Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam – chi nhánh bắc sông hương

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.33 MB, 112 trang )

TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH

-----

ĐÁNH GIÁ SỰ

-----

HÀI LÒNG CỦ A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

ĐỐ I VỚ I DỊ CH VỤ THẺ TẠ I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆ P
VÀ PHÁT TRIỂ N NÔNG THÔN VIỆ T NAM
– CHI NHÁNH BẮ C SÔNG HƯ Ơ NG

Sinh viên thự c hiệ n

Giả ng viên hư ớ ng dẫ n

Nguyễ n Minh Nhã

ThS. Nguyễ n Ánh Dư ơ ng

Lớ p: K51C-QTKD
Mã SV: 17K4021170

Huế , 2021
×