Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (906.97 KB, 126 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N THỊ THÚY HẰ NG

PHÁT TRIỂ N DỊ CH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆ N TỬ
NGÂN HÀNG THƯ Ơ NG MẠ I CỔ

TẠ I

PHẦ N ĐẦ U TƯPHÁT TRIỂ N VIỆ T NAM - CHI NHÁNH QUẢ NG TRỊ
Chuyên ngành: QUẢ N LÝ KINH TẾ
Mã số : 8 31 01 10

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ
NGƯ Ờ I HƯ Ớ NG DẪ N KHOA HỌ C:
PGS.TS. NGUYỄ N TÀI PHÚC

HUẾ , 2019×