Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đối với các trường trung học cơ sở tại phòng tài chính kế hoạch huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.14 MB, 112 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ MAI PHƯ Ơ NG

HỒN THIỆ N CƠNG TÁC QUẢ N LÝ TÀI CHÍNH
ĐỐ I VỚ I CÁC TRƯ Ờ NG TRUNG HỌ C CƠ

SỞ

TẠ I PHỊNG

TÀI CHÍNH- KẾ HOẠ CH HUYỆ N LỆ THỦ Y,
TỈ NH QUẢ NG BÌNH

Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS TRƯ Ơ NG TẤ N QUÂN

Huế - Năm 2020×