Tải bản đầy đủ (.pdf) (120 trang)

Giải pháp tăng cường sự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa bàn thành phố đồng hới

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (915.71 KB, 120 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

TRẦ N THỊ KIM HUỆ

GIẢ I PHÁP TĂNG CƯ Ờ NG SỰ
XÃ HỘ I TỰ

THAM GIA BẢ O HIỂ M

NGUYỆ N TẠ I ĐỊ A BÀN THÀNH PHỐ
ĐỒ NG HỚ I

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2019×