 3-§æi tõ chØ thêi gian, n¬i chèn: Trùc tiÕp This These Here. Had + PII( V-ed/v3) Could had to might Would/ should Was/ were going to Gi¸n tiÕp That Those There. Now Ago Today Tonight. Then/ at one/ immediately. Before That day That night. Tomorrow Yesterday. The next/ following day. The day before/ the previous day. Last night/ week/ month/ year. The night/ week/ month/ year before hoÆc the previous night…... Next week/ month/ year. The following week/ month/ year.. 4/ Công thức của các mẫu câu cơ bản: TT. 1.. Loại câu Câu mệnh lệnh. 2.. 2 3 4. KĐ :“ Inf + …..”, PĐ: “ Don’t +Inf +…”, eg: “don’t stay up late, Hoa”, he said. Câu yêu cầu. 3.. Trực tiếp. Câu lời khuyên. KĐ: “ Inf + ...............................” “ Can/ Could you + Inf....?” “ Will/ Would you + Inf......?” “ Do/ Would you mind + V-ing......?” PĐ: “ Don’t + Inf........” KĐ: “ S + should/ ought to/ had better + Inf......” PĐ: “ S + shouldn’t/ ought not to/ had better not + Inf....”. Câu trần thuật Câu hỏi đảo. S + said, “ S + V + ….......” S + said + O, “ S + V........” “ TĐH + S + V ?”. Câu hỏi có. “Wh-q + TĐH + S + V?”. Gián tiếp S + told + O + to + Vnt…….. S + told + O + not + to + Vnt…. He told Hoa not to stay up late. S + asked + O + to V. S + asked + O + not to V S + advised + O + to V Hoặc: S + said that S + should........ S + advised + O + not to V Hoặc: S + said that S + shouldn’t ..... S + said (that) S + V( lùi một thì) S + told + O (that) S + V( lùi một thì) S + asked + O / wondered+ If + s + V( lïi mét th× ). S + asked + O / wondered+ wh-q + S.

(19) I. Rewrite these sentences, using reported speech. 1. Charles said, “I’m living in London now.” ……………………………………………………………………………. 2. He said to us, “You are my best friends.”  ………………………………………………………………………………. 3. Johnny said to me, “I don’t know what Fred is doing.”  ………………………………………………………………………………. 4. She said, “I will answer the phone.”  …………………………………………………………………………….. 5. He said to his friends, “I must go home now.”  …………………………………………………………………………….. 6. Hoa said, “I can’t go out after 8 pm.”  ………………………………………………………………………………….. 7. Judy said, “John wants to come here but he isn’t very well.” …………………………………………………………………………………….. 8. He said, “I have to finish this report by five o’clock.”  ………………………………………………………………………………….. 9. The doctor said, “Mr. Smith will improve quickly.”  ………………………………………………………………………………….. 10. William said to me, “I am leaving in the morning.”  ………………………………………………………………………………….. II-Change into reported speech: (Affirmative Imperatives: ) 1.He said to me:” Let’s go to the zoo.” → …………………………........………………………………..……………………………… 2. My sister said to me, “ Open the window.” → My sister ………………………….......................................................................................... 3.She said to her classmate:” Be quiet, please!” → ………………………….......................................................................................................... 4.The teacher said to his student:” Write these sentences.” → ………………………….......................................................................................................... 5.The mother said to her son, “ move here, please.” → The mother …………………………..............................................................………… III-Change into reported speech: Negative Imperatives: 1. He said to me:”Don’t make noise in class,please.” → …………...............................……………………………………………………………… 2. She said to the passer-by:” Don’t turn left at the two blocks ahead.” → …………………………..........................................................…………………….………… 3.She said to her classmate:” Don’t talk in class.” → …………………………......................................................………………………………… 4.The teacher said to his student:” Don’t touch that new board.” → …………………………......................................................………………………………… 5.The mother said to her son, “ Don’t put off your coat, please.” → The mother …………………………......................................................................………….

(20) IV- Rewrite the following Yes/No questions in reported speech, use IF or WHETHER: 1.“Do you enjoy reading books?” Phong asked Peter. => Phong asked Peter…………………………………………………………………………. 2. “Does she like sports?”Hoa asked Lan. =>Hoa asked ………………………………………………………………………………….. 3. “Does Hoa play badminton?” Lan asked Thu. =>Lan asked Thu………………………….…………………………………………. 4. “Does your sister and brother go to the same school?”She asked Nam. =>She asked…………………………………………………………………………. 5. “Do the children perform on TV?” Her mother asked her teacher. =>Her mother asked…………………………………………………………………. 6. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom. =>She asked…………………………………………………………………………. 7. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend. =>He asked……………………………….…………………………………………. 8. “Do you travel to school by bus?” Tam asked Peter. =>Tam asked …………………………………………………………………….…………. 9. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan. =>Tuan asked…………………………………………………………………….….. 10. “Do you need an umbrella to go out?” She asked me. =>She asked…………………………………………………………………………. II-Rewriting these Wh-questions in reported speech: 1. “Where does your father work?” The teacher asked me. ………………………………………………………………………………….…………. 2. “How far is it from Ho Chi Minh city to Vung Tau?” A tourist asked. ………………………………………………………………………………….………… 3. “How many people are there in your family?” She asked Lan. ………………………………………………………………………………….………… 4. “How long will you stay in England?” Tam’s friend asked him. ………………………………………………………………………………….………… 5. “What’s your hobby?” The teacher asked Lien. ………………………………………………………………………………….………… 6. “Why do you collect waste paper?” she asked Ba. ………………………………………………………………………………….………… 7. “When will you visit Ha Noi?” Hoa asked her parents. ………………………………………………………………………………….………… 8. “What language do you speak?” Mrs Brown asked Thu. ………………………………………………………………………………….………… 9. “What time do the schools begin?” He asked Mrs Brown. ………………………………………………………………………………….………… 10.“How do you go to the airport?” His friend asked him. …………………………………………………………………………………… III- Put the following sentences into reported speech: 1. “Where are you studying?” Mr.Bruce asked. ………………………………………………………………………………….……… 2.“Please call me at 6 o’clock tomorrow morning” said Mai. ………………………………………………………………………………….……… 3. “Are you interested in this Language Center?” asked Lan. ………………………………………………………………………………….……… 4. “We will spend our holiday in Da Lat next month” said Mrs. Chi. ………………………………………………………………………………….……… 5. “Do you live here?” Liz asked..

(21) ………………………………………………………………………………….……… 6. “What does your son want to learn?” The man said to Mr.Linh. ………………………………………………………………………………….……… 7. “You must come today.” Hoa said. ………………………………………………………………………………….……… 8. “I don’t understand what you are saying” Tom told us. ………………………………………………………………………………….……… 9. “There isn’t any information about these colleges” Nam said. ………………………………………………………………………………….……… 10. My mother said to me “I will give you a present”. My mother said……………………………………………………………………….. 11. Mary said “ I will study in this school next year”. Mary said……………………………………………………………………………… 12. “ Give me the book, Mary” said the man. The man told…………………………………………………………………………….. 13. “ Pleace give some money, mum” said the boy. The boy told……………………………………………………………………………….. 14. “ Don’t stay here, boys” the man said. The man told…………………………………………………………………………………. 15. Mary asked Tom: “ Are you a student?” Mary asked…………………………………………………………………………………….. 16. Have you revised your lesson?, said my mother. My mother asked………………………………………………………………………………. 17. “ Why do you like English?” She asked. She asked…………………………………………………………………………………………. Chuyên đề 6 : passive voice (Câu bị động) 1/ Form: Be + PII TT Thì 1 Hiện tại thường 2 Hiện tại tiếp diễn 3 Quá khứ thường 4 Quá khứ tiếp diễn Hiện tại hoàn 5 thành 6. TL + ĐT khuyết thiếu. Chủ động S+V+O S + am/is/are + Ving + O S + Vqk + O S + was/were + Ving + O S + have/has + PII + O Will/can/may/must have to/ has to be going to ought to. +V. 2/ Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động:. S + V + O. (Chủ động). SO + be+ PII + .... + by + O. (Bị động). Bị động So + am/is/are +PII S + am/is/are/ + being + PII So + was/were + PII So + was/were + being + PII So + have/has + been+ PII Will/can/may/must have to/ has to be going to ought to. + be PII.

(22) * Note: Cụm 'by + O" chỉ bắt buộc khi tân ngữ là danh từ riêng hoặc là cụm danh từ có tính từ sở hữu đi kèm.. 3/ Phần dành cho lớp chọn: 7- BĐ của động từ có 2 tân ngữ:. give, teach, tell, send, bring, make, pay (Thông thường. chuyển tân ngữ chỉ người lên làm chủ ngữ) 8- BĐ với câu hỏi đảo: Yes-No questions: 9- BĐ với câu hỏi có từ hỏi: Wh- questions 10- S 1 + say/said believe/believed. + that S 2 + V 2 .... think/thought C1 => It + is/was + PII (V1) + that + S 2 + V 2 ... C2 => S 2 + be + PII (V1) + to + V2 nt ...... (Nếu V2 ở hiện tại/HTTD). have + PII (V2) ..... (Nếu V2 ở qk/HTHT). 11- BĐ với chủ ngữ có từ No: Chuyển sang bị động phải ở thể phủ định 12- S + make/made + O + V nt + ..... => S o + is/are was/were + made + to V nt + ... 13- S+ Have/has/had + O + V nt + N =>. S o + Have/has/had + N + P II + .... 1- Thì hiện tại thờng:Đổi các câu sau sang thể bị động: 1. Mary does some exercises everyday. …………………………………………………………………………………………………… 2. My aunt doesn’t make a good cake. …………………………………………………………………………………………………… 3. Workers repair the roof of my school. …………………………………………………………………………………………………… 4. Alice visits her grandparents every week. …………………………………………………………………………………………………… 5. Does Tom break that window? ………………………………………………………………………………………………………… 2- Câu bị động của các động từ khuyết thiếu:Đổi các câu sau sang thể bị động: 1.You mustn't use this machine . ………………………………………………………………………………………………………… 2.They will build a new house. ………………………………………………………………………………………………………… 3.The teacher can give him good marks. ………………………………………………………………………………………………………… 4.I can't learn English very well. ………………………………………………………………………………………………………… 5.I am going to phone you. ………………………………………………………………………………………………………… 3-Thì quá khứ thờng:Đổi các câu sau sang thể bị động: 1.Tolstoy wrote "War and peace". ………………………………………………………………………………………………………… 2.Hemingway didn't write "Hamlet". ………………………………………………………………………………………………………….

(23) 3.Did Shakespeare write "Hamlet"? ………………………………………………………………………………………………………… 4.Bod Smith built that house. ………………………………………………………………………………………………………… 5.They opened the factory at 9 o'clock. ………………………………………………………………………………………………………… 4. Thì hiện tại hoàn thành:Đổi các câu sau sang dạng bị động: 1.My brother has written a lot of plays. ………………………………………………………………………………………………………… 2.He has just finished his second tragedy. ………………………………………………………………………………………………………… 3.I haven’t done my homework. ………………………………………………………………………………………………………… 4.You have just seen the moon. ………………………………………………………………………………………………………… 5.He has read that book since he was a boy. ………………………………………………………………………………………………………… 5. C¸c th× tiÕp diÔn:. 1.She is reading a book. …………………………………………………………………………………………………………. 2.They were singing a song. …………………………………………………………………………………………………………. 3.I am buying two pens. …………………………………………………………………………………………………………. 4.Hung is learning Enlish. …………………………………………………………………………………………………………. 5.Lan was collecting the gabages. ………………………………………………………………………………………………………… 6- BĐ của động từ có 2 tân ngữ: give, teach, tell, send, bring, make, pay (Thông thường chuyển tân ngữ chỉ ngườ lên làm chủ ngữ 1, They paid me a lot of money to do the job. ................................................................... 2, The teacher gave us two exercises yesterday. ..................................................................... 3, He brought me a cup of tea. .................................................................. 4, Mr Huan teaches us English. ................................................................... 5, They/ gave /Linda/ a prize for one of her books. ................................................................... 7. 1. 2. 3. 4.. BĐ với câu hỏi đảo: Yes-No questions: Do they teach English here? ......................................................... Will you invite her to your wedding party? ......................................................... Is she going to write a poem? .......................................................... Have they changed the window of the library? ............................................................... 8. BĐ với câu hỏi có từ hỏi: Wh- questions 1. Where do people speak English? 2. How can they open this safe? 3. How long have they wait for the doctor? 4. How many games have the team played? 5. What books are people reading this year?. ............................................................ ............................................................ ........................................................... ............................................................. ............................................................ 9. S1 + say/said believe/believed + that MĐ 1. People believe that 13 is an unlucky number. 2. They think that he has died for many years.. ....................................................... .........................................................

(24) 3. They say that John is the biggest student in class. .......................................................... 4. They thought that she won the first prize. .......................................................... 5. People said that he was living in London. ............................................................. 10. BĐ với chủ ngữ có từ No: Chuyển sang bị động phải ở thể phủ định 1. No one signed this cheque. ................................................................................. 2. Nobody has seen Tim since he left school in 1990. ..................................................... 3. Nobody saw her at the party last night ………………………………………………… 4. No one could do anything to put the fire out ………………………………………………… 5. Nobody will solve this hard problem. .................................................................... 11. S+ Have/has/had + O + Vnt + N => S+ Have/has/had + N + P II + ... 1. I had my brother repair my computer yesterday............................................................... 2. My mother got me to buy some sugar. ................................................................. 3. He had the man clean his motorbike. ................................................................ 4. Ellen got Mary to type her paper. ................................................................... 5. We got him paint my house last week. ....................................................... 12. S + make/made + o + V nt + ..... => S 2 + is/are was/were + made + to V nt + ... VD: “She made me do a lot of homework => I was made to do a lot of homework. 13. Turn into the passive voice: 1. The stunami destroyed a large area in Japan last year. ………………………………………………………………………………………………………… 2. People speak English in many countries over the world. ………………………………………………………………………………………………………… 3. The workers are painting the house green. ………………………………………………………………………………………………………… 4. You must finish these exercises before 4 o’clock. ………………………………………………………………………………………………………… 5. They have built a new airport. ………………………………………………………………………………………………………… 6. Tom had a machanic repair his car. ………………………………………………………………………………………………………… 7. He can’t repair my bike. ………………………………………………………………………………………………………… 8. We got some workers paint our house last week. ………………………………………………………………………………………………………… 9. Vietnam exports rice to many countries. ………………………………………………………………………………………………………… 10. Nobody can give a better solution to this problem. ………………………………………………………………………………………………………… 14. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc:. 1.Newspapers(read)…………………. by over 200.000 people everyday. 2.The Eiffel Tower (visit)……………………. by millions of people every year 3.I (clean)…………………………. my house in the morning. 4.You should (study)…………………………………. harder 5.Lan loves (read) ……………………………..books in the library 6.Hoa asks her brother (not/ play)…………………………………………… games 7.You (see) ………………………….our new English teacher yet? 8. Lan’s grandparents (visit) ……………………………by her next week.

(25) 9. My sister (practice) ……………………….her music lesson now. 10.Lan’s letter (send)…………………….. since last month. . 11.Yesterday our teacher (arrive)………………………. 5 minutes late 13.When I (arrive)………………… at the airport yesterday, I (meet) …………………by my family. 14.A new school (build)………………………. in our village last month 15.Peter (do)……………………………… this work last week. 16.That homework (do) …………………………by Tom 18.They (write) ………………………………this essay yesterday 19.This computer (buy)…………………………….. yesterday by my father. 20.I (clean) ………………………..my house everyday.. 21.I (live) ……………………………..here since I was born. 22.I( read)……………………… his books when I was at school. 23.I cant go out because I (not do) ………………..my homework yet. 24.Alot of plays (write) ………………..by Shakepeare 25.I (not see) ……………………..her for three years. 26.The moon (see)……………………….. last night by Hoa. 27.She (spend) ………………………her holiday here since last week. 28.You (have) …………………………………..breakfast yet? 29.Hung just (play)…………………………… video games.. Chuyên đề 7 : tag questions (Câu hỏi đuôi) Mệnh đề chính Phần hỏi đuôi Mệnh đề chính Phần hỏi đuôi (Khẳng Định) (Phủ Định) (Khẳng phủ định) (Khẳng Định) Am/are Aren’t Aren't Are Is Isn’t Isn’t is Vnt/ Don’t Don’t do Vs/es Doesn’t Doesn’t does Vqk Didn’t Didn’t did Can Can’t Can’t Can Will Won’t Won’t Will Have/ has + PII Haven’t/ hasn’t Haven’t/ hasn’t + PII Have/ has * Notes: - Nếu chủ ngữ là các danh từ thì chủ ngữ ở hỏi đuôi phải đổi thành các đại từ nhân xưng tương ứng. Chủ ngữ là there thì ở hỏi đuôi vẫn là: there - Let’s +........... thì hỏi đuôi là: shall we - I’m..... hoặc I am ............ thì hỏi đuôi là: aren’t I * Phần dành cho lớp chọn: - Nếu trong câu có các từ phủ định như: never, no,none, noone,nobody, nothing, hardly, rarely, without… thì phần hỏi đuôi ở khẳng định. - Chủ ngữ là nobody, somebody, everybody, no one, someone, or everyone thì chủ ngữ ở hỏi đuôi là they. - Chủ ngữ là nothing thì chủ ngữ hỏi đuôi là it EX1. Viết phần đuôi của các câu hỏi sau: 1. It isn’t ready yet, …………………..………………....? 2. We must hurry, ……………….………………...…….? 3. They won’t stop long, ……………………..………….? 4. You asked for mustard, …………………..…………..?.

(26) 5. She speaks too quickly, …………………………..…..? 6. He will arrive soon, ……………………..…………….? 7. They told me a lie, ……………………………..……? 8. It can’t be so bad, ……………………………..……? 9. It was a pity, …………………………………..……? 10. They have sold the house, ………………………..….? 11. You are leaving here tomorrow, …………………..……? 12. You can’t come next week, ……………………..…….? 13. He should have come home earlier, ..………………..…? 14. We need some more sugar, ……………………..………? 15. He used to live near here, ……………………………..? 16. He shouldn’t put so much salt in it, ……………………..……? 17. You have read this article on the website, ……………………..……? 18. You don’t read this article on the website, …………………..………? 19. You mustn’t do that again, ……………………..……? 20. You have heard about that,.........………………..............? * Nếu chủ ngữ là các danh từ thì chủ ngữ ở hỏi đuôi phải đổi thành các đại từ nhân xưng tương ứng 1. Ba’s village lies near the foot of the moutain, _______________? 2. Mary is reading a book in her room,..........……………….............? 3. His parents won’t buy him a new game,.......………………............? 4. Nam did the work well,.....................………………......? 5. Daisy has seen that films several times, _______________? 6. Her daughter doesn’t spend time surfing the web, _______________? 7. Those men never worked on a farm, _______________? 8. People of different ages like this magazine, _______________? 9. Interactive TV is available now, _______________? 10. Our teachers have taken inspiration from some minorities, ______________? 11. Hung and I can eat those cakes, _______________? 12. His children may swim, _______________? 13. Nam and Binh have to study harder, _______________? 14. Women today often prefer to wear modern clothing at work, ____________? 15. The Parkers had a picnic on the river bank, _______________? 16. Lan used to walk past the mosque on her way to primary school, _________? 17. My sister has to make this room tidy, _______________? 18. This poet has mentioned the ao dai in poems, _______________? 19. Linh didn’t feel confident in her favorite clothes, _______________? 20. The two cities are not the same in some ways, _______________? * No/never.... 1. Nobody wrote poems yesterday, did they? 2. Nothing could be done,......................………………..............? 3. Nobody understands what the lady over there says, …………………..…………? 4. Nothing makes you bored, ……………………..………? 5. She never tells the truth, …….…………………..……? 6. The woman seldom writes poems and stories, ….……………….........……? 7. They never go to the theatre,.....………………....................? * Let’s +........... thì hỏi đuôi là: shall we 1. Let’s listen to the radio, shall we?.

(27) 2. Let’s forget unhappy things, ................……………….........? 3. Let’s sing it again, ………………………..……? 4. Let’s dance together, …………………………..…? * I’m..... hoặc I am ............ thì hỏi đuôi là: aren’t I 1) I am clever, .....................……………….......? 2) I am wearing wrong shoes, ………………..………………..? 3) I’m late for the party,................………………...........? * Chủ ngữ là there thì ở hỏi đuôi vẫn là: there 1) There’s an examination tomorrow,.................………………........? 2) There are many religions in Malasia, ………………..………………..? * YES-NO QUESTION AND TAG-QUESTION (TĐT+ S + V……? <=> S + V, TĐT not + S?) 1. Do you like English? => You.......................................................................………………..........? 2. You have read this novel, haven’t you? => Have you..................................................…………………………..……...........? 3. Can you use this computer?  You can .....................................................………………............................?. Chuyên đề 8 : suggestions (Câu gợi ý) C©u gîi ý Let’s Shall + we Why + don’t + we S1 + think + S2 + should S1 + suggest + (that) + S2 + should It would be better if + S. §ång ý + Inf. Không đồng ý. -Yes, let’s. -OK. Good idea. -Great. Go ahead. -That’s a good idea.. -No, let’s not. -No. I don’t want to. -I don’t think it’s a good idea.. How about/ what about + N/ Ving……….? S + suggest + V-ing…………… 1- Give the correct form of the verbs: 1, I suggested (go) ……………………………………… to a restaurant by the seaside. 2, I suggest (take) ………………………………..…….. a shower instead of a bath. 3, He suggests they ( make) ……………………………………….. posters on energy saving. 4, How about ( save)…………………………………..…….. energy. 5, I suggest (use) ………………………………………… water economically. 2- Choose the best answer: 1, I think you ………… wear your best clothes to the party. A ought B should C must 2, I suggest ………….. off the lights before going out. A turn B to turn C turned. D could D turning.

(28) 3, She suggested that we ……..….. walk to school. A should B will C can D had better 4, What about ……… soccer this afternoon. A play B playing C to play D played 5, I suggest …………. Some money for poor children. A raise B to raise C raising D raised 6, Let’s ……….. up the beach. A clean B to clean C cleaned D cleaning 7, He suggests………… a shower to save water. A take B took C taking D taken 8, Let’s go somewhere for a drink, …………….? A shall we B do we C will we D did we 3- Rewrite these sentences. 1, Shall wego to the cinema tonight? => What ……………………………………………………………………………….? 2, Let’s invite Teddy to the party on Saturday. => I suggest ……………………………………………………………………………. 3, I think we should speak English in the class. I suggest ………………………………………………………………………………… 4, Why don’t we use banana leaves to wrap food. => He suggests …………………………………………………………………………. 5, Let’s put the garbage bins around the schoolyard. => I suggest ……………………………………………………………………………… 6 How about reducing the amount of water we use everyday? => I think ………………………………………………………………………………… 7, What about going to work by bikes instead of motorbikes to save energy? => Shall we ……………………………………………………………………………….? 8, “Let’s use fewer plastic bags.” She said. => She suggested ………………………………………………………………………….. 4- Complete these sentences using the words given. 1, He/ suggested / go / night club. => ……………………………………………………………………………………………. 2, Some boys / suggest / go out / dinner. => ……………………………………………………………………………………………. 3, The teacher / suggest / use / lotus leaves / wrap / food. => ……………………………………………………………………………………………. 4, She / suggest / use / gas / instead / burn / coal / for/ cook.. => ……………………………………………………………………………………………. 5, I / suggest / you / stay / inside / recess. => ……………………………………………………………………………………………. 6, I suggest / that / you / collect / all / bags. => …………………………………………………………………………………………….. Chuyên đề 9 : connectives (từ nối) M«t sè c«ng thøc tiÕng anh THCS And, or, but: đợc gọi là liên từ tập hợp. Dùng để nối 2 từ, 2 cụm từ hay hai mệnh đề cùng loại, cùng chức n¨ng hay cïng cÊu tróc.  and : và, còn (dùng để thêm thông tin bổ sung). (Có thể dùng not only……but also: không những ….mà còn : để viết lại).

(29) +He is handsome and generous. (adj + adj)  or : hay, hoÆc (DiÔn t¶ sù lùa chän, thêng ë d¹ng c©u hái). +Do you study English or history ?  So/ therefore: Diễn tả hậu quả, Therefore: có thể đứng sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm hoặc sau chñ ng÷. +He is busy, so he can’t help you. = He is busy.Therefore, he can’t help you.  Because, As, Since: Bëi v× (diÔn t¶ nguyªn nh©n) Because, As, Since + S + V… , S + V….. *Rút gọn mệnh đề trạng từ chỉ nguyên nhân: -Cã thÓ rót gän thµnh côm tõ chØ nguyªn nh©n víi côm giíi tõ: *Chủ ngữ ở 2 mệnh đề phải trùngnhau: Because + S + be + adj Ex:Nam failed the exam because he was lazy => Because of + TTSH + Noun +Danh động từ…. => Nam failed the exam because of his laziness. => Nam failed the exam because of being lazy.. *Chủ ngữ ở 2 mệnh đề không trùng nhau: +VËt, sù viÖc: Because + Noun + be + adj They can’t go fishing because the weather is bad. => Because of + the + adj + Noun +Ngêi: Because + TTSH + N+ be + adj/ V3. => Because of + TTSH + adj /V3 + Noun. They can’t go fishing because of the bad weather. He couldn’t go to school because his leg was broken. He couldn’t go to school because of his broken leg..  but: nèi 2 ý t¬ng ph¶n nhau. +He is fat but his brother is thin.  However: tuy nhiên. = But : Diễn tả sự tơng phản, nhng luôn dùng để nối 2 mệnh đề. +He is 70. However, he’s still active.  Even though, Though, Although: mÆc dï: diÔn t¶ sù tr¸i ngîc Even though Though + S + V… , S + V….. Although =>Cã thÓ rót gän: Despite + V-ing/ noun phrase In spite of + the fact that + S + V…., S + V…… -Chú ý: -Công thức rút gọn …..+V-ing: dùng khi hai mệnh đề trùng chủ ngữ. -Công thức rút gọn ………+ Noun phrase: dùng khi hai mệnh đề trùng chủ ngữ. hoặc không trùng chủ ngữ. +Trêng hîp rót gän: *Trïng chñ ng÷: Ex: He is ill but he goes to school. =>Despite/ In spite of being ill, he goes to school. =>In spite of/ Despite his illness, he goes to school. *Kh«ng trïng chñ ng÷: Ex: The weather is bad but we go to the beach. =>In spite of/ Despite the bad weather, we go to the beach. M«t sè c«ng thøc tiÕng anh THCS.  Chỉ mục đích: để/ để không: to S + V….. in order (not) to so as (not) to Eg1: I study hard. I want to pass the exam.. + V-nd…….

(30) => I study hard in order to/ so as to/ to pass the exam. Eg2: I study hard. I don’t want to fail the exam. => I study hard in order not to/ so as not to fail the exam. *Có thể dùng so that hoặc in order that để thay thế + S + V… Eg: I study hard. I want to pass the exam. => I study hard so that/ in order that I pass the exam..  Cấu trúc với: đã đến lúc ai đó phải làm gì:. It’s time/ high time + S + V-qk…. (be: were cho tÊt c¶ c¸c ng«i) = It’s time/ high time + (for + O) + to V-nd…. Eg: It’s time/ high time we studied the lesson carefully. = It’s time/ high time for us to study the lesson carefully..  CÊu tróc víi “would rather”: + Ai đó thích làm gì hơn làm gì: S + would rather + V/ N + than + V/ N = S + prefer + V-ing/ N + to + V-ing/ N. Eg: He would rather play games than study the lesson. = He prefers playing games to studying the lesson. + S1 thích/ không thích S2 làm gì hơn: S1 + would rather + S2 + V-qk …………… didn’t + V-nd……. (be: were cho tất cả các ngôi) Eg: The teacher would rather students studied harder. I would rather it were cold..  Used to.. *Diễn đạt 1 thói quen trong quá khứ (bây giờ không còn nữa): S + used to + V-nd…… = S + often + V-qk…….. = S + don’t/ doesn’t + V-nd + …….any more Ex: My father used to smoke = My father often smoked. = My father doesn’t smoke any more. *Quen làm gì: diễn đạt việc làm quen, thích nghi với việc gì đó ở hiện tại. S + get + used to + V-ing………= S + tobe + used to + V-ing… Ex: I am/ get used to getting up early in the morning..  It’s + adjective + to-V: thật như thế nào để làm gì => It’s + adj + (for + O) + to V….. = V-ing….. + tobe + adj + (for + O) = S + find + it + adj + to + V-nd…… - It’s easy for me to learn English. (thật dễ để học TA) = Learning English is easy for me. = I find it easy to learn English..  Cấu trúc với “spend/ take”: Ai đó mất/ sử dụng bao nhiên thời gian để làm gì: S + spend/ spent + thời gian + V-ing.......... = It + takes/ took + sb + thời gian + to V-nd…… Eg: We spend 2 hours doing our homework everyday. = It takes us 2 hours to do our homework everyday..  Cấu trúc liên quan giữa thì quá khứ thường và thì hiện tại hoàn thành: Quá khứ thường S + (last) + V-qk….thời gian + ago It’s + thời gian + since + S + (last) + V-qk……. Hiện tại hoàn thành S + has/ have + not + V3…….+ since/ for + thời gian. The last time + S + V-qk…. was + thời gian + ago S + started/ began + V-ing/ to V-nd….. thời gian + ago.. S + have/ has + V3 …..+ for + thời gian..

(31) + since + thời gian How long + have/ has + S + V3…….? S + haven’t/ hasn’t + V3……before.. When + did + S + V-nd…..?. = This/ It is the first time + S + have/has + V3….. for Since Since last year/ week.... ago at/ when/ in Last year/ week....  Ai đó như thế nào đến nỗi mà: be + so + adj + that + S + V… = be + such + a/ an + adj + N + that + S + V….. Eg: The box is so heavy that she can’t carry. <-> It’s such a heavy box that she can’t carry. QÚA KHỨ <=> HIỆN TẠI HOÀN THÀNH. 1. She has worked here for ten years. => She started………………………………………………………………………………………… 2. They began to live in Ha noi in 1990. =-> They have………………………………………………………………………………………… 3. I started to play the piano ten years ago. => I have…………………………………………………………………………………………… 4. She has worked as a teacher for 7 years. => She began……………………………………………………………………………………… 5. He last phoned me in August. => He hasn’t…………………………………………………………………………………………… 6. It’s ages since I saw her. => I haven’t .....................................................……………………………............................ 7. I have never been here before. => It is the first…………………………………………………………………………… 8. They have worked in this factery since 2001. => They started …………………………………………………………………………… 9. She last wore that dress at her sister’s wedding. => She hasn’t ………………………………………………………………………… 10. They haven’t phoned us for a month. => It is…………………………………………………………………………………… 11. The last time I met Ba wasin 2008. => I haven’t ………………………………………………………………………………………… 12. I haven’t seen my brother for a month. => I didn’t ……………………………………………………………………………………… 13. I last saw Nam two years ago. => I haven’t …………………………………………………………………………………………… 14. They began living in this village 2o years ago. => They have………………………………………………………………………… 15. The last time she went out with him was 9 months ago. => It is ………………………………………………………………………………………. 16. We started learning English four years ago. => We have …………………………………………………………………………………. 17 We started living here fifteen years ago.  We have ......................……………………………………………….

(32) 18 Minh began to collect stamps in 2000  Minh has.........................…………………………………………………………………… 19 It's three years since I last saw Nam  I haven't ..................................……………………………………………………………………. 20 The last time she visited me was five months ago.  She hasn’t ........................…………………………………………………………………… 21 I last wrote to my uncle in July.  I haven't ...........................…………………………………………………………………… 22 It's a long time since we became close friends.  We have....................…………………………………………………………………… 23 Minh last wrote to his pen pal five months ago.  Minh hasn’t ..................…………………………………………………………………… 24 He hasn’t chatted with his classmates through the internet for ages.  It's ages.........…………………………………………………………………… 25 We haven't seen her since we left university.  The last time...........................……………………………………………………………………. 26 It started to rain at two o`clock => It has.............................................……………………………………………………………… 27 they have leant English for ten years.  They started.........................…………………………………………………………………… 28 I haven't written to you for a month.  I last ....................................…………………………………………………………………… *Rewrite the sentences using “It takes / took/ will take” : 1/ I go to school by bicycle in ten minutes. - It takes me ten minutes to go to school by bicycle. It + takes/ took + O + Time + to + V…….. 2/ He did that exercise in an hour. ....................……………………………………………………………………. 3/ I need fifteen minutes to get to the post office. ....................……………………………………………………………………. 4/ He spent the whole morning writing the composition. ....................……………………………………………………………………. 5/ We needed two days to paint the house. ....................……………………………………………………………………. 6/ He will need three hours to do this work. ....................……………………………………………………………………. 7/ He spends one hour reading newspapers. ....................……………………………………………………………………. 8/ They finished their work in three days. ....................……………………………………………………………………. 9/ Jane will need a lot of time to complete this report. ....................……………………………………………………………………. 10/ We spent a day cleaning the house. ....................…………………………………………………………………….. Chuyên đề 10 : tính từ – trạng từ – so sánh 1/ TÍNH TỪ: - Tính từ đứng trước danh từ: Adj + N - Tính từ đứng sau các động từ liên kết: be, feel, sound, smell, taste, look, get, become 2/ TRẠNG TỪ: Adj + ly => ADV (eg: slow => slowly).

(33) - Trạng từ đứng sau động từ, bổ nghĩa cho đt: V + Adv - Trạng từ đứng ở đầu câu và bổ nghĩa cho cả câu. - Trạng từ đứng trước tính từ, bổ nghĩa cho tính từ. * ở câu bị động trạng từ tình thái đứng trước PII 3/ CÂU SO SÁNH 3.1. So sánh bằng : S1 + be + as + tính từ + as + S2 (trợ động từ tương ứng) V trạng từ Ex: he is as tall as I am 3.2. So sánh không bằng: S1 + be not + as + tinh từ + as + S2 (trợ động từ tương ứng) trợ phủ định + V as trạng từ Ex: Lan is not so nice as her sister 3.3. So sánh hơn: a) Tính từ/trạng từ ngắn (là những từ 1 âm tiết, nếu 2 âm tiết thì tận cùng là “y” (trừ “ly”), “er”, “ow”) S1 + (be/V) + Adj / Adv + er + than + S2 Ex: She is shorter than I am b) Tính từ/trạng từ dài S1 + (be/V) + more + Adj / Adv + than + S2 (trợ động từ) Ex: She is more beautiful than her sister 3.4. So sánh hơn nhất : a) Tính từ/trạng từ ngắn : S + (be/V) + the + Adj / Adv + est + …………. Ex: Hoa is the tallest in my class b) Tính từ/trạng từ dài: S + (be/V) + the most + Adj / Adv + ………….. Ex: I’m the most intelligent in my class Notes: Tính từ/ trạng từ So sánh hơn So sánh hơn nhất good, well Better the best bad, badly Worse the worst much, many More the most little Less the least far farther the farthest. Cách biến đổi câu từ tính từ sang trạng từ và ngược lại: TÍNH - DANH:. S1 + is/am/are + a/an +Adj +N. ĐỘNG – TRẠNG: S1 +. Inf/Vs/es + Adv. Cách thành lập danh từ chỉ người: * Theo quy tắc: + V + er => N play (v)-> player (n). teach (v) -> teacher (n). write (v)-> writer (n) drive (v)-> driver (n) work (v) -> worker (n) run (v) => runner (n) swim (v) => swimmer (n) Nếu có từ chỉ môn học/ thể thao thì chuyển môn học /thể thao lên trước danh từ.

(34) (play tennis => tennis player + V + or => N Collect (v) =>collector Visit (v) => visitor Invent(v) => inventor Edit(v) => editor * Không theo quy tắc: study (v)-> student (n). type (v) -> typist (n). cycle (v)-> cyclist (n) cook (v) => cook (n) Exercises on COMPARISON 1. Give the correct comparision form of the adj/ adv in the brackets: 1. The gas bill is as ………………………..……as the electricity bill. ( expensive) 2. He bought the ………………………..……..petrol he could find. ( cheap ) 3. Her teacher speaks ……………………..…………than ours. ( slow) 4. She sings …………………………..……than anyone in the choir. ( beautiful) 5. What’s ……………………………..….in your life ? ( happy) 6. Is Vietnam ………………………………....than Britain ? ( large ) 7. Living in the city is ………………………..………than living in the countryside. ( noisy) 8. Who is ……………………………..…teacher in your school? ( young ) 9. What is ………………………………...mountain in Vietnam? ( high ) 10. Minh is ………………………………..…..student in our class. ( good ) 2. Rewrite the following sentences: 1. The black car is cheaper than the red car. -> The red car ……………………………………………………………………………………….. 2. Barbara cooks better than Mike does. -> Mike doesn’t ……………………………………………………………………………………… 3. His car runs fast but a racecar runs faster. -> His car doesn’t ……………………………………………………………………………………. 4. Lan’s sister doesn’t sing as beautifully as she does. -> Lan sings ………………………………………………………………………………………….. 5. This is the most delicious cake I’ve ever tasted. -> I’ve ………………………………………………………………………………………………… 6. There is no better teacher in this school than Mr. John. -> Mr. John is………………………………………………………………………………………… 7. My father can’t speak English as fluently as he used to. -> He used to ………………………………………………………………………………………… 8. Have you got any bigger handbag than this one? -> Is this ……………………………………………………………………………………………….? 9. There isn’t anybody as kind-hearted as your mother. -> Your mother …………………………………………………………………………………………. 10. Both Nam and Lan are hardworking. -> Nam works……………………………………………………………………………………………. 3- Complete the sentences: 1. He is a_____________ soccer player.He plays____________(good / well).

(35) 2. 2.He’s a ______________volley ball player.He plays_____________.(skillfully / skillful) 3. She swims_____________. She’s a ____________ swimmer. (slow / slowly) 4. My friend is a __________________tennis player. She plays tennis______ (bad / badly) 5. Nga’s a ______________ runner . She runs _____________ (quickly / quick) 6. Nam’s a _____________ cyclist . He cycles____________ (safe / safely) 7. grandmother walks_______________ (slowly / slow) 8. What a ____________ baby! He sleeps all night and he never cries during the day. (good / well) 9. Rook clim is a ______________ activity. (dangerously / dangerous) 12. She sings a song______________. She sings a____________ song. (beautiful / beautifully) 4- Em hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa câu không thay đổi: Ex: He is a careful driver. => He drives carefully. 1-Long is a bad swimmer. =>Long swims…………………………..…………………..…………………..…………. 2-My brother cycles slowly. =>My brother is………………..…………………..…………………..…………….. 3-Miss Lan is a fast runner. =>Miss Lan runs…………………..…………………..…………………..………… 4-Mrs Oanh cooks well. => Mrs Oanh is………………..…………………..…………………..…………….. 5-Khanh is a fluent English speaker. =>Khanh speaks…………………..…………………..…………………..…………. 5. Fill in the blanks with the adjectives in brackets: 16. Tom is …………………………………… his brother. (old) 17. This problem is ……………………………that problem. (easy) 18. John is ……………………………. boy in our class. (tall) 19. My friend is ………………………………. my sister. (fat) 20. My room is …………………………………… room in our house. (small) 21. Konya is …………………………… city in Turkey. (large) 22. The Kızılırmak is ………………… river in Turkey. (long) 23. Madonna is …………………………….. Sandra. (popular) 24. My English is ……….………………. your English. (good) 25. The weather today is …………………………… the weather yesterday. (bad) 26. This garden is ………………………….. that garden. (large) 27. Elizabeth is ……………………girl in our group. (beautiful) 28. I am ……………………………… girl in the class. (short) 29. What is ………………………… film on TV today? (funny) 30. Who is …………………………… girl in your class? (pretty) 31. Sport is……………………………….politics.(interesting) 32. It’s ……………………………day of the year.(short) 33. London is…………………………………Birmingham.(big) 34. I like living in the countryside.It’s …………………………….living in a town.(peaceful) 35. Who is ………………………… person in the class?(clever) 6. Finish the second sentences, keep the same meaning: Ex: Mary is the thinnest student in the class  No other student in the class is as thin as Mary 1. Mr Thanh is the fattest man in the village. ………………………………………………………………………………… 2. Russia is the largest country in the world. ………………………………………………………………………………… 3. The Nile is the longest river in the world..

(36) ………………………………………………………………………………… 4. Everest is the highest mountain in the world. ………………………………………………………………………………… 5. The whale is the biggest animal in the world. …………………………………………………………………………………. Chuyên đề 11 : mệnh đề quan hệ - đại từ quan hệ 1- Relative pronouns: a) Kh¸i niÖm: Đại từ quan hệ là từ đứng liền sau danh từ để thay thế cho danh từ đó v à làm chủ ngữ, tân ngữ, sở hữu cách hay tính từ sở hữu của mệnh đề phía sau. Danh từ đứng trớc đại từ quan hệ gọi là tiền ngữ. b/Đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ:  Who: người mà, (Bổ ngữ cho dt chỉ người, làm chủ ngữ: thay cho He/she/they…..  whom: người mà, (Bổ ngữ cho dt chỉ người, làm tân ngữ: thay cho him/her/them/you… )  “Whose”: của ai đó. (bổ ngữ cho dt chỉ người/vật, làm tính từ sở hữu: thay cho his/her/their/your/our/my...  Which: cái mà, (bổ ngữ cho danh từ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ: Thay cho It/They/it/them…)  That: = who/which: Bắt buộc phải dùng that trong 1 số trường hợp sau: - Trong câu so sánh hơn nhất. HCM is the biggest city that I’ve known. - Trong câu có những từ: everyone, everybody, everything, noone, nobody, nothing, all, only. - Tiền ngữ là DT gồm cả người và vật  where: nơi mà bổ nghĩa cho từ chỉ nơi chốn (thay cho here/there/the place ...) +Where = in/ at which: dïng thay cho tiÒn ng÷ lµ tõ chØ n¬i chèn nh: city, village, house, school, place…….. Ex: The house is large. We live in the house => The house where/ in which we live is large.  when: khi mà ( the time, the day....) +When = at/ on which: dïng thay cho tiÒn ng÷ lµ tõ chØ thêi gian nh: day, time, year, month……………. Ex: Sunday is a day. I am the least busy on Sunday. =>Sunday is the day when/ on which I am the least busy.  why: lí do (the reason...) +Why: Dïng khi tiÒn ng÷ lµ reason: Ex: This is the reason. For the reason, I left early. =>This is the reason why I left early. * Lưu ý: - danh từ chỉ người + who + V - danh từ chỉ người + whom S + V - danh từ chỉ người +.whose + danh từ - danh từ chỉ vật + which +(S) + V.

(37) - danh từ chỉ nơi chốn + where + S + V - danh từ chỉ thời gian + when + S + V - danh từ chỉ cả người và vật + that 2) Để kết hợp 2 câu đơn thành 1 câu ghép sử dụng đại từ quan hệ: -T×m tõ cã liªn quan víi nhau (cïng chØ ngêi, vËt hoÆc sù viÖc) ë 2 c©u. -Xác định câu nào là mệnh đề quan hệ (thơng là câu chỉ sự việc xảy ra trớc, câu chỉ sự việc đang diễn ra, cã tÝnh l©u rµi hay hiÓn nhiªn) -Thay từ liên quan bằng đại từ quan hệ tơng ứng. -Viết mệnh đề quan hệ có chứa đại từ quan hệ ngay sau từ mà nó thay thế. *Examples: 1-This is the man. He teaches me English. => This is the man who teaches me English. 2-She is a doctor. I met her yesterday. => She is a doctor whom I met yesterday. 3-He met the girl. Her eyes were blue. => He met the girl whose eyes were blue. 4-The books are interesting. They are on the top of the shelf. => The books which are on the top of the shelf are interesting. 5-The dog is beautiful. You see it in Lan’s house. => The dog which you see in Lan’s house is beautiful. 6-This is the table. One of its legs has broken. => This is the table one leg whose/of which has broken. 7-We crossed the river. The current of the river was very rapid. => We crossed the river/ whose/ the current of which was very rapid. 3- Relative clauses a.Kh¸i niÖm: -Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề đợc bắt đầu bằng 1 đại từ quan hệ và có vai trò bổ nghĩa cho danh từ đứng liền trớc nó. b.Ph©n lo¹i: *Có 2 loại mệnh đề quan hệ:. Mệnh đề quan hệ không xác định. Mệnh đề quan hệ xác định. -Lµ bé phËn thªm th«ng tin cho danh tõ -Lµ bé phËn g¾n bã cña c©u, thiÕu nã c©u không đủ nghĩa. đứng trớc. -Có thể bỏ đại từ quan hệ. -Không đợc bỏ đại từ quan hệ. -Không thể bỏ mệnh đề quan hệ. -Có thể bỏ mệnh đề quan hệ. -Kh«ng cã dÊu phÈy. -Mệnh đề phải đặt giữa hai dấu phẩy. -§îc sö dông that. -Không đợc sử dụng that. -Tiền ngữ là d. từ riêng, là đại từ chỉ định. Ex1: Nguyen Du, who wrote the work “Kim Ex2: The boy who is standing next to Lan is my brother. Van Kieu”, is a great Viet nam poet. - Tiền ngữ là từ xác định: + Nhóm1: danh từ riêng + Nhóm2:danh từ đi sau tính từ sở hữu (my/your/his/her/their/our)và đại từ chỉ định(this/that/these/those) + Nhóm3: danh từ chỉ đồ vật duy nhất. Ex: The Sun, the Moon,… + Nhóm4: danh từ được đi sau là 1 cụm giới từ. Ex: the woman in a red hat I. Choose the best answer: 1. He told me about a student ........... had taken the entrance exam five times. A. who B. whom C. which D. x 2. Family members ................. live apart try to be together at Tet. A. which B. who C. where D. whom 3. The secretary ............. I talked to didn’t know where the meeting was..

(38) A. whom B. that C. x D. A, B & C 4. You need to talk to a person ................you can trust. You will feel better if you do. A. which B. whose C. where D. whom 5. Mandy is the kind of person to ................one can talk about anything. A. that B. her C whom D. whose 6. Some of the students ........... to the party can’t come. A. who invited B. was invited C. invited D. invite 7. I didn’t believe him at first but in fact, everything ............... was true. A. they say B. they said C. what they said D. how they said 8. The book .......... my father is interested is very expensive. . in which B. which in C. which D. in that 9. I felt very sorry for the woman ............. was stolen. A. whose car B. that her car C. which her car D. x 10. I’d like to see the photo............................ A. took B. you took it C. that you took D. that you took it. 11. The building .................. by Mr. Pike looks very nice. A. which built B. building C. whose built D. built 12. The time ........... you gave me the money is too late. A. in which B. that C. when D. on which 13. We know the place ............she has gone for holiday A. when B. why C. which D. where 14. The reason .............he failed was obvious. A. when B. where C. which D. why 15. The boy .......... to the hospital is better now. A. to take B. taken C. taking D. took II. Combine the following sentences using a suitable relative pronoun. 1. We have a new teacher. We really like her. …………………………………………………………………………….. 2. She’ll tell you the story. That story will surprise you. ……………………………………………………………………………… 3. A bus goes to the airport. It runs every half an hour. …………………………………………………………………………….. 4. I’ll stay with Adria. His brother is one of my close friends …………………………………………………………………………….. 5. The book is about the girl. She runs away from home. …………………………………………………………………………… 6. A dictionary is a book. It gives the meaning of words …………………………………………………………………………….. 7. The man was very kind. I talk to him. .................................................................................................................... 8. She is the woman. I told you about her. ………………………………………………………………………………. 9. Lan is my classmate. She lives near my parents’ house. …………………………………………………………………………… 10. Mrs Duyen teaches us chemistry. Her lessons are so interesting. ……………………………………………………………………………. 11.The girl is very friendly. She lives next door to us. The girl.....................................................................................................................

(39) 12.I went to see the doctor. She had helped my father. I went to see the doctor............................................................................................................ 13.Mary was wearing the red dress. It was made in France. Mary was wearing the red dress.......................................................................... 15.Ann talked to a man. He won a lot of money. Ann talked to the man........................................................................................... 16.The couple has got married again. Their divorce was in the newspaper. The couple........................................................................................................... 17.He is an architect. He desinged the new city library. He is the architect.................................................................................................... 18.Jerry sent me a letter. It was very funny. Jerry sent me the letter........................................................................................ 19.London has over 6 million inhabitants. It is the capital of England. London,............................................................................................................... 20.Do you know the song? It is being sung on TV. Do you know the song....................................................................................? 21.I don't know the man. He gave me this book. I don't know the man........................................................................................... 22.The book is interesting. I am reading it. The book................................................................................................................. 23.Do you know the man? He lives next door to me. Do you know the man..........................................................................................? 24.Neil Armstrong was a well-known person. He first walked on the moon. Neil Armstrong,................................................................................................... 25.Shakespear was born in 1564 and died in 1616. He wrote "Romeo and Juliet" Shakespear,........................................................................................................... 26.His house doesn't have electricity. It is in the forest. His house.......................................................................................................... 27.James Watt was a great scientist. He invented the steam engine. James Watt,........................................................................................................... 28.The guard was punished. He let a prisoner escape. The guard who................................................................................................ 29.We are always proud of my dad. He is the best person in the world. We are always proud of my dad............................................................................. 30.I have recently visited the school. I used to study there. I have recently visited the school.......................................................................... 31.The man came to see me yesterday. We saw him on TV last week. The man............................................................................................................... 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.. III- Fill in each of the blank with “who/ which/ whose/ that/ whom” The boy…………………I’m looking for is very tall. They are going to see a movie……………….. is on tonight. A dog …………… I love is sleeping. She helps Martin, ……………….lives the next door, do homework. I know the kids…………………..house is next to my house. The man and his cat…………………..sunbath every morning, are sitting in an armchair. My father is talking to a man………………. you met at the party last night. The house ………………..owner was absent has just been sold. I didn’t find my keys, …………………I left left somewhere else..

(40) 10. They had looked after the sick man…………………..relatives had leved far away.. Chuyên đề 12 : CụM Động từ Cụm động từ: là dạng động từ đi kèm với 1, 2 hoặc nhieuf giứi từ mà làm biến đổi hoàn toàn nghĩa của động từ gốc. V+ prep => Phrasal verb 1/ turn off: tắt = switch off 2/ turn on: bật = switch on 3/ turn down: vặn nhỏ 4/ turn up: vặn to 5/ look after: trông nom = take care of 6/ look at: nhìn 7/look for: tìm kiếm 8/ look up: tra từ điển 9/ go for (a picnic) 10/ stay with: ở với 11/ go on = keep on : tiếp tục 12/ listen to: nghe 14/ break/broke down: vỡ 15/ wake up: đánh thức Cụm động từ có thể tách rời và cụm động từ không thể tách rời. 1/ Cụm động từ có thể tách rời: V + prep + O / N V + O / N + prep. Eg: Turn the light off, please. hoặc turn off the light 2/ Cụm động từ không thể tách rời. Eg: I have to look after my sister. * Các dạng bài tập: Chọn đáp án đúng, điền từ vào chỗ trống 1-Use prepositions to complete the sentences a. They turn _____ the water to repair a pipe. b. It’s cold in here. Turn ______the heating, please. c. Who’s going to look ______ the children while you’re away. d. He is looking______ his pen all morning. 2 Complete the sentences. Use the verbs given: turn off, go on, look for, look after, turn down a. After graduating from college, he want to ________ a job. b. “ Please ________ the radio, it’s too loud” c. Remember to ________ all lights before you leave your room. d. Don’t be depressed by your result ________ studying or you’ll get even worse ones. e. Mrs Mai is ________ a baby sister to ________her baby. 3. Put in the correct prepositions: a. Why don’t we turn _______ television. The Miss Contest is on now b. They turn ________the water while they repair a burst pipe..

(41) c. Who’s looking ________the baby when you are away? d. Are you still looking _______ a job? e. If you keep ________ using more and more cars, we’ll run out of oil 4.Complete the sentences, using a suitable preposition a. The radio is a bit aloud. Can you turn it _________ a bit, please. b. The children are asleep. Don’t wake them _______! c. There were a few words that I didn’t understand, so I look ________ in my dictionary. e. Sorry I’m late. The car broke _________on the way here. f. I’ve lost my keys. Can you help me look _________ them? g. We spent the evening listening _________ records. h. Are you interested ________ reading books? i. Thank you for your looking _______ my children when we were away.. Chuyên đề 13 : TổNG HợP 1- Cách phát âm. ed. /id/:. d, t: (đếm tiền). /t/:. p, k, s, ch, x, sh, /f/: (phòng không sẵn chỗ cho xe Sh). /d/: các âm còn lại. s, es.. gh. /iz/:. s, z, x, ch, sh.. /s/:. k, t, p, /f/. /z/:. các âm còn lại.. (kiến thở pì fò). âm câm: light, night, flight… /f/: enough, laugh, cough….. ch. /k/: school, christmas, character, chemistry, stomach, technology, chorus, scholar.. / /: champagne, machine, schedule… / t /: children, chicken, choose,….. c. /k/: can, cook, cut… / /: ocean, official, efficient, musician, … /s/: centre, century, circle, bicycle, city, receive…. h. âm câm: hour, honor, honest, ghost … / h/: hat, house ….

(42) t. / / - ion: nation, invetion, translation, collection.. /t / - ure: picture, future, lecture, literature, nature …. /t /. th. tea, teacher, take….. /θ/: thank, think, thought, math,… /ð/: this, that, these, than, mother, brother, then. 2- Bài tập đọc và trả lời câu hỏi: *Câu hỏi đảo: Từ đảo Chủ ngữ Is + S..........................? Are Was + S..........................? Were Do + S..........................? Does Did Will + S..........................? Can. Trả lời Yes, S + is Yes, S + are Yes, S + was Yes, S + were Yes, S + do Yes, S +does Yes, S +did Yes, S + will Yes, S + can. Trả lời No, S + isn’t No, S + aren’t No, S + wasn’t No, S + weren’t No, S + don’t No, S + doesn’t No, S + didn’t No, S + won’t No, S + can’t. *Câu hỏi có từ hỏi: What : cái gì (hành động, sự việc) When: khi nào (thời gian) Where: ở đâu (địa điểm, nơi chốn) How : như thế nào (sức khỏe, phương tiện) How many: bao nhiêu (số lượng) How old: bao nhiêu tuổi How long: bao lâu How far: bao xa (khoảng cách) Why: tại sao (hỏi nguyên nhân, lí do) What time: mấy giờ Who: ai (hỏi cho người) Which: nào, cái nào? (lựa chọn). KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10THPT NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi:TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút I.CHO DẠNG ĐÚNG CỦA ĐỘNG TỪ TRONG NGOẶC ĐỂ HOÀN THÀNH CÁC CÂU SAU:(2 điểm) 1.We ________________ to John since last month.( not write) 2.If you ________________ up early,you won’t be late for class.(get) 3.My father __________________ his report yesterday.(finish) 4.She likes ________________ shopping in her free time.(go) II.HÃY CHỌN MỘT TỪ THÍCH HỢP CHO SẴN TRONG NGOẶC ĐỂ HOÀN THÀNH MỖI CÂU SAU.(2,5 điểm).

(43) 1.My mother usually gets up ____________ 5 o’clock in the morning.(of/in/at/to) 2.Can you look _________________ the children when I am away?(on/for/off/after) 3.You cleaned the car yesterday,____________? (didn’t you/did you/do you/don’t you) 4.How about_________ soccer this afternoon? (play/playing/played/to play) 5.He is tired now_____________he couldn’t sleep last night.(because/so/although/but) 6.Ha Noi,__________ is the capital of Viet Nam,is a peaceful city.(who/whom /which/that) 7.Vietnamese people are very _____________ .(friend/friendly/friendship/friendliness) 8._________he is old,he runs 4 kilometers every morning.(So/And/But/Even though) 9.Thang can __________ English very well.(speak/to speak/speaking/spoke) 10.David has been in Bac Giang _____________ 2 weeks.(since/from/in/for) III.CHỌN MỘT TỪ THÍCH HỢP ĐÃ CHO TRONG KHUNG ĐIỀN VÀO MỖI CHỐ TRỐNG ĐỂ HOÀN THÀNH ĐOẠN VĂN SAU.(1,5 điểm) Many. to. recently. decorating. help. when. Great numbers of home computers have been sold (1)_____________ .People know more about computers than they used (2)______________.Computers (3)________us much in our work and they are playing a big part in our lives.(4)____________people believe we can look forward to the day(5)_____________our household jobs like cleaning,ironing and (6)_________will be done by computer-controlled robots. IV.ĐỌC ĐOẠN VĂN SAU VÀ VIẾT CÂU TRẢ LỜI CHO CÁC CÂU HỎI BÊN DƯỚI.(2điểm) Chrismas is the biggest festival of the year in Britain.Celebrations start on 24th December,Christmas Eve.People buy gifts,food,drinks,and decorations some weeks before this festival.They often send Christmas cards to friends and relatives.They usually buy and decorate Christmas trees about a week before Christmas.Gifts are usually put under the tree. 1.Is Christmas the biggest festival of the year in Britain? ………………………………………………………………………………………………. 2.When do celebrations start? ………………………………………………………………………………………………. 3.What do people usually do about a week before Christmas? ………………………………………………………………………………………………. 4.Where are gifts usually put? ………………………………………………………………………………………………. V.VIẾT LẠI CÁC CÂU SAU DỰA VÀO TỪ HOẶC CỤM TỪ GỢI Ý SAO CHO NGHĨA CỦA CÂU KHÔNG THAY ĐỔI.(1 điểm) 1.Jane can’t play the piano. Jane wishes she………………………………………………………………………………………. 2.”I am going away for ten days”he said. He said that………………………………………………………………………………………. 3.The weather is not good today,so the children have to stay at home. If the weather ………………………………………………………………………………………. 4.They will build a hospital in this area. A hospital ………………………………………………………………………………………. VI.SỬ DỤNG CÁC TỪ HOẶC CỤM TỪ GỢI Ý DƯỚI ĐÂY ĐỂ VIẾT THÀNH CÁC CÂU HOÀN CHỈNH.(1điểm) 1.Linh / not come / my party / last Sunday. ………………………………………………………………………………………. 2.It / be / interesting / chat with you. ………………………………………………………………………………………. 3.They / live / here / since / they / be / born. ………………………………………………………………………………………. 4.you / love / listen / rock music?.

(44) ………………………………………………………………………………………. PRACTICE TEST 01 I.CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS.(1 pt) 1. A. cost B.most C.post D.cold 2. A. books. B.cats. C.dogs. D.maps. 3. A. question. B.nation. C.correction. D.pollution. 4. A.dear. B.wear. C.fear. D.hear. II.CHOOSE THE BEST ANSWER TO COMPLETE THE SENTENCES.(2 pts) 1.My brother was born in 1990 _______________Bac Giang.(in / on /at /of) 2.I bought this computer 4 days _____________.(ago / now / at the moment / then) 3.Nam suggested ____________ a rest.( take / taking / took / to take ) 4.The film started a few minutes sgo,__________? (didn’t it / did it / does it / doesn’t it) 5.There are two tables ___________ the kitchen.( off /at / on / in ) 6.The woman ______________ is our teacher has been to Canada.( who / whose / which / whom) 7._________he studied hard,he failed his exam.(Although / Because / If / However) 8.Mary is sad__________ she has lost her calculator.(even though/ so /but/ because ) III.GIVE THE CORRECT FORM OF TENSE OF THE VERBS IN THE BRACKETS(1pt) I am writing to let you know that I just (1.arrive ) ___________in Luc Ngan and that everything is fine.At the moment,I (2.stay)___________ at a hotel in ChuTown and I am doing a lot of sightseeing.Yesteday I (3.visit) ______________ some relatives and friends there.Next week,I (4.move) _______________ to Son Dong,which is the farthest but largest area in Bac Giang. IV.FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS(1pt) 1. A careful worker is the one who works ______________ (CARE) 2.Mrs.Thanh teaches English very well.She is a good ________________(TEACH) 3.Christmas is a family _____________.(CELEBRATE) 4.Mrs.Robinson is _____________that she is going to DaLat. (EXCITE) V.FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH A SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE.(1,5pts) interesting. to. for. get. channels. have. and. Nowadays. Thanks (1)____________ television people can (2)_______________ the lastest information and enjoy(3) _______________ programs in an inexpensive and convenient way.(4)___________________,viewers can watch a variety of local and international programs on different (5) _____________.It brings events(6)__________ sounds from the world into millions of homes. VI.READ THE PASSAGE CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTIONS (2pts) Two famous Korean singers –Bi Rain and Park Hyo Shin- are expected to be in Hanoi from March 17th to 23rd,2012 ,to perform in the meeting between officals of the Vietnamese and South Korean Ministries of Defense at the Hanoi Opera House on March 21st.Korean artists will give two shows in Hanoi on March 19th and 21st. Besides Bi Rain and Park Hyo Shin,the delegation will include other star singers,who are all serving in the RoK’s Army ( Republic of Korea’s) .During the tour,the troupe will visit the popular tourist destinations of Hanoi and Ha Long Bay.Bi Rain and the orchestra of the RoK Culture Institute and the Army Theatre. Born in 1982,Bi Rain is a highly accomplished dancer,singer and actor whose acting and music career has expanded beyond Asian boundaries.In 2006,Bi Rain was named by Time Magazine as one of the “100 Most Influential People Who Shape Our World”. 1. Who are expected to be in Viet Nam from March 17th to 23rd ? ………………………………………………………………………………………. 2. Will Korean artists give sahows in Ho Chi M inh on March 19th and 21st ?.

(45) ………………………………………………………………………………………. 3. Where will they visit during the tour in Viet Nam ? ………………………………………………………………………………………. 4.What was Bi Rain named by Time Magazine ? ………………………………………………………………………………………. VII.REWITE THE SENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE,BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS.(1pt) 1.”What is your name ?” she asked me. She wanted to know ………………………………………………………………………………………. 2.You must do this exercise carefully. This exercise ………………………………………………………………………………………. 3.Lan isn’t good at English. Lan wishes ………………………………………………………………………………………. 4.She can’t buy a new bike because she doesn’t have enough money. If she ………………………………………………………………………………………. VIII.USE THE GIVEN SUGGESTIONS TO COMPLETE SENTENCES. (0,5 pt) 1. Minh / use /live /farm /when /he /small boy. ………………………………………………………………………………………. 2. If /today / be / Sunday / we /not / have to / work. ………………………………………………………………………………………. PRACTICE TEST 02 I. CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED 1. A. dead B. bean C. mean D. seat 2. A. none B. won C. son D. on 3. A. needed B. Worked C. stopped D. booked 4. A. match B. chair C. watch D. chemistry II. CHOOSE THE BEST TO COMPLETE THE SENTENCES.(2 pts) 1. The 2014 worlt cup will be held______Brazil. (at/of/on/in) 2. Would you mind_______me a momend? (help/helping/to help/ helped) 3. I asked her if she ________ her final exam. (pass/ to pass/ passing/passed) 4. You don’t like playing chess______? (don’t you/ do you/ have you/ haven’t you) 5. Please turn______ the lights. It’s too dark here. (up/ on/ off/ in) 6. She was happy, _____ nobody sent her birthday cards. (so/ but/ although/ because) 7. That is the man_____ told me the bad news. ( whose/ which/ whom/ who) 8. The air in the city is very_____. (pollute/ polluted/ pollution/ pollutes) III. GIVE THE CORREST FORM OR TENSE OF THE VERBS IN THE BRACKETS. (1 pt). 1. He____me if he had my address. (visit) 2. My sister is interested in_____the Intern. (use) 3. Huong______English for 7 months. (learn) 4. The earthquake which_____ in Fukushima, Japan in 2011 was one of the most terrible disasters in Japan. (occur) IV. FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH ONE SUITABLE WORD TO COMPLETE PASSAGE. (1pt) The Iternet has rapidly (1)____and become part of our daily life. It’s a very fast and convenient way to get information. People (2)_____the Internet for many purposes: education, communicate (3)_____friends and relatives by means of email (4)_____chatting. V. READ THE PASSAGE CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTIONS. (2 pts) Charles Dickens is one of the greatest novelish in English literature. He was born into a poor family in England. His father was a clerk in an office. When Dickens was eleven years old, his father was put into prison because he could not pay his debts..

(46) When Dickens was sixteen, he worked for a newspaper, and soon became a good journalist. He also wrote many short stories and novels about London’s life. Many of his characters were poor and hungry people. Some of his novels have been translated into many different languages. His two novels “Oliver Twist” and “David Copperfield” are well-known all over the world. 1. Is Charles Dickens one of the greatest poest? ………………………………………………………………………………………. 2. Why was Dickens father put into prison? ………………………………………………………………………………………. 3. When did he work for a newspaper? ………………………………………………………………………………………. 4. What did he write about London’s life? ………………………………………………………………………………………. VI. REWRITE THE SENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE, BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS. (1 pt) 1. “Do you go to school by bicycle?” he asked us. He asked us………………………………………………………………………………………. 2. We did our homework last night. Our homework………………………………………………………………………………………. 3. The children don’t have time to go camping. The children wish………………………………………………………………………………………. 4. We can’t visit him because we don’t have time. If we………………………………………………………………………………………. VII. USE THE GIVEN SUGGESTONS TO COMPLETE SENTENCES. (2 pts) 1. Although/ he/ be/ over 60/ he/ not wear glasses. ………………………………………………………………………………………. 2. We/ know/ each other/ since/ we/ be/ small. ………………………………………………………………………………………. 3. She like/ watch/ love story films. ………………………………………………………………………………………. 4. The man/ you/ talk with yesterday/ be/ my father. ………………………………………………………………………………………. The end PRACTICE TEST 03 I. CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS (1pt) 1. A. campus B. publish C. supply D. difficult 2. A. about 3. B. south C. young D. count A. change B. charity C. chopstick D. character 4. A. depend B. poet C. equal D. region II. CHOOSE THE BEST ANSWER AMONG A, B, C OR D TO COMPLETE THE SENTENCES (1,5 pts) 1. – “ Hello, I am Marry ” - “ ” A. Nice to meet you ! B. Who are you ? C. Great ! D. Thank you. 2. Asian people eat rice . Rice in many parts of Asia. A. has grown B. are grown C. have grown D. is grown 3.I haven’t seen john he got married. A. when B. until C. since D. before 4.Our flat is very small. We wish we more rooms. A. had B. have C. have had D. will have 5. If we go throwing trast , the environment will be polluted. A. in B. on C.at D. among 6. She’ll have to look her little children when her parents are away..

(47) A. about B. on C. after D. off III. GIVE THE CORRRECT TENSE/ FROM OF VERB IN THE BRACKETS. (1 PT) 1. What would you do if you an alien? (meet) 2. I told him that I a teacher of English. (be) 3. The famous novel into Vietnamese recently. (translate) 4. The chidren often love cartoons. (watch) IV. FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FROM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS. (1pt ) 1. Tet holiday is the most important for Vietnamese people. (CELEBRATE) 2. The price of has gone up again. ( ELECTRIC) 3. The garden is with trees and flower. ( beauty) 4. They enjoy the atmosphere here. ( PEACE) V. FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH ONE SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE (1,5pts) planted - for – seriously – yesterday – atracted - and - one - on “ Joining Hands to Protect Hanoi’s Lakes and Environment” was held (1)……… April 22nd at Ngoc Khanh Lake in Hanoi to celebrate Earth Day 2012.The events, which (2)………….. thousands of volunteers ,students and local people , was organised by the Vietnam Environmental Administration. Speaking at the event, US Ambassador, David Shear said , “ This is a good opportunity (3)…………….. communicaties to become environmental campaigners and activists . co-operation with Vietnam in environmental issues is (4)…………… Of the US’s top priorities” After the ceremony , participants cleaned up the area and (5)…………trees around Ngoc Khanh Lake in Ba Dinh district. According to the Centre for Environment, there are 120 lakes in Hoan Kiem, Dong Da, Ba Dinh, Hai Ba Trung, Tay Ho and Cau Giay districts in Hanoi but most are (6)…………..polluted due to the lack of environmental protection. VI . READ THE PASSAGES CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTIONS (2pts) Electricity is the most common from of energy today. In the modern world , electricity is very available at the touch of a switch. Electricity has many uses. The most common use of electricity is providing artificial lighting . In factories , electricity is used to lihgt up the work place. It is also used to operate air conditioners, computers and many other machines. Electricity is also used to power the many appliances that we have in our homes such as appliances include television sets , computers, electric fans, irons and many others. The list is simply endless . Modern man will most probably be lost without electricity. 1. Is electricity the most common from of energy today ? ……………………………………………………………………………………. 2. What is the most common use of electricity ? …………………………………………………………………………….. 3. What do people use electricity for at home ? …………………………………………………………………………… 4. How would our life be if there were no electricity ? ……………………………………………………………………………… VII. REWRITE THE CENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE, BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS. (1 pt) 1. I haven’t seen my brother for a month. I didn’t ……………………………………………….. 2. She doesn’t know the answer, so she can’t tell you. If ……………………………………………………… 3. Let’s put the garbage bins around the schoolyard. I suggest ……………………………………………………. 4. Although he was poor, he lived happily. In spite of …………………………………………………….

(48) VIII. USE THE WORDS AND PHRASES PROVIED TO MAKE MEANIGFUL SENTENCES. (1 pt) 1. Rice/ be/ grow/ tropical countries. ……………………………………………………………… 2. Thuy’s mother/ want/ her/ turn off/ the TV/ yesterday. ……………………………………………………………… 3. I/ glad/ that/ just/ pass/ the exam. ……………………………………………………………… 4. Lan/ person/ always/ help/ poor children. ……………………………………………………………… PRACTICE TEST 4 I. CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS. ( 1 pt) 1. A. cry B. lively C. poetry D. symbol 2. A. bag B. pants C. made D. fashion 3. A. Internet B. respond C. invent D. access 4. A. hat B. hear C. hit D. hour II. CHOOSE THE BEST ANSER TO COMPLETE THE SENTENCES. ( 2 pts ) 1. – “ How long have you learnt English?” - “ .” A. since 4 years B. for four years C. 4 years ago D. within four years 2. – Lan: “ Bye!” -Lan “ .” A. See you lately B. See you later C. Thank you D. Meet you again 3. Susan studied very well she could pass the exam. A. if B. but C. so that D. or 4. Let’s about my problem. A. talk B. talking C. to talk D. talked 5.The children are playing in the schoolyard. A. happy B. happiness C. happier D. happily 6.I wish they here tomorrow. A. will come B. would come C. came D. to come 7.Do you know the man you met yesterday?. A. whom B. what C. which D. whose 8._ Hung : “ Would you like to have dinner with me?” _ Lan: “ .” A. Yes, I’d like to B. I’m very hapy C. Yes, it is D. Yes, so do I III.GIVE THE CORRECT FORM OR TENSE OF THE VERBS IN THE BRACKETS.(1 pt) 1. If I you, I would tell her the truth.(be) 2. If pollution increases, more and more trees .(die) 3. My father used 20 cigarettes a day.(smoke) 4. He suggests the bus to school.(take) IV. FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS ( 1 pt ) 1. Easter is a joyful festival which is in many countries all over the world. ( CELEBRATION) 2. You must be when you open that door. ( CARE) 3. The tsunami in Japan in 2011 was the most of the year. ( DISASTER ).

(49) 4. Bi Rain is known by teenagers in my country. ( WIDE ). V. FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH ONE SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE. ( 1 pt ) working. their. celebrate. his. make. usually. In the USA, people (1) Mother’s day and father’s day. Morher’s day is celebrated on the second second Sunday in May. On this occasion, mother (2) receives greeting cards and gifts from her husband and children. The best gifts of all American Mom are a day of leisure. The majority of American mothers have outside jobs as well as housework, so their (3) days are often very hard. Flower is an important part of mother’s day. Mothers are often given a plant for the occasion, particularly if they are elderly. Father’s day is celebrated thoughtout the USA and Canada on the third Sunday in June. The holiday customs are similar to Mother’s day. Dad also receives greeting cards and gifts from (4) family and enjoys a day of leisure. VI. READ THE PASSAGE CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTION. (2 pt) Taylor Alison Swift is an American singer, songwriter and actress. She was born on December 13, 1989 in Wyomissing, Pennsylvania. She moved to Nashville, Tennessee at the age of 14 to pursue a career in country music. She signed to independent label Big Machine Records and became the youngest songwriter who was wver been hired by Sony/ATV Music Publishing. She released her first self-titled album in 2006. There were five singles in this album. They are : “Tim McGraw”, “Picture to Burn”, “Teardrops on My Guita”, “Our Song” and “Should’ve Said No”. Swift wroft three of the album’s songs alone. She received a Best New Artist nomination at the 50th Grammy Awards. On March 31, 2012 in Clifornia in yhe United States, Taylor Swift received a special award “ Big Help Award” from First Lady Michele Obama. 1. Who is Taylor Alision Swift? ………………………………………………………………………………………. 2. Did she move Nashville, Tennessee when she was 4? ………………………………………………………………………………………. 3. When did she release her first album? ………………………………………………………………………………………. 4. What did she receive from First Lady Michele Obama? ………………………………………………………………………………………. VII. REWRITE THE SENTENCES SO THAT IT MEANS THE AS THE FIRST ONE, BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS. ( 1 pt ) 1. The flat is very noisy but we like living there. Though……………………………………………………………………………………….. 2. Let’s meet inside the center, at the cfe’s corner. I suggest ……………………………………………………………………………………….. 3. Keeping the environment clean is very important. It’s……………………………………………………………………………………….. 4.Minh began collecting stamps in 2000. Minh has……………………………………………………………………………………….. VIII. PUT THE WORDS OR PHRASES IN THE CORRECT ORDER TO MAKE MEANINGFUL SENTENCES. ( 1PT). 1. you saw/ the woman/ whom/ my English teacher/ yesterday/ is. ………………………………………………………………………………………. 2. interested in/ Jack/ stamps/ is/ collecting. ………………………………………………………………………………………. - The endPRACTICE TEST 05 I.CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS.(1pt).

(50) 1.A.turned B.played C.needed D.lived 2.A.name B.date C.small D.face 3.A.proud B.shoulder C.amount D.sound 4.A.orchestra B.match C.change D.church II. CHOOSE THE BEST ANSWER TO COMPLETE THE SENTENCES. (2pts) 1.We were ________ by the beauty of this city . A.impress B.impressive C.impression D.impressed 2.Please be ____________ when you cross this road. A.careless B.carefree C.caring D.careful 3.It took us five hours __________ to Ha Noi. A.to drive B.drive C.driving D.drove 4.Someone suggested ___________ for a walk. A.go B.going C.of going D.to go 5.-Sue:”I love pop music.” A.Yes,I like B.No,Iwon’t C.I do, too D.Neither do I 6.I’d like a new bicycle, but I can’t __________ one at the moment. A.put up B.pay C.make D.afford 7.She agreed ___________ me with the task. A.help B.to help C.helping D.has helping 8.What did you think of the play?- That was the most ___________ performance I’ve ever seen. A.exciting B.excited C.excite D.excitement III.GIVE THE CORRECT FORM OR TENSE OF THE VERBS IN THE BRACKETS.(1pt) 1.I __________ her since last week. (not see) 2.When I saw him, he ____________ asleep in a chair.(sit) 3.It __________ me 5 minutes to walk to school last year.(take) 4.Be quiet ! The baby ____________ .(sleep) IV.FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS.(1pt) 1.It is first time for me I’ve watched an _________ fashion show.(INTEREST) 2.Mai ___________ Maryam to Hanoi last year. (INVITATION) 3.She has introduced her earliest fashion collection on the ____________ Ao dai in Hue. (TRADITION) 4.Plastic bags are very hard to dissolve, so they will cause ___________ .(POLLUTE) V.FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH A SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE.(1pt) wasn’t weren’t communicate because however excited Ba is an exchange student. He went to Australia last year. He was very (1)________ when he knew he was going to Australia (2) _________ he had never been there before. He didn’t think about the problems of speaking English until he met his host family. At first, he couldn’t (3) _______ with them because his English wasn’t much used at all because he didn’t have real practice at a school . Even though his grammar was good, his pronunciation(4)_________ . His problem is pronouncing “l” and “r”. For example, Autralian people often asked, “What do you eat in Vietnam?” he wanted to tell them “We eat rice”, but they didn’t understand when he said “We eat lice”… VI.READ THE PASSAGE CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTIONS. (2pt) The Lim Festival, where Quan Ho, the special folk song performed, is organized in Lim village located 18 km from Hanoi. It takes place every year on 13th day of the 1st lunar month. Thousands of visitors come here to enjoy the dialogues performances between “lien anh” and “lien chi”, the country’s most killed Quan Ho singers. There are male and female farmers who sing different types of songs in the pagodas, on the hills, and in the boats. Besides this, visitors can come to the Lim Festival to enjoy the weaving competition of th Noi Due girls. They weave and sing Quan Ho songs at the same time. The Lim Festival is a special cultural activity in the North. The festival celebrates the “Quan Ho” folk song which has become a part of the national culture and a typical folk song that is well loved in the Red Rive Delta region..

(51) On February 3, 2012, the Lim Festival made a record with the largest number of people wearing the Quan Ho costome and singing the same folk songs (2,012 quan ho singers). 1.Where is Lim village? ………………………………………………………………………………………. 2. Are“lien anh” and “lien chi” farmers? ………………………………………………………………………………………. 3.What does the Lim Festival celebrate? ………………………………………………………………………………………. 4.What was special about the Lim Festival 2012? ………………………………………………………………………………………. VII.REWRITE THE SENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE, BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS.(1pt) 1.They will be late for school if they don’t hurry. Unless they ………………………………………………………………………………………. 2.”Do you want to have some cold drink, Lan?” asked Ba. Ba asked………………………………………………………………………………………. VIII.USE THE GIVEN SUGGESTIONS TO COMPLETE SENTENCES.(1pt) 1.If / Lena / study/ hard/ she/ will/ pass/ exam. ………………………………………………………………………………………. 2.He/ used to/ good student/ when/ he/ primary school. ………………………………………………………………………………………. - The end -. PRACTICE TEST 06 I.CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS(1PT) 1. A.Designer B.prefer C.because D.mention 2. A.school B.children C.chinese D.church 3. A.could B.amount C.shout D.proud 4. A.stopped B.matched C.worked D.provided II. CHOOSE THE BEST ANSWER TO COMPLETE THE SENTENCES(2pts) 1.The doctor ...................... me not to stay up too late at night. A.advised B.suggested C.insisted D.forced 2.Tomorrow we’ll go to Noi Bai airport to meet Maryam, ...................... comes from Malaysia. A.who B.whom C.whose D.that 3.If you get up early,you ...................... late. A.weren’t B.wouldn’t be C.aren’t D.won’t be 4.It’s very hot today.I wish I ...................... on the beach now. A.am B.was C.were D.had been 5.When he lived in the city, he ...................... to the theater twice a week. A.uses to go B.has gone C.used to go D.was going 6. “Excuse me?” - “…………………..” A.What do you want? B.Wow! C.Can I help you? D.That’s alright. 7.Hoai can not remmember the restaurant ...................... . she ate her favorite roasted duck. A.what B.whose C.whom D.where 8.If I were a flower, I ...................... a sun flower. A.was B.were C.will be D.would be III.GIVE THE CORRECT FORM OR TENSE OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS(1PT).

(52) 1. 2. 3. 4.. I often ..................... for a walk in the park in the evening (go) The phone rang while we ........................... dinner (eat) She .............................. this dictionary last Sunday.(buy) He wishes he ....................... enough money to buy this car.(have) IV.FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS.(1PT) 1.This hotel looks clean and ............................(COMFORT) 2.There isn’t any.............................. in this village nowadays.(ELECTRIC) 3.My parents .................................. me to the park in that competition.(COURAGE) 4.There is a very ......................... programme on TV tonight.(INTEREST) V.FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH A SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE.(1PT) brings – chocolates. – bring -. earlier –. doesn’t. -. present - late. In the United States,if you are invited to someone’s house for dinner,you should(1)..................a gift,such as a punch of flowers or a box of (2)................... If you give your host a wrapped gift,he may open it in front of you.Opening a present in front of the gift-giver is considered polite.It shows that the host is excited about receiving the gift and wants to show his appreciation to you immediately.Even if the host(3)...................... like it,he will tell a ‘White lie’and says how much he likes the gift to prevent the guest from feeling bad.If your host asks you to come at a particular time,you should not arrive much(4).................... than the expected time,because this is considered to be really inconvenient and therefore rude,as the host may not be ready. VI. READ THE PASSAGE CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTIONS.(2pts) Bac Giang is a province in the northeastern part of Vietnam, about 50 kilometres to the east of Hanoi.It covers an area of 3.827 square kilometres and has a population of about 1.6 million people. The province was founded on 10 October 1895.The province centre was Phu Lang Thuong, which is now the city of Bac Giang. Bac Giang is lies in the Red River Delta. It borders Quang Ninh to the east, Lang Son to the north, Thai Nguyen and Soc Son of Hanoi to the west, and Bac Ninh and Hai Duong to the south. The province is becoming known as a producer of fruit, particularly pineapples and lychees. There are some tourist attractions such as Khe Ro, Primitive forest, Duc La pagoda, Suoi Mo, Tho Ha Communal House,.... 1.Where is Bac Giang? ………………………………………………………………………………………. 2.Was Bac Giang founded in 19th century? ………………………………………………………………………………………. 3.How many provinces does Bac Giang border? ………………………………………………………………………………………. 4.Which places in Bac Giang can tourists visit? ………………………………………………………………………………………. VII.REWRITE THE SENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE,BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS.(1pt) 1.I think we should turn off the lights before going out. I suggest ........................................................................................... 2.The storm destroyed the town completely. The town........................................................................................... VIII.USE THE GIVEN WORD TO WRITE THE SECOND SENTENCE IN SUCH A WAY THAT IT IS AS SIMILAR AS POSSIBLE IN MEANING TO THE ORIGINAL SENTENCE.DO NOT CHANGE THE FORM OF THE GIVEN WORD.(1PT) 1. I come from Vietnam. Vietnam exports a lot of rice. (WHICH) ………………………………………………………………………………………. 2. “Don’t make noise in class”,the teacher said to his students. (TOLD).

(53) ………………………………………………………………………………………. -The end PRACTICE TEST 07 I.CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS.(1 pt) 1. A.depennd B.enjoy C.separate D.return 2. A.church B.industrial C.currency D.compulsory 3. A.century B.conventient C.consist D.comfortable 4. A.jeans B.styles C.students D.labels II.CHOOSE THE BEST ANSWER A,B,C OR D TO COMPLETE THE SENTENCES.(2 pts) 1. She was very _________ in protecting the environment. (interesting/interested/interestingly/interest) 2.It’s too hot.Don’t turn _______ the fan, please. (on/off/up/down) 3.___________ he didn’t understand the matter,he didn’t ask for help. (However/Although/Because/Therefore) 4.Let me congratulate you _______ your nomination,Tuan. (on/in/at/for) 5.Mary ________ write to me last year. (uses to/used to/was used to/is used to) 6.She asked me if I ___________ pop music . (liked/like/am liking/likes) 7.The building _______ has just been built over there is our new school library. (which/who/whom/whose) 8.You really saw a UFO,Nam,______? (didn’t you/weren’t you/don’t you/do you) III.GIVE THE CORRECT TENSE/FORM OF VERB IN THE BRACKETS.(1 pt) 1. We __________ soccer when it started to rain yesterday. (play) 2. They used to _______buffaloes when they lived in the countryside. (ride) 3. The Ao dai _______ the traditionnal dress of Vietnamese women for centuries. (be) 4. I _______ Ha Long Bay three times since I started working in Quang Ninh. (visit) IV.FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS. ( 1 pt) 1. He had an accident because he drove ______.(CARE) 2. If you want to ________ your English,we can help you.(IMPROVEMENT) 3. People must learn about keeping the environment ______.(POLLUTE) 4. She usually designs clothes for famous singers. She is a famous _______.(DESIGN) V.FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH A SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE. ( 1 pt) which -. teacher. -. scientist. - brilliant. -. who. -. chemistry. I always wanted to be a great (1)____________. I had these dreams of discovering a revolutionary new drug that would save the lives of hundreds of people. Unfortunately, I was never very good at (2)__________ at school and I kept producing these horrible smells and the teacher used to get very angry with me. After a while, I decided I would become an inventor and design an amazing new product (3)________would become a household name. My parents were quite encuoraging, but told me to be a little more practical and not quite soambitious A few weeks later, I had a (4)_______idea for a pen that, at least theoretically, would write upside down. To my disappointment a friend of mine pointed out that it was not a new discovery. VI.READ THE PASSAGE CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTIONS. ( 2 pts).

(54) Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t case pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our Sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal, gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the Sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy, too. 1. What does most of our electricity come from? ………………………………………………………………………………………. 2. Could solar energy be provided by the sun? ………………………………………………………………………………………. 3. Where are the solar panels placed? ………………………………………………………………………………………. 4. How long can this energy be stored? ………………………………………………………………………………………. VII.REWRITE THE SENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE, BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS. ( 1 pt) 1. What a pity the weather isn’t nice. I wish ………………………………………………………………………………………. 2. They built their house last year. Their house………………………………………………………………………………………. VIII. REORDER THE FOLLOWING WORDS OR PHRASES TO MAKE MEANINGFUL SENTENCES. ( 1 pt) 1. me/ has phoned/ six times/ my friend/ this week. ………………………………………………………………………………………. 2. instead of/ He/ using biogas/ suggest/ burning coal/ for looking ………………………………………………………………………………………. PRACTICE TEST 08 I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others(1pt) 1. A. finish B. invite C. sometimes D. nice 2. A. children B. chemist C. cheaply D. cheerful 3. A. looked B. moved C. gained D. prepared 4. A .banks B. roofs C. kids D. hats II. Choose the best answer to complete the sentences(2 pt) 1 The _________ growth rate of Vietnam reached about 8.0% in 2007. A. economics B. economic C. economy D. economically 2. She is going to finish her work, ___________ ? A. is she B. isn’t she C. will she D. doesn’t she 3. We couldn’t go out _ ____________the storm. A. because B. owing C . as of D. because of 4. – John:” I’ ve passed my final exam.” – Tom: “_________ “ A. That’s a good idea B. It’s nice of you to say so C. Congratulation D. Good luck 5. He was homesick, and he ________ all his family and friends very much. A. lacked B. missed C. desired D. hoped 6. _________ it was raining heavily, we went out without a raincoat. A. In spite of B. Although C. However D. In spite 7. He is not very good _______ mathematics. A. on B. in C. for D. at 8. Alan and Ted took these photographs ___________________. A. themselves B. herself C. himself D . ourselves III. GIVE THE CORRECT FORM OR TENSE OF THE VERBS IN THE BRACKETS. (1pt).

(55) 1. When my mother came home from the work, I ___________ dinner. ( cook) 2. Jane ____________to school by bicycle every day . (go) 3. She ____________ that film before. (not see) 4. You____________to London last month? (go) IV. FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FORM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS .(1 PT) 1. Keep _____________ ! The teacher is explaining the lesson. ( SILENCE) 2. What is the real _____________ of the house ? ( WIDE) 3. If we go on littering, the environment will become _________ polluted. (SERIOUS) 4. My paren are going to ____ their 50th wedding anniversary.(CELEBRATION) V. FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH A SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLEETE THE PASSAGE Solar sun energy natural which installed Solar energy is a long lasting source of (1) _____, and it can be used almost anywhere. To generate solar energy, we only need (2)____ cells and the sun. Solar cells can easily be (3)_____on house roofs, so we don’t need any new space. Compared to other renewable sources, they also possess many advantages: wind and water power rely on turbines(4)_____are noisy, expensive and which take up large space. Solas cells are totally silent and non-polluting.As they have no moving parts, they require little maintenance and have a long lifetime VI. Read the passage carefully then answer the questions.(2pt) Passover occurs in late March or early April. This festival is celebrated in Isrsel and by all Jewish people. On this festival,people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat a special meal called the Seder. Easter is a joyful festival, which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter Day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs –as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades. 1. When does Passover occur? ………………………………………………………………………………………. 2. What do people celebrate on this festival? ………………………………………………………………………………………. 3. What do Jewish families eat on the first and second nights of Passover? ………………………………………………………………………………………. 4. Do young children receive chocolate or sugar eggs when they are good on Easter Day? ………………………………………………………………………………………. VII. Rewrite the sentences so that it means the3 same as the first one, beginning with the given words. (1pt) 1. I haven’t seen my brother for a month I didn’t………………………………………………………………………………………. 2. She doesn’t know the answer, so she can’t tell you. If………………………………………………………………………………………. VIII Use the given word to rewrite the sentence in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence. Do not change the form of the given word.(1pt) 1. If someone doesn’t put the coal in, the fire will go out. (UNLESS) ………………………………………………………………………………………. 2. The girl is very friendly. She lived next door to us. (WHO) ………………………………………………………………………………………. ____THE END______ PRACTICE TEST 09.

(56) I. CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINE PART IS PRONUNCED DIFFERENTLY FROM OTHERS. (1pt) 1. A. home B. hour C. house D. here 2. A. asked B. forced C. looked D. decided 3. A. need B. feet C. meet D. volunteer 4. A. dolls B. rewards C. sticks D. walls II. CHOOSE THE BEST ANSWER TO COMPLETE THE SENTENCES (2pts) 1. I can’t understand the French visitors. I wish I _____ French. A. knew B. will know C. know D. have known 2. If he ______ soon, he will miss the train. A. isn’t coming B. doesn’t come C. won’t come D. didn’t come 3. People in Isreal are going to celebrate their festival ______ is called Passover. A. whose B. who C. which D. where 4. ______ I was really tired, I couldn’t sleep so well. A. Even though B. So C. Therefore D. Because of 5. I suggest ______ some money for poor children. A. raise B. to rase C. raised D. raising 6. She asked me if I ______ a laptop computer the following day. A. buy B. will buy C. bought D. would buy 7. We have learnt English ______ 2001. A. for B. since C. in D. during 8. Your sister works in a foreign company, ______ she? A. isn’t B. didn’t C. wasn’t D. doesn’t III. GIVE THE CORRECT FORM OR TENSE OF THE VERBS IN THE BRACKETS. (1pt) I’m sorry I (1. not write) ______ to you for a long time, but I have been very busy lately. All last month, I (2. have) ______exams, and I (3. not do) ______ anything else but studied for ages. Anyway, I have stopped studying now, and I (4. wait) ______ for my exam results. IV. FILL IN THE BLANK WITH THE CORRECT FORM OF THE WORD IN CAPITAL LETTERS. (1pt) 1. How _______ those shop windows are! (BEAUTY) 2. The old man walked ______ in the park. (SLOW) 3. I want to make new dresses but I don’t have a _______ machine. (SEW) 4. I want to see the ______ of the environment from the local authority. (PROTECT) V. FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH A SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE. (1pt) such. famous. popular. for. attract. to. Television has been very (1) ______ since it appeared a few decades ago. Millions of viewers in the world are interested in watching TV programs almost all day long every day. There are programs of all kinds to (2) ______ viewers of all ages, (3) ______ as cartoons for children and movies for film lovers. People can also enjoy programs of important events broadcast live on TV. It is exciting when we can enjoy watching a match at the Football World Cup when it is actually taking place. Therefore, it is not strange (4) ______ us to see why there is a TV set in every home today. VI. READ THE TEXT THEN ANSWER THE QUESTIONS. (2pts) Last year, we had a nice holiday. My friend and Iwent to the seaside for a month. I had been to the seaside several times before, but this was the first time for my friends. Naturally, it was a great event for him. Finally, the days came. It was a fine morning. We got up very early because we wanted to leave home after breakfast. We made the journey by car. We reached the seaside at noon. We spent many hours on the beach. We enjoyed making castles and channels in the sand. People said we ought to spend at least a few weeks at the seaside. If we could stay longer, so much the better. 1. Where did they go on their holiday last year? ………………………………………………………………………………………. 2. Why did they get up very early?.

(57) ………………………………………………………………………………………. 3. How did they make the journey? ………………………………………………………………………………………. 4. They reached the seaside at noon, didn’t they? ………………………………………………………………………………………. VII. REWRITE THE SENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE, BEGINNING WITH THE GIVEN WOORDS. (1pt) 1. I’m sorry I don’t know her phone number. I wish ………………………………………………………………………………………. 2. “I have studied English for several years”, she said. She said ………………………………………………………………………………………. VIII. USE THE GIVEN SUGGESTIONS TO COMPLETE THE SENTENCES. (1pt) 1. She / ask / If / I / go / school / by bike / everyday. ………………………………………………………………………………………. 2. I / would rather / you / not talk / much / in the classroom. ………………………………………………………………………………………. - The end Practice Test 10 I.Choose one word whose underlined part is pronouced differently from the others.(1p) 1. A.books B.clubs C.hats D.stamps 2. A.paper B.happy C.passage D.handbag 3. A.flood B.moon C.food D.soon 4. A.cleaned B.played C.used D.hoped II.Choose the best answer to complete the sentences.(2ps) 1.-“Would you like some more tea?” -“ ………..” A.I’m OK B.Here you are C.It doesn’t matter D.Yes, please 2.He asked me if I………to school by bike everyday. A.am going B.go C.was going D.went 3………….Friday morning,there is a meeting between 8a.m and 11 a.m A.In B.For C.On D.At 4.She was sick yesterday,……….she was absent from shool . A.since B.so C.because D.but 5.My father asked us……….too much time playing computer games. A.not to spending B.did not spend C.not to spend D.to not spent 6.If Mr John……….rich,he would travel around the world. A.is B.will be C.was D.were 7.The book………..is on the table belongs to my brother. A.which B.where C.whose D.who 8.I didn’t go to the party yesterday because……….. A.I am sick B.I will be sick C.I was sick D.I would be sick III.Give the correct form or tense of the verbs in the brackets(1p) 1.If today were Sunday,we………………to your nativevillage. (go) 2.Ba wishes he………………..a good doctor in the future. (be) 3.Her brother……………………to his penpal on the phone at the moment.(talk) 4.I……………………..…him since 1990. (not meet) IV.Fill in the blanks with the correct form of the words in capital letters(1p) 1.She has………………….….provided a picnic lunch for us.(KIND) 2.Air and water……………………can make people fall ill.(POLLUTE) 3.It’s not ………………………….to answer this question.(DIFFICULTY).

(58) 4.If you want to………………..…….your pronunciation,we can help you.(IMPROVEMENT) V.Fill in each numberedblank with a suitable word from the box to complete the passage.(1p) called youth. popular. expensive. workers. started. Jeans are very ….(1)….. with young people all over the world.Some people say that Jeans are the “uniform” of youth.But they haven’t always been popular.The story of jeans…(2)…almost two hundred years ago.People in Genoa,Italy made pants.the cloth made in genoa was called “jeanos”.the pants were…(3) ………..”jeans”.in 1850,a saleman in California began selling pants made of canvas. His name was Levi Strauss.Because they were so strong,”Levi’s pants” became popular with gold miners,farmers and cowboys.six years later,Levis began making his pants with blue cotton cloth called denim.soon after,factory…(4)…..…in the US and Europe began wearing jeans. VI.Read the text then answer the questions.(2p) Lionel Andres Messi,born 24 june 1987,is an Argentine footballer who plays in Liga for FC Barcelona and captains the Argentina national team.By the age of 21,Messi received FIFA World player of the year nominations.the following year he won both the Ballon ‘dOr and FiFA World player of the year in 2009,and won the FIFA Ballon ‘dOr in 2010 and 2011.He also won the 2010-2011UEFA best player in Europe Award.His playing style and small statue has drawn comparisons to Diego Maradona.Messi has won five La liga titles and tree champions League titles.Messi was the top scorer of the 2005 FIFA World youth Championship with six goals.In 2006,he became the youngest Argentine to play in the World Cup.in 2008,in Beijing,he won his first international honour,an Olympic gold medal,with the Argentina Olympic football team. Champion League 2012 was not a good year for him,his team was defeated by Chelsea on April 25th after he failed the penalty and he also failed to give hope to the team. 1.Who is Lionel Andres Messi? ………………………………………………………………………………………. 2.Which team does he play for? ………………………………………………………………………………………. 3.Did he become the youngest Argentina to play in the Fifa World Cup in 2005? ………………………………………………………………………………………. 4.How old was he when he became the youngest Argentine to play in the Fifa World cup 2006? ………………………………………………………………………………………. VII.Rewrite the sentences so that it means the same as the first one,beginning with the given words(1p) 1.Leaning English is very useful nowadays. It’s………………………………………………………….. 2.Why don’t you plant some trees around your house to get more fresh air? How about…………………………………………………. VIII.Use the given word to rewrite the sentence in such a way that it is as similar as possible in meaning to the original sentence.do not change the form of the given word.(1p) 1.He doesn’t have a computer now. (WISHES) ………………………………………………………………………………………. 2.It’s 3 years since I last saw Nam. (SEEN) ……………………………………………………………………………………….. ĐỀ 1. I- Choose the word with the different pronunciation of the underlined part (2M) 1. a. come b. once c. love d. continue 2. a. stay b. lake c. climate d. vacation 3. a. busy b. visit c. museum d. conversation 4. a. who b. what c. where d. while 5. a. invite b. tropical c. divide d. primary II. Choose the best answer (2M) 1. If he ……me, I will be ready to help him..

(59) a. ask b. will ask c. asks d. to ask 2. Paola needs ............her writing skill or she will fail in the coming written examination. a. to improve b. improve c. improving d. to be improved 3. .............you want to keep fit, you should do more exercises. a. Although b. If c. When d. Whether 4. They enjoy..............to music in the evening. a. being listened b. listened c. listening d. listen 5. A daily newspaper was published in Germany in 1550, ……….? a. isn’t it b. is it c. was it d. wasn’t it 6. In class you must listen ……. to the teacher. a. hardly b. boringly c. carelessly d. carefully 7. In the summer my brother always wears shirts with short…… a. hands b. arms c. sleeves d. shoulders 8. This new blouse is lovely, and very……. a. fashion b. style c. lifestyle d. fashionable 9. Lunar New Year is the festival ………..popular in China, too. a. which was b. which are c. which is d. in which 10. The amount of electricity will be …………. if we use energy-saving bulbs. a. reduced b. reduce c. reducing d. to reduce III. Put the verbs into correct form (2M) 1. What you (do)…………….. if you were there? 2. Lan told her friend (not make)……………… such noise in class. 3. We wish today (not have)……………. a literature exam. 4. That poem (write) ……………..by a famous writer in 1998. 5. If we keep our environment clean, we (live) …………….. in a happier and healthier life. IV. Rewrite the following sentences without changing meaning (2M) 1. The desk is broken. I bought it last year. The desk ………………………………………………………………………………… 2. He speaks English badly, so he fails the exam. If he ………………………………………………………………………………..…. 3. Nam said “Why don’t we go swimming this afternoon?” Nam suggested ………………………………………………………………………..… 4. Mary didn’t have the qualification but she got the job. Although ……………………………………………………………………………….... 5. “I am taking my driving test tomorrow” She said She said that………………………………………………………………………………….. V. Read the following passage and answer the questions (2M) Sydney is Australia’s most exciting city. The history of Australia begins here. In 1788 Captain Arthur Philips arrived in Sydney with 11 ships and 1624 passengers from Britain (including 770 prisoners). Today there are about 3.6 million people in Sydney. It is the biggest city in Australia, the busiest port in the South Pacific and one of the most beautiful cities in the world. In Sydney, the buildings are higher, the colors are brighter and the nightlife is more exciting. There are over 20 excellent beaches close to Sydney and its warm climate and cool winter have made it a favorite city for immigrants from overseas. There are three things that make Sydney famous : its beautiful harbor, the Sydney Harbor Bridge, which was built in 1932 and the Sydney Opera House, which was opened in 1973. 1. Where did Captain Arthur arrive in 1788? ………………………………………………………………………………………………...

(60) 2. Is Sydney the biggest city in Australia? ………………………………………………………………………………………….….. 3. How many beaches are there close to Sydney? ……………………………………………………………………………………..……. 4. What is the population of Sydney today? ………………………………………………………………………………………….……. 5. When was the Sydney Harbor Bridge built? …………………………………………………………………………………………………... ĐỀ 2 I. Supply the correct verbs forms: (2mks) 1. If it rains this evening, we ____________ out. (not go) 2. My children love ____________ cartoon films. (watch) 3. Mr. Huy ____________ for this company for seven years. (work) 4. They ___________ this house five years ago. (build) II. Choose the correct words: (2mks) 1. They used to _________ swimming in the afternoon. (go, going, went, gone) 2. He is good at studying Chinese, ___________? (is he, isn’t he, was he, wasn’t he) 3. Please turn ________the TV. I’m studying. (on , in ,up, off) 4. She has been here ________ yesterday. (since , for, because , in ) 5. ______the rain were not heavy, we could come on time. (but , when ,if, and) 6. Peter comes ________a famous city in London. (at, from ,with, in) . 7. He suggested __________to Sam Son. (go, to go, going, went) 8. Do you like the book _________I gave you last week?(who, which, whose, whom) 9. Nga is a very_____________ student.(beauty, beautify, beautiful, beautifully) 10. You should ____________English everyday. (practise , to practise , practising , practised ) III. Fill tn the blanks with the suitable words: (1.5mks) usually, student, play, because , uniform , in I am a (1)_____of a secondary school in Ha Noi. I am (2)_________grade 9. I always wear school (3)_________ on school days: a white shirt and dark blue trousers. But on weekends, I (4)_______wear casual clothes, such as an open neck shirt or a T-shirt, jeans and sports shoes (5)_______ they are very comfortable and convenient and I can ( 6)______ football, ride a bicycle or go somewhere with my friends easily. IV. Answer the questions: (2mks) Robert Gate comes from England. He came to Paris six months ago. He started learning French at school in London when he was eleven, so he has learnt it for nearly ten years. He has just taken an exam . If he passes the exam, he will move into the next class. He is very excited because tomorrow his parents are going to visit and stay with him for a few days. Questions: 1. Where does Robert Gate come from? ………………………………………………………………………………………. 2. When did he start learning French at school in London? ………………………………………………………………………………………. 3. Has he just taken an exam? ………………………………………………………………………………………. 4. What will he do if he passes the exam? ………………………………………………………………………………………. V. Rewrite the sentences: (2mks) 1. The weather was not good. The boys played football.  Although ………………………………………………….…………………………...

(61) 2. “I want to be a footballer.” Tom said. Tom said that …………………………………………………………………………. 3. Millions of people are watching the 2010 World Cup.  The 2010 World Cup ……………………………………………………………….. 4. I don’t have a computer.  I wish ………………..……………………………………………… ……………… VI. Sentences building: (2mks) 1. We / visit / our grandfather / Ho Chi Minh city / last month. ………………………………………………………………………………………. 2. It /be / necessary / learn / English nowadays. ………………………………………………………………………………………. 3. I / not see / Jane / for three years. ………………………………………………………………………………………. 4. Mr. Ha / enjoy/ read / newspapers / every morning? ……………………………………………………………………………………….. ĐỀ 3 I. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc. (2 điểm) 1.We ................. to John since last month. (write) 2. If you .............................. up early, you won't be late for class. ( get ) 3. My father ................. his report yesterday. ( finish ) 4. She likes ......................... shopping in her free time. (go ) II. Chọn đáp án đúng trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau. (2.5 điểm) 1. My mother usually gets up ................. 5 o'clock in the morning. (of / in / at / to ) 2. Can you look .............. the children when I am away? ( on/ for/ of/ after ) 3. You cleaned the car yesterday, ...........................? (didn't you/ did you/ do you/ don't you ) 4. How about .................... soccer this afternoon? (play / playing / played / to play ) 5. He is tired now ................ he couldn't sleep last night. (because / so / although / but ) 6. Ha Noi, .............. is the capital of Viet Nam, is a peacful city. (who / whom/ which / that) 7. Vietnamese people are very ........................ (friend / friendly/ friendship / friendliness ) 8. ......... he is old, he runs 4 km every morning. ( so/ and/ but/ eventhough) 9. Thang can .................... English very well. ( speak/ to speak/ speaking/ spoke) 10. David has been in Bac Giang .............. 2 weeks. ( since/ from/ in/ for) III. Đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng trong khung để điền vào chỗ trống. (1.5 điểm) many to recently decorating help when Great number of home computers have been sold (1) ............ . People know more about computer than they used (2) .................... . Computers (3) ........................ us much in our work and they are playing a big part in our lives. (4) ............................ people believe we can look forward to the day (5) ...................... our household jobs like cleaning, ironning and (6) .......................... will be done by computer - controlled robots. IV. Đọc đoạn văn sau rồi trả lời các câu hỏi bên dưới. (2 điểm) Christmas is the biggest festival of the year in Britain. Celebration starts on 24th December, Christmas Eve. People buy gifts, food, drink, and decorations some weeks before this festival. They often send christmas cards to friends and relatives. They usually buy and decorate christmas trees about a week before christmas. Gifts are usually put under the tree..

(62) * Questions: 1. Is Christmas the biggest festival of the year in Britain?. .............................................................................................................................................. 2. When do celebrations start?. .............................................................................................................................................. 3. What do people usually do about a week before Christmas?. .............................................................................................................................................. 4. Where are gifts usually put?. ............................................................................................................................................... V. Viết lại câu giữ nguyên nghĩa. ( 1 điểm) 1. Jane can't play the piano.. Jane wishes ........................................................................................................................ 2. "I am going away for ten days" he said.. He said that ....................................................................................................................... 3. They will build a new hospital in this area.. A new hospital ................................................................................................................ 4. The weather is not good today, so the children have to stay at home.. If the weather .................................................................................................................. VI. Dùng từ gợi ý viết câu hoàn chỉnh. ( 1 điểm) 1. They/ live/ here/ since/ they / be born.. .............................................................................................................................................. 2. you/ love/ listen/ rock music?. .............................................................................................................................................. 3. Linh/ not/ come/ my party/ last sunday.. .............................................................................................................................................. 4. It/ be/ interesting/ chat/ with you.. ............................................................................................................................................... ĐỀ 4. I. Supply the correct verbs forms: (2mks) 1. She usually (go) __________ to school at six o'clock every day. 2. They (play) _____________________ soccer now. 3. Bich (live) ___________________ in Hanoi for ten years. 4. We (fly) __________ to Ho Chi Minh City next week. II. Choose the correct words: (2mks) 1. She often goes to school (at, on, in, to) the afternoons. 2. My father (used, use, uses, to use) to play badminton when he was young. 3. I was tired, (if, because, so, as) I went to bed early last night. 4. Lan is (tall, taller, the tallest, tallest) girl in my class. 5. They are very (happy, happily, happiness, happier) though their life is hard. 6. Lan wishes she (is, was, were, be) a good student. 7. You play the guitar very well, (can't you, couldn't you, don't you, won't you)?.

(63) 8. This is the man (whom, which, whose, where) my sister met in Bac Giang last year. III. Supply the correct forms of words: (2mks) 1. The air here is _________________polluted . (serious) 2. He is a stamp ________________ (collect) 3. She is a careful driver. She _____________very carefully. (driver) 4. The teacher was extremely ____________ that we failed the exam. (happy) IV. Read and answer the questions: (2mks) Last Saturday, Trung went on a trip to Ho Chi Minh city. He got up early and took a bus, so he arrived there on time. In the morning, he visited Dam Sen Water Park and Duc Ba church. In the afternoon, he bought a book about Ho Chi Minh city. He met some foreigners in the bookshop. He was happy to speak English with them. He had a nice day though he felt a bit tired. Questions: 1. Where did Trung go last Saturday? …………………………………………………………………………………………… 2. How did he go there? …………………………………………………………………………………………… 3. Did he buy a book about Nha Trang city? …………………………………………………………………………………………… 4. Was he tired after the trip? …………………………………………………………………………………………… V. Fill in the blanks with the correct words: (1m) City - listen - crowded - friends There is a park near my house. I usually go there to play with my (1) __________ . Many people go to the park every day, but it is very (2) __________ on Sundays and holidays. People go there to rest on cement benches. They enjoy the cool breeze and like to (3) __________ to the twittering of the birds. In the park, they can rest and get away from the noise of the (4) __________ . VI. Rewrite the sentences: (2mks) 1. I started learning English in 2006. - I have …………………………………………………………………………………... 2. Nga is my closest friend. She lives next to my house. - Nga, who ……………………………………………………………………………... 3. Hoa is busy now, so she can’t help her mother with the housework. - If Hoa ……………………………………………………………………….................. 4. "Where do you live?" Nga asked me. - Nga asked me …………………………………………………………………………... VII. Rewrite the sentences: (1m) 1. Although / Long / take / taxi / he / still / arrive / at / meeting / late. ………………………………………………………………………………………… 2. She / fail / exam / because / laziness. ………………………………………………………………………………………… 3. I / live / Bac Giang / for 15 years. …………………………………………………………………………………………. 3. She / ask / me / if / I / speak / English. …………………………………………………………………………………………. ĐỀ 5:. I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A. hug B. humor C. trust D. dump 2. A. earphone B. speak C. meat D. heat.

(64) 3. A. swims B. lives C. thanks D. sleeps 4. A. battery B. slavery C. sticky D. fly II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. Would you mind ........in the boat; it upsets the balance.(standing / stand/ to stand/ stands) 2. I’m interested in .........................history. ( read / to read /reading/ reads) 3. I suggest you...............on your spending. ( to cut / must cut / should cut / had better cut ) 4. In Australia, a tropical storm is know as.........(a storm/ a typhoon/ a hurricane/ a cyclone) 5. It’s very nice .........................you to give me this present. ( of / in / on/ at ) 6. I’m writing to the one.......................... feelings for me are so strong that the word can’t describe them . ( who / whom / whose/which ) 7. Earthquakes, volcanic eruptions, tidal waves, tornadoes are .................................(natural happenings/ natural disasters/ natural events/ natural occurrences) 8. If I………… what the time was, I would tell you. ( knew/ know/ knowing/ knows ) III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. If the weather is fine, we (have) .................................................. a party outside. 2. The huge earthquake in Kobe in 1995 (cause) ...........................................severe damage. 3. I suggest (use).....................................energy-saving bulbs to save electricity.. 4. He (go)……………………..…..to the English club at school tomorrow. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. Tet is the most important ( celebrate ) ……………………….........for Vietnamese people. 2. Mary is always ( pride) ………………………………………… of her parents. 3. They dance ( skillful ) ………………………………. 4. Vietnam is a country with a ( tropic ) ……………………………………… climate. V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) Tet is a national and family festival. It is an occasion for every Vietnamese to have a good time thinking about the last year. At Tet, spring fairs are organized, streets and public buildings are brightly decorated and almost all shops are crowded with people shopping for Tet. At home, everything is tidied, special food is cooked, offerings of food, fresh water, flowers and betel are made on the family altar with burning josssticks scenting the air . First- footing is made when the first visitor comes and children are given lucky money wrapped in a red tiny envelope.Tet is also time for peace and love. During Tet, children often behave well and friends, relatives and neighbors give each other best wishes for the New Year. *Questions: 1. Why is Tet a national and family festival ?. .............................................................................................................................................. 2. What is the first - footing ?. .............................................................................................................................................. 3. What do people do during Tet ?. .............................................................................................................................................. 4. Are spring fairs organized at Tet?. .......................................................................................................................................... VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word to complete the passage: (1P) There are many ............1......... throughout the year in Vietnam, but Tet or Lunar New Year is the most important celebration for Vietnamese people. Tet usually ............2.......... in late January or early February. A few days before Tet is the time for people to clean and decorate ..............3........ houses. During Tet, people, old and young, enjoy special food on the occasion of Tet. It is also the time for family ..........4............... to be together. 1.. 2.. 3.. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. Why don’t you have your hair cut ?. 4..

(65)  She suggests I................................................................................................................... 2. She doesn’t buy the dictionary because she doesn’t have enough money.. If she ………………………………………………………………......…………………. 3. Mr. Brown is still an active man. He is old.. Although ….…………………………………………......………………………. 4. They built this school 5 years ago.. This school ................................................................................................................. VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. He / leave / room / without / say / anything. . ................................................................................................................................... 2. If / you / work / harder / result / better. . ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 3. I / like fish / however / I not like / catch fish. . …… ………………………………………………...................................................................................................................... . …………………………………………………………………………………........................................................................... 4. They / trying / save / money / because they / going / get married / this year.. ĐỀ 6: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A. dentist B. animal C. hospital D. vital 2. A. pleasant B. reason C. creature D. feature 3. A. puts B. likes C. gets D. carries 4. A. dump B. erupt C. plumber D. nuclear II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. If we became rich, we would travel...............................the world. (on/ at/ around/ in) 2. ............................you work harder, you will pass your final exam. ( Although / Because / If ) 3. Billions of cans are thrown ......................everywhere every year. ( out of / away / up/ on ) 4. Do you mind if I ............................the window ? ( opened / open / opening/ opens ) 5. If you .............to my advice, you wouldn’t be in this mess now. (listen/ listened/ will listen) 6.The doctor .................................me to spend a few days in bed. ( suggested / made / advised ) 7. The girl ................is standing there is my sister. ( who / whom / whose ) 8. Tet is the most important .....................for Vietnamese people. (invention/ celebration/ party) III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. Thuy's grandmother never trusts weather forcasts, but she likes (watch)....................... them. 2. She enjoys studying English. She (study)………….......................................it since 2006. 3. If I were rich. I (travel) .............................................. around the world. 4. Minh is a doctor. He (work)……………............................in a hospital for ten years. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1.There are a lot of the regional……....................................…in England. (different) 2.you should do these exercises…...................................................(quick) 3.We are interested in……............................................................… English (learn) 4.Your new dress makes you more ……..............................................… (beauty). V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) Nam went to Australia on a student program last year and he likes to tell me about it. It was very exciting when he knew he was going to Australia because he had never been there before. He didn’t think about the problems of speaking English until he met his family. At first he couldn’t communicate with them because his English was so bad. For five years he had been learning English wasn’t much used at all because they didn’t have real practice at school. Even though his grammar was good, his pronunciation wasn’t. His.

(66) problem is pronouncing ‘l’ and ‘r’. For example, Australian people often asked “What does he eat in Vietnam?” he wanted to tell them that he eats rice, but they didn’t understand when he said “He eats lice”… Questions: 1. Where did he go last year?. ……………………………………………………………………………………… 2. Why couldn’t he communicate with his family?. ……………………………………………………………………………………… 3. Does he eat rice in Vietnam?. ……………………………………………………………………………………… 4. How long has he been learning English?. ………………………………………………………………………………………. VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage: (2P) being lasts. in however. for cause. sun used. Are you looking (1)………………………a cheap, clean, effective source of power that doesn’t (2) …………………………pollution or waste natural resource? Look no further than solar energy. While most fuels now in use are (3)………………………burned at a big rate, solar energy, a power from the (4) ………………………,will last as long as the world (5)……………………….This energy has been (6) ……………………..to heat and cool homes or to cook food. It has been used (7)…………………… radio batteries and provided power for telephone lines. The devices, (8)…………………….., are cheap to operate but very expensive to produce. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning using the word in capital letters. Don’t change the form of the given word: (1P) 1. It’s raining hard but the old man goes out. (Although). ................................................................................................................................................ 2. The children stayed up late. They got up late. ( because). ................................................................................................................................................ 3. Minh is the best student in my class. He plays football well. (who). ................................................................................................................................................ 4. “What are you doing, Mai?” Nam asked. (was). ................................................................................................................................................ ĐỀ 7:. I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A. invite B. pick C. ticket D. kitchen 2. A. lock B. shock C. block D. program 3. A. bad B. sad C. day D. catch 4. A. greet B. teeth C. deer D. knee II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. I’m tired……………….I stayed up late last night. A. so B. because C. but D. and 2. I suggest that you ………………to see the doctor. A. should go B. to go C. would go D. going 3. The baby laughed……………………as she played with her toys A. happy B. happily C. happiness D. unhappy 4. We haven’t seen Liz ………………..two months. A. since B. for C. until D. before 5. I wish this exam………………easier..

(67) A. is B. will be C. would D. were 6. The book……………is on the table belongs to my teacher. A. who B. where C. which D. what 7. She wishes she ..........................a Mother's for her mom. A. celebrated B. celebrating C. celebrate D. celebrates 8.Lan suggests...................................harder. A. study B. studies C. studying D. to study III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. If I have free time, I (go)........................................... with you to the party. 2. I think we (turn) ......................................................the lights off after using. 3. Mary said she ( be )................................................... happy to see you. 4.The students (clean)............................................. the school yard for an hour. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1.John enjoys ……..................................................…Vietnamese songs. (sing) 2.Bill is a good driver. He usually drives…....................................… (care). 3.English is the …........................................…used language in the world. (wide) 4.Smoking is …....................................................to your health. (harm) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) Today, computer companies sell many different programs for computers. First, there are programs for doing math problems. Second, there are programs for scientific studies. Third, some programs are like fancy typewriters. They are often used by writers and business people. Other programs are made for courses in schools and universities. And finally, there are programs for fun. They include word games and puzzles for children and adults. There are many wonderful new computer programs, but there are other reasons to like computer. Some people like the way computers hum and sing when they are working It is a happy sound, like the sounds of toy and childhood. Computers also have lights and pretty pictures. And computers even seem to have personalities. That may sound strange, but computers seem to have feelings. Sometimes they seem happy, sometimes they seem angry. It is easy to think they are like people. Questions: 1. What do computer companies do for computers?. …........................................................................................................…………………… 2. What are the programs like?. …………………………………………………………….……………………………… 3. What do some people like about computers?. ...........................................................................................................................………… 4. Is it difficult to think they are like people?. …………………………………………………………………………………………….. VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word to complete the passage: (1P) I’m very worried because people are using electricity to catch ....1.......in the lake near my house. A lot of fish ......2..........even birds also died from electric shock wave. I think the local authorities will.......3.........heavily anyone who .......4.........fish in this way. 1. 2. 3. 4. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning using the word in capital letters. Don’t change the form of the given word: (1P) 1. The jog was funny, but no one laughed.(Although).  .............................................................................................................................. 2. There are some words. They are difficult to translate. (Which).  ............................................................................................................................... 3. They must do these exercises carefully. (be). ................................................................................................................................

(68) 4. She is very lazy. She can’t pass the next examination. (If). ................................................................................................................................ VIII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1P) 1. I/ could/ with/ wish/ me/ go/ Lan/ fishing..  ............................................................................................................................... 2. is/ whose/ son/ the/ this/ woman/ the/ prize/ won/ first..  ............................................................................................................................... 3. Lan/ the/ beautiful/ girl/ my/ is/ most/ class/ in..  ............................................................................................................................... 4. city/ more/ this/ is/ exciting/ that/ than/ one..  ............................................................................................................................... ĐỀ 8: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A. shout B. through C. mountain D. household 2. A. teenager B. message C. village D. advantage 3. A. control B. folk C. remote D. documentary 4. A. access B. website C. violent D. internet II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. I wish Susan ( will work/ worked/ has worked/ works) harder for her examination. 2. Mary was really ( impress/ impression/ impressive/ impressed ) by the beauty of Hanoi. 3. Would you mind if I (borrow/ am borrowing/ borrows/ borrowed) your dictionary? 4. Mary (uses to/ used to/ is used to/ was used to) write to me last year. 5. He is going to be late (at/ from/ for/ in) school. 6. She (wrote/ was writing/ was written/ has written) a letter when the telephone rang. 7. I like the composition (whose/ whom/ which/ who) you wrote. 8. I’m not tired (although/ in spite of/ though/ despite of) working all day. III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. They (build) ...................................this house for 3 months. 2. When Mr. Robinson was young. He used to (smoke)...................................... very much. 3. Where you (go)............................................. next summer vacation?- to Dalat 4. At 6.30 last night, when I was having dinner, my friend (phone).................................... me. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. Today is more (beauty).............................................. than yesterday. 2. He is a good driver. He always drives (good) .............................................. 3. Who is the (tall)......................................... in your class? 4. Doctor Jone’s (invent).................................... is well known all over the world. V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2,5P) In Western countries, electricity, gas, and water are not luxury but necessities.Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money. For most North American households, lighting acounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eight time longer. Therefore cosumers can save about US7 to US21 per bulb. In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tuble dryers. The lable tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliences in the same category. Ultimately, these inovations will save money as well as conserve the Earth’s resources. Questions: 1. What are Western cosumers interested in?.

(69) .............................................................. .............................................................. 2. What can we do to spend less on lighting?. .............................................................. .............................................................. 3. What is the purpose of labeling scheme?. .............................................................. .............................................................. 4. Why should we save energy?. .............................................................. .............................................................. 5. Are electricity, gas, and water luxury in Western countries?. .............................................................. ............................................................... VI/ Rewrite each of sentences with the same meaning using the word in capital letters. Don’t change the form of the given word: (1,5P) 1. She can’t drive. She has bought a car. ( Although).. .......................................................................................................................................2. has now been rebuilt. It was destroyed in the fire.( which). ................................................................................................................................ 3. What a bout going to the park? ( I Suggested). ................................................................................................................................ 4. She had a big lunch because she was hungry. (so). ................................................................................................................................ 5. " Turn off TV before going out", Nick said to Peter. ( asked). ................................................................................................................................ 6. Natalie is very friendly. She is a friend of Emma's. ( Who). ................................................................................................................................ VII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1P) 1. wishes/ he/ sister/ a/ Nam/ had/ that.. ............................................................................................................................... 2. better/ his/ he/ than/ plays/ brother/ soccer.. ............................................................................................................................... 3. the/ bought/ expensive/ books/ are/ which/ I/ yesterday.. ............................................................................................................................... 4. I/ stayed/ tired/ now/ because/ am/ I/ up/ watching/ late/ TV/ last night.. ............................................................................................................................... ĐỀ 9: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A. watched B. stopped C. cleaned D. worked 2. A. their B. thank C. that D. they 3. A. house B. home C. holiday D. hour 4 A. nice B. drive C. advise D. live II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. I wish I (will visit/ would visit/ visit) Uncle Ho’s Mausoleum someday. 2. We love (to watch/ watching/ watch) cartoon on TV everynight. 3. The oil spill has (pollute/ polluted/ pollution) the sea. 4. She is a singer, she is very good( on/ at/ in) singing. 5. The box is (so/ such/ too/ ) heavy that nobody can lift it.. A building.

(70) 6. At 9 o’clock last night, Mai (do/ is doing/ was doing) her homework. 7. Lan is interested (at/ in/ on) learning French. 8. They have lived in Viet Nam (since/ ago/ for) 5 years. III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. If Mai ( come), tell them to wait for me. 2. I suggest ( give) lessons to poor children. 3. If I met an alien from outer space, I ( invite) him to my home and talk. 4. let's (go) to the zoo. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. I think Dinh Manh Ninh sings the most ………….in M4U. (BEAUTY) 2. If you want a job, fill in this…………..form. (APPLY) 3. Traditional…………..are agood source of fun and entertainment.(CELEBRATE) 4. If you want to ……….your English, we can help you. (IMPROVEMENT) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2,5P) On January 17, 1995, a strong earthquake struck below Awaji Island across the From Kobe. It was the most deadly earthquake to hit Japan since 1923. The earthquake caused buildings and bridges to colapse and fires broke out throughout the city. In all, about 5000 people died and more than 21,000 people were injured. More than 30,000 buildings were damaged by the quake and resulting fires, and hundreds of thousands people were left homeless. Questions: 1. When did a strong earthquake occur?. ........................................................... ........................................................... 2. How many people were left homeless?. ........................................................... ........................................................... 3. How many people died in the earthquake?. ........................................................... ........................................................... 4. What caused the buildings and bridges to collapse?. ........................................................... ........................................................... 5. Were more than 30,000 buildings damaged by the quake?. ........................................................... ............................................................ VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word to complete the passage: (1P) at wish festivals if New Year is one of the most important (1) ____________ in the United States. On New Year's Eve, most people go to the parties. At twelve o'clock (2) ____________ night, everyone says "Happy New Year" and they (3) _____________ their friends and relatives good luck. In New Year's Eve, Most children go from house to house asking for candy or fruit. (4) ___________ the people at the house do not give them candy, the children will play a trick on them. But this hardly happens. Many people give them candy or fruit. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning using the word given:(1,5P) 1. Nam is too young to drive a car.. Nam isn’t ........................................................................................................................... 2. She couldn’t come to my birthday party because she was busy.. She was busy .................................................................................................................... 3. “Don’t play on the street” He said. He told us............................................................................................................................. 4. It took Mai five hours to go to the seaside last week.. Mai spent .......................................................................................................................

(71) 5. The police arrested the thief.. The thief..................................................................................................................... 6. “Why do you come too late?” she asked me.. She asked ĐỀ 10:. ......................................................................................................................... I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A. primary B. satify C. variety D. biology 2. A. book B. typhoon C. cook D. flood 3. A. dynamite B. terrify C. symbol D. deny 4. A. washed B. worked C. decided D. stopped II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. The oil spill has (pollute/ polluted/ pollution) the sea. 2. She is a singer, she sings very (good/ bad/ well). 3. The box is (so/ such/ too) heavy that noone can lift it. 4. My father (watch/ is watching/ was watching) television at 7:30 last night. 5. The test was (so/ such/ too) easy that everyone could do it. 6. They are fond of (going/ go/ to go) to school by motorbike. 7. We want to go to the zoo (on motorbike/ by motorbike/ in motorbike) 8. They have learnt English (for/ since/ in ) 3 years. III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. Mr.Nam likes ( read) books because it is interesting. 2. We (learn) English since Mr.Nam was a principal. 3. It’s time we (catch ) the bus. 4. He never (go) to school late. He is studious. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. He felt ……………………because he lost the match.(DISAPPOINT) 2. He doesn’t speak English so………………..as his sister.(GOOD) 3. It is usually forbidden to destroy……………buildings.(HISTORY) 4. The…………………are scheduled to take off at 15.00 and 15.30.(FLY) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2,5P) Michael Faraday, the great English physicist,was born in 1791 in London.His family is very poor and he didnt learn much, when he was 14, he worked in a bookshop where he had a good chance to read books. He used to go to some talks about science. One day Michael goes to a talk by Humphy Davy, Englands greatest scientist of the time. He liked Davys talk very much and a few months later he became Davys laboratory assistant. Like Davy, he became interested in electricity which could be made by a machine. He died in 1867. Questions: 1.When and where was Faraday born?. ……………………………………………………………………………………… 2. What did he do when he was 14?. ……………………………………………………………………………………… 3. Whose talk did he like?. ……………………………………………………………………………………… 4. When did he become Davy’s assistant?. ……………………………………………………………………………………… 5. Did he die in 1867?.

(72) ………………………………………………………………………………………. VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word to complete the passage: (1P) There (1) ________ many ways of spending free time (2) ________ Australia. Some people are fond of skiing in Snowy Mountain or riding a surfboard in Queensland. Others love watching Kangaroos and Koalas in wild forests. My sister says she only enjoys (3) ________ Sydney from the skywalk. But I myself like going to Sydney Opara House where the great opera singers of the world can be heard. If you are bored with listening to the opera singing, there will always be at least two (4) ________ three other shows to suit your taste. 1. A. is B. be C. are D. was 2. A. in B. at C. of D. for 3. A. watch B. watches C. watching D. watched 4. A. if B. or C. but D. so VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning using the word given:(1,5P) 1. It takes Minh 2 hours to do his homework every day.. Minh spends................................................................................................... 2. We were late for school because of the heavy rain.. Because it...................................................................................................... 3. "I'm working in a restaurant, and don't care much for it."she said. She said......................................................................................................... 4. Going swimming in the river in the summer is interesting.. It.................................................................................................................... 5. In spite of the bad weather, they had a wonderful holiday.. Although....................................................................................................... 6. "I'm working in that company."he said. He said.......................................................................................................... ĐỀ 11:. I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. a. earthquake b. easy c. easter d. eat 2. a. cycle b. widely c. typhoon d. fly 3. a. line b. sign c. child d. children 4. a.south b. mouth c. course d. house II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. Let’s …. the light after using to save energy. A. Turn on B. turn off C. open D. close 2. …….is a festival which happens in late January or early February. A. Wedding B. Passover C. Tet D. Easter 3- She should have a………….to check the pipes in her house. A. plumber B. taxi-driver C. dentist D. mechanic 4- It would be better if we put………around our school yard to prevent lazy students. A. trash B. garbage dump C. garbage D. garbage bins 5. Ba goes to the market to buy fish ….vegetables. A. or B. but C. so D. and 6-He suggest………… our mother a gift on March 8. A. giving B. give C. gives D. gave 7- Tim was tired……...he went to bed early. A. and B. but C. or D. so 8- I’m happy …..you again. A. to see B. saw C. sees D. seeing III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P).

(73) 1. Yesterday everning, my sister was tired, so she (go) to bed early. 2. We (not visit) Ho Chi Minh Mausoleum yet. 3. He (have) dinner when we came to his house yesterday. 4. I have driven this car since I (buy) it 2 years ago. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. We are very proud of our …………………………..…(friend). 2. He was punished for his ………………………... (lazy). 3. He will never forget his happy………………………..(child). 4. This is the biggest…………………….in the city. (build) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2,5P) Last year, we had a nice holiday. My friend and I went to the seaside for a day. I had been to the seaside several times before, but this was the first time for my friend. Naturally, it was the great event for him. Finally, the day came. It was a fine morning. We got up very early because we wanted to leave home after breakfast. We made the journey in a car and reached the seaside at noon.We spent many hours on the beach making castles and channels in the sand. People said we ought to spend at least a few weeks at the seaside. If you could stay longer, so much the better. 1. How long did the writer and his friend spend on the beach?. ……………………………………………………………………………………………… 2. Did his friend go to the seaside for the first time?. ……………………………………………………………………………………………… 3.What was the weather like on the day they started their journey?. ……………………………………………………………………………………………… 4.How did they travel to the seaside?. ……………………………………………………………………………………………… 5.When did they reach the seaside?. ……………………………………………………………………………………………… VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1,5P) 1.He is not very rich but he always helps the poor.. Although………………………………………………………………………………….. 2. The student is very good at English. He has just got a scholarship from T&T Group.. The student………………………………………………………………………………… 3. “ Don’t make such a mess in your room,” said Mrs. Quyen to her son.. Mrs. Quyen told…………………………………………………………………………… 4 This is my book .It is on the table.. This is.................................................................................................................................. 5 That is the man .I told him yesterday. That is ................................................................................................................................. 6. We must finish the project on time.. The project........................................................................................................................... VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. I / wish / we/ can / go / countryside / next Sunday.. ……………………………………………………………………………………………… 2. She / used / wear / Ao dai / when / she / be / student.. ……………………………………………………………………………………………… 3. My friend/ learn/ English/ five years..

(74) ……………………………………………………………………………………………… 4.What/ you/ do/ if/ meet/ alien?. ……………………………………………………………………………………………… ĐỀ 12:. I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. 2. 3. 4.. A.school A.stopped A.proud A.author. B.children B.matched B.around B.other. C.Chinese C.worked C.about C.there. D.church D.provided D.would D.they. II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. They suggested ____________ camping. A. to go B. going C. went D. gone 2. Hoa's hobbies are reading books __________ watching TV. A. but B. or C. and D. so 3. If I were rich, I ____________ buy a bigger house. A. can B. will C. would D. have 4. Solar energy doesn't cause ______________ . A. pollution B. polluted C. pollute D. pollutant 5. The children go to school ____________ 7.00 o'clock every morning. A. at B. about C. on D. in 6. You like English, ___________ ? A. do you B. are you C. will you D. don't you 7. My uncle works in a factory. He is a good __________ . A. teacher B. worker C. doctor D. actor 8. The girl _________ is standing near the window is my sister. A. who B. whom C. which D. whose III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. They sometimes (come) _____________________ home late. 2. My sister is interested in (read) _____________________ magazines. 3. He used to (take) _____________________ a bus to his office. 4. I (not see) ___________________________ him for three years. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 5. I like this wedsite because it is ……………..…..for me.(USE) 6. ……………….…., the typhoon didn’t cause any damage to the village.(LUCKY) 7. The gas from chemical factory is extremely……………….….(HARM) 8. The price of ………………..has gone up again.(ELECTRIC) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2,5P) Vietnam's New Year is celebrated according to the Lunar calendar. It is officially known as Tet Nguyen Dan, or Tet. The Lunar New Year begins between January twenty-first and February the nineteen. The exact date changes from year to year. Vietnamese people usually make preparations for the holiday several weeks beforehand. They tidy their houses, cook special food, clean and make offerings on the family altars. On the New Year's Eve, people sit up to midnight as they want to see New Year in. Then, they put on new clothes and give one another the greetings of the season.Tet lasts ten days. The first three days are the most important. Vietnamese people believe that how people act during those days will influence the whole year. They make every effort to avoid arguments and smile as much as possible. 1. Is Vietnam's New Year known as Tet Nguyen Dan?. _________________________________________________________________________ 2. When does the Lunar New Year begin?. _________________________________________________________________________ 3. Why do people sit up to midnight?.

(75) _________________________________________________________________________ 4. How long does the Lunar New Year last?. _________________________________________________________________________ 5. What do people try to avoid and try to do on the first three days?. ________________________________________________________________________ VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1,5P) 1.They asked me some questions at the interview.. I.............................................................................................................................................. 2."Do you want to see the cathedral?" said the guide. The guide asked us................................................................................................................ 3.What a great pity that Mike can't go out with us.. I wish................................................................................................................................. 4. He is an architect. He designed the new city library.. He is the architect.................................................................................................................. VIII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1P) 1. /What / you / do / usually do / after school / ? /. __________________________________________________________________________ 2. /father / My / enjoys / watching films / . /. ___________________________________________________________________________ 3. /like / you / Would / to come / for lunch / to my house / ? /. ____________________________________________________________________________ 4. /If / he / the / work hard / doesn't / , / he / exams / will fail / . /. _____________________________________________________________________________ ĐỀ 13: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. 2. 3. 4.. A.concerned A.teacher A.begin A.how. B.received B.clear B.enjoy B.know. C.attached C.reason C.decide C.follow. D.concealed D.kisses D.benefit D.below. II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. My house_________in 1986. A. is built B. was building C. was built D. has been built 2. Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia. A. who B. whom C. whose D. that 3. If you get up early, you_________late. A. weren't B. wouldn't beC. aren't D. won't be 4. It's very hot today. I wish I_________on the beach now. A. am B. was C. were D. had been 5. When he lived in the city, he_________to the theater twice a week. A. uses to go B. has gone C. used to go D. was going 6. My father asked us_________too much time playing computer games. A. not to spending B. did not spend C. not to spend D. to not spent 7. Hoai can not remember the name of the restaurant_______she ate her favorite roasted duck. A. which B. whose C. whom D. where 8. If I were a flower, I_________a sunflower. A. was B. were C. will be D. would be III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. We (spend)............... several weeks in HaLong Bay last summer. 2. Many of my classmates (never see)............... the famous Phong Nha Cave..

(76) 3. I (visit)............... uncle Ho Mausoleum a lot of times already. 4. If Henry finishes his work on time, he (go)............... to the ball game. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. Please phone this number for more……………. . (INFORM) 2. I want to……………for selling my house.(ADVERTISEMENT) 3. This magazine is…………read by both teenagers and aldults.(WIDE) 4. I hope to speak English as……………as my teacher.(GOOD) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) You ask me what I think about my dad. Great! I must tell you my dad is the best person in the world. Do you know what I mean? He is a considerate and generous man who is love not only by all his friends but also by all his family. His sense of humor distinguishes him from others. In a word, my dad is terrific. I'm so proud of him and love him so much. 1.Who do you think the writer sends this postcard to?. .................................................................................................................................................. 2.What does he think about his father?. ................................................................................................................................................. 3.What quality makes his father different from others?. .................................................................................................................................................. 4.Is he so proud of his father?. ................................................................................................................................................... VI. Complete the passage with the words in the box.(1P) subjects written know what English is a very useful language. If we (1)..........English, we can go to any country we like. We will not find it hard to make poeple understand (2)...........we want to say. English also helps us to learn all kind of (3)............ . Hundred of books are (4)............in English everyday in many countries. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1.The children couldn't go swimming because the sea was rough.. The sea was too......................................................................................................... 2.The last time I saw Rose three years ago.. I haven't....................................................................................................................... 3. The factory is producing more and more pollution.. More and more pollution........................................................................................ 4."How old is your little girl now?" said the doctor.. The doctor aked me............................................................................................................... VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. Although / rain /heavily / go / school / on time.. .................................................................................................................................................. 2.The teacher / teach us / last year / Mrs Green.. ................................................................................................................................................... 3.What/ you/ do/ if/ see/ UFO?.. ……………………………………………………………………………………… 4.Her book/ which/ publish/ last month/ become/ best seller.. ........................................................................................................................................... ĐỀ 14: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A. claimed B. warned C. occurred D. existed 2. A. health B. appear C. ready D. heavy.

(77) 3. A. tidal B. sight C. mineral D. describe 4. A. thunder B. erupt C. trust D. pull II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. People in Israel are going to celebrate their festival________is called Passover. A. whose B.who C. which D. where 2. ________I was really tired , I couldn’t sleep. A. Even though B. So C. Therefore D. Because of 3. I suggest________some money for poor children. A. raise B. to raise C. raised D. raising 4. She asked me if I________a laptop computer the following day. A.buy B. will buy C. bought D. would buy 5. I ________telephone her if I knew her number. A. would B. have to C. will D. shall 6. We have learnt English________2001. A. for B. since C. in D. during 7. Mr. Long said that he________in Ho Chi Minh City. A. lived B. is living C. has lived D. will live 8. Your sister works in a foreign company, ________she? A.isn’t B. didn’t C.wasn’t D. doesn’t III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. They advised us (not go) …… out alone at night. 2. I wish you (be) …… here with us now. 3. She had her picture (take) ……….. 4. My brother (walk) …….. down the street when it began to rain. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. The earthquake caused terrible………………(DESTROY) 2. Internet is one of the most useful means of ………………..(COMMUNICATE) 3. Scientists are looking for a (an) ………………..……..way to reduce energy consumption.(EFFECT) 4. If we go on littering, the environment will become ………….polluted.(SERIOUS) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2,5P) Here is the weather forecast. Today it’s going to be mostly fine with plenty of sunshine in the south. By the afternoon there will be showers in the west. The temperature will be between 20 0C and 220C. Tomorrow morning there will be big wind throughout the whole country, so be careful on the roads. There may also be thunderstorm on the east. * Questions: 1. What’s the weather today going to be like?. ........................................................................................................................... 2. Will there be a lot of sunshine in the south?. .......................................................................................................................... 3. How about the east?. .......................................................................................................................... 4. What will the weather be like tomorrow morning?. ............................................................................................................................ 5. Will there be any sunshine in the east?. ............................................................................................................................. VI/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. " Do you like pop music?" he asked me.. He asked me if I __________________________________________________________ 2. We clean our house every day.. Our house is _____________________________________________________________.

(78) 3. I am sorry that I can't come to your party.. I wish I _________________________________________________________________ 4. They were late for school because it rained heavily.. It rained ______________________________________________________. VII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1,5P) 1. If/ you/ not feel/ well/ should/ see/ doctor.. ............................................................................................................................. 2. I/ going/ visit/ home village/ parents/ this summer holiday.. ............................................................................................................................ 3. My friend, Ba/ phone/ me/ six times/ this week.. ............................................................................................................................ 4. I/ would/ rather/ you/ stay home/ in the evenings.. ............................................................................................................................ 5. She/ fail/ exam/ because/ laziness.. ............................................................................................................................ 6. When/ my father/ come/ back/ home/ yesterday/ we/ watch/ TV.. ............................................................................................................................ ĐỀ 15: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A.laughed B.picked C.raised D.watched 2. A.uncle B.helpful C.useful D.thankful 3. A.cut B.bus C.shut D.full 4. A.entrance B.paddy C.bamboo D.banyan II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. Doctors _____ an answer to AIDS yet. A. have found B. found C. haven't found D. hasn't found 2. He _____ to give up smoking since last week. A. was trying B. have tried C. has tried D. tried. 3. He enjoys _____ in the rain. A. walk B. walks C. to walk D. walking. 4. This school _____ ten years ago. A. be built B. is built C. was built D. built 5. We spent half a year _____ this hotel. A. to build B. built C. building D. with building 6. My friend is fond of _____ TV in the evening. A. watching B. to watch C. watch D. watched 7. While I _____ TV, my sister _____ to music. A. was watching/ listening B. watched/ listened C. was watching/ was listening D. watching/ listening 8. I am not used _____ up early. A. get B. to get C. getting D. to getting III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. My father used to ( smoke ) last year 2. The watch ( give ) to me yesterday on my birthday 3. I ( read ) the book when the electric cut 4. My brother hates ( wash ) the dishes IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. Everyone admires her beauty beause she is very ……………………………..… (beauty). 2. David enjoys ………………………. (cook)..

(79) 3. He is a good driver. He drives ……………………………. (care). 4. He is a bad driver. He drives………………………..…(care). V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) My village is about 50 kilometres from the city center. It is very beautiful and peaceful place and where people grow flowers and vegetables only. It’s very famous for its roses and picturesque scenery. The air is quite fresh; However, the smell of roses makes people feel cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty of colors. Tourists come to visit it so often. Nowadays, with electricity, it doesn’t take the villagers much time to water the roses. And even at night, people can walk along the path and enjoy the fresh smell of the flowers. Questions 1.How far is it from the writer’s village to the city center ?. ............................................................................................................................................... 2.What is it famous for ?. .............................................................................................................................................. 3.Do the people in the village grow rice ?. .............................................................................................................................................. 4.Why don’t people nowadays spend much time to water the rores ?. ................................................................................................................................................ VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word to complete the passage: (1P) (wave abrupt were like number ) The natural disasters called “Tidal waves” often occur suddenly. They are the result of an __(1)__ shift in the underwater movement of the Earth. In the late 2004, a series of tidal __(2)____ struck the seasides of Indonesia, Thailand and some other Asian countries. The famous resorts such as Phuket and Fifi __(3)__ completely destroyed. A large __(4)___ of people were kill. 1. 2. 3. 4. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. It’s difficult to learn English. Learning.................................................................................................................... 2. “Do you listen to music frequently?” She asked me.  She asked me........................................................................................................... 3. Why don’t we use banana leaves to wrap food?  He suggests......................................................................................................... 4. We might find life on other planets.  Life......................................................................................................................... VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 7. The boy/ who/ playing/ the playground/ be/ my brother.. ........................................................................................................................................... 8. Unless/ study/ hard/ he/ not/ pass/ final exam.. ........................................................................................................................................... 9. The last time/ I/ see/ Nam/ 10 years ago.. ........................................................................................................................................... 10. Students/ should/ not/ spend/ so much time/ wander/ the websites.. ........................................................................................................................................... ĐỀ 16: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. 2. 3.. A.forest A.shortage A.industry. B.control B.damage B.translate. C.product C.stage C.construction. D.economy D.carriage D.satisfy.

(80) 4.. A.advantage. B.addition. C.advertise. D.adventure. II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. She loves to watch the stars ………………………………. night. A. on B. in C. at D. to 2. We might find life……………………………another planet. A. by B. at C. on D. in 3. Mr. Lam works in this factory, ……………………………? A. does he B. doesn’t he C. does she D. doesn’t she 4. If Nam were rich, he……………………………buy a bigger house. A. can B. will C. would D. should 5. I wish I ……………………………see her tomorrow. A. would B. may C. will D. should 6. She said that she ……………………………in the hospital. A. was B. were C. is D. are 7. Nam often spends free time ……………………………football. A. plays B. playing C. played D. play 8. They prefer singing…………………………… A. to dance B. to dancing C. than dances D. than dancing III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. I can (speak) both English and French. 2. My father used to (live) in the city. 3. You (see) the football match last night? 4. A new dictionary (buy) by Nam yesterday. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. Some people think that gods create……………………….eruption.(VOLCANO) 2. The next stage in the …………….…..of television is interactive T.V.(DEVELOP) 3.…………………..is now a serious problem in Viet Nam.(FOREST) 4. Hoa has a lot of friends as she is so……………..……….(FRIEND) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (3P) The Internet has rapidly developed and becomes part of our daily life. It is a very fast and convenient way to get information. People use the Internet for such a lot of purposes as education, communication, entertainment and commerce. The Internet helps people communicate with their friends and relatives by means of e- mail or chatting. However, the Internet also has some limitations. It is not only time consuming and costly but also dangerous because of viruses and bad programs. Moreover, the Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail and personal information leaking. So, while enjoying surfing, be alert! 1. How has the Internet developed?. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Is it fast and convenient to get information from the Internet?. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. What do people use the Internet for?. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. Can you communicate with your friends and relatives by using the Internet?. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5. Does the Internet has disadvantages?. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6. Why is the Internet dangerous?. . …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. VI/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. He can’t buy a computer because he doesn’t have enough money. If..........................................................................................................

(81) 2. People can find a cure for cancer in the near future. A cure......................................................................................................... 3. I last saw Nam two years ago. I haven’t......................................................................................................... 4. “Do your parents live near here, Ha?” asked Nam. Nam asked Ha......................................................................................................... VII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. He/ suggest/ use/ gas/ instead/ burn/ coal/ for/ cook.. ........................................................................................................................................ 2. Hoa/ not write/ her penpal/ for three years.. ........................................................................................................................................ 3. If/ today/ Sunday/ I/ go/ for a picnic/ classmates.. ........................................................................................................................................ 4. Lan/ suddenly/ feel/ ill/ while/ she/ do/ examination.. ........................................................................................................................................ ĐỀ 17: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. 2. 3. 4.. A.design A.flood A.traffic A.beach. B.preserve B.soon B.distant B.clean. C.basic C.choose C.channel C.instead. D.physical D.school D.national D.leave. II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. Do you like the film…………………….you saw on TV last night. a.whom b.who c.whose d.which 2. You should……………………English every day. a.practice b.to practice c.practising d.practised 3. My brother was born in 1990…………………. Bac Giang. a.on b.in c.at d. of 4. The woman……………………….is our teacher has been to Canada. a.who b.whose c. which d. whom III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P). 1. 2. 3. 4.. I (not see) ………………him since we (leave) ……………primary school in 2000. The last train (leave) …………………the station for Ho Chi Minh city yesterday. I wish I (know)………………… her new address. What………….you (do)………….at 3p.m yesterday?. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 1. Viet Nam is interested in saving…………….resources. (NATURE) 2. We should prepare food ……………before turning on the stove.(CAREFUL) 3. The………………district in Bac Giang province is Son Dong.(LARGE) 4. We must learn about keeping our environment…………(POLLUTE) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) Passover is in late March or early April. This festival is celebrated in Israel and by all Jewish people. On this festival, people celebrate freedom from slavery. Passover is also an ancient spring festival. On the first and second nights of Passover, Jewish families eat special meal called the Seder. Easter is a joyful festival which is celebrated in many countries. It happens at around the same time as Passover. On Easter day (Easter Sunday), young children receive chocolate or sugar eggs as long as they are good. In many countries, people crowd the streets to watch colorful parades. 1.Where is Passover celebrated? ..........................................................................................................................................................

(82) 2.Who is it celebrated by? ............................................................................................................................................................ 3.How are the parades on Easter? ........................................................................................................................................................... 4.What do children get on Easter Sunday? ............................................................................................................................................................ VI Complete the passage with the words in the box.(1P) Enjoyed places said visit Yoko, Mai’s Japanese pen pal, has been in Vietnam for two weeks. Mai took her to many …(1).. last week. First, they went to Da Lat. Like Tokyo, Da Lat is a city of beautiful flowers. Then they flew to Nha Trang. Yoko ...(2)... swimming in the sea and eating seafood while Mai was making sand castles on the beach.. “I am impressed by the nice sunshine and good food here”, Yoko ...(3)... to Mai . Yoko also said nowhere in Japan is like Nha Trang, but Da lat is very much like many peaceful and quiet towns in her country. She wished Mai could …(4)…. Japan some day and try Japanese special food. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. “Where do you come from, Ba? Liz said.  Liz wanted to know................................................................................................. 2. I often played soccer when I was a child.  I used to..................................................................................................................... 3. What a pity! I can’t speak English well.  I wish..................................................................................................................... 4. Let’s invite Teddy to the party on Saturday.  She suggested..................................................................................................................... VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. Liz/ wish/ come/ Ha Noi/ parents/ following weekend.. ...................................................................................................................................................... 2. If/ I/ be/ rich/ travel/ around the world.. ...................................................................................................................................................... 3. Jack/ be/ interested/ learn/ Vietnamese.. ...................................................................................................................................................... 4. They/ live/ there/ since/ they/ be/ born.. ....................................................................................................................................................... ĐỀ 18:. I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P). 1. A.control B.opinion C.purpose D.pollution 2. A.thunderstorm B.earthquakes C.mother D.Thanks 3. A.conclusion B.creature C.category D.celebration 4. A.though B.thought C.within D.than II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. Let’s (talk/ talking/ to talk/ talked) about pollution problem. 2. Mary is sad (even though/ so/ but/ because) she has lost her calculator. 3. That is the man (whose/ which/ whom/ who) told me about the bad news. 4. –“How about having a drive to the countryside this weekend?” –“Not at all/ you are welcome/ No, thanks/ That’s a good idea”. 5. Bac Giang provice has a (population/ separation/ addition/ introduction) of around 1.6 million. 6. I’d rather (stay/ staying/ to stay/ stayed) ah home than (to go/ going/ go/ went). 7. We are talking about the preservation of (natural/ nature/ naturally/ naturalize) resources. 8. Sticky rice cakes are (traditional/ tradition/ custom/ customary) dishes at Tet in Vietnam. III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P).

(83) 5. Maria is getting her hair (cut)…………………………. tomorrow. 6. Lan (telephone)………………………… me when she comes back. 7. When I was a small boy, I used (go)……………..fishing in the countryside. 8. - Miss Hang’s mother is in hospital. –Yes, I know. I (visit)……………….her tomorrow. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 9. It was one of the most………….earthquakes in Japan.(DANGER) 10. The ………..of computer is one of the recent achievements in our time.(INVENT) 11. “The lost shoes” is one of the ……………stories I like best.(TRADITION) 12. It is ……………to eat much sugar and fat.(HEALTH) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) Are you looking for a cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? Look no further than solar energy from our sun. At present, most of our electricity comes from the use of coal and gas, oil or nuclear power. This power could be provided by the sun. One percent of the solar energy that reaches the Earth is enough to provide power for the total population. Many countries are already using solar energy. Solar panels are placed on the roof of a house and the Sun’s energy is used to heat water. The energy can be stored for a number of days, so on cloudy days you can use solar energy and cars will use solar power instead of gas by the year 2015. 1. What does most of our electric come from? ……………………………………………………………………………… 2. What is the cheap, clean, effective source of power that doesn’t cause pollution or waste natural resources? ……………………………………………………………………………. 3. Can the solar energy that get to the Earth provide to enough power for the world’s population? …………………………………………………………………………….. 4. When will cars use solar power instead of gas ? …………………………………………………………………………… VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word to complete the passage: (1P) Football is the ……(1)……popular game in England. All young and old people love watching it. Important matches often take ….(2)….. at weekends. As soon as the game begins, people start shouting …….(3)……..cheering for one side or the other. Some people even start throwing things and fighting. They only stop doing these things…..(4)……the game finishes. 1. 2. 3. 4. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1.People grow rice in tropical countries. Rice_____________________________________________________________. 2.Going fishing with friends and family is funny. It ________________________________________________________________. 3.Despite the hot water, she drank it. Although____________________________________________________________. 4.Shall we go to the cinema tonight ? What_______________________________________________________________? VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. If/ it/ not rain/ tomorrow/ I/ go/ camping/ my friends. ......................................................................................................................................... 2. If/ I/ meet/ alien/ outer space/ I/ invite/ home/ talk. ......................................................................................................................................... 3. I/ never/ travelled/ by/ air..

(84) ......................................................................................................................................... 4. The students/ study/ for exam/ now.. ........................................................................................................................................ ĐỀ 19:. I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P). 1. A.cost B.most C.post D.cold 2. A.books B.cats C.dogs D.maps 3. A.question B.nation C.correction D.pollution 4. A.dear B.wear C.fear D.hear II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. My brother was born in 1990…………….Bac Giang. (in/ on/ at/ of) 2. I bought this computer 4 days…………………(ago/ now/ at the moment/ then) 3. Nam suggested…………. a rest. (take/ taking/ took/ to take) 4. The film started a few minutes ago, ……………….? (didn’t it/ did it/ does it/ doesn’t it) 5. There are two tables ………………the kitchen. (off/ at/ on/ in) 6. The women…………..is our teacher has been to Canada. (who/ whose/ which/ whom) 7. ……………..he studied hard, he failed his exam. (Although/ Because/ If/ However) 8. Mary is sad………….she has lost her calculator. (even though/ so/ but/ because) III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) I am writing to let you know that I just (arrive)………………..in Luc Ngan and that everything is fine. At the moment, I (stay)………………at a hotel in Chu town and I am doing a lot of sightseeing. Yesterday I (visit)…………….some relatives and friends there. Next week, I (move) ………………..to Son Dong, which is the furthest but largest area in Bac Giang. IV/ Give the correct form of the words in capital letters: (1P) 1. A careful worker is the one who works…………………….…….(CARE). 2. Mrs Thanh teaches English very well. She is a good………………….(TEACH) 3. Christmas is a family………………………….(CELEBRATE) 4. Mrs.Robinson is ………………….that she is going to Da Lat. (EXCITE). V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) Two famous Korean singers- Bi Rain and Park Hyo Shin- are expected to be in Hanoi from March 17th to 23rd, 2012, to perform in the meeting between officials of the Vietnamese andd south Korean Ministries of Defense at the Hanoi Opera House on March 21 st. Korean artists will give two shows in Hanoi on March 19th and 21st. Besides Bi Rain and Park Hyo Shin, the delegation will include other star singers, who are all serving in the RoK’s Army (Republic of Korea’s). During the tour, the troupe will visit the popular tourist destinations of Hanoi and Ha Long bay. Bi Rain and Orchestra of the Rok Army will visit the Army culture and Art university, the Vietnam-Rok culture institute and the Army theater. Born in 1982, Bi Rain is a highlyaccomplished dancer, singer and actor whose acting and music career has expanded beyond Asian boundaries. In 2006, Bi Rain was named by Time magazine as one of the “100 Most influential people who shape our world”. 1. Who are expected to be in Hanoi from March 17th to 23rd? ................................................................................................................................... 2. Will Korean artists give shows in Ho Chi Minh city on March 19th and 21st? ................................................................................................................................... 3. Where will they visit during the tour in Vietnam? ................................................................................................................................... 4. What was Bi Rain named by Time Magazine? ....................................................................................................................................

(85) VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage: (1P). interesting. to. for. get. channels. have. and. Nowaday s Thanks (1)………………television, people can (2)………………….the latest information and enjoy (3)………………………..programs in an inexpensive and convenient way. (4)…………….., viewers can watch a variety of local and international programs on different (5)…………….. .It brings events (6)…………………….sounds from around the world into millions of homes. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. “What is your name?” She asked me. She wanted to know……………………………………………………………… 2. You must do this exercise carefully. This exercise……………………………………………………………………. 3. Lan isn’t good at English. Lan wishes……………………………………………………………………… 4. She can’t buy a new bike because she doesn’t have enough money. If She…………………………………………………………………………… VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. Minh/ use/ live/ farm/ when/ he/ small/ boy. ................................................................................................................................... 2. If/ today/ be/ Sunday/ we/ not/ have to/ work. .................................................................................................................................... ĐỀ 20:. I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. A.dead B.bean C.meat D.seat 2. A.none B.won C.son D.on 3. A.needed B.worked C.stopped D.booked 4. A.match B.chair C.watch D.chemistry II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. The 2014 world cup will be held……………….Brazil. (at/ of/ on/ in) 2. would you mind…………………me a moment? (help/ helping/ to help/ helped) 3. I asked her if she………………….her final exam. (pass/ to pass/ passing/ passed) 4. You don’t like playing chess, …………………..? (don’t you/ do you/ have you/ haven’t you) 5. Please turn …………the lights. It’s too dark here. (up/ on/off/in) 6. She was happy, …………..nobody sent her birthday cards. (so, but/ although/ because) 7. That is the man……………told me the bad news. (whose/who/whom/ which) 8. The air in the city is very……………. .(pollute/ pollution/ polluted/ pollutes) III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 1. He………….me if he had my address. (visit) 2. My sister is interested in ……………….the Internet. (use) 3. Huong…………….English for months. (learn) 4. The earthquake which………………in Fukushinma, japan in 2011 was one of the most terrible disasters in Japan (occur) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) Charles Dickens is one of the greatest novelists in English literature. He was born into a poor family England. His father was a clerk in an office. When Dickens was eleven years old, his father was put into prison because he could not pay his debts. When Dickens was sixteen, he worked for a newspaper, and soon became a good journalist. He also wrote many short stories and novels about London’s life. Many of his characters were poor and hungry people. Some of his novels have not.

(86) been translated into many different languages. His two novels “Oliver Twist” and “David Copperfield” are well- known all over the world. 1. Is Charles Dickens one of the greatest poets? ................................................................................................................................... 2. Why was Dickens’ father put into prison? .................................................................................................................................. 3. When did he work for a newspaper? .................................................................................................................................. 4. what did he write about London’s life? ................................................................................................................................... VI/ Fill in each numbered blank with one suitable word from the box to complete the passage: (1P) The Internet has rapidly …..(1)……. and becomes part of our daily life. It is a very fast and convenient way to get information. People ……(2)….. the Internet for a lot of purposes: education, communication, entertainment and commerce. The Internet helps people communicate…(3)….. their friends and relatives by means of e- mail ……(4)…… chatting.. 1. 2. 3. 4. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. “Do you go to school by bike?” He asked us He asked us………………………………………………………………………… 2. We did our homework last night. Our homework…………………………………………………………………….… 3. The children don’t have time to go camping.  The children wish…………………………………………………………….…… 4. We can’t visit him because we don’t have time. If we……………………………………………………………………………… VIII/ Use the given suggestions to make meaningful sentences :(1P) 1. Although/ he/ be/ over 60/ he/ not/ wear glasses. .................................................................................................................................. 2. We/ know/ each other/ since/ we/ be/ small. ................................................................................................................................... 3. She/ like/ watch/ love/ story films. ................................................................................................................................... 4. The man/ you/ talk/ with/ yesterday/ be/ my father. ................................................................................................................................... ĐỀ 21:. I-Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1p) 1. A. passed B. watched C. played D. washed 2. A. proud B. about C. around D. would 3. A. market B. depart C. card D. scare 4. A. problem B. love C. box D. hobby II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1. My house_________in 1986. A. is built B. was building C. was built D. has been built 2. The doctor_________me not to stay up too late at night. A. advised B. suggested C. insisted D. forced 3. Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia. A. who B. whom C. whose D. that 4. What would you do, if you_________a UFO?.

(87) A. see B. saw C. would see 5. If you get up early, you_________late. A. weren't B. wouldn't beC. aren't D. won't be 6. It's very hot today. I wish I_________on the beach now. A. am B. was C. were 7. When he lived in the city, he_________to the theater twice a week. A. uses to go B. has gone C. used to go 8. My father asked us_________too much time playing computer games. A. not to spending B. did not spend C. not to spend. D. had seen. D. had been D. was going D. to not spent. III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P). 1. My father often (drink) __________ tea in the morning. 2. She (watch) __________ TV in the living room now 3. Nga (live) __________ in Bac Giang for nearly twenty years. 4. If today (be) __________ Sunday, we would go picnic. IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P). 1. Our teacher had two …………..… 2. Do you know the……………….... of this book ? 3. He had an accident because he drove his car…………..….. 4.What is the ……….……. of the two pictures ?. (child ) ( write ) (dangerous ) (different ). V-Fill in the numbered blank in the passage with ONE suitable word from the box. (1pt) English - what - know - for Now you are in grade 9 and you already (1)_____ some English. You have learnt English (2)______ nearly fours years. If you go to Britain, people there will understand (3) ____ you say and you will understand them if they speak about things that you know. All people who live in Britain can speak English, but not all people are (4) ______ in that country. VI- Read the passage and then answer the questions below. (2ps) Last year, we had a nice holiday. My friend and I went to the seaside for a month. I had been to the seaside several times before, but this was the first time for my friend. Naturally, it was a great event for him. Finally, the days came. It was a fine morning. We got up very early because we wanted to leave home after breakfast. We made the journey by car. We reached the seaside at noon. We spent many hours on the beach. We enjoyed making castles and channels in the sand. People said we ought to spend at least a few weeks at the seaside. If we could stay longer, so much the better. * Questions : 1. Where did they go on their holiday last year ?. ……………………………………………………………………………. 2. Why did they get up very early ?. ……………………………………………………………………………. 3. How did they make the jouney ?. ……………………………………………………………………………. 4. They reached the seaside at noon, didn’t they ?. ……………………………………………………………………………. VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1P) 1. " Where are you working now, Nam?" asked Ha.. Ha asked ………………………………………………….……..…………………. 2. I don't have enough money. I can’t buy a new house.. If I had ……………………………………………………………………………… 3. They have built two department stores since 2007.. Two department stores ……………………………………………………………….

(88) 4. Miss Nga is my English teacher. She sings very well.. Miss Nga,………………………………..…………………………………………. VIII-Rewrite the sentences using the words given in the brackets to make similar meaning sentences: (1p) 1. I’d rather watch TV than listen to music (PREFER). ……………………………………………………………………………. 2. We started to learn Engish four years ago. (HAVE). ……………………………………………………………………………. 3. She is a good soccer player. (WELL). ……………………………………………………………………………. 4. “Let’s turn off the lights when go out” he said. (SUGGESTED). …………………………………………………………………………. ĐỀ 22: I/Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.(1P) 1. 2. 3. 4.. A.enjoyed A.invite A.invention A.seat. B.invited B.village B.question B.head. C.mended C.tired C.information C.meat. D.lasted D.life D.protection D.feed. II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 5. Please turn……………………the TV. I’m studying. a.on b. in c. up d.off 6. English is the ……………………language on one-fifth of the land area of the world. a.office b.official c.officer d.officially 7. He looks……………………….today than he was yesterday. a.good b.well c.better d.goodly 8. A lot of trees ……………………..in the school garden at the moment. a.is grown b.is being grown c.are grown d.are being grown 9. She made a deep………………….on all the class members. a.impression b.expression c.kindness d.happiness 10. When he lived in the city, he……………….to the theater twice a week. a.uses to go b.has gone c.used to go d.was going 7. How about………………..soccer in this afternoon? a.play b.playing c.played d.to play 8. He is good at studying Chinese, ………………………? a.is he b.isn’t he c.was he d.wasn’t he III/ Give the correct form of the verbs in brackets:(1P) 9. I (read) …………………an interesting book at the moment. I (lend) …………….it to you when I finish it. 10. He (not go) ……………..to the movies last Sunday. 11. When I came in, he (sit) ……………………asleep in a chair. 12. …….you (find)……………..the picture book yet, Ba? IV/ Give the correct form of the words in brackets: (1P) 13. I’m very…………….of my father and love him so much.(PRIDE) 14. I usually take part in all…………….outdoor activities when I was a student.(DIFFER) 15. The Internet has……………developed and become part of our everyday life. (INCREASE) 16. We can protect the environment by……………air pollution.(REDUCTION).

(89) V/ Read the passage carefully then answer the questions. (2P) The Mid - Autumn Festival is one of the most popular celebrations in Vietnam. It is named "Tet Trung Thu "in Vietnamese . this celebration falls on the 15th of the 8th lunar month. It is the time when people celebrate the lagest full moon in the year. On this day , the moon is the brightest and roundest in the year, cool weather. Children wear masks, parade in the street , have parties with special cakes and lots of fruits,... The festival also involves the custom of " Trong trang" and lion dance. Almost of all children like this festival very much. Questions. 1. What is the name of the Mid-Autumn Festival in vietnamese?. ________________________________________________________________ 2. When is the festival celebrated ?. ________________________________________________________________ 3. Is the weather on the festival day cold?. ________________________________________________________________ 4. What do children do on " Tet Trung Thu"?. ______________________________________________________________ VII/ Rewrite each of sentences with the same meaning: (1,5P) 5. Their team doesn’t play very well..  They wish.................................................................................................................... 6. “Why don’t you have to do this work?” She asked me..  She asked me..................................................................................................................... 7. They will open the national stadium next Sunday..  The national stadium....................................................................................................... 8. “Why are you standing here?” He asked her..  He wanted to know.......................................................................................................... 9. “How often do you go to the English club?” Ba asked Tam..  Ba asked.................................................................................................................... 10. She last wrote that dress at her sister’s wedding..  She hasn’t..................................................................................................................... VIII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1,5P). 1. doesn’t/ he/ learn/ as well/ she/ English/ as/ does. …………………………………………………………………………… 2. into/ divided/ our class/ three groups/ the teacher. …………………………………………………………………………… 3. you/ turn/ the/ could/ radio/ down/ , please? …………………………………………………………………………… 4. destroyed/ the storm/ complete/ the town. …………………………………………………………………………… 5. water/ unless/ you/ die/ everyday/ these plants/ they/ will. …………………………………………………………………………… 6. my mother/ I/ cook/ as/ as/ does/ can’t/ well. …………………………………………………………………………….

(90) ĐỀ 23: I-Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1p) 1. 2. 3. 4.. A.claimed A.occupy A.lose A.opens. B.warned B.puppy B.move B.photographs. C.occurred C.study C.stove C.performs. D.existed D.ready D.improve D.pays. II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 9. People can get (inform/ information/ informations/ informative) from the Internet. 10. My father asked us (not to spending/ didn’t spend/ not to spend/ to not spent) too much time playing computer games. 11. The plane will (take after/ take off/ take up/ take down) at 6.30, so you must be there at 6.00 12. Tomorrow we’ll go to Noi Bai Airport to meet maryam, (who, whom, whose, that) comes from Malaysia. 13. I look forward to (see/ to see/ seeing/ saw) you soon. 14. Maria’s English is excellent. She speaks English (very perfect/ perfective/ perfectively/ perfectly). 15. Air (pollution/ pollute/ polluted/ pollutant) is one of many argent problems we have to solve today. 16. The boy played football (because/ so/ although/ and) the weather was not so good. III-Supply the correct form of the verbs in the brackets(1p) 13. I (phone) ………………you as soon as I arrive in Paris. 14. Bi Rain first (perform)…………………in Vietnam in 2006 and then (return) ………….in 2007 15. On March 4, 2012, Vladimir Putin (elect)……………..to another six- year term as president. 16. Lan got Hoa (type)…………………her story. IV-Use the correct form of the word in brackets for each gap.(1p) 17. Many chemicals have a ………………effect on the environment.(DISASTER) 18. In the 18th century, Jean cloth was made…………….from cotton.(COMPLETE) 19. We often take part in many ……………….activities at school.(CULTURE) 20. She has …………………..provided a picnic lunch for us.(KIND) V-Fill in the numbered blank in the passage with ONE suitable word from the box. (2p) class studying home homework lessons passed primary private teacher uniforms Suzane’s parents didn’t have much money ,so they sent her to a state (1)………school when she was five .She enjoyed her reading and writing (2) ………, but there so many students in the (3)…………..that the teacher found it difficult to control them.When Suzane was eleven , her father got a better job,and decided to spend some money on her education .He sent her to an expensive (4) …………..school , where the girls wore dark green (5)………….….and did two hours’(6) …………every evening . Suzaane liked her new schooland did well.Because she studied hard ,she (7)…………all her exams, and went to university at eighteen. She chose a history course and was an excellent student .In the end ,she decided to become a (8) ………, and returned to her old primary school to teach. VI- Read the passage and then answer the questions below. (1p) Ha Long Bay is located in the northeast of Viet Nam, 165 km from Ha Noi, in the province of Quang Ninh. Ha Long Bay covers an area of 1,553km2 with 1,969 islands. To the west and north west , Ha Long Bay stretches from Yen Hung district in Ha Long city to Cam Pha townin Van Don district. In 1962, Ha Long Bay was recogenized as a beauty spot of national sighificances by Ministry of Culture and Information of Viet Nam and was also recognized as a world national heritage site twice by UNESCO organization. The fisrt time, in1994 for the exceptional and universal value of the landscape and the second time in 2000 for the special value of geology and geomorphology . Ha Long Bay’s center area was recognized as a world heritage area by UNESCO and covers an area of 434 km2 , including 775 islands , of which 411are named. Questions. 1. Where is Ha Long located ?. ______________________________________________________________ 2. What is Ha Long Bay’s area ?.

(91) ______________________________________________________________ 3. Are most of the islands in Ha Long Bay limestone islands?. ______________________________________________________________. 4. How many times was it recognized as a world heritage site by UNESCO organization?. ______________________________________________________________. VII- Rewrite the sentences in such a way that the original meanings are unchanged: (1p) 11. Hurry up or we will be late for the concert.. If we......................................................................................................... 12. “Where are you from, Mary?” Nam asked.. Nam asked......................................................................................................... 13. Someone has stolen my bike.. My bike......................................................................................................... 14. “Can you play the piano, Lan?” I asked.. I asked Lan.......................................................................................................... VIII-Rewrite the sentences using the suggestions to make meaningful sentences: (1p) 11. Father/ enjoy/ read/ newspapers/ after dinner.. _____________________________________________________________ 12. It/ be/ very/ necessary/ learn/ English nowadays.. _____________________________________________________________ 13. If/ I/ be/ your position/ not do it.. _____________________________________________________________ 14. When/ my father/ young/ used to/ play tennis.. _____________________________________________________________ ĐỀ 24: I-Choose the word that has the underlined part pronouced differently from the others. (1 pt) 1-A.option B.question C.pollution D.collection 2-A.design B.solar C.website D.sample 3-A.received B.destroyed C.appeared D.erupted 4-A.teacher B.children C.school D.exchange II-Choose the best answer A,B,C or D to complete eachof the following sentences.(2.pts) 1-Neil Arm Strong,…………….. first walked on the Moon , lived in the USA. A. who B. whom C. whose D. which 2-According to the weather …………. Ho Chi Minh city will be sunny tomorrow. A. typhoon B. earthquakes C. tornado D.forecast 3- The word “…………..” which comes from the Chinese means “ big wind”. A. hurricane B. thunderstorm C. typhoon D. tornado 4- Where are the photos………….. were taken at the Christmas party? A. which B. who C. whom D. whose 5- We are saving money……………. we want to buy a new computer. A. so B. because C. but D. and 6- Where ……………… you go if you have a car? A. have B. had C. will D. did.

(92) 7- My father has to go to work ……………it is raining hard. A. although B. but C. beacause D. and 8- The teacher wants every body to listen……………... A. care B. careful C. careless D. carefully III-Supply the correct verb forms: (2pts) 1. He seldom (eat) ………………before 6:30. 2. You (watch) ……………….TV last night? 3. When I (arrive)……………….. at this house, he still (sleep)…………………... 4. She (write) ………………a book since last year. IV-Give the correct form of the word.(1pt)) 1-Gases from factories are extremely ……………. Harm 2-The water is…………………….you can’t drink it Pollute 3-Boys and girls may behave………………………..in this situation. Differ 4-He was one of the greatest ………………………of the time. Science V-Read the passage and answer the questions(2 pts ): My full name is Le Van Tuan .I’m from Bac Giang and I’m 26 years old .I’m studying English because I need it for my job .I work in an international bank . I learnt English at school and at university , too .But I have forgotten a lot of it .I think that my biggest problem with English is listening .People speak English very quickly so I can’t understand them .But I like English because it is an interesting language and it’s very useful .I can talk to people from all over the world , and I can understand the words to my favorite songs , too . *Questions: 1.Where does Tuan come from ?. ………………........................................................................................................... 2.Why does he study English ? ………………......................................................................................................... 3.Does he work in a national bank ? ………………......................................................................................................... 4.What biggest problem does he have with English ? ………………......................................................................................................... VI-Write these sentences (1pt) 1-The telephone/ invented/ Alexander Bell. ………………......................................................................................................... 2-Yesterday/ I/ meet/ people / car/ broke/ down.. ……………….......................................................................................................... VII-Finish the second sentence in such a way that it has the same meaning: (1pt) 1-Although Mary was sick , she insisted on going to work .  In spite of……………………………………………………………………………… 2-We spent five hours getting to London. It took…………………………………………………………………………………….

(93) 3-The people were very nice . We met them on the train to Ho Chi Minh city. The people …………………………………………………………………………………… 4- Keeping the environment clean is very important. It's........................................................................................................................................... ĐỀ 25:. I. CHOOSE ONE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE OTHERS (1pt) 1. A. campus B. publish C. supply D. difficult 2. A. about B. south C. young D. count 3. A. change B. charity C. chopstick D. character 4. A. depend B. poet C. equal D. region II. CHOOSE THE BEST ANSWER AMONG A, B, C OR D TO COMPLETE THE SENTENCES (1,5 pts) 1. – “ Hello, I am Marry ” - “ ” A. Nice to meet you ! B. Who are you ? C. Great ! D. Thank you. 2. Asian people eat rice . Rice in many parts of Asia. A. has grown B. are grown C. have grown D. is grown 3.I haven’t seen john he got married. A. when B. until C. since D. before 4.Our flat is very small. We wish we more rooms. A. had B. have C. have had D. will have 5. If we go throwing trast , the environment will be polluted. A. in B. on C.at D. among 6. She’ll have to look her little children when her parents are away. A. about B. on C. after D. off III. GIVE THE CORRRECT TENSE/ FROM OF VERB IN THE BRACKETS. (1 PT) 1. What would you do if you an alien? (meet) 2. I told him that I a teacher of English. (be) 3. The famous novel into Vietnamese recently. (translate) 4. The chidren often love cartoons. (watch) IV. FILL IN THE BLANKS WITH THE CORRECT FROM OF THE WORDS IN CAPITAL LETTERS. (1pt ) 1. Tet holiday is the most important for Vietnamese people. (CELEBRATE) 2. The price of has gone up again. ( ELECTRIC) 3. The garden is with trees and flower. ( beauty) 4. They enjoy the atmosphere here. ( PEACE) V. FILL IN EACH NUMBERED BLANK WITH ONE SUITABLE WORD FROM THE BOX TO COMPLETE THE PASSAGE (1,5pts) planted - for – seriously – yesterday – atracted - and - one - on “ Joining Hands to Protect Hanoi’s Lakes and Environment” was held (1)……… April 22nd at Ngoc Khanh Lake in Hanoi to celebrate Earth Day 2012.The events, which (2)………….. thousands of volunteers ,students and local people , was organised by the Vietnam Environmental Administration. Speaking at the event, US Ambassador, David Shear said , “ This is a good opportunity (3)…………….. communicaties to become environmental campaigners and activists . co-operation with Vietnam in environmental issues is (4)…………… Of the US’s top priorities” After the ceremony , participants cleaned up the area and (5)…………trees around Ngoc Khanh Lake in Ba Dinh district. According to the Centre for Environment, there are 120 lakes in Hoan Kiem, Dong Da, Ba Dinh, Hai Ba Trung, Tay Ho and Cau Giay districts in Hanoi but most are (6)…………..polluted due to the lack of environmental protection..

(94) VI . READ THE PASSAGES CAREFULLY THEN ANSWER THE QUESTIONS (2pts) Electricity is the most common from of energy today. In the modern world , electricity is very available at the touch of a switch. Electricity has many uses. The most common use of electricity is providing artificial lighting . In factories, electricity is used to lihgt up the work place. It is also used to operate air conditioners, computers and many other machines. Electricity is also used to power the many appliances that we have in our homes such as appliances include television sets , computers, electric fans, irons and many others. The list is simply endless . Modern man will most probably be lost without electricity. 1. Is electricity the most common from of energy today ?. ……………….....................……………………………………………………………… 2. What is the most common use of electricity ?. ……………………………………………………………………………………….. 3. What do people use electricity for at home ?. ……………………………………………………………………………………… 4. How would our life be if there were no electricity ?. …………………………………………………………………………………………. VII. REWRITE THE CENTENCES SO THAT IT MEANS THE SAME AS THE FIRST ONE, BEGINNING WITH THE GIVEN WORDS. (1 pt) 1. I haven’t seen my brother for a month.. I didn’t …………………………………………………………………………….. 2. She doesn’t know the answer, so she can’t tell you. If ……………………………………………………………………………………. 3. Let’s put the garbage bins around the schoolyard..  I suggest ………………………………………………………………………………….. 4. Although he was poor, he lived happily.. In spite of …………………………………………………………………………………. VIII. USE THE WORDS AND PHRASES PROVIED TO MAKE MEANIGFUL SENTENCES. (1 pt) 1. Rice/ be/ grow/ tropical countries.. …………………………………………………………………………………………… 2. Thuy’s mother/ want/ her/ turn off/ the TV/ yesterday.. …………………………………………………………………………………………… 3. I/ glad/ that/ just/ pass/ the exam.. …………………………………………………………………………………………… 4. Lan/ person/ always/ help/ poor children. ……………………………………………………………………………………………. ĐỀ 26:. I-Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1p) 1. A.watches B.washes C.closes D.likes 2. A.pleased B.smoked C.stopped D.missed 3. A.garbage B.standard C.solar D.lunar 4. A.covered B.installed C.described D.decorated II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1.My mother usually gets up ………………………5 o’clock in the morning. a.of b.in c.at d.to 2.If it stops………….., we’ll go camping. a.rain b.to rain c.raining d.rained 3. He is tired now………………..he couldn’t sleep well last night. a.because b.so c.although d.but.

(95) 4. Ha Noi, ………………..is the capital of Viet Nam, is a busy city. a.who b.whom c.which d.that 5.Vietnamese people are very…………………….. a.friend b.friendly c.friendship d.friendliness 6.David has been in Bac Giang……………………….2 weeks. a.since b.from c.in d.for 7. –“Goodbye. Have a nice weekend.” –“goodbye………….”. a.Me too b.You’re welcome c.Not at all d.The same to you. 8…………………..he is old, he runs four kilometers every morning. a.So b.And c.But d.Even though III-Give the correct form of the verbs in the brackets(1p) 17. Dr.Ba is having his students (write)………………….. a paragraph about pollution. 18. He was seen (climb) ……………….up the tree yesterday. 19. It was the first time I (ever/ see)……………….such a beautiful girl. 20. Young people in my city like (wear)………………….jeans today. IV-Give the correct form of the word in the brackets .(1p) 21. Teachers now give more……………………..…. to their students in classroom activities.(FREE) 22. I come from Viet Nam. I don’t get used to……………………..on the left.(DRIVE) 23. It is the first time for me to watch an ……………………fashion show.(INTEREST) 24. Getting to the village is a very……………………..…….journey.(ENJOY) V-Fill in the numbered blank in the passage with ONE suitable word from the box. (2p) front than was shopping gave who between different for Today ,supermarkets are found in almost every large city in the world .But the first supermarket(1) ………………opened only fifty years ago. It was opened in New York by aman named Michael Cullen. A supermarket is (2)…………....…from other types of stores in several ways. In supermarkets, goods are placed on open shelves. The customers choose what they want and take them to the checkout counter. This means that fewer shops assitants are needed (3)………..…… in other stores. The way products are displayed is another difference (4)………………………….… supermarkets and many other types of stores;(5) ………………….….example, in supermarkets, there is usually a display of small inexpensive items just in(6)………………...….of the check out counter: candies, chocolates, magazines, cheap food and so on. Most customers (7)……………..… go to a supermarket buy goods from a shopping list. They know axactly what they need to buy. They do the (8)………………... a according to a plan. VI- Read the passage and then answer the questions below. (1p) Well, I used to work for a big advertising agency. But I wasn’t getting very intersting work. Anyway, one of our clients came to me one day ( I used to handle their account – it’s a travel company), and they said they really liked my work. Guess what? They told me that if I started my own agency they would give me their account. At first, I thought they must be joking. In fact, that was a really lucky break for me. It was a quite big account, so I decided to take a chance and open my own business. I soon found I was getting plenty of work on my own, and that’s how it all satred. So now, I have a small company, with a staff of just four. Many people think that it is boring work in such a small company, but in fact we’re really busy and I love what I an doing. Do you think my story is interesting? Questions. 1. Where did she use to work? ................................................................................................................. 2. Why did she decided to open her own company? ................................................................................................................. 3. Receiving a big account was a lucky break for her, wasn’t it ? ................................................................................................................. 4. What do people think about her job? ..................................................................................................................

(96) VII- Rewrite the sentences in such a way that the original meanings are unchanged: (1p) 15. Computers are used to design new models.  People..................................................................................................................... 16. I think we should speak English in class.  I suggest.................................................................................................................. 17. They built this hotel six months ago.  This hotel........................................................................................................... 18. I can’t go on a picnic because I am not free today.  If I..................................................................................................................... VIII-Use the suggestions to make meaningful sentences: (1p) 15. These exercises/ too difficult/ students/ do/ without/ mistakes. ................................................................................................................. 16. Mr Green/ not use/ take children/ circus/ when/ live/ city. ................................................................................................................. 17. We/ used/ wear/ jeans/ when/ we/ study/ primary school. ................................................................................................................. 18. I/ suggest/ they/ should/ lower/ volume/ when/ it/ 9 p.m. .................................................................................................................. ĐỀ 27: I-Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others (1p) 1. A.heat B.great C.beat D.seat 2. A.machine B.chair C.check D.child 3. A.university B.unique C.unit D.undo 4. A.mouse B.could C.would D.should II/ Choose the best answer to complete the sentences:(2P) 1.-“Would you like some more tea?” -“ ………..” A.I’m OK B.Here you are C.It doesn’t matter D.Yes, please 2.He asked me if I………to school by bike everyday. A.am going B.go C.was going D.went 3………….Friday morning,there is a meeting between 8a.m and 11 a.m A.In B.For C.On D.At 4.She was sick yesterday,……….she was absent from shool . A.since B.so C.because D.but 5.My father asked us……….too much time playing computer games. A.not to spending B.did not spend C.not to spend D.to not spent 6.If Mr John……….rich,he would travel around the world. A.is B.will be C.was D.were 7.The book………..is on the table belongs to my brother. A.which B.where C.whose D.who 8.I didn’t go to the party yesterday because……….. A.I am sick B.I will be sick C.I was sick D.I would be sick. III-Give the correct form of the verbs in the brackets(1p) 1. Alexander Graham Bell first (introduce) the telephone in 1876. 2. Where you (spend) your holiday last year? 3. Why didn’t you listen while I (speak) to you? 4. He said he (go) to Ho Chi Minh city the following day. IV-Give the correct form of the word in the brackets .(1p) 1. He is now studying in the USA as an…………………..student.(CHANGE) 2. Since her…………….., the room has been full of laughter.(ARRIVE) 3. Fuel ……………………………..can be cut down by having fewer cars on the roads.(CONSUME).

(97) 4. Children in mountainous areas have………………….…………… in learning English.(DIFFICULT) V-Fill in the numbered blank in the passage with ONE suitable word from the box. (2p) I am a (1)……………. of a secondary school in Ha Noi. I am (2)…………… grade 9 . I always wear school (3) ……………on school days : a white shirt and dark blue trousers. But on weekends , I usually (4)………….casual clothes , such as an open-neck shirt or a T- shirt , jeans and sport shoes. (5)……………they are very comfortable and convenient and I can (6)…………football, ride a bicycle or go somewhere with my friends easily . My favorite colors are red and blue VI- Read the passage and then answer the questions below. (1p) The earthquake and tsunami which happened in March 2011in Japan have pushed Japan with great loss and difficulties. The tsunami destroyed everything on its way. Cars, ships and buildings were swept away by walls of water which hit about 400 km north-east of Tokyo. More than 10,000 people were dead and about 7.000 missing . About 350,000 people have become homeless. Thousands of people who live near the Fukusima nuclear power plant have been ordered to move because of the radiation. Then, forty nuclear power plants were shut down safely. The tsunami in 2011 was one of the most terrible disasters in Japan and it will take Japanese people a long time recover. Questions: 1. When did the earthquake and tsunami happen in Japan?. ................................................................................................................. 2. Did the tsunami hit Tokyo?. ................................................................................................................. 3. How many people were dead and missing?. ................................................................................................................. 4.. Who has been ordered to move ?. .................................................................................................................. VII- Rewrite the sentences in such a way that the original meanings are unchanged: (1p) 1. I want you to do your homework now.. ................................................................................................................. 2. He was so tired that he couldn’t see the end of the film. ................................................................................................................. 3. Have you ever spoken to the people? They live next door.. ................................................................................................................. 4. Jane can play the piano better than Bella. (WOULD RATHER) (TOO) (WHO) (WELL). ................................................................................................................. VIII/ Put the words or phrases in the correct order to make meaning ful sentences :(1P) 1. would/ what/ you/ if/ you/ do/ were/ a/ millionaire?. ................................................................................................................. 2. you/ have/ been/ to/ Hanoi/ capital/ ever?. ................................................................................................................. 3. successful/ although/ was/ she/ felt/ dissatisfied/ she.. ................................................................................................................. 4. brother/ my/ is/ to/ going/ in New york/ study/ next month.. ..................................................................................................................

(98)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×