Tải bản đầy đủ (.pdf) (132 trang)

Hoàn thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại VNPT – thừa thiên huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 132 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
HOÀN THIỆ N CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG TẠ I VNPT – THỪ A THIÊN HUẾ

NGUYỄ N HỮ U TÚ

Huế , 01/2021×