Tải bản đầy đủ (.pdf) (114 trang)

Đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hành xe của đại lý hyundai huế công ty TNHH phước lộc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1006.57 KB, 114 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
ĐÁNH GIÁ CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ BẢ O HÀNH XE
CỦ A ĐẠ I LÝ HYUNDAI HUẾ - CÔNG TY TNHH
PHƯ Ớ C LỘ C

DƯ Ơ NG THỊ MAI THI

HUẾ ,2021×