Tải bản đầy đủ (.pdf) (128 trang)

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện gio linh, tỉnh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.34 MB, 128 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

LÊ THANH HÓA

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG ĐỘ I NGŨ CÁN BỘ ,
CÔNG CHỨ C TẠ I Ủ Y BAN NHÂN DÂN
HUYỆ N GIO LINH, TỈ NH QUẢ NG TRỊ
Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
TS. NGUYỄ N NGỌ C CHÂU

HUẾ , 2019×