Tải bản đầy đủ (.pdf) (123 trang)

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn các sản phẩm vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân tại ngân hàng đông á – chi nhánh huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.26 MB, 123 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
-----

-----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P
PHÂN TÍCH CÁC YẾ U TỐ

Ả NH HƯ Ở NG ĐẾ N QUYẾ T ĐỊ NH

LỰ A CHỌ N CÁC SẢ N PHẨ M VAY TIÊU DÙNG CỦ A
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠ I NGÂN HÀNG
ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ

NGƠ THỊ PHƯ Ơ NG

Niên khóa: 2017 – 2021×