Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay hộ nghèo tại ngân hàng chính sách xã hội huyện phong điền, tỉnh thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.22 MB, 144 trang )

BỘ GIÁO DỤ C VÀ ĐÀO TẠ O
ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ

NGUYỄ N BÌNH MINH

NÂNG CAO CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ CHO VAY
HỘ

NGHÈO TẠ I NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘ I
HUYỆ N PHONG ĐIỀ N, TỈ NH THỪ A THIÊN HUẾ

LUẬ N VĂN THẠ C SĨ KHOA HỌ C KINH TẾ

HUẾ , 2020×