Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.39 MB, 134 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-------

------

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
ĐÁNH GIÁ SỰ

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG ĐỐ I VỚ I

CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ BẢ O HIỂ M VẬ T CHẤ T XE CƠ
TẠ I CÔNG TY BẢ O HIỂ M PJICO HUẾ

TRẦ N THỊ NHI

NIÊN KHÓA: 2017 - 2021

GIỚ I×