Tải bản đầy đủ (.pdf) (103 trang)

Nghiên cứu sự hài lòng của học viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trung tâm đào tạo và tư vấn hồng đức

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1004.75 KB, 103 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
NGHIÊN CỨ U SỰ

HÀI LÒNG CỦ A HỌ C VIÊN

ĐỐ I VỚ I CHẤ T LƯ Ợ NG DỊ CH VỤ ĐÀO TẠ O
TẠ I TRUNG TÂM ĐÀO TẠ O VÀ TƯ

VẤ N HỒ NG ĐỨ C

HUỲ NH THỊ THANH HƯ Ơ NG

NIÊN KHÓA 2017 – 2021×