Tải bản đầy đủ (.pdf) (129 trang)

Phân tích việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015 tại công ty cổ phần prime phong điền, huế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.68 MB, 129 trang )

ĐẠ I HỌ C HUẾ
TRƯ Ờ NG ĐẠ I HỌ C KINH TẾ HUẾ
KHOA QUẢ N TRỊ KINH DOANH
----

----

KHÓA LUẬ N TỐ T NGHIỆ P ĐẠ I HỌ C
PHÂN TÍCH VIỆ C ÁP DỤ NG HỆ THỐ NG QUẢ N LÝ
CHẤ T LƯ Ợ NG THEO TIÊU CHUẨ N ISO 9001:2015
TẠ I CÔNG TY CỔ

PHẦ N PRIME PHONG ĐIỀ N

La Vĩnh Nguyên

Niên khóa 2017 - 2021×