Tải bản đầy đủ (.docx) (29 trang)

Giao An Lop 4 15

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (252.38 KB, 29 trang )

(1)TUAÀN 14. Thứ hai: 18/11/2014. MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 27 : CHÚ ĐẤT NUNG I . MUÏC TIEÂU - Biết bài văn với giọng kể chậm rãi, bước đầu biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả ,gợi cảm và phân biệt lời người kể với lời nhân vật ( chàng kị sĩ, ông Hòn Rấm, chú bé Đất ) - Hiểu nội dung : Chú bé Đất can đảm ,muốn trở thành người khoẻ mạnh, làm được nhiều việc có ích đã dám nung mình trong lửa đỏ. ( trả lời được các câu hỏi trong SGK).  Kĩ năng sống cơ bản đươọc giáo dục trong bài - Xaùc ñònh giaù trò - Tự nhận thức bản thân - Thể hiện sự tự tin II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoa phoùng to - Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc III . CÁC HOẠT DẠY HỌC GV HS Lớ p baù p caù o 1 .OÅn ñònh : Kieâm tra sæ soá 2 . KTBC : - Một vài HS thực hiện theo yêu cầu . - Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài văn hay chữ tốt và trả lời câu hỏi và nội dung . - Nhaän xeùt ghi ñieåm 3 . Bài mới GTB : Ghi baûng - Laéng nghe Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài a/ Luyện đọc - Chú ý theo dõi và làm dấu đoạn - HDHS chia đoạn Đoạn 1 : Tết trung thu …chăn châu. Đoạn 2 : Cu Chắt …thuỷ tinh. Đoạn 3 : Còn lại - Mỗi em đọc một đoạn ( 3 lượt ) - Yêu cầu HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn - HDHS đọc các từ sau: tết trung thu, chăn trâu, - HS đọc cá nhân và đọc đồng thanh thật đoảng, thủy tinh, bẩn hết, - Đọc nối tiếp ( mỗi em một từ) - Gọi HS đọc phần chú giải . - 2 em ngoài caïnh nhau - Yêu cầu đọc theo nhóm đôi - Chuù yù theo doõi - HDHS cách đọc đúng những câu hỏi, câu cảm trong baøi - 1 HS đọc toàn bài . - Gọi HS đọc toàn bài . - Laéng nghe . - GV đọc mẫu toàn bài b/ Tìm hieåu baøi - 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc đoạn 1 1/ Một chàng kị sĩ cưỡi ngựa rất bảnh ,một 1/ Cu Chắt có những đồ chơi gì? Chúng khác naøng coâng chuùa ngoài trong laàu son ,moät chuù beù nhau nhö theá naøo ? bằng đất .Chúng được làm bằng bột màu , và được làm bằng đất sét . - Những đồ chơi của cu Chắt rất khác nhau : một - Lắng nghe bên là chàng kị sĩ bảnh bao ,hào hoa cưỡi ngựa.

(2) tía ,dây vàng với nàng công chúa xinh đẹp ngồi trong lầu son với một bên là một chú bé bằng đất sét mộc mạc ,giống hình người . Nhưng mỗi đồ chơi của chú đều có câu chuyện riêng đấy . - Yêu cầu HS đọc đoạn 2 + Cu Chắt để đồ chơi của mình vào đâu ? + Những đồ chơi của cu Chắt làm quen với nhau nhö theá naøo ?. + Vì sao chú bé Đất lại ra đi ? 2/ Chú bé Đất đi đâu và gặp chuyện gì ? 3/ Vì sao chú bé đất quyết định trở thành Đất Nung ?. - Cả lớp đọc thầm + Vaøo naép caùi traùp hoûng . + Họ làm quen với nhau nhưng cu đất đã làm bẩn quần áo đẹp của chàng kị sĩ và nàng công chuùa neân caäu ta bò cu chaét khoâng cho hoï chôi với nhau nữa . + Vì chơi một mình chú cảm thấy buồn và nhớ queâ . 2/ Chú bé Đất nhớ quê, đi ra cánh đồng ..... ,gặp trời đổ mưa, Chú bị ngấm nước, rét run . 3/ Vì chú sợ bị ông Hòn Rấm chê là nhát . 3/ Vì chú muốn được xong pha làm nhiều việc coù ích. - Laéng nghe. - Chúng ta thấy sự thay đổi thái độ của cu Đất . Lúc đầu chú sợ nóng rồi ngạc nhiên không tin rằng đất có thể nung trong lửa .Cuối cùng chú hết sợ ,vui vẻ tự nguyện xin được nung .Điều đó khẳng định rằng : Chú bé Đất muốn được xông pha ,Muốn trở thành người có ích . 4/ Chi tiết “ nung trong lửa ’’tượng trưng cho 4/ Chi tiết “ nung trong lửa “ tượng trưng cho ñieàu gì ? ,gian khổ và thử thách mà con người vượt qua để trở thành cứng rắn và hữu ích . - Laéng nghe - Ông cha ta thường nói :“Lửa thử vàng ,gian nan thử sức .’’con người được tôi luyện trong gian nan ,thử thách sẽ càng can đảm , mạnh mẽ và cứng rắn hơn . Cu Đất cũng vậy biết đâu sau này chú ta sẽ làm được những việc thật có ích cho cuộc sống . - Một vài em nêu – ý kiến khác - GV gợi ý để HS nêu nội dung bài học - Nhaéc laïi vaø ghi naøi - Keát luaän vaø ghi baûng - Chuù yù theo doõi c/ Đọc diễn cảm - Treo bảng phụ có đoạn văn và HDHS luyện đọc ( Đoạn 3 ) - Chuù yù laéng nghe - GV đọc mẫu đoạn văn - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm - Cho HS đọc lại - Đọc thầm - Cho HS đọc nhẫm - 2 em thi đọc - Tổ chức cho HS thi đọc - Thực hiện - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Đọc phân vai - Cho HS thi đọc theo hình thức phân vai ( nếu có thời gian ) - Thực hiện - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Một vài em đọc lại 4 . Cuûng coá , daën doø - Theo doõi - Gọi học đọc lại nội dung.

(3) - GD thực tiển - Về nhà đọc bài và xem trước bài sau . -Nhận xét tiết học.. - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 66 : CHIA MOÄT TOÅNG CHO MOÄT SOÁ I . MUC TIEÂU - Bieát chia moät toång cho moät soá . - Bước đầu biết dụng tính chất chia một tổng cho một số trong thực hành tính. II . CHUAÅN BÒ - Viết bảng bài toán, quy tắc . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DAY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 .Ổn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Lên bảng thực hiện yêu cầu - Gọi HS nhắc lại quy tắc Nhân một số với một tổng và công thức. - Nhaän xeùt cho ñieåm 3 . Bài mới - Laéng nghe GTB : Tiết học toán hôm nay các em sẽ được làm quen với tính chất một tổng chia cho một số . Dạy bài mới: a/ So sánh giá trị của biểu thức - Chuù yù theo doõi - Viết lên bảng hai biểu thức : (35 + 21 ) : 7 vaø 35 : 7 + 21 : 7 - Lên bảng làm HS cả lớp làm vào vở . - Yêu cầu HS tính giá trị của hai biểu thức trên . ( 35 + 21 ) : 7 = 56 :7 = 8 35 : 7 + 21 : 7 = 5 + 3 = 8 + Gía trị của hai biểu thức (35 + 21 ) : 7 và 35 : + Gía trị của biểu thức ( 35 + 21 ) : 7 và 35 : 7 + 7 + 21 : 7 baèng nhau 21 : 7 như thế nào so với nhau ? - Neâu : Vaäy ta coù theå vieát : - HS đọc biều thức ( 35+ 21 ) : 7 = 35 : 7 + 21 : 7 b/ Ruùt ra keát luaän veà moät toång chia cho moät soá . + Coù daïng laø moät toång chia cho moät soá . + Biểu thức (35 + 21 ) : 7 có dạng như thế nào ? + Biểu thức là tổng của hai thương . + Hãy nhận xét về dạng của biểu thức 35 : 7 + 21 :7 ? + Thương thứ nhất là 35 :7 thương thứ hai là 21 + Nêu từng thương trong biểu thức này . :7 + Laø caùc soá haïng cuûa toång ( 35 + 21 ) + 35 và 21 là gì trong biểu thức (35 + 21) : 7 ? + 7 laø soá chia + Còn 7 là gì trong biểu thức ( 35 + 21 ) : 7 ? - Laéng nghe vaø neâu laïi - Vì ( 35 + 21 ) : 7 vaø 35 :7 + 21 :7 neân ta noùi : Khi thực hiện chia một tổng cho một số ,nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia ta có thể chia từng số hạng cho số chia ,rồi cộng các kết quả tìm được với nhau c/ Luyện tập thực hành Baøi 1: + Tính giá trị của biểu thức bằng hai cách + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? °Tính toång roài laáy toång chia cho soá chia. - Yêu cầu HS nêu cách tính biểu thức trên.

(4) - Vì biểu thức có dạng là một tổng chia cho một số, các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia nên ta có thể thực hiện hai cách tính trên. - Gọi HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp - Nhaän xeùt cho ñieåm. °Lấy từng số hạng chia cho số chia rồi cộng các kết quả với nhau. - Theo doõi. - Laøm treân baûng, nhaùp. a/ (15 + 35) : 5 Caùch 1: (15 + 35) : 5 = 50 : 5 = 10 Caùch 2 : (15 + 35) : 5 = 15 : 5 + 35 : 5 = 3 + 7 = 10 ( 80 + 4 ) : 4 Caùch 1 : ( 80 + 4 ) : 4 = 84 : 4 = 21 Caùch 2 : ( 80 + 4 ) : 4 = 80 : 4 + 4 : 4 = 20 + 1 = 21 b. Viết lên bảng biểu thức : 12 : 4 + 20 : 4 - Yeâu caàu HS tìm hieåu caùch laøm vaø laøm baøi theo maãu . + Theo em vì sao coù theå vieát laø : 12 : 4 + 20 : 4 = (12 + 20 ) : 4. - Yêu cầu HS tự làm - Nhaän xeùt cho ñieåm Baøi 2: - Yêu cầu HS thực tính giá trị của biểu thức theo 2 caùch . - Yêu cầu cả lớp nhận xét bài làm của bạn - Yêu cầu HS vừa lên bảng nêu cách làm của mình . Nhaän xeùt cho ñieåm a/ 3 b/ 4 Bài 3: 4 . Cuûng coá ,daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau. -Nhận xét tiết học.. - Thực hiện tính theo mẫu . + Vì trong biểu thức 12 : 4 + 20 :4 thì ta có 12 vaø 20 cuøng chia cho 4 ,aùp duïng tính chaát moät toång chia cho moät soá ta coù theå vieát : 12 : 4 +20 : 4 = ( 12 + 20 ) :4 - HS lên bảng làm cả lớp làm vào phiếu đổi phieáu kieåm tra baøi laãn nhau .. - HS leân baûng laøm baøi - HS cả lớp nhận xét . - Lần lượt từng HS nêu. HS khá giỏi : ĐS : 15 nhóm - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LỊCH SỬ TIEÁT 14 : NHAØ TRAÀN THAØNH LAÄP I . MUÏC TIEÂU - Biết rằng sau nhà Lý, là nhà Trần, kinh đô vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Việt : + Đến cuối thế kỉ XII nhà Lý ngày càng suy yếu, đầu năm 1226, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh, nhà Trần được thành lập. + Nhà Trần vẫn đặt tên kinh đô là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Việt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS.

(5) 1. Ổn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Gọi HS lên bảng thực hiện yêu cầu HS trả lời 2 câu hỏi bài trước. - Nhaän xeùt cho ñieåm . 3 .Bài mới a. GTB : Ghi baûng b. Daïy baøi môi: HĐ1 : Hoàn cảnh ra đời của Nhà Trần - Yêu cầu HS sau khi đọc SGK đoạn “ đến cuối thế kỉ XII.... Nhà Trần được thành lập” + Hoàn cảnh nước ta cuối thế kỉXII như thế nào ?. + Trong hoàn cảnh đó, nhà Trần đã thay thế nhà Lyù nhö theá naøo ?. Kết luận : Khi nhà Lý suy yếu, tình hình đất nước khó khắn, nhà Lý không còn gánh vác được việc nước nên sự thay thế nhà Lý bằng nhà Trần là một ñieàu taát yeáu. HĐ2 : Nhà Trần xây dựng đất nước . - Tổ chức cho học sinh làm bài trên phiếu - Yeâu caàu baùo caùo keát quaû - Nhaän xeùt : Tất cả các ý trên + Hãy tìm những sự việc cho thấy dưới thời Trần, quan hệ giữa vua và quan, giữa vua và dân chưa quaù xa ? - HS khá giỏi : Biết những việc làm của nhà Trần nhằm củng cố xây dựng đất nước : chú ý xây dựng lực lượng quân đội, chăm lo bảo vệ đê điều, khuyến khích nông dân sản xuất. 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - Về nhà ôn lại bài và trả lờicác câu hỏi - Nhận xét tiết học.. - Hát đồng thanh - HS thực hiện yêu cầu. - Laéng nghe .. - Đọc thầm + Cuoái theá kæ XII, nhaø lyù suy yeáu, noäi boä trieàu đình lục đục, đời sống nhân dân khổ cực. giặc ngoại xâm lăm le xâm lược nước ta. Vua Lý phải dựa vào thế lực của nhà Trần ( Trần Thủ Độ) để giữ ngay vàng . + Vua Lyù Hueä Toâng khoâng coù con trai neân truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng. Trần Thủ Độ tìm cách Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng . Nhà trần được thành lập. - Laéng nghe. - Đọc bài và hoàn thành phiếu - Baùo caùo - Nhaän xeùt + Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thềm cung điện để nhân dân đến thỉnh khi có điều gì cầu xin ,oan ức .Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua vaø caùc quan naém tay nhau ca haùt vui veû. - Một vài em đọc lại - Laéng nghe. MÔN: ĐẠO ĐỨC TIEÁT 14: BIEÁT ÔN THAÀY, GIAÙO COÂ GIAÙO I . MUÏC TIEÂU - Biết được công lao của thầy giáo, cô giáo . - Nêu được những việc cần làm thể hiện sự biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo. - Lễ phép, vâng lời thầy giáo, cô giáo .  Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài..

(6) - Kó naêng laéng nghe loøi daïy baûo cuûa thaày coâ - Kĩ năng thể hiện sự kính trọng, biết ơn với thầy cô II . CHUAÅN BÒ - SGK đạo đức - Tranh III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIEÁT 1 GV 1 . Ổn ñònh : Haùt vui 2. KTBC : - Gọi HS lên thực hiện yêu cầu - Nhaän xeùt cho ñieåm . 3 . Bài mới a. GTB : Ghi baûng b.Dạy bài mới: HĐ1 : Xử lí tình huống ( trang 20, 21 SGK ) - Neâu tình huoáng . - Gọi HS dự đoán các cách ứng xử có thể xảy ra . - Gọi HS lựa chọn cách ứng xử và trình bày lí do lựa chọn. - Cho HS thảo luận lớp về các cách ứng xử . Kết luận : Các thầy giáo cô giáo đã dạy dỗ các em biết nhiều điều hay ,điều tốt .Do đó các em phải kính troïng bieát ôn thaày giaùo coâ giaùo . HÑ2 : Thaûo luaän theo nhoùm ñoâi ( baøi taäp 1 SGK ) - Yêu cầu từng nhóm HS làm bài . - Cho từng nhóm HS thảo luận . - Gọi HS lên chữa bài tập các nhóm khác nhận xét boå sung . - Nhận xét và đưa ra phương án đúng của bài tập . Các tranh 1,2,3 thể hiện thái độ kính trọng biết ơn thaày giaùo coâ giaùo .Tranh 3 Khoâng chaøo coâ giaùo khi cô không dạy lớp mình là biểu hiện sự không tôn troïng thaày giaùo ,coâ giaùo . HÑ3 : Thaûo luaän nhoùm ( baøi taäp 2 SGK ) - Chia nhoùm HS moãi nhoùm nhaän phieáu hoïc taäp yêu cầu các nhóm lựa chọn những việc làm thể hiện loøng bieát ôn thaày giaùo coâ giaùo vaø tìm theâm caùc vieäc laøm bieåu hieän loøng bieát ôn thaáy giaùo coâ giaùo - Gọi từng nhóm lên thảo luận và ghi những việc laøm vaøo phieáu - Gọi từng nhóm trình bày cho các nhóm khác bổ sung - Keát luaän : 4 . Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Nhắc nhở các bạn thực hiện kính trọng , biết ơn đối với các thầy giáo, cô giáo đã và đang dạy mình. - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau .. HS - Hát đồng thanh - 2 HS thực hiện yêu cầu. - Laéng nghe. - Nghe và dự đoán các tình huống . - Chọn các ứng xử và trình bày lí do . - Thaûo luaän theo nhoùm - Laéng nghe. - Laøm baøi - Thaûo luaän - Chữa bài - Nhaän xeùt – yù kieán khaùc. - Chia nhoùm nhaän phieáu .. - Từng nhóm lên thảo luận - Từng nhóm lên trình bày . - Laéng nghe - Đọc ghi nhớ - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ.

(7) - Nhận xét tiết học. Thứ ba: 19 /11 / 2014. MOÂN: CHÍNH TAÛ TIEÁT 14 : CHIEÁC AÙO BUÙT BEÂ ( Nghe vieát ) I . MUÏC TIEÂU - Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng bài văn ngắn. - Làm đúng bài tập 2a/b II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Phieáu hoïc taäp III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY – HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 . Ổn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2 . Kieåm tra baøi cuõ - Gọi HS lên bảng viết lại một số từ do HS viết sai - Một vài em lên bảng viết, HS còn lại viết vaøo baûng con nhieàu - Nhận xét về chữ viết của HS 3. Dạy bài mới a. Gíới thiệu bài b. Hướng dẫn nghe – viết chính tả - Laéng nghe - GV đọc mẫu bài chính tả - 1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm - Gọi HS đọc đoạn văn + Baïn nhoû khaâu cho buùp beâ moät chieác aùo raát + Bạn nhỏ đả khâu cho búp bê một chiếc áo đẹp đẹp : cổ cao , tà loe, mép áo nền vải xanh , nhö theá naøo ? khuy bấm như hạt cườm + Baïn nhoû raát yeâu thöông buùp beâ + Bạn nhỏ đối với búp bê như thế nào? - Chuù yù theo doõi - Hướng dẫn học sinh nhận biết về bài chính tả. - HDHS viết các từ sau: trở rét, chiếc váy, xa tanh, - Một vài em lên bảng viết, HS cả lớp viết vaøo baûng con aùo loa, moät chuùt, meùp aùo, vaûi xanh, khuy baám, haït cườm, xíu này - Theo doõi - Nhận xét và sửa chữa cho HS - Viết vào vỡ - Đọc cho học sinh viết - Đọc lại bài cho HS soát lỗi - Trao đổi tập soát lỗi - Yêu cầu học sinh đổi vỡ kiểm tra - Chấm và sửa bài cho HS c. Hướng dẫn làm bài tập chính tả Baøi 2a: - Đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Laøm baøi taäp phaàn a - Laøm vaøo phieáu - Chữa bài - Nhận xét chữa bài (HS khá giỏi) Baøi 2 b: laøm vaøo phieáu - Đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - HS leân baûng laøm - HS lên bảng làm mỗi em điền một từ - Nhaän xeùt - HS nhaän xeùt boå sung - Kết luận lời giải đúng - Đọc đoạn hoàn chỉnh - Gọi HS đọc đoạn hoàn chỉnh. 4. Cuûng coá daën doø. a/ sấu, siêng năng, sung sướng, sảng khoái, sáng láng, sáng trời, sáng suốt, sáng ý, sành sỏi, sát sao,….. b/ chân thật, thật thà, vất vả, tất tả, tất bật, chật chội, chất phác, bất tài, bất nhân, phất phơ, thất vọng,…...

(8) - HS nêu lại tên bài , viết lại một số từ viết sai - Về nhà viết lại bài hoàn chỉnh vào vỡ. - Nhận xét tiết học.. - Nêu tên bài , lên bảng viết một số từ - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIẾT 67 : CHIA CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ I . MUÏC TIEÂU - Thực hiện được phép chia một số có nhhiều chữ số cho số có một chữ số (chia hết, chia có dư). II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC - Bài toán 2 II . HOẠT ĐỘNG DẠY VAØ HỌC GV HS - Haùt vui 1 . Ổn ñònh : 2. KTBC - HS lên bảng thực hiện yêu cầu - Goïi HS neâu laïi quy taéc chia moät toång cho moät số và sửa BT làm ở nhà - Laéng nghe - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm 3. Bài mới a. Giới thiệu bài: Ghi bảng b. Dạy bài mới: Hướng dẫn thực hiện phép chia - Viết lên bảng phép chia 128472 : 6 gọi HS đọc - HS đọc phép chia pheùp chia - Ñaët tính vaøo nhaùp - Yêu cầu HS đặt tính để thực hiện phép chia . + Chúng ta phải thực hiện phép chia theo thứ tự + Theo thứ tự từ trái sang phải naøo ? - 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở nháp - Yêu cầu HS thực hiện phép chia - Cả lớp theo dõi và nhận xét - Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn treân + Laø pheùp chia heát baûng + Pheùp chia 128472 : 6 laø pheùp chia heát hay pheùp chia coù dö ? - Ñaët tính + Pheùp chia 230859 : 5 + Laø pheùp chia coù soá dö laø 4 - Vieát leân baûng vaø yeâu caàu HS ñaët tính + Pheùp chia 230859 : 5 laø pheùp chia heát hay + Soá dö luoân nhoû hôn soá chia pheùp chia dö ? + Với phép chia có dư chúng ta phải chú ý điều gì ? HS khaù giỏi Luyeän taäp - 1 HS đọc yêu cầu bài tập Baøi 1 doøng 3: - Laøm baøi - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Chữa bài nếu sai - Cho HS tự làm - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm - 1 HS đọc yêu cầu bài tập Baøi 2 : - 1 HS lên bảng làm , lớp làm vào vở - Gọi HS đọc yêu cầu bài Toùm taét - Yêu cầu HS tự tóm tắt bài toán và làm bài 6 beå : 128610 l xaêng - Nhận xét chữa bài cho điểm 1 beå : ……l xaêng ? Baøi giaûi Soá lít xaêng coù trong moãi beå laø.

(9) Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu + Có tất cả bao nhiêu chiếc áo ? + Một hộp có mấy chiếc áo ? + Muốn biết xếp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc áo ta phải làm phép tính gì ? - Yêu cầu HS làm bài. 128610 : 6 = 21435 ( l ) Đáp số : 21435 lít xăng HS khá giỏi - Đọc yêu cầu + Có tất cả 187250 chiếc áo + Một hộp có 8 chiếc áo + Phép tính chia 187250 : 8 - Cả lớp làm vào vở. Tóm tắt 8 áo : 1 hộp 187250 áo : …? hộp thừa …? áo Bài giải Ta có: 187250 : 8 = 23406 (dư 2) Vậy có thể xếp được nhiều nhất là 23406 hộp và còn thừa ra 2 chiếc áo . Đáp số : 23406 hộp còn thừa ra 2 áo 4 . Cuûng coá daën doø - Goïi HS neâu laïi teân baøi hoïc - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà almf BT theâm vaø chuaån bò baøi sau -Nhận xet1tiet61 học.. - Chia cho số có một chữ số. Theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MOÂN: KEÅ CHUYEÄN TIEÁT 14 : BUÙP BEÂ CUÛA AI ? I. MUÏC TIEÂU : - Dựa vào lời kể của GV nói được lời thuyết minh cho từng tranh minh hoạ (BT1) bước đầu kể lại được câu chuyện bằng lời của búp bê và kể được phần kết của câu chuyện với tình huống cho trước ( BT3). - Hiểu lời khuyên qua câu chuyện : Phải biết gìn giữ, yêu quý đồ chơi. II .CHUAÅN BÒ - Tranh minh hoạ III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1. Ổn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - HS thực hiện yêu cầu - Goïi kể chuyện em đã chứng kiến hoặc tham gia thể hiện tinh thần kiên trì, vượt khó. - Nhaän xeùt cho ñieåm . 3 . Bài mới a. GTB : Ghi baûng - Laéng nghe b. Hướng dẫn kể chuyện - Keå laàn 1 - Laéng nghe - Kể lần 2 vừa kể vừa chỉ vào tranh - Hướng dẫn tìm lời thuyết minh - Yêu cầu HS quan sát tranh ,thảo luận theo cặp để - 2 HS ngồi cùng bàn thảo luận trao đổi . tìm lời thuyết minh cho từng tranh . - Phát phiếu cho HS Nhóm nào làm xong lên trình bài - Viết lời thuyết minh ngắn gọi đúng nội.

(10) .. dung đủ ý vào phiếu . - Boå sung .. - Goïi caùc nhoùm khaùc boå sung . - Nhận xét sửa chữa .  Tranh 1 : Búp bê bị bỏ quên trên nóc tủ cùng các đồ chơi khác.. - Yeâu caàu HS leå laïi chuyeän trong nhoùm . - Gọi HS kể toàn chuyện trước lớp . - Nhaän xeùt HS keå chuyeän * Kể chuyện bằng lời của búp bê . + Kể chuyện bằng lời của búp bê là như thế nào ? + Khi keå phaûi xöng hoâ theá naøo ? - Gọi 1 HS kể trước lớp . - Yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm . - Tổ chức cho HS thi kể trước lớp . - Goïi HS nhaän xeùt baïn keå . - Nhaän xeùt chung töông döông . 4 . Cuûng coá ,daën doø + Câu chuyện muốn nói với các em điều gì ? - GD thực tiển - Về nhà kể cho người thân nghe và chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học.. - HS keå trong nhoùm caùc em boå sung nhaéc nhở sửa chữa . - HS tham gia keå .. + Là mình đóng vai búp bê để kể lại truyeän . + Khi kể phải xưng tôi hoặc tớ ,mình em . - HS keå . - 2 HS ngoài cuøng baøn keå cho nhau nghe - 3 HS kể từng đoạn truyện . - 3 HS thi kể toàn truyện . - Nhaän xeùt baïn keå. + Phải biết yêu quý, giữ gìn đồ chơi . - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ. Thứ tư: 19/11/2014. MÔN: TẬP ĐỌC TIẾT 28 : CHÚ ĐẤT NUNG (TT) I. MUÏC TIEÂU -.Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt được lời người kể chuyện với lời nhân vật. (chàng kị sĩ, nàng công chúa, chú Đất Nung). - Hiểu nội dung : Chú Đất nung nhờ dám nung mình trong lửa đã trở thành người hữu ích ,cứu sống được người khác . ( trả lời được các câu hỏi 1,2,4, trong SGK).  Kĩ năng sống cơ bản đươọc giáo dục trong bài - Xaùc ñònh giaù trò - Tự nhận thức bản thân - Thể hiện sự tự tin II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ phóng to - Bảng phụ viết sẵn câu văn, đoạn văn cần hướng dẫn HS đọc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 . Ổn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2 . KTBC : - 3 HS thực hiện yêu cầu - Gọi HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn phần 1 truyện Chú Đất Nung và trả lời câu hỏi - Nhaän xeùt cho ñieåm 3 . Bài mới.

(11) GTB : Ghi baûng Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài . a/ Luyện đọc - HDHS chia đoạn Đoạn 1 : Hai người …công chúa Đoạn 2 : Gặp công …chạy chốn . Đoạn 3 : Chiếu thuyền …bột lại. Đoạn 4 : Còn lại - Gọi HS đọc tiếp nối nhau đọc từng đoạn của baøi . - HDHS đọc các từ sau: buồn tênh, chuột cạy nắp, vọt ra, xuống thuyền, hoảng hốt, chạy trốn, nước xoáy, cộc tuếch, …… - Gọi HS đọc phần chú giải . - Yêêu cầu lớp đọc bài nhóm đôi - Gọi HS đọc toàn bài . - HDHS cách đọc và chú ý đọc đúng những câu hoûi, caâu caûm trong baøi - GV đọc mẫu toàn bài b/ Tìm hieåu baøi - Yêu cầu HS đọc từ đầu đến cả chân tay 1/ Kể lại tai nạn của hai người bột . - Yêu cầu HS đọc đoạn còn lại 2/ Đất nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp naïn ? + Vì sao chú đất nung có thể nhảy xuống nước cứu hai người bột ? 3/ Theo em câu nói cộc tuếch của đất nung có ý nghóa gì ? - Yeâu caàu HS ñaët teân khaùc cho chuyeän .. - GV gợi ý để HS nêu nội dung bài học - Keát luaän vaø ghi baûng c/ Đọc diễn cảm - Treo bảng phụ và HDHS các đọc ( Đoạn 4) - GV đọc mẫu đoạn văn - Yêu cầu HS đọc lại - Cho HS nhẫm đọc - Cho HS thi đọc - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Gọi HS đọc truyện theo vai . - Cho HS nhaän xeùt vaø bình choïn - Nhaän xeùt vaø tuyeân döông 4 . Cuûng coá daën doø - Goïi hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi.. - Laéng nghe .. - Theo dõi và làm dấu đoạn. - Mỗi em một đoạn ( 2 lượt ) - Đọc cá nhân và đọc đồng thanh. - Mỗi em một từ - Đọc theo cặp - 1 HS đọc toàn bài . - Chú ý theo dõi và nhớ - Laéng nghe - Cả lớp đọc thầm 1/ Hai người bột sống trong lọ thủy tinh … nhuõn caû chaân tay . - Cả lớp đọc thầm 2/ Chú liền nhảy xuống vớt họ lên bờ phơi naéng cho se boät laïi . + Vì đã được nung trong lửa chịu được nắng mưa nên không sợ nước . 3/ Câu nói đó khuyên mọi người đừng quen cuộc sống sung sướng mà không chịu rèn luyeän mình .( HS khaù gioûi) - Noái tieáp nhau ñaët teân Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Đất nung dũng cảm - Moät vaøi em neâu – yù kieán khaùc - Nhaéc laïi vaø ghi baøi. - 4 HS tham gia đọc truyện cả lớp theo dõi - Chuù yù laéng nghe - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm - Đọc lướt - 2 em thi đọc trước lớp - Thực hiện theo yêu cầu - 4 em đọc - Nhaän xeùt – yù kieán khaùc. - Một vài em đọc lại.

(12) - Veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết học.. - Lắng nghe và nhớ. MÔN: TOÁN TIEÁT 68 : LUYEÄN TAÄP I . MUÏC TIEÂU - Thực hiện được phép chia một số có nhiều chữ số cho số có một chữ số . - Bieát vaän duïng chia moät toång (hieäu) cho moät soá. II .CHUAÅN BÒ - Vieát saün baøi taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . Ổn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : -2 HS leân baûng laøm baøi, HS khaùc theo doõi baïn - Gọi HS lên bảng thực hiện yêu cầu và kiểm tra laøm nhaän xeùt vở về nhà - Nhaän xeùt cho ñieåm . 3. Bài mới - Laéng nghe a. GTB : giờ học toán hôm nay các em sẽ được củng cố kĩ năng thực hành giải một số dạng toán đã hoïc . b. Hướng dẫn luyện tập Baøi 1: + Ñaët tính roài tính + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - HS lên bảng làm bài mỗi HS thực hiện một - Yeâu caàu HS laøm baøi . phép tính .Cả lớp làm vào vở . - Chữa bài và yêu cầu HS nêu các phép chia heát ,pheùp chia coù dö trong baøi . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm a/ 67494 : 7 = 9642 (chia hết) 42789 : 5 = 8557 (dư 4) b/ 359361 : 9 = 39929 (chia hết) 238057 : 8 = 29757 (dư 1). Baøi 2 b: - Gọi HS đọc yêu cầu bài toán . - Yêu cầu HS nêu cách tìm số bé ,số lớn trong bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . - Yeâu caàu HS laøm baøi . - Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS . a/ Bài giải Số bé là : ( 42506 – 18472 ) : 2 = 12017 Số lớn là :12017 + 18472 = 30489 Đáp số : SB là 12017 SL là 30489 Bài 3 :. HS khá giỏi - 1 HS đọc đề toán trước lớp - HS neâu : + Soá beù = (toång – hieäu ) : 2 + Số lớn = ( Tổng + hiệu ) : 2 - 2 HS leân baûng laøm baøi moãi HS laøm 1 phaàn Cả lớp làm vào vở . b/ Bài giải Số lớn là : ( 137895 + 85287 ) : 2 = 111591 Số bé là :111591 – 85287 = 26304 Đáp số : SL là 111591 SB là : 26304 (HS khaù giỏi) HS khá giỏi. Bài giải Số toa xe có tất cả là : 3 + 6 = 9 (toa xe ) Số kg 3 toa xe chở được là : 14580 x 3 = 43740 (kg) Số kg hàng 6 toa xe khác chở được là :13275 x 6 = 79650 (kg) Số kg hàng 9 toa xe khác chở được là :43740 + 79650 = 123390 (kg) Trung bình mỗi toa xe chở được là :123390 : 9 = 13710(kg).

(13) Baøi 4 b: - Yêu cầu HS tự làm bài - Yêu cầu HS nêu tính chất mình đã áp dụng để giải bài toán - Yeâu caàu HS phaùt bieåu hai tính chaát neâu treân. HS khá giỏi - HS leân baûng laøm baøi moãi HS laøm moät phaàn cả lớp làm vào vở . - HS lần lướt phát biểu trước lớp HS cả lớp theo doõi vaø nhaän xeùt .. a/ Cách 1 ( 33164 + 28528) : 4 = 61692 : 4 = 15423 Cách 2 ( 33164 + 28528) : 4 = 33164 : 4 + 28528 : 4 = 8291 + 7132 = 15423 4 . Cuûng coá daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết hoc.. b/ Cách 1 (HS khá giỏi) ( 403494 – 16415) : 7 = 387079 : 7 = 55297 Cách 2 ( 403494 – 16415) : 7 = 403494 : 7 – 16415 : 7 = 57642 – 2345 = 55297. - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIEÁT 27 :LUYEÄN TAÄP VEÀ CAÂU HOÛI I. MUÏC TIEÂU - Đặt được câu hỏi cho bộ phận xác định trong câu (BT1); nhận biết được một số từ nghi vấn và đặt câu hỏi với các từ nghi vấn ấy (BT2, BT3, BT4); bước đầu nhận biết được một dạng câu có từ nghi vấn nhưng không dùng để hỏi (BT5). II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bài tập 3 viết sẵn bảng lớp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1. OÅn ñònh : Haùt vui 2. KTBC : + Trả lời – yù kieán khaùc + Câu hỏi dùng để làm gì ? + Nhận biết câu hỏi nhờ những dấu hiệu nào? - Nhaän xeùt cho ñieåm - Laéng nghe 3 . Bài mới a. GTB : Ghi baûng b. Hướng dẫn luyện tập Baøi 1: - Goïi HS ñaët yeâu caàu vaø noäi dung - 1 HS đọc thành tiếng - Yêu cầu HS tự làm bài - 2 HS ngồi cùng bàn đặt câu chữa bài cho nhau ..

(14) - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - Nhaän xeùt chung veà caùc caâu hoûi cuûa HS .. - Lần lượt nói câu mình đặt. a/ Ai haêng haùi nhaát vaø khoeû nhaát ?. Baøi 3: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS nhận xét chữa bài của bạn . - Nhận xét kết luận lời giải đúng .. - 1 HS đọc thành tiếng - 1 HS lên bảng dùng phấn gạch chân các từ nghi vaán . - Nhận xét chữa bài. a/ Có phải chú bé Đất trở thành chú đất Nung không ? b/ Chú bé Đất trở thành chú đất Nung không, phải không ? c/ Chú bé Đất trở thành chú đất Nung à ? Baøi 4: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đọc lại các từ nghi vấn . - Yêu cầu HS tự làm bài - Gọi HS nhận xét chữa bài bạn. - Nhaän xeùt chung veà caùch ñaët caâu - Gọi HS lớp đặt câu . Baøi 5: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm + Theá naøo laø caâu hoûi ? - Keát luaän :. - HS đọc thành tiếng - HS lên bảng đặt câu HS dưới làm vào vở - Nhận xét chữa bài trên bảng Các từ nghi vấn Có phải – không ? Phải không à? - Noái tieáp ñaët caâu cuûa mình - 1 HS đọc thành tiếng - 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi thảo luận với nhau + Câu hỏi dùng để hỏi những điều chưa biết. - Laéng nghe. + Câu a/ d/ là câu hỏi vì chúng dùng để hỏi điều mà bạn chöa bieát . + Caâu b/ c / e/ khoâng phaûi laø caâu hoûi Vì câu b) là nêu ý kiến của người nói Câu c, e là nêu ý kiến đề nghị . 4 . Cuûng coá daën doø - Toùm taét laïi noäi dung baøi hoïc - Veà nhaø ñaët caâu vaø chuaån bò baøi sau. - Nhận xét tiết học.. - Chuù yù theo doõi - Lắng nghe và nhớ. MOÂN: KHOA HOÏC TIẾT 27 : MỘT SỐ CÁCH LAØM SẠCH NƯỚC I . MUÏC TIEÂU.

(15) - Nêu được một số cách làm sạch nước : lọc, khử trùng, đun sôi,... - Biết đun sôi nước trước khi uống . - Biết phải diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc hại còn tồn tại trong nước . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 56 , 57 SGK - Phieáu hoïc taäp - Mô hình dụng cụ lọc nước đơn giản . III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1. Ổn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC - Gọi 2 HS lên bảng trả lời các câu hỏi về nội dung - HS thực hiện yêu cầu baøi 26 - Nhận xét câu trả lời và cho điểm 3 . Bài mới - Laéng nghe a. Giới thiệu bài: Ghi bảng b. Dạy bài mới: HĐ1 : Tìm hiểu một số cách làm sạch nước Muïc tieâu : - Kể một số cách làm sạch nước và tác dụng của từng cách . Caùch tieán haønh + Trả lời theo hiểu biết cuea các em + Gia đình hoặc địa phương em đã sử dụng những cách nào để làm sạch nước? + Những cách làm như vậy làm cho nước + Những cách làm như vậy đem lại hiệu quả như trong hơn, lại bỏ được một số vi khuẩn gây theá naøo ? bệnh cho con người. - Laéng nghe Kết luận : Thông thường cò 3 cách làm sạch nước: Lọc nước bằng giấy lọc, bơng,… lĩt ở phễu hay dùng cát, sỏi, than củi cho vào bể lọc để tách các chất không bị hòa tan ra khỏi nước. Lọc nước bằng cách Khử trùng nước : cho vào nước chất khử trùng gia – ven để diệt vi khuẩn. Tuy nhiên chất này làm cho nước có mùi hắc. Lọc nước bằng cách Đun sôi nước để diệt vi khuẩn và khi nước bốc hơi mạnh thì mùi thuốc khử trùng cũng bay đi hết. HĐ2 : Tác dụng của lọc nước Muïc ttieâu : - Biết được nguyên tắc của việc lọc nước đối với cách làm sạch nước đơn giản . Caùch tieán haønh - Theo dõi - Làm thí nghiệm yêu cầu HS quan sát hiện tượng, - Đại diện nhóm trình bày thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: + Nước trước khi lọc có màu đục, có nhiều + Em có nhận xét gì về nước trước và sau kho lọc ? tạp chất như đất, cát,……Nước sau khi lọc trong suốt, không có tạp chất. + Nước sau khi lọc chưa uống được vì nước + Nước sau khi lọc đã uống được chưa ? Vì sao? đó chỉ sạch các tạp chất, vẫn còn các vi khuẩn - Nhận xét khác mà bằng mắt thường ta không nhìn thấy được ..

(16) + Khi tiến hành lọc nước đơn giản chúng ta cần có những gì ? + Than bột có tác dụng gì ?. + Khi tiến hành lọc nước đơn giản chúng ta cần có than bột, cát hay sỏi. + Than bột có tác dụng khử mùi và màu của nước + Vậy cát hay sỏi có tác dụng loại bỏ các chất không tan trong nước . - Lắng nghe. + Vậy cát hay sỏi có tác dụng gì ? - Đó là cách lọc nước đơn giản. Nước tuy sạch nhưng chưa loại được các vi khuẩn, các chất sắt và các chất đọc khác.  Vừa giảng bài vừa chỉ vào hình 2 Nước được lấy từ nguồn như nước giêng, nước sông,.. đưa vào trạm bơm đợt một. Sau đó chảy qua dàn khử sắt và những chất không hòa tan trong nước. Tiếp tục qua bể lọc để loại các chất không tan trong nước. Rồi qua bể sát trùng để khử trùng và được dồn vào bể chứa. Sau đó nước chảy vào trạm bơm đợt hai để chảy về nơi cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt. - Yêu cầu HS mô tả lại Kết luận : Nước được sản xuất từ các nhà máy đảm bảo được ba tiêu chuẩn : khử sắt, loại bỏ các chất không tan trong nước và sát trùng . HÑ3 : Sự cần thiết phải đun sôi nước trước khi uống Muïc tieâu : - Kể ra tác dụng của từng giai đoạn trong sản xuất nước sạch . Caùch tieán haønh - Laøm vieäc cá nhân + Nước đã làm sạch bằng cách lọc đơn giản hay do nhà máy sản xuất đã uống ngay được chưa ? Vì sao chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống ?. - Mô tả - Laéng nghe. - Nhận xét + Để thực hiện vệ sinh khi dùng nước các em cần làm gì ? 4 . Cuûng coá daën doø - Gọi HS đọc ghi nhớ - Giáo dục thực tiển - Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau .. + Nước đã làm sạch bằng cách lọc đơn giản hay do nhà máy sản xuất đều không uống ngay được. Chúng ta cần phải đun sôi nước trước khi uống để diệt hết các vi khuẩn nhỏ sống trong nước và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước. - Laéng nghe + Chúng ta cần giữ vệ sinh nguồn nước chung và nguồn nước tại gia đình mình. Không để nước bẩn lẫn nước sạch - Một vài em đọc - Theo doõi - Laéng nghe. Thứnăm: 20/11/2014. MÔN: TOÁN TIEÁT 69 : CHIA MOÄT SOÁ CHO MOÄT TÍCH I. MUÏC TIEÂU - Thực hiện được phép chia một số cho một tích . II . CHUAÅN BÒ - Quy taéc III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV 1. OÅn ñònh : Haùt vui. HS - Hát đồng thanh.

(17) 2 . KTBC : - Gọi HS lên bảng làm BT ở nhà - Nhaän xeùt cho ñieåm a. GTB : Ghi baûng . b. Dạy bài mới: Giới thiệu tính chất một số chia cho một tích * So sánh giá trị các biểu thức . - Viết lên bảng 3 biểu thức sau . 24 : ( 3 x 2 ) 24 : 3 : 2 24 : 2 : 3 - Yêu cầu HS tính giá trị của biểu thức trên - Yêu cầu HS so sánh giá trị của ba biểu thức treân . Vaäy ta coù 24 : ( 3 x 2 ) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3 * Tính chaát moät soá chia cho moät tích + Biểu thức 24 : ( 3 x 2 ) có dạng như thế nào ? + Khi thực hiện tính giá trị của biểu thức này em laøm nhö theá naøo ? + Em có cách tính nào khác mà vẫn tìm được giá trò cuûa 24 : ( 3 x 2 ) = 4 ? - GV : 3 và 2 là gì trong biểu thức 24 : ( 3 x 2 ) ? -Vậy khi thực hiện tính một số chia cho một tích ta có thể lấy số đó chia cho một thừa số của tích rồi lấy kết quả tìm được chia cho thừa số kia . Luyeän taäp Baøi1: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Khuyến khích HS tính giá trị của mỗi biểu thức trong baøi theo 3 caùch khaùc nhau . - Goïi HS nhaän xeùt baøi laøm cuûa baïn . - Nhaän xeùt cho ñieåm Cách 1 a/ 50 : ( 2 x 5) = 50 :10 = 5 b/ 72 : ( 9 x 8 ) = 72 : 72 = 1 c/ 28 : ( 7 x 2 ) = 28 : 14 = 2. - 2 HS lên bảng làm bài, cả lớp theo dõi để nhaän xeùt - Laéng nghe. - HS đọc các biểu thức. - HS lên bảng làm bài cả lớp làm vào vở - Gía trị 3 biểu thức trên bằng nhau và cùng baèng 24. + Coù daïng moät soá chia cho moät tích . + Tính tích 3 x 2 = 6 roài laáy 24 : 6 = 4 + Laáy 24 chia cho 3 roài chia tieáp cho 2 ( laáy 24 chia cho 2 roài chia tieáp cho 3 ) - Là các thừa số của tích ( 3 x 2 ) - Laéng nghe. + Tính giá trị của biểu thức - HS lên bảng làm bài cả lớp làm bài. - Nhaän xeùt baøi Cách baïn 3 Cách 2 a/ 50 : ( 2 x 5) = 50 : 2 : 5 a/ 50 : ( 2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 25 : 5 = 5 = 10 : 2 = 5 b/ 72 : ( 9 x 8 ) = 72 : 9 : 8 b/ 72 : ( 9 x 8 ) = 72 : 8 : 9 =8:8=1 =9:9=1 c/ 28 : ( 7 x 2 ) = 28 : 7 : 2 c/ 28 : ( 7 x 2 ) = 28 : 2 : 7 =4:2=2 = 14 : 7 = 2. Baøi 2 : - Gọi HS đọc yêu cầu bài . - Viết lên bảng biểu thức 60 : 15 và yêu cầu HS đọc biểu thức . - Nhận xét bài làm của HS sau đó hỏi : Vậy 60 : 15 baèng bao nhieâu ? - Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại của bài. - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm - Thực hiện yêu cầu - 3 HS leân baûng laøm baøi moãi HS laøm moät phần cả lớp làm vào vở . - Đổi chéo vở kiểm tra.

(18) - Nhaän xeùt cho ñieåm . 4 . Cuûng coá , daën doø - Goïi hoïc sinh nhaéc laïi quy taéc - Veà nhaø laøm baøi taäp vaø chuaån baøi sau - Nhận xét tiết học.. - Đọc to trước lớp - Lắng nghe và nhớ. MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIEÁT 27 : THEÁ NAØO LAØ MIEÂU TAÛ ? I . MUÏC TIEÂU - Hiểu được thế nào là miêu tả ( nội dung ghi nhớ). - Nhận biết được câu văn miêu tả trong truyện Chú Đất Nung ( BT1, mục III) ; bước đầu viết được 1,2 câu miêu tả một trong những hình ảnh yêu thích trong bài thơ Mưa ( BT2). II . CHUAÅN BÒ - Phieáu hoïc taäp - Viết sẵn bài bảng lớp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 .OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2 . KTBC : - Gọi HS kể lại truyện theo trong 4 đề tài ở BT2 - 2 HS keå chuyeän - Nhaän xeùt cho ñieåm . 3 . Bài mới : a. GTB : Ghi baûng - Laéng nghe b. Tìm hieåu ví duï Baøi 1: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung HS cả lớp - 1 HS đọc thành tiếng HS cả lớp theo dõi theo dõi và tìm những sự vật được miêu tả dùng bút chì gạch chân những sự vật được mieâu taû - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán . - Các sự vật được miêu tả : cây sòi – cây cơm Baøi 2: nguội , lạch nước - Phát phiếu cho nhóm yêu cầu HS trao đổi và - Hoạt động trong nhóm hoàn thiện nhóm nào làm xong trình trình . - Goïi HS nhaän xeùt boå sung - Nhaän xeùt boå sung - Nhận xét kết luận lời giải đúng . TT M:1 2 3. Tên sự vaät caây soøi caây côm nguoäi Laïch nước. Hình daùng. Maøu saéc. Chuyển động. Tiếng động. Cao lớn. lá đỏ chói loïi laù vaøng rực rỡ. lá rập rình lay động như những đóm lửa lá rập rình lay động như những đóm lửa vàng trườn lên mấy tảng đá, luồn dưới maáy goác caây aåm muïc. roùc raùch (chaûy). Baøi 3: - Yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời câu hỏi : + Để tả được hình dáng của câu sòi ,màu sắc của - Đọc thầm lại đoạn văn và trả lời câu hỏi . + Taùc giaû quan saùt baèng maét . laù caây soøi , caây côm nguoäi .Gæa taùc phaûi quan saùt baèng giaùc quan naøo ? + Để tả được chuyển động của lá cây tác giả + Taùc giaû phaûi quan saùt baèng maét phaûi quan saùt baèng giaùc quan naøo ? + Còn sự chuyển động của dòng nước ,tác giả.

(19) phaûi quan saùt baèng giaùc quan naøo ? + Muốn miêu tả được sự vật một cách tinh tế người viết phải làm gì ? - Miêu tả là vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của sự vật để giúp người đọc, người nghe hình dung được các sự vật ấy. Khi miêu tả người viết phối hợp rất nhiều giác quan để quan sát khiến cho sự vật được miêu tả thêm đẹp hơn, sinh động họn. c. Ghi nhớ - Gọi HS đọc phần ghi nhớ d. Luyeän taäp Baøi 1: - Yêu cầu HS tự làm bài - Goïi HS phaùt bieåu .. - Nhaän xeùt keát luaän : Baøi 2 : - Yêu cầu HS đọc yêu cầu và nội dung . - Yeâu caàu HS quan saùt vaø hoûi : + Trong baøi thô möa em thích hình aûnh naøo ? - Yêu cầu HS tự viết đoạn văn miêu tả - Gọi HS đọc bài viết của mình - Nhận xét chữa bài 4 . Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Về ghi lại 1.2 câu miêu tả một sự vật mà em quan saùt - Nhận xét tiết học.. + Baèng maét vaø tai + Phaûi quan saùt kó baèng nhieàu giaùc quan . - Laéng nghe. - 1 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm. - HS đọc thầm truyện dùng bút gạch chân những câu văn miêu tả trong bài - Câu văn : “ đó là một chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng và một nàng coâng chuùa maët traéng, ngoài trong maùi laàu son ” - Laéng nghe - 1 HS đọc thành tiếng + Sấm ghé xuống sân khanh khách cười . .................... - Tự viết bài - Đọc bài văn của mình trước lớp - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ. MÔN: LUYỆN TỪ VAØ CÂU TIEÁT 28 : DUØNG CAÂU HOÛI VAØO MUÏC ÑÍCH KHAÙC I .MUÏC TIEÂU - Biết được một số tác dụng phụ của câu hỏi (nội dung ghi nhớ). - Nhận biết được tác dụng của câu hỏi (BT1); bước đầu biết dùng câu hỏi để thể hiện thái độ khen, chê, sự khẳng định, phủ định hoặc yêu cầu, mong muốn trong những tình huống cụ thể ( BT2, mục III).  Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài. - Giao tiếp: thể hiện thái độ lịch sự trong giao tiếp - Laéng nghe tích II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Vieát saün baøi taäp 1 phaàn nhaän xeùt - Phieáu hoïc taäp III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC :.

(20) - Goïi HS leân baûng moãi HS vieát 1 caâu hoûi - Nhaän xeùt cho ñieåm . 3 . Bài mới a. GTB : Ghi baûng b. Tìm hieåu ví duï Baøi 1: - Gọi HS đọc đoạn đối thoại giữa ông Hòn Rấm và cu Đất trong truyện Chú Đất Nung .Tìm câu hỏi trong đoạn văn . - Gọi HS đọc câu hỏi Baøi 2 : - Yêu cầu HS đọc thầm trao đổi và trả lời câu hỏi : Các câu hỏi của ông Hòn Rấm có dùng để hỏi về điều chưa biết không ? Nếu không chúng được dùng để làm gì ? - Goïi HS phaùt bieåu . + Caâu “ Sao chuù maøy nhaùt theá ?á ’’ oâng Hoøn Raám hỏi với ý gì ? + Câu “ chứ sao .’’của ông Hòn Rấm không dùng để hỏi .Vậy câu hỏi này có tác dụng gì ? - Có những câu hỏi không dùng để hỏi về điều mình chưa biết mà còn dùng để thể hiện thái độ cheâ ,khen hay khaúng ñònh ,phuû ñònh moät ñieàu gì đó . Baøi 3: - Yêu cầu HS đọc nội dung - Yêu cầu HS trao đổi trả lời câu hỏi - Gọi HS trả lời bổ sung. - 3 HS leân baûng ñaët caâu .. - Laéng nghe.. - 1 HS đọc thành tiếng .cả lớp đọc thầm dùng bút gạch chân dưới câu hỏi - Sao chuù maøy nhaùt theá ? Nung aáy aø ? Chứ sao ? - 2 HS ngồi cùng bàn đọc lại các câu hỏi ,trao đổi với nhau để trả lời .. - Cả hai câu hỏi đều không phải để hỏi điều chưa biết. Chúng dùng đêû nói ý chê Cu Đất + Chê Cu Đất nhát + Caâu hoûi cuûa oâng Hoøn Raám laø caâu oâng muoán khẳng định : đất có thể nung trong lửa . - Laéng nghe. - 1 HS đọc thành tiếng . - 2 HS ngồi trao đổi cùng bàn . - Câu hỏi : “Cháu có thể nói nhỏ hơn không?” không dùng để hỏi mà để yêu cầu các cháu hãy nói nhỏ hơn. + Dùng để thể hiện thái độ khen chê khẳng định ,phủ định hay yêu cầu ,đề nghị một điều gì đó .. + Ngoài tác dụng để hỏi những điều chưa biết .Câu hỏi còn dùng để làm gì ? c. Ghi nhớ - 2 HS đọc thành tiếng cả lớp đọc thầm - Gọi HS đọc phần ghi nhớ d. Luyeän taäp Baøi 1: - 4 HS tiếp nối nhau đọc từng câu . - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung - HS trao đổi trả lời câu hỏi . - Yêu cầu HS tự làm bài . - Gọi HS phát biểu bổ sung đến khi có câu trả lời chính xaùc . a/ Câu hỏi của người mẹ được dùng để yêu cầu con nín khóc. b/ Câu hỏi được bạn dùng để thể hiện ý chê trách . - Mỗi câu hỏi đều c/ dieã n uđạhỏ t moä nghóa kháđượ c c dùng để thể hiện ý chê em vẽ ngựa Caâ i củtaýngườ i chò - Laéng nghe . nhau .Trong khi noùikhoâ , vieá g ta cần sử dụng linh ngt chuù gioáng. hoạt để cho lời nói ,câ vaêunhoû theâ n thể hiện ý yêu cầu, nhờ cậy giúp đỡ. d/uCaâ im cuûahay baøvaø cuï loâ duøi ncuoá g để người đọc ,người nghe hơn . Baøi 2 : - Nhoùm nhaän tình huoáng ..

(21) - Yêu cầu HS hoạt động trong nhóm . - Gọi đại diện nhóm trình bày - Nhận xét kết luận câu hỏi đúng .. - Đọc câu hỏi mà nhóm mình đã thống nhất ý kieán .. a/ Bạn có thể chờ hết giờ sinh hoạt, chúng mình cùng nói chuyện được không? b/ Sao nhaø baïn saïch seõ, ngaên naép theá ? c/ Bài toán không khó nhưng mình làm phép nhân sai. Sao mà mình lú lẫn thế nhæ ? d/ Chơi diều cũng thích chứ ? Baøi 3: - Yeâu caàu HS yeâu caàu vaø noäi dung - Yêu cầu HS tự làm bài - Goïi HS phaùt bieåu yù kieán - Nhaän xeùt tuyeân döông 4 . Cuûng coá ,daën doø - Gọi học sinh đọc lại phần ghi nhớ - Về nhà học thuộc lòng ghi nhớ và chuẩn bị bài sau - Nhận xét tiết học.. - 1 HS đọc thành tiếng - Cả lớp làm vào vở - Đọc tình huống của mình. - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ. Thứ sáu: 21 /11 / 2014. MÔN: TOÁN TIEÁT 70 : CHIA MOÄT TÍCH CHO MOÄT SOÁ I . MUÏC TIEÂU - Thực hiện được phép chia một tích cho một số II. CHUAÅN BÒ - Quy taéc ghi + Baûng phuï III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Yeâu caàu HS nhaéc laïi teân baøi hoïc vaø quy taéc cuûa tiết học trước - Cho HS nhaän xeùt - GV nhaän xeùt, keát luaän vaø tuyeân döông - Chæ ñònh HS leân baûng laøm caùc pheùp tính sau: 24 : ( 4 x 6 ) ; 36 : ( 6 x 3 ) - Nhaän xeùt, keát luaän vaø cho ñieåm - Nhận xét giờ kiểm tra 3 . Bài mới GTB : Ghi baûng Dạy bài mới: a/ Tính và so sánh giá trị các biểu thức Ví duï 1 : - Viết lên bảng ba biểu thức sau : ( 9 x 15 ) : 3 9 x ( 15 : 3 ) ( 9 : 3 ) x 15. HS - Hát đồng thanh - 2 em trả lời (một em nhắc tên bài học, 1 em nhaéc quuy taéc - Nhaän xeùt vaø boå sung -2 em lên bảng làm, cả lớp theo dõi để nhận xeùt. - Laéng nghe. - Chuù yù theo doõi.

(22) - Yêu cầu HS tính giá trị của các biểu thức trên - Chæ ñònh HS neâu keát quaû - GV keát luaän vaø ghi baûng ( 9 x 15 ) : 3 = 135 : 3 = 45 9 x ( 15 : 3 ) = 9 x 5 = 45 ( 9 : 3 ) x 15 = 3 x 15 = 45 - Yêu cầu HS so sánh giá trị của ba biểu thức trên - Keát luaän vaø ghi baûng: ( 9 x 15 ) : 3 = 9 x ( 15 : 3 ) = ( 9 : 3 ) x 15  Chuù yù HS: Vì 15 chia heát cho 3; 9 chia heát cho 3 nên có thể lấy một thừa số chia hết cho 3 rồi nhân kết quả với thừa số kia b/ Tính chaát moät tích chia cho moät soá . Ví duï 2: - Viết lên bảng hai biểu thức sau : ( 7 x 15 ) : 3 vaø 7 x ( 15 : 3 ) - Yêu cầu HS tính giá trị của các biểu thức trên - Cho HS neâu keát quaû - GV keát luaän vaø ghi baûng: ( 7 x 15 ) : 3 = 103 : 3 = 35 7 x ( 15 : 3 ) = 7 x 3 = 35 - Yêu cầu HS so sánh giá trị của ba biểu thức trên - Vaäy ta coù : ( 7 x 15 ) : 3 = 7 x ( 15 : 3 ) + Với biểu thức ( 7 x 15 ) : 3 tại sao chúng ta không tính ( 7 : 3 ) x 15?  Vì 15 chia heát cho 3 neân ta laáy 15 chia cho 3 roài nhaân cho 7 - Từ những ví dụ trên bạn nào nêu được quy tắc - Keát luaän vaø ghi baûng ( Treo baûng phuï coù quy taéc) c/ Luyeän taäp Baøi 1: - Yêu cầu HS nêu đề bài - Yeâu caàu HS laøm baøi - Yêu cầu các em đổi phiếủ để kiểm tra - Cho HS nhaän xeùt baøi baïn laøm treân baûng - GV nhận, sửa chữa và cho điểm - Kểm tra kết quả bài làm của HS dưới lớp Cách 1 a/ ( 8 x 23 ) : 4 = 184 : 4 = 46 b/ ( 15 x 24 ) : 6 = 360 : 6 = 60. Baøi 2: + Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì ? - Yeâu caàu HS suy nghó tìm caùch tính thuaän tieän - Chấm và sửa bài cho HS 4 . Cuûng coá ,daën doø. - Cả lớp làm vào vở nháp - Neâu – yù kieán khaùc - Theo doõi. - Baèng nhau vaø baèng 45. - Nghe và ghi nhớ. - Chuù yù theo doõi - Cả lớp làm vào vở nháp - HS neâu – yù kieán khaùc - Theo doõi. - Baèng nhau cuøng baèng 35 + Vì 7 khoâng chia heát cho 3 - Nghe và ghi nhớ - Moät vaøi em neâu – yù kieán khaùc - Nghe vaø nhaéc laïi keát luaän. - Tính baèng hai caùch - 2 em lên bảng làm, HS cả lớp làm vào phieáu - 2 em ngoài caïnh nhau - Nhaän xeùt vaø boå sung - Baùo caùo Cách 2 a/ ( 8 x 23 ) : 4 = ( 8 : 4 ) x 23 = 2 x 23 = 46 b/ ( 15 x 24 ) : 6 = 15 x ( 24 : 6 ) = 15 x 4 = 60. + Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát - Cả lớp làm vào vở ( 25 x 36 ) : 9 = 25 x ( 36 : 9 ) = 25 x 4 = 100.

(23) - Gọi học sinh lại tên và quy tắc bài vừa học - GD thực tiển - Veà hoïc thuoäc quy taéc, laøm baøi taäp theâm vaø chuaån bò baøi sau - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Moät vaøi em nhaéc laïi - Chuù yù theo doõi - Nghe và nhớ. MOÂN: KHOA HOÏC TIẾT 28 : BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC I. MUÏC TIEÂU - Nêu được một số biện pháp bảo vệ nguồn nước : + Phải làm vệ sinh xung quanh nguồn nước. + Làm nhà tiêu tự hoại xa nguồn nước. + Xử lí nước thải bảo vệ hệ thống thoát nước thải,... - Thực hiện bảo vệ nguồn nước  Kĩ năng sống cơ bản đươọc giáo dục trong bài - Kĩ năng bình luận, đánh giá về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước - Kĩ năng trình bày thông tin về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước  HS biết những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước. II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Hình trang 58 ,59 SGK - Phieáu hoïc taäp III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Gọi HS thực hiện yêu cầu - Nhaän xeùt cho ñieåm 3 . Bài mới a. GTB : Ghi baûng b.Dạy bài mới: HĐ1 : Tìm hiểu những biện pháp bảo vệ nguồn nước Muïc tieâu : - Học sinh nêu được những việc làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước Caùch tieán haønh : - Laøm vieäc theo caëp - Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi . - Hai HS quay lại với nhau chỉ vào từng tranh vẽ nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước . - Làm việc cả lớp - Goïi HS trình keát quaû laøm vieäc theo caëp - Kết luận : Để bảo vệ nguồn nước cần : + Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước sạch như giếng nước ,hồ nước ,đường ống dẫn nước . + Không đục phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước . + Xây dựng nhà tiêu tự hoại nhà tiêu hai ngăn ,nhà tiêu đào cải tiến để phân không thấm xuống đất và. HS - Hát đồng thanh - 2 HS thực hiện yêu cầu. - Laéng nghe. - Quan sát và trả lời các câu hỏi - 2 HS quay lại với nhau chỉ vào từng tranh veõ neâu. - Trình baøy keát quaû - Laéng nghe ..

(24) làm ô nhiễm nguồn nước . + Cải tạo và bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung . - HS biết những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước. HĐ2 : Vẽ tranh cổ động bảo vệ nguồn nước Muïc tieâu : - Baûn thaân hoïc sinh cam keát tham gia baûo veä nguồn nước và tuyên truyền , cổ động người khác cùng bảo vệ nguồn nước Caùch tieán haønh : Bước 1 : Tổ chức và hướng dẫn - Giao nhieäm vuï cho caùc nhoùm - Xây dựng bản cam kết bảo vệ nguồn nước . - Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền cổ động - Phân công từng thành viên Bước 2 : Thực hành Bước 3 : Trình bày và đánh giá - Caùc nhoùm treo saûn phaåm cuûa nhoùm mình Caùc nhóm khác đóng góp ý kiến ý . - Nhaän xeùt tuyeân döông 4 . Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc ghi nhớ - Veà nhaø hoïc muïc baïn caàn bieát vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết học.. - Nhoùm nhaän nhieäm vuï - Thảo luận để tìm. - Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình - Treo saûn phaåm. - Một vài em đọc ghi nhớ - Lắng nghe và nhớ. MOÂN: ÑÒA LÍ TIẾT 14 : HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂNỞ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ. I . MUÏC TIEÂU - Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân đồng bằng Bắc Bộ + Trồng lúa, là vựa lúa lớn thứ hai của cả nước . + Trồng nhiều ngô, khoai, cây ăn quả, rau xứ lạnh, nươi nhiều lợn và gia cầm. - Nhận xét nhiệt độ của Hà Nội : tháng lạnh, tháng 1, 2, 3 nhiệt độ dưới 20 0 C . từ đó biết đồng baèng Baéc Boä coù muøa ñoâng laïnh . II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ nông nghiệp Việt Nam - Tranh aûnh veà troàng troït chaên nuoâi III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Hát đồng thanh 1 .OÅn ñònh : Haùt vui 2.. KTBC : - 2 HS lên thực hiện yêu cầu - Yêu cầu HS trình bày những hiểu biết của mình về nhà ở và làng xóm của người dân ĐBBB. - Nhaän xeùt cho ñieåm 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng.

(25) b. Dạy bài mới: HĐ1 : ĐBBB - Vựa lúa lớn thứ hai của cả nước - Cho HS dựa vào SGK và tranh ảnh vốn hiểu biết - Dựa vào SGK và tranh trả lời các câu hỏi trả lời các câu hỏi sau : + Tìm 3 nguồn lực chính giúp ĐBBB trở thành + Nhờ có đất phù sa màu mỡ và nguồn nước vựa lúa thứ hai của cả nước? dồi dào, người dân ĐBBB đã biết trồng lúa nước từ xa xưa và có rất nhiều kinh nghiệm về trồng lúa nước nên ĐBBB trở thành vựa lúa thứ 2 của cả nước.( HS khá, giỏi) - Nhận xét - Yêu cầu thảo luận sắp xếp các hình theo đúng - Quan saùt caùc hình, thaûo luaän saép xeáp cho thứ tự các công việc phải làm để sản xuất lúa gạo. đúng thứ tự ( HS khá, giỏi) Làm đất, gieo mạ, nhổ ma,ï cấy lúa, chăm soùc luùa, gaët luùa, tuoát luùa, phôi thoùc . - Nhaän xeùt - Laéng nghe - Yêu cầu các cặp tiếp tục thảo luận, sắp xếp các - Quan sát các hình, thảo luận sắp xếp đúng hình theo đúng thứ tự các công việc phải làm để sản thứ tự : xuất lúa gạo. Làm đất - gieo mạ - nhổ mạ - cấy lúa – chăm sóc lúa – gặt lúa – tuốt lúa – phơi thóc. + Em có nhận xét gì về công việc sản xuất lúa gạo + Vất vả nhiều công đoạn. của người dân ở ÑBBB . - Người dân ở ĐBBB tần tảo vất vả 1 nắng 2 sương - Lắng nghe để sản xuất ra lúa gạo, chúng ta cần quý trọng sức lao động và kết quả lao động của họ : “Ai ơi bưng bát cơm đầy Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần ”. - Laéng nghe HĐ2 : Cây trồng và vật nuôi thường gặp ở ĐBBB . +Moät vaøi keå – yù kieán khaùc + Kể tên các cây trồng vật nuôi thường gặp ở đồng bằng Bắc Bộ. - Lắng nghe - Ngoài lúa gạo, người dân ở ĐBBB còn trồng nhieàu ngoâ, khoai caây aên quaû, chaên nuoâi gia suùc, gia cầm, tôm, cá. đây là nơi nuôi lợn, gà, vịt vào loại Caây Troàng Vaät nuoâi nhiều nhất nước ta. Ngoâ , khoai - Trâu, bò, lợn ( gia súc)  Do là dựa lúa thứ hai nên có sẵn nguồn thức ăn - Lạc, đỗ - Vòt, gaø (gia caàm) lúa gạo cho lợn, gà, vịt, cá, đồng thời cũng có các - Caây aên quaû nuôi, đánh bắt cá sản phẩm như ngô, khoai làm thức ăn. HĐ3: ĐBBB - Vùng trồng nhiều rau xứ lạnh - Dựa vào SGK thảo luận - HS dựa vào SGK thảo luận theo gợi ý : + Trả lời + Mùa đông của đồng bằng bắc bộ dài bao nhiêu tháng ? Khi có nhiệt độ như thế nào ? - Quan sát, trả lời - Quan sát bảng số liệu và trả lời các câu hỏi trong SGK . - Trả lời - yù kieán khaùc + Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi và khoù khaên gì cho saûn xuaát noâng nghieäp ? + Kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng baèng baéc boä . - Nguồn rau xứ lạnh này làm cho nguồn thực phẩm - Lắng nghe của người dân ở ĐBBB thêm phong phú và mang lại giá trị kinh tế cao. 4 . Cuûng coá ,daën doø - Đọc ghi nhớ.

(26) - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK - GD thực tiển - Veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau - Nhận xét tiết học.. - Theo doõi - Lắng nghe và nhớ. Thứ bảy 22 /11 /2014. MOÂN: TAÄP LAØM VAÊN TIẾT 28: CẤU TẠO BAØI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I. MUÏC TIEÂU - Nắm được cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật, các kiểu mở bài, kết bài, ,trình tự ,miêu tả trong phần thân bài ( ND ghi nhớ). - Biết vận dụng kiến thức đã học để viết mở bài ,kết bài cho một bài văn miêu tả cái trống trường (muïc III). II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh minh hoạ phóng to - Baûng phuï III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GV HS - Lớp báo cáo 1 . OÅn ñònh : Kieåm tra sæ soá 2. KTBC : - 1 em neâu – yù kieán khaùc - Cho HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ trong tiết TLV trước - 1,2 em nêu trước lớp – ý kiến khác - Goïi HS noùi moät vaøi caâu taû moät hình aûnh maø em thích trong đoạn thơ Mưa - GV nhaän xeùt cho ñieåm - Nhận xét giờ kiểm tra 3 . Bài mới a. GTB : Bài học hôm trước đã giúp các em biết thế - Lắng nghe nào là văn miêu tả. Tiết TLV hôm nay thầy sẽ hướng daãn caùc em bieát caùch laøm moät baøi vaên mieâu taû moät đồ vật b. Tìm hieåu ví duï : Baøi 1: - 1 em nêu, cả lớp theo dõi - Cho HS neâu yeâu caàu baøi taäp - 2 em đọc to, cả lớp đọc thầm - Yêu cầu HS đọc nối tiếp bài văn - Mỗi em một từ - Yêu cầu HS đọc phần chú giải - Laéng nghe - GV giải nghĩa từ: áo cối ( vòng bọc ngoài của thaân coái ) - Quan saùt vaø laéng nghe - Yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ và giới thieäu + Baøi vaên taû caùi coái xay gaïo baèng tre . + Baøi vaên taû caùi gì ? + Phần mở bài : “ Cái cối ……………nhà + Tìm các phần mở bài ,kết bài ,mỗi phần ấy nói trống .’’Gới thiệu cái cối( đồ vật được miêu leân ñieàu gì ? taû ) + Phần kết bài : “ Cái cối xay cũng như những đồ dùng đã sống cùng tôi….. từng bước chân anh đi….” Neâu keát thuùc baøi Kết ( Tình cảm của bạn nhỏ với các đồ dùng trong nhà.) - Phần mở bài dùng giới thiệu đồ vật được miêu tả . - Laéng nghe Phần kết bài thường nói đến tình cảm , sự gắn bó thân.

(27) thiết của người với đồ vật đó hay ích lợi của đồ vật ấy .. + Các phần mở bài kết bài đó giống với những cách mở bài kết bài nào đã học ? + Mở bài trực tiếp là như thế nào ?. + Thế nào là kết bài mở rộng ? + Phần thân bài tả cái cối theo trình tự như thế naøo?. Baøi 2: - Yeâu caàu HS neâu yeâu caàu baøi taäp + Khi tả một đồ vật ta cần tả những gì ?. - Muốn tả đồ vật tinh tế tỉ mỉ ta phải tả bao quát toàn bộ đồ vật rồi tả những bộ phận có đặc điểm nổi baät ,khoâng neân taû heát moïi chi tieát moïi boä phaän vì nhö vaäy seõ daøi doøng . c. Ghi nhớ - Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ d. Luyeän taäp - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung. + Mở bài trực tiếp kết bài mở rộng trong vaên keå chuyeän + Là giới thiệu ngay đồ vật sẽ tả là cái cối taân + Là bình luận thêm về đồ vật . + Phần thân bài tả hình dáng cái cối theo trình tự từ bộ phận lớn đến bộ phận nhỏ, từ ngoài vào trong, từ phần chính đến phần phụ, (cái vành, hai cái tai, hàng răng cối: + Taû coâng duïng cuûa caùi coái ( xay lúa, tiếng cối làm vui cả xóm. ) - 1 em nêu – cả lớp theo dõi + Ta cần tả bao quát toàn bộ đồ vật, sau đó đi vào tả những bộ phận nổi bật, kết hợp thể hiện tình cảm với đồ vật - Laéng nghe. - 2 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm. - 1 HS đọc đoạn văn ,1 HS đọc câu hỏi của - Treo bảng phụ ( có đoạn văn ) baøi - Yêu cầu HS trao đổi trong nhóm và trả lời câu hoûi . - Duøng buùt gaïch chaân caâu vaên taû bao quaùt caùi + Caâu vaên naøo taû bao quaùt caùi troáng ? trống những bộ phận của cái trống . + Những bộ phận nào của cái trống được miêu tả ? + Caâu : Anh chaøng troáng …baûo veä . + Mình trống ,ngang lưng trống ,hai đầu + Những từ ngữ tả hình dáng âm thanh của cái troáng troáng . + Hình daùng: troøn nhö caùi chum, mình gheùp bằng những gỗ đều chằn chặn, nở ở giữa, khum nhỏ lại ở hai đầu; ngang lưng quấn hai vaønh ñai to baèng con raén caïp nong, nom raát hùng dũng; hai đầu bịt kín bằng da trâu thuộc kó, caêng raát phaúng + AÂm thanh: tieáng troáng oàm oàm giuïc giaõ “ Tùng! Tùng ! Tùng” - giục trẻ rảo bước tơi trường / trống “ cầm càng” theo nhịp “Cắc tùng ! Cắc, tùng !”để HS tập thể dục/ trống - Yêu cầu HS viết thêm mở bài kết bài cho toàn “xã hơi” một hồi dài là HS được nghỉ thaân baøi treân . - 2 em làm vào giấy khổ to, cả lớp làm vào - Goïi HS trình baøy baøi laøm vở - Cho HS nhaän xeùt - HS đọc đoạn mở bài kết bài của mình - GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Nhaän xeùt – yù kieán khaùc - Chọn bạn làm trên giấy có lời mở bài và kết bài hay treo leân baûng - Quan saùt.

(28) - GV sửa chữa dùng từ diễn đạt liên kết - GV đọc cho HS nghe phần mở bài kết bài mẫu cho HS nghe ( Nếu còn thời gian ) 4 . Cuûng coá ,daën doø - Cho HS nhaéc laïi teân vaø noäi dung baøi hoïc - GD thực tiển - Về nhà viết lại đoạn mở bài, kết bài và chuẩn bị baøi sau . - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuù yù theo doõi - Laéng nghe. - Moät vaøi em nhaéc laïi - Theo doõi - Nghe và nhớ. MOÂN: KÓ THUAÄT TIEÁT 14 : THEÂU MOÙC XÍCH I. MUÏC TIEÂU - Bieát caùch theâu moùc xích - Thêu được mũi thêu móc xích . Các mũi thêu tạo thành những vòng chỉ móc nối tiếp tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm vòng móc xích. Đường thêu có thể bị dúm. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Nhö tieát 1 III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIEÁT 2 GV HS - Hát đồng thanh 1 . OÅn ñònh : Haùt vui 2 . KTBC : - Lớp báo cáo - Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ học tập của HS 3 . Bài mới - Laéng nghe a. GTB : Ghi baûng b. Dạy bài mới: HĐ3 : HS thực hành thêu móc xích - Gọi HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện các - Nhắc lại ghi nhớ và thực hiện thêu móc xích bước thêu móc xích - Nhaän xeùt vaø cuûng coá kó thuaät theâu moùc xích theo các bước : + Bước 1 : Vạch dấu đường thêu + Bước 2 : Thêu móc xích theo đường vạch dấu - Nhắc lại và hướng dẫn một số điểm cần lưu ý đã nêu ở tiết 1 - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và nêu yêu cầu thời gian hoàn thành sản phẩm . - HS thựchành thêu móc xích ( Khơng bắt - Cho HS thực hành thêu móc xích buộc HS nam thực hành thêu để tạo ra sản - Quan saùt chæ daãn uoán naén phẩm thêu. HS nam có thể thực hành khâu.) HĐ4 : Đánh giá kết quả thực hànhcủa HS - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành Nêu các tiêu chuẩn đánh giá + Thêu đúng kĩ thuật + Caùc voøng chæ cuûa muõi theâu moùc noái vaøo nhau như chuỗi mắt xích và tương đối bằng nhau + Đường thêu phẳng không bị dúm + Hoàn thành sản phẩm đúng thời gian quy định - Gọi HS dựa vào tiêu chí trên tự đánh giá sản. - Tröng baøy saûn phaåm. - Tự đánh giá sản phẩm của mình.

(29) phaåm cuûa mình - Nhận xét và đánh giá kết quả học tập của HS 4 . Cuûng coá daën doø - Gọi học sinh đọc lại phần ghi nhớ - Về nhà xem trước bài sau và vật liệu bài sau - Nhận xét, dánh giá. - Một vài em đọc lại - Lắng nghe và nhớ.

(30)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×